Фізичного виховання І спорту україни юссеф юссеф алі icon

Фізичного виховання І спорту україни юссеф юссеф алі
Скачати 285.32 Kb.
НазваФізичного виховання І спорту україни юссеф юссеф алі
Дата02.07.2012
Розмір285.32 Kb.
ТипАвтореферат

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ


ЮССЕФ ЮССЕФ АЛІ

УДК 796.062(5693)


СОЦІАЛЬНІ та ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

В РЕСПУБЛІЦІ ЛІВАН


24.00.02. - Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з фізичного виховання і спорту


Київ - 2011


Дисертацією є рукопис


Робота виконана у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


^ Науковий керівник: доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Мічуда Юрій Петрович, Національний університет фізичного виховання і спорту України, завідувач кафедри менеджменту і економіки


^ Офіційні опоненти:


доктор філософських наук, професор Візітей Микола Миколайович, Національний інститут фізичного виховання та спорту Молдови, професор кафедри соціально-економічних і гуманітарних дисциплін;


кандидат педагогічних наук, професор ^ Мудрик Василь Іванович, Харківська державна академія фізичної культури, професор кафедри менеджменту фізичної культури


Захист відбудеться «30» червня 2011 року о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.829.02 Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури, 1).


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури, 1).


Автореферат розісланий « 27» травня 2011 року.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.В.Коробєйніков


^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність. Республіка Ліван має багатовікові традиції організації різних сфер соціального життя. Сьогодні на одне із провідних місць у житті народів Лівану висувається сфера фізичної культури й спорту. Усе більш важливу роль у країні грають орган виконавчої влади у фізичному вихованні й спорті - Міністерство у справах молоді та спорту Лівану, Національний олімпійський комітет Лівану, федерації з видів спорту. З іншого боку, під впливом міжнародної фітнес-індустрії зростає потреба населення країни у фізкультурно-спортивних послугах, активних заняттях масовим спортом, веденні здорового способу життя. У таких умовах назріла необхідність розвитку сфери фізичної культури й спорту з урахуванням сучасних вимог.

Соціально-економічні умови розвитку держав різні. Для Лівану як країни з недостатньо високим рівнем господарювання й складною внутрішньою структурою соціально-економічного життя особливо важливо знайти оптимальний варіант використання коштів, що витрачаються на розвиток фізичної культури і спорту, при обґрунтуванні стратегії вдосконалення управління галуззю. При цьому фахівці Лівану не можуть скористатися результатами відповідних теоретичних досліджень, оскільки вони, за рідким винятком, не ведуться ні в самому Лівані, ні в інших країнах Близького Сходу.

Особливо перешкоджає процесу формування сучасної системи фізичного виховання і спорту в Лівані нерозвиненість відповідної нормативно-правової бази. Перенесення ж досвіду сусідніх держав досить утруднено через специфіку суспільного життя Лівану.

Все це приводить до неможливості цілеспрямованого розвитку сфери фізичної культури й спорту в Лівані й вимагає відповідних наукових досліджень. При цьому зусилля вчених варто сконцентрувати на пріоритетних завданнях, рішення яких дозволить закласти надійний фундамент для розвитку всіх компонентів системи фізичної культури і спорту. До таким завдань сьогодні відносяться, насамперед, завдання вдосконалювання соціальних і організаційно-правових основ фізичної культури й спорту.

Це цілком закономірно. Характером соціальних (соціально-політичних, соціально-культурних і соціально-економічних) відносин, які складаються об'єктивно, визначаються практично всі аспекти розвитку фізичної культури і спорту як соціального феномена, а також особливості їхнього прояву в конкретно взятій країні. В організаційно-правових основах відбивається суб'єктивно створений механізм функціонування й розвитку сфери фізичної культури й спорту в даній країні. Від рівня їхньої зрілості багато в чому залежить соціальна й економічна ефективність розвитку сфери фізичної культури й спорту, її відповідність сучасним вимогам.

У сучасній літературі питання формування й удосконалювання соціальних і організаційно-правових основ розвитку фізичної культури й спорту розглядаються досить широко. Різноманітні аспекти соціального функціонування сфери фізичної культури й спорту в різних країнах розглядаються в роботах багатьох авторів. Ведуться активні дослідження фізичної культури й спорту як соціальної системи, всебічно аналізуються її окремі компоненти (Дутчак М.В., 2007, 2009; Круцевич Т.Ю., Петровский В.В., 2001; Лубышева Л.І., 2001, 2003, 2004; Матвєєв Л.П., 1999, 2000, 2004;
Мічуда Ю.П., 2007; Столяров В. І., 2000. 2003, 2009; Aura O., 2004; Delibaљić Z., 2003).

У роботах дослідників розглядаються часткові проблеми, що стосуються формування й удосконалювання соціальних і організаційно-правових основ розвитку фізичної культури і спорту: підходи до визначення типів (моделей) суспільної організації сфери фізичної культури і спорту (Гуськов С.І., 1996; Camy J., Clіjsen L., Madella A., Pіlkіngton A., 2000); роль держави в розвитку сфери фізичної культури і спорту (Аристова Л.В., 1996; Дженсен Л., 2000; Кирильчук А.В., 2007; Кутєпов М.Ю., 1999, 2000 та ін.); використання суспільством ефективних технологій управління сферою фізичної культури й спорту (Дутчак М.В., 2006; Новокрещенов В.В., 2006; Рожков П.А., 2003; Степанова О.М., 2003, 2005; Mullіn B., Hardy S., Sutton W., 2007); формування й розвиток нормативно-правової бази розвитку сфери фізичної культури й спорту
(Рєпкіна Ю.М., 2006; Уваров В.М., 2003).

Слід зазначити, що сучасні автори переважно досліджують проблеми формування й удосконалювання соціальних і організаційно-правових основ розвитку фізичної культури й спорту в економічно розвинених країнах Західної Європи й Америки або в країнах, які перебувають на етапі формування сучасних соціально-економічних систем (країни Східної Європи й колишнього Радянського Союзу). У той же час аналогічні проблеми, властиві країнам Близького Сходу, не знаходять належного відображення в наукових дослідженнях, що істотно ускладнює прийняття обґрунтованих рішень, що стосуються розвитку фізичної культури і спорту в цих країнах. Така ситуація не може бути визнана нормальною й має бути змінена в кращий бік.

Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дослідження проводилися в рамках наукової теми 1.3.3. "Теоретичні основи використання ринкових технологій різними видами фізкультурно-спортивних організацій України" "Зведеного плану НДР в сфері фізичної культури й спорту на
2006-2010 роки" Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, номер державної реєстрації 0106U010765.

^ Мета дослідження - теоретично обґрунтувати шляхи вдосконалення соціальних і організаційно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван.

Завдання дослідження:

1. Здійснити порівняльний аналіз соціальних і організаційно-правових основ розвитку фізичної культури й спорту в різних країнах миру.

2. Визначити умови й особливості вдосконалення соціальних та організаційно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван.

3. Визначити роль держави в удосконаленні соціальних та організаційно-правових основ розвитку сфери фізичної культури й спорту в Республіці Ліван.

4. Науково обґрунтувати зміст концепції вдосконалення соціальних і організаційно-правових основ розвитку сфери фізичної культури й спорту в Республіці Ліван.

^ Об'єкт дослідження - сфера фізичної культури і спорту Республіки Ліван.

Предмет дослідження - соціальні та нормативно-правові аспекти функціонування й розвитку сфери фізичної культури й спорту в Республіці Ліван.

^ Методи дослідження. У процесі дослідження були використані наступні методи: аналіз наукової літератури, законодавчих і нормативних документів; метод порівняння й зіставлення; соціологічне анкетування; метод системного аналізу; методи статистики.

^ Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше:

- визначені умови, особливості й шляхи вдосконалення соціальних і нормативно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван відповідно до сучасних вимог. Здійснено класифікацію умов, відповідно до якої вони підрозділяються на дві групи: І – сприятливі для процесу вдосконалення соціальних і нормативно-правових основ розвитку сфери фізичної культури й спорту (високий ступінь урбанізації країни, переважаюча кількість міського населення, сприйнятливішого до ідей фізичного вдосконалювання, вищий порівняно з іншими країнами Близького Сходу освітній рівень населення, розвинена система спортивних клубів) і ІІ – перешкоджаючі цьому процесу (низький рівень економічного розвитку країни, низький рівень доходів значної частини населення, недосконала система управління сферою фізичної культури й спорту, гострий дефіцит фахівців з фізичного виховання й спорту);

- визначена роль держави в удосконалюванні соціальних та нормативно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван. Обґрунтовано положення про те, що необхідною умовою зростання ролі держави є використання програмно-цільового методу в системі державного управління сферою фізичної культури і спорту. Запропоновано структуру й зміст цільової комплексної програми розвитку сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван за назвою "Ліван – спортивна країна";

- науково обґрунтований концептуальний підхід до вдосконалення соціальних і нормативно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван, що містить положення: про розвиток у країні "бюрократичного" типу суспільної організації сфери фізичної культури і спорту з наступною трансформацією його в "місіонерський" тип; про необхідність визначення пріоритетів у розвитку сфери фізичної культури й спорту; про використання технологій державного управління, що забезпечують ефективне використання обмежених ресурсів ліванського суспільства з метою вирішення пріоритетних завдань сфери фізичної культури і спорту.

^ Практичне значення дисертації полягає у визначенні умов розвитку ліванського суспільства, які варто врахувати в процесі вдосконалювання соціальних та нормативно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван. Розроблено практичні рекомендації соціальним інститутам ліванського суспільства, спрямовані на вдосконалення соціальних та нормативно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту в країні. Результати дослідження впроваджені в практику діяльності Асоціації середніх загальноосвітніх шкіл "Al Noor" і Асоціації середніх загальноосвітніх шкіл "Al Mahdi School".

^ Особистий внесок здобувача в розробку досліджуваної наукової проблеми полягає у виборі напрямку досліджень, формуванні мети й завдань дослідження, а також визначенні методів їхнього вирішення, аналізі спеціальної літератури по даній проблемі, організації й проведенні досліджень, обробці, аналізі й описі отриманих результатів, формуванні висновків і практичних рекомендацій.

^ Апробація результатів дисертації. Результати дослідження представлені й обговорені на ХІІІ й ХІV Міжнародних наукових конгресах "Олімпійський спорт і спорт для всіх" (Алма-Ати, 2009; Київ, 2010), науково-практичних конференціях Національного університету фізичного виховання і спорту України, науково-практичних конференціях кафедри менеджменту і економіки Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Публікації. Основні положення дисертації викладені в шести опублікованих роботах, у тому числі в чотирьох наукових статтях у спеціалізованих виданнях ВАК України.

^ Структура й обсяг дисертації. Робота складається із вступу, п'яти розділів, практичних рекомендацій, висновків, додатків, списку використаних джерел. Дисертація викладена на 214 сторінках тексту, містить 2 таблиці й 40 рисунків. У бібліографії наведено 195 джерел.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, визначено зв'язок роботи з науковими планами, темами, з'ясовані мета, завдання, об'єкт, предмет, методологія й методи дослідження, розкриті наукова новизна й практичне значення отриманих результатів, визначений особистий внесок здобувача, надана інформація про апробацію результатів дослідження й публікації автора.

^ У першому розділі "Сфера фізичної культури й спорту як об'єкт соціальної політики" представлені позиції сучасних дослідників з питань соціального функціонування фізичної культури й спорту в контексті виявлення специфіки її соціальних і організаційно-правових аспектів.

Аналіз літературних джерел дозволяє стверджувати, що питання формування соціальних і організаційно-правових основ розвитку сфери фізичної культури й спорту посідають значне місце в роботах сучасних дослідників. Загальним місцем всіх робіт є положення про те, що розвиток фізичної культури і спорту в будь-якій країні здійснюється за активного впливу соціального середовища. Характером соціального середовища визначаються стратегічні й тактичні цілі та завдання розвитку сфери фізичної культури і спорту, можливості задоволення потреб населення у фізкультурно-спортивних послугах, форми організації фізкультурно-спортивної діяльності.

Залежно від специфіки соціального середовища формуються типи суспільної організації сфери фізичної культури і спорту. Відповідно до класифікації фахівців Європейського Союзу, існує чотири умовних типи: "бюрократичний"; "місіонерський"; "підприємницький" і "соціальний". Науково обґрунтовані критерії віднесення країн до одного або іншого з названих типів суспільної організації сфери фізичної культури й спорту. Серед них: 1) роль, яку відіграють органи влади в регулюванні сфери фізичної культури і спорту; 2) ступінь і форми координації діяльності суб'єктів сфери фізичної культури і спорту; 3) характер розподілу управлінських ролей між державним, суспільним і приватним секторами сфери фізичної культури і спорту; 4) характер забезпечення відповідності пропозиції змінам попиту на послуги на національному ринку фізкультурно-спортивних послуг.

Сфера фізичної культури і спорту перебуває у полі уваги держави. На сьогоднішній день склалися й використаються дві основні моделі, які відбивають ставлення держави до проблем розвитку сфери фізичної культури і спорту – "втручання" і "невтручання". Державна політика в сфері фізичної культури й спорту, втілена в тій або іншій моделі, на практиці здійснюється в різних формах залежно від історичних, культурних, політичних, економічних і інших факторів. У сучасних умовах основними серед них є пряма й непряма фінансова підтримка фізкультурно-спортивних організацій, підготовка фахівців з фізичного виховання й спорту, нормативно-правове забезпечення розвитку фізичної культури і спорту.

Особливістю наукового аналізу проблем формування соціальних і організаційно-правових аспектів функціонування й розвитку фізичної культури й спорту є те, що пошук вирішення цих проблем здійснюється стосовно до практики розвинених країн, а також країн з перехідними соціально-економічними системами (Росія, Україна, Білорусь, Казахстан та ін.). У той же час ці проблеми не стали предметом дослідження як вченими Республіки Ліван, так і вченими інших арабських країн. У зв'язку із цим актуальним є проведення спеціального дослідження, що, в остаточному підсумку, забезпечило б розробку теоретичних основ соціальних і організаційно-правових основ функціонування й розвитку фізичної культури і спорту в Республіці Ліван з урахуванням сучасних потреб ліванського суспільства.

^ В другому розділі "Методи і організація дослідження" обґрунтована необхідність використання таких методів дослідження, як: аналіз наукової літератури, законодавчих і нормативних документів; метод порівняння й зіставлення; соціологічні методи (анкетування); метод системного аналізу; методи статистики.

Дисертаційне дослідження проводилося в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, а також у Національному педагогічному університеті Лівану в місті Бейруті, протягом 2006-2009 років у три етапи.

Hа першому етапі (2006 рік) був здійснений інформаційний пошук і змістовний аналіз літературних джерел – монографічної й періодичної літератури, виданої в США, Західній і Східній Європі, Японії, країнах колишнього Радянського Союзу, інформаційних матеріалів і офіційних документів різних країн.

Це дозволило визначити ступінь наукової розробленості досліджуваної проблеми, виявити основні напрямки наукового аналізу проблеми формування соціальних і нормативно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту Республіки Ліван, сформулювати теоретичний підхід до аналізу сформованої ситуації в сфері фізичної культури і спорту.

За результатами проведеної роботи були визначені об'єкт і предмет дослідження, сформульовані мета й завдання дослідження, визначена сукупність наукових методів, використання яких забезпечило досить високий ступінь вірогідності результатів дисертаційного дослідження.

Другий етап (2007-2008 роки) був присвячений аналізу передумов формування соціальних і нормативно-правових основ розвитку сфери фізичної культури й спорту в Республіці Ліван. Були проаналізовані історико-культурні й соціально-економічні фактори, що визначають особливості розвитку фізичної культури і спорту як сфери життя ліванського суспільства, а також особливості управління сферою фізичної культури й спорту в країні.

Було проведено два соціологічних дослідження: у 2007 році – серед викладачів і студентів денної форми навчання факультету фізичного виховання Національного педагогічного університету Лівану (Бейрут) (100 респондентів); у 2008 році – серед фахівців професійного спорту (президентів, тренерів, гравців футбольних клубів (50 респондентів).

Третій етап (2009 рік) був присвячений обґрунтуванню головних напрямків вдосконалення соціальних і організаційно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван.

Було проведено соціологічне дослідження серед студентів, викладачів і співробітників денної форми навчання факультету фізичного виховання Національного педагогічного університету Лівану (Бейрут). Дослідженням було охоплено 50 респондентів.

У результаті проведених теоретичних досліджень, а також узагальнення результатів анкетування була розроблена концепція вдосконалення соціальних та нормативно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван.

На даному етапі також було проведене впровадження результатів дослідження в практику діяльності Асоціації середніх загальноосвітніх шкіл "Al Noor" і Асоціації середніх загальноосвітніх шкіл "Al Mahdi School".

Робота на даному етапі була завершена аналізом і обговоренням результатів дослідження, що дозволило усвідомити принципові відмінності виконаної дисертації від інших робіт, присвячених розгляду схожих проблем, встановити, які раніше отримані наукові результати одержали в дисертації підтвердження або подальший розвиток.

^ Третій розділ "Характеристика соціального середовища розвитку сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван" присвячено аналізу об'єктивних передумов формування й розвитку соціальних і організаційно-правових основ розвитку фізичної культури і спорту в країні.

В роботі показано, що численні історичні події (громадянська війна, іноземна інтервенція), які мали місце в другій половині минулого століття, наклали істотний відбиток на соціальне середовище розвитку фізичної культури і спорту в Лівані.

Проблеми ліванського суспільства стали предметом вивчення вчених різних країн. У той же час дослідники акцентують увагу, головним чином, на економічних і політичних аспектах суспільного життя ліванців. При цьому за межами наукового аналізу залишаються інші аспекти соціального середовища, які значно більшою мірою впливають на розвиток фізичної культури і спорту.

Соціальне середовище розвитку фізичної культури і спорту в Лівані сформувалося й функціонує відповідно до суспільних законів, властивим всім країнам. Так, дослідниками встановлено, що особливості функціонування й розвитку фізичної культури й спорту в тій або іншій країні визначаються сукупністю факторів. До них відносять тип держави, її історичні традиції, політичні й соціально-економічні умови, систему суспільних і культурних цінностей, демографічні й освітні характеристики, проповідувану релігію і
т. ін.

Причому, дія цих факторів оцінюється по-різному на окремих етапах розвитку тієї або іншої держави. Головним серед них є пануюча в даній країні соціальна філософія, що багато в чому визначає існуючу в країні модель спорту й організаційну структуру національного спортивного руху. Тобто кожному історичному етапу розвитку держави властива своя спортивна модель, що враховує перераховані вище й багато інших факторів.

Застосовуючи дане теоретичне положення до суспільного життя в Республіці Ліван, у роботі виділені й проаналізовані головні фактори, які обумовлюють специфіку функціонування й розвитку сфери фізичної культури і спорту в країні. До них, автором віднесені наступні фактори:

- соціально-політична обстановка в країні, характер соціальної політики держави;

- соціально-економічна ситуація в країні;

- особливості національного менталітету ліванського народу;

- особливості культурного середовища, обумовлені тривалим періодом перебування під впливом інших культур, насамперед європейської культури;

- демографічна ситуація в країні.

Проведений у роботі аналіз зазначених факторів дозволив визначити й охарактеризувати групи компонентів соціального середовища, одні з яких позитивно впливають на розвиток сфери фізичної культури й спорту в Республіці Ліван, а інші перешкоджають цьому процесу. До першого віднесені: наявність європейських традицій розвитку фізичної культури і спорту; лояльність релігійних структур до участі громадян у фізкультурно-спортивній діяльності; високий ступінь урбанізації країни, переважання міського населення, яке більш сприйнятливе до ідей фізичного вдосконалення; вищий порівняно з іншими країнами Близького Сходу освітній рівень населення.

Друга група містить у собі: низький рівень економічного розвитку країни, що не дозволяє ефективно вирішувати питання кадрового, матеріально-технічного, науково-методичного, медико-біологічного й інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту; низький рівень доходів значної частини населення країни, що перешкоджає формуванню повноцінного національного ринку фізкультурно-спортивних послуг.

У ході дослідження встановлено, що сукупна дія наведених факторів породжує негативні тенденції в розвитку сфери фізичної культури і спорту країни, не дозволяє їй достатньою мірою реалізувати свої соціальні функції. Так, більшість респондентів проведеного автором соціологічного опитування (60%) відзначили, що сформоване в Лівані соціальне середовище перешкоджає широкому доступу всіх верств населення до регулярних занять фізичною культурою й спортом (рис. 1). При цьому важливо взяти до уваги, що істотний негативний внесок у створення такої ситуації вносить нерозвиненість соціальних і організаційно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту в країні.
Рис. 1. Оцінка забезпечення широкого доступу всім групам населення Лівану до регулярних занять фізичною культурою й спортом:


1 – так, забезпечується рівною мірою для всіх верств населення;

2 – забезпечується тільки для верств населення з високим рівнем доходів;

3 – не забезпечується ні для яких верств населення


^ У четвертому розділі "Основні напрямки вдосконалення соціальних і організаційно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван" автором вирішено низку питань.

Насамперед були визначені внутрішні умови, які перешкоджають процесу вдосконалення соціальних і нормативно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван. Відповідно до отриманих в ході соціологічного опитування оцінок до них відносяться: дефіцит державного фінансування (46% респондентів); відсутність кваліфікованих фахівців-керівників, які добре знають особливості сфери фізичної культури і спорту (32%); не престижність занять фізкультурою і спортом серед населення (28%); відсутність необхідної кількості спортивних споруд (26%); неефективне управління фізичною культурою і спортом (22%); небажання населення займатися фізичною культурою і спортом (16%) (рис. 2).Рис. 2. Оцінка значущості факторів, що перешкоджають розвитку фізичної культури й спорту в Лівані:

1 - відсутність необхідного фінансування з боку держави;

2 - відсутність кваліфікованих фахівців в області управління фізичною культурою і спортом;

3 - не престижність занять фізкультурою і спортом серед населення;

4 - відсутність необхідної кількості спортивних споруд;

5 - неефективне управління фізичною культурою і спортом;

6 - небажання населення займатися фізичною культурою і спортом;

7 - відсутність достатньої кількості кадрів, що мають фахову

освіту в області фізичного виховання і спорту;

8 - складна політична обстановка


Було аргументовано положення про те, що протягом досить тривалого часу процес вдосконалення соціальних і нормативно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван буде здійснюватися в умовах "бюрократичного" типу суспільної організації сфери фізичної культури і спорту. Його визначальною ознакою є провідна роль держави в розвитку сфери фізичної культури і спорту.

Правомірність такої постановки питання визначається об'єктивними обставинами. Насамперед, варто взяти до уваги, що Республіка Ліван усе ще перебуває в стані відродження суспільного життя після п'ятнадцятирічної громадянської війни. Відбувається еволюційний перехід від довоєнних форм функціонування фізичної культури і спорту до нових форм, що відповідають вимогам ХХІ століття. Зазвичай такий перехід супроводжується розширенням функцій держави, посиленням її втручання в сферу фізичної культури і спорту.

Під час громадянської війни держава була істотно ослаблена, значною мірою дезорганізована, її увага концентрувалася на вирішенні військових, політичних і релігійно-культурних проблем. Насамперед, необхідно було досягти політичного й релігійного консенсусу, забезпечити безпеку населення країни. У такій ситуації вирішення проблем соціальної сфери, у тому числі й сфери фізичної культури і спорту, не ставилося на порядок денний.

У повоєнний період роль держави в розвитку сфери фізичної культури і спорту істотно зросла. Держава стала головним суб'єктом сфери фізичної культури і спорту. Адже сьогодні без її втручання неможливо вирішувати життєво важливі питання, такі як підготовка кваліфікованих кадрів з фізичного виховання і спорту, утримання збірних команд з видів спорту й підготовка їх до важливих міжнародних змагань, проведення антидопінгової політики, підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, проведення наукових досліджень і т. ін.

З урахуванням викладених обставин в роботі сформульована й обґрунтована концепція (доктрина) розвитку фізичної культури й спорту в Республіці Ліван. Представлено цільовий компонент ("дерево цілей"), що містить основну мету й цілі нижчих рівнів. Основною метою визначене вдосконалення соціальних і організаційно-правових основ розвитку сфери фізичної культури й спорту в Республіці Ліван.

До цілей першого рівня віднесені: вдосконалення соціальних основ розвитку сфери фізичної культури і спорту; вдосконалення організаційних основ розвитку сфери фізичної культури і спорту; вдосконалення правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту.

Цілі другого рівня: зміцнення соціально-політичної єдності ліванського суспільства; збереження й зміцнення здоров'я громадян за рахунок забезпечення широкого доступу всім групам населення країни до регулярних занять фізичною культурою і спортом; соціалізація підростаючого покоління, підготовка молоді до майбутньої трудової діяльності й служби в Збройних силах; зміцнення міжнародного авторитету країни за рахунок завоювання ліванським спортом гідного місця в системі міжнародного спорту, насамперед – Олімпійського руху; формування у населення інтересу до здорового способу життя; надання жінкам рівних умов із чоловіками для занять фізичною культурою і спортом; розвиток національних видів спорту; залучення ліванців до цінностей світової культури; формування у іноземних громадян позитивних уявлень про культуру ліванського народу; створення сучасної матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту; підготовка фахівців з фізичного виховання і спорту, у тому числі фахівців зі спортивного менеджменту й маркетингу; залучення до фізкультурно-спортивної роботи кращих зарубіжних фахівців; оптимізація використання державних коштів, вкладених у сферу фізичної культури і спорту; оптимізація використання коштів, отримуваних фізкультурно-спортивними організаціями із зовнішніх джерел; створення механізму економічного стимулювання представників ліванського й зарубіжного бізнесу, які здійснюють підтримку фізкультурно-спортивних організацій; якісна зміна функцій Міністерства молоді і спорту Республіки Ліван; формування механізму взаємодії між суспільним, приватним і державним секторами сфери фізичної культури і спорту; посилення ролі спортивних клубів у суспільному житті країни; використання ефективних технологій управління сферою фізичної культури і спорту; зміцнення конституційних основ розвитку фізичної культури і спорту; прийняття спеціального закону про фізичну культуру і спорт; приведення чинного законодавства Республіки Ліван у відповідність до вимог сучасного розвитку сфери фізичної культури і спорту.

Для реалізації концепції пропонується розробити й реалізувати цільову комплексну програму стосовно до Республіки Ліван під назвою "Ліван - спортивна країна". Програму доцільно розробити на п'ять років. Основна мета програми - створити передумови вдосконалення соціальних і організаційно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту на основі об'єднання зусиль всіх соціальних інститутів ліванського суспільства.

^ У п'ятому розділі "Аналіз і обговорення результатів дослідження" представлені отримані автором нові результати, які дають поглиблені наукові уявлення про специфіку функціонування й розвитку сфери фізичної культури і спорту в республіці Ліван. Відзначається також внесок автора у доповнення та підтвердження положень і висновків, які містяться в роботах інших дослідників.


ВИСНОВКИ


1. Останніми роками ліванське суспільство зіштовхнулося з гострим дефіцитом наукових досліджень з проблем розвитку фізичної культури і спорту в країні. Це стосується в першу чергу наукового аналізу проблем розвитку соціальних і організаційно-правових аспектів фізичної культури і спорту. Нерозв'язаність даних проблем не дозволяє ефективно вирішувати інші численні проблеми, проводити системні зміни у сфері фізичної культури і спорту відповідно до сучасних вимог. Дана дисертаційна робота покликана змінити положення, що склалося, сформувавши теоретичні основи діяльності ліванського суспільства із вдосконалення соціальних і організаційно-правових основ розвитку фізичної культури і спорту в країні.

2. Проведений у дисертації порівняльний аналіз процесу вдосконалення соціальних і нормативно-правових основ розвитку фізичної культури і спорту в різних країнах свідчить про те, що йому властиві певні загальні закономірності. По-перше, здійснення даного процесу відбувається, виходячи з типу суспільної організації сфери фізичної культури і спорту, властивого даній країні ("бюрократичного", "місіонерського", "підприємницького" або "соціального"). По-друге, суспільство відповідно до вибраного типу забезпечує пріоритетний розвиток провідного сектора сфери фізичної культури і спорту (суспільного, приватного або державного). По-третє, суспільство формує механізм взаємодії між секторами сфери фізичної культури і спорту з метою пошуку найбільш ефективних шляхів її розвитку.

3. Створення об'єктивних умов формування соціальних і нормативно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван здійснюється під впливом сукупності факторів, головними з яких у дисертації визначені соціально-політична обстановка в країні, характер соціальної політики держави; соціально-економічна ситуація в країні; особливості національного менталітету ліванського народу; особливості культурного середовища, обумовлені тривалим періодом перебування під впливом інших культур, насамперед європейської культури; демографічна ситуація в країні.

Проведений у роботі аналіз зазначених факторів дозволив визначити й охарактеризувати групи компонентів соціального середовища, одні з яких сприятливо впливають на розвиток сфери фізичної культури й спорту в Республіці Ліван, а інші перешкоджають цьому процесу. До першої віднесені: наявність європейських традицій розвитку фізичної культури й спорту; лояльність релігійних структур до участі громадян у фізкультурно-спортивній діяльності; високий ступінь урбанізації країни, переважання міського населення, більш сприйнятливого до ідей фізичного вдосконалювання; вищий порівняно з іншими країнами Близького Сходу освітній рівень населення.

Друга група містить у собі: низький рівень економічного розвитку країни, що не дозволяє ефективно вирішувати питання кадрового, матеріально-технічного, науково-методичного, медико-біологічного й інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту; низький рівень доходів значної частини населення країни, що перешкоджає формуванню повноцінного національного ринку фізкультурно-спортивних послуг.

4. Сфері фізичної культури й спорту в Республіці Ліван властиві внутрішні умови, які перешкоджають процесу вдосконалювання соціальних і нормативно-правових основ розвитку сфери фізичної культури й спорту. Аналіз отриманих у ході соціологічного опитування оцінок дозволив віднести до них: дефіцит державного фінансування (46% респондентів); відсутність кваліфікованих фахівців-керівників, які добре знають особливості сфери фізичної культури і спорту (32%); не престижність занять фізкультурою і спортом серед населення (28%); відсутність необхідної кількості спортивних споруд (26%); неефективне управління фізичною культурою і спортом (22%); небажання населення займатися фізичною культурою і спортом (16%).

5. У результаті дослідження встановлено, що на сучасному етапі провідна роль у формуванні соціальних і нормативно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван належить державі. Інтереси держави в сфері фізичної культури й спорту представляє Міністерство молоді і спорту Республіки Ліван, яке було створено в 1943 році, після проголошення незалежності Лівану.

У сучасних умовах ефективність діяльності органів державного управління сферою фізичної культури й спорту Республіки Ліван досить низька. Це обумовлено відсутністю в їхньому штаті фахівців з освітою в області фізичного виховання й спорту, ігноруванням новітніх технологій управління, зокрема, програмно-цільових підходів, вкрай недостатнім фінансуванням сфери фізичної культури і спорту й нераціональним використанням ресурсів сфери.

6. Практичні дії інститутів ліванського суспільства з вдосконалення соціальних і організаційно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту вимагають теоретичного обґрунтування. В основі його повинен бути покладений теоретичний підхід, оформлений у вигляді концепції (доктрини) розвитку фізичної культури й спорту Республіки Ліван протягом певного історичного етапу.

Запропонована в дисертації концепція містить у собі цільовий компонент ("дерево" цілей), найбільш прийнятний для Республіки Ліван тип суспільної організації сфери фізичної культури і спорту ("бюрократичний") і перспективи його еволюціонування, пріоритетні напрямки розвитку сфери фізичної культури і спорту (вдосконалення фізичного виховання й спорту для всіх, прискорений розвиток олімпійського і професійного спорту, розвиток клубної системи, розвиток мережі спортивних споруд).

Для реалізації концепції пропонується розробити й реалізувати цільову комплексну програму під назвою "Ліван – спортивна країна". Програму доцільно розробити на п'ять років. Основна мета програми – створити передумови вдосконалювання соціальних і організаційно-правових основ розвитку сфери фізичної культури й спорту на основі об'єднання зусиль всіх соціальних інститутів ліванського суспільства.

7. Виконана робота створює передумови для перспективних досліджень проблем розвитку сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван. Зусилля вчених можуть бути сконцентровані на пошуку шляхів вирішення таких проблем: формування системи підготовки фахівців з фізичного вихованню і спорту з вищою освітою; вдосконалення державного управління сферою фізичної культури і спорту в Республіці Ліван; вдосконалення мережі спортивних клубів у Республіці Ліван; розвиток олімпійського руху в Республіці Ліван і т ін.


^ СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ за ТЕМою ДИСЕРТАЦІЇ:


1. Юссеф Юссеф Али. Клубы в системе физической культуры и спорта Ливана / Юссеф Юссеф Али // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2009. – №3. – С. 103-105;

2. Юссеф Юссеф Али. Особенности социальной среды развития физической культуры и спорта в Ливане / Юссеф Юссеф Али // Физическое воспитание студентов. – 2010. - № 4. – С. 78-80.

3. Юссеф Юссеф Али. Проблемы совершенствования нормативно-правовых основ развития физической культуры и спорта в Ливане / Юссеф Юссеф Али // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2010. – №3. – С.118-121.

4. Юссеф Юссеф Али. Пути совершенствования социально-экономических основ развития физической культуры и спорта в Республике Ливан / Ю.П.Мичуда, Юссеф Юссеф Али // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. - № 8. – С.61-64. Особистим внеском автора є постановка проблеми дослідження, інтерпретація результатів дослідження.

5. Юссеф Юссеф Али. Факторы развития физической культуры и спорта в Республике Ливан на современном этапе / Юссеф Юссеф Али // XІІІ Международ. научный конгресс „Современный олимпийский спорт и спорт для всех”. Материалы конгресса. 7-10 октября 2009 г. Т.1. – Алмааты, 2009. - С. 179-182.

6. Юссеф Юссеф Али. Совершенствование организационных основ развития сферы физической культуры и спорта в Ливане / Юссеф Юссеф Али // XIV Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх». Тези доповідей. – К., 2010. – С. 708.


АнотацІЇ


Юссеф Юссеф Али. Социальные и организационно-правовые аспекты развития физической культуры и спорта в Республике Ливан. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 – Физическая культура, физическое воспитание разных групп населения. – Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев, 2011.

Работа посвящена научному обоснованию путей совершенствования социальных и организационно-правовых основ развития сферы физической культуры и спорта в Республике Ливан с учетом современных требований. Проведен анализ социальной среды, в условиях которой осуществляется развитие физической культуры и спорта в стране.

Выявлена и охарактеризована совокупность факторов социальной среды, которые оказывают как положительное, так и негативное влияние на формирование организационно-правовых основ развития сферы физической культуры и спорта в Республике Ливан в современных условиях.

Проведенный анализ позволил сформулировать концепцию совершенствования социальных и организационно-правовых основ развития сферы физической культуры и спорта в Республике Ливан. Описаны ее основные компоненты: целевой компонент – «дерево целей», тип общественной организации сферы физической культуры и спорта и перспективы его эволюционирования, а также приоритетные направления развития сферы физической культуры и спорта.

Концепцией определены основные пути совершенствования социальных основ развития сферы физической культуры и спорта. К ним отнесены: укрепление социально-политического единства ливанского общества; сохранение и укрепление здоровья граждан за счет обеспечения широкого доступа всем группам населения страны к регулярным занятиям физкультурой и спортом; социализация подрастающего поколения, подготовка молодежи к предстоявшей трудовой деятельности и службе в Вооруженных силах; укрепление международного авторитета страны за счет завоевания ливанским спортом достойного места в системе международного спорта, прежде всего – Олимпийского движения; формирование у населения интереса к здоровому способу жизни и др.

К путям совершенствования организационных основ развития сферы физической культуры и спорта в работе отнесены: создание Национального совета по физической культуре и спорту при президенте Республики Ливан; качественное изменение функций Министерства молодежи и спорта Республики Ливан; формирование механизма взаимодействия между общественным, частным и государственным секторами сферы физической культуры и спорта; усиление роли спортивных клубов в общественной жизни страны; использование эффективных технологий управления сферой физической культуры и спорта.

В диссертации обоснованы также пути совершенствования правовых основ развития сферы физической культуры и спорта в Республике Ливан, среди которых: укрепление конституционных основ развития физической культуры и спорта; принятие специального закона о физической культуре и спорте; приведение действующего законодательства Республики Ливан в соответствие с современными требованиями развития сферы физической культуры и спорта.

Обоснована необходимость создания механизма реализации концепции совершенствования социальных и организационно-правовых основ развития сферы физической культуры и спорта в Республике Ливан, основанного на использовании программно-целевого метода управления. Предложено разработать и реализовать целевую комплексную программу
«Ливан – спортивная страна».

^ Ключевые слова: физическая культура и спорт Ливана; социальные аспекты; организационные аспекты; правовые аспекты; концепция развития сферы физической культуры и спорта; целевая комплексная программа.


^ Юссеф Юссеф Алі. Соціальні та організаційно-правові аспекти розвитку фізичної культури і спорту в Республіці Ліван. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за фахом 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2011.

Робота присвячена науковому обґрунтуванню шляхів вдосконалення соціальних і організаційно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван з врахуванням сучасних вимог. Проведено аналіз соціального середовища, в умовах якого здійснюється розвиток фізичної культури і спорту в країні.

Виявлена і охарактеризована сукупність чинників соціального середовища, які справляють як позитивний, так і негативний вплив на формування соціальних та організаційно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван в сучасних умовах.

Проведений аналіз дозволив сформулювати концепцію вдосконалення соціальних і організаційно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван. Описані її основні компоненти. Концепцією визначені головні шляхи вдосконалення соціальних і організаційно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту.

Обґрунтована необхідність створення механізму реалізації концепції вдосконалення соціальних і організаційно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван, заснованого на використанні програмно-цільового методу управління. Запропоновано розробити і реалізувати цільову комплексну програму «Ліван – спортивна країна».

^ Ключові слова: фізична культура і спорт Лівану; соціальні аспекти; організаційні аспекти; правові аспекти; концепція розвитку сфери фізичної культури і спорту; цільова комплексна програма.


^ Yussef Yussef Ali. Social, organizational and legal aspects of development of physical culture and sport in Republic of Lebanon. – Manuscript.

The dissertation on competing for candidate of sciences degree of physical education and sport on speciality 24.00.02 – Physical culture, physical education of different groups of population. – National university of physical education and sport of Ukraine, Kyiv, 2011.

Work is sanctified to the scientific ground of ways of perfection of social, organizational and legal bases of development of sphere of physical culture and sport in Republic of Lebanon taking into account modern requirements. The analysis of social environment in the conditions of which development of physical culture and sport is carried out in the country.

Educed and described aggregate of factors of social environment, which render both positive and negative influence on forming of social, organizational and legal bases of development of sphere of physical culture and sport in Republic of Lebanon in modern terms.

The conducted analysis allowed to formulate conception of perfection of social, organizational and legal bases of development of sphere of physical culture and sport in Republic of Lebanon. Described her basic components. The main ways of perfection of social, organizational and legal bases of development of sphere of physical culture and sport are certain conception.

A reasonable necessity of creation of mechanism of realization of conception of perfection of social, organizational and legal bases of development of sphere of physical culture and sport is for Republic of Lebanon, programmatic-having a special purpose method of management based on the use. It is offered to work out and realize the having a special purpose complex program "Lebanon is a sporting country".

Keywords: physical culture and sport of Lebanon; social aspects; organizational aspects; legal aspects; conception of development of sphere of physical culture and sport; special purpose complex program.

Схожі:

Фізичного виховання І спорту україни юссеф юссеф алі iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Фізичного виховання І спорту україни юссеф юссеф алі iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни чернявський максим вікторович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та...
Фізичного виховання І спорту україни юссеф юссеф алі iconНаціональний університет фізичного виховання та спорту україни маслова Олена Володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання та спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді...
Фізичного виховання І спорту україни юссеф юссеф алі iconФізичного виховання І спорту україни радченко юрій анатолійович
Робота виконана у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Фізичного виховання І спорту україни юссеф юссеф алі iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "спорт" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
...
Фізичного виховання І спорту україни юссеф юссеф алі iconАціональний університет фізичного виховання І спорту україни лі Бо
...
Фізичного виховання І спорту україни юссеф юссеф алі iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту України
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Фізичного виховання І спорту україни юссеф юссеф алі iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Работа виконанана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Фізичного виховання І спорту україни юссеф юссеф алі iconНауковий керівник доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Кашуба Віталій Олександрович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Фізичного виховання І спорту україни юссеф юссеф алі iconФізичного виховання І спорту україни коваленко Тамара Миколаївна
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи