Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до підготовки І складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва icon

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до підготовки І складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва
Скачати 172.88 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до підготовки І складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва
Дата02.07.2012
Розмір172.88 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки
до підготовки і складання державного іспиту


з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва


(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.092100 -
”Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”)Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до підготовки і складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.092100 - ”Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”). Укл.: Шульга М.О., С.Ю.Андрєєв – Харків: ХНАМГ, 2007. – 16 с.


Укладачі: М.О.Шульга, С.Ю.Андрєєв


Рецензент: Алексахін Олександр Олексійович


Рекомендовано кафедрою теплохолодопостачання

протокол №1 від 29.08.2006 р.
Зміст


Стор.


1. Загальні положення ........................................................................................4

2. Підготовка до комплексного державного іспиту за фахом, формування державної екзаменаційної комісії ..................................................................................5

3. Організація і проведення державного іспиту ..............................................7

4. Підведення підсумків державного іспиту ..................................................10

Список літератури.............................................................................................14

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Комплексний державний іспит з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва за спеціальністю 6.092100 - „Міське будівництво і господарство” спеціалізацією 6.092103 - „Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель” проводиться згідно із стандартами вищої освіти МОН України і навчальним планам Харківської національної академії міського господарства і включає такі нормативні професійні дисципліни: „Будівельні конструкції”, „Технологія будівельного виробництва”, „Економіка будівництва”, „Охорона праці” та дисципліни за вибором: „Інженерне обладнання будівель”, „Технічна експлуатація інженерних систем”, „Експлуатація будівельних конструкцій”, „Технологія ремонту інженерних систем”.

^ 2. ПІДГОТОВКА ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ, ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ


Організаційна підготовка до комплексного державного іспиту за фахом проводиться згідно з розпорядженням ректора академії, кафедрою теплохолодопостачання разом з навчальним відділом, деканатом містобудівельного факультету, включає також підготовку за заздалегідь розробленим планом.

Для підготовки й складання державних іспитів виділяється не менше п’яти навчальних днів, протягом яких організується читання оглядових лекцій обсягом 16 годин, проведення групових та індивідуальних консультацій.

Перелік дисциплін, що виносяться на державний іспит, і норми часу наведені в табл. 1.


Таблиця 1 - Перелік дисциплін і норми часу на консультації

Перелік дисциплін, які виносяться на державний іспит

1

2

3

4

Шифр дис-ципліни за навчальним планом

Назва дисципліни (за навчальним планом, склад відповідно навчальному стандарту)

Кафедра, яка веде дисципліну і консультації

Норма часу на консуль-тацію

2.1.2-3Т

Будівельні конструкції

Будівельних конструкцій

2

2.2.1-9Т

Технічна експлуатація інженерних систем

Теплохолодопостачання

2

2.2-17Т

Технологія ремонту інженерних систем

Теплохолодопостачання

2

2.1.2-18Т

Експлуатація будівельних конструкцій

Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів

2

2.1.2-15Т

Інженерне обладнання будівель

Теплохолодопостачання

2

1.3-18Т

Охорона праці

Безпеки життєдіяльності

2

1.3-13Т

Економіка будівництва

Економіки будівництва

2

1.3-11Т

Технологія будівельного виробництва

Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів

2

Разом

16

Прийом комплексного державного іспиту за фахом здійснюється Державною екзаменаційною комісією.

Державна екзаменаційна комісія формується на період проведення іспиту в межах Державної екзаменаційної комісії за спеціальністю з числа професорсько-викладацького складу кафедр теплохолодопостачання, будівельних конструкцій, технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів у кількості чотирьох осіб на чолі з головою – висококваліфікованим фахівцем у галузі технічного обслуговування, ремонту і реконструкції будівель, який має науковий ступінь або вчене звання.

Персональний склад комісії затверджується ректором академії не пізніше як за місяць до початку державного іспиту.

Голова Державної екзаменаційної комісії з комплексного державного іспиту за фахом затверджується ректором за узгодженням з деканом, навчальним відділом.

Розклад державного іспиту затверджується першим проректором академії з навчальної роботи і доводиться до відома студентів не пізніше як за місяць до його початку.

Іспит проводиться за білетами, складеними відповідно до програми комплексного державного іспиту за фахом. Кожний білет складається з трьох питань, які дають можливість перевірити знання студентів з дисциплін, наведених в табл. 1. Білети затверджуються на засіданні Вченої ради містобудівельного факультету.

У державну екзаменаційну комісію до початку іспиту подаються такі документи:

- наказ ректора академії про допуск студентів до державного іспиту;

- довідка про виконання студентами навчального плану та отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт тощо.

^ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ


До комплексного державного іспиту за фахом допускаються студенти, які закінчили вивчення усіх теоретичних дисциплін, склавши усі заліки та іспити відповідно до навчального плану спеціальності 6.092100 „Міське будівництво і господарство” спеціалізації 6.092103 „Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”.

Комплексний державний іспит за фахом проводиться письмово у формі відповідей на запитання білета. Перелік дисциплін, які входять до білетів, а також література, необхідна для підготовки вказані в табл. 2. У процесі підготовки відповідей екзаменований може користуватися програмами дисциплін, що ввійшли до державного іспиту, їх змістом.

Державний іспит проводиться на відкритому засіданні комісії за наявності не менше трьох її членів. На засіданні комісії можуть бути присутні представники ректорату, деканатів і громадських організацій академії. Тривалість комплексного державного іспиту за фахом однієї групи студентів не більше трьох годин.

Тривалість засідання Державної екзаменаційної комісії не повинна перевищувати шести годин на день.

Рішення щодо оцінки знань студента приймається Державною екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. За умов рівності кількості голосів вирішальним є голос голови.

Результати комплексного державного іспиту за фахом визначаються оцінками „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”.

Відмінно” виставляється за наступних умов:

1. Творчий підхід до засвоєння матеріалу, повнота і правильність
виконання завдання.

 1. Вміння застосовувати різні принципи й методи в конкретних ситуаціях.

 2. Глибокий аналіз фактів і подій, спроможність прогнозування результатів від прийнятих рішень.
 1. Чітке, послідовне викладання відповіді на папері.

 2. Вміння зв'язати теорію і практику.

Добре” виставляється за наступних умов:


 1. Мають місце деякі помилки несуттєвого характеру у
  викладанні відповідей при повних знаннях програмного матеріалу.

 2. Переважання логічних підходів перед творчими у відповідях на
  питання.

 1. Не завжди правильне прогнозування подій від прийнятих рішень.

 2. Вміння пов'язати теорію з практикою.

Задовільно” виставляється за наступних умов:

 1. Репродуктивний підхід до засвоєння та викладання матеріалу.

 2. Недостатня повнота викладання матеріалу, але при обов'язковому
  виконанні (можливо з несуттєвими помилками) тих завдань, що пов'язані з
  розв'язанням практичних задач.

 3. Неглибокі знання основного матеріалу, наявність великої кількості
  неточностей у викладанні матеріалу.

4. Нечітке викладання матеріалу на папері, порушення логічної
послідовності при викладанні матеріалу.

5. Утруднення при практичному втіленні прийнятих рішень.

Незадовільно” виставляється за наступних умов:

1. Відсутність знань з більшої частини матеріалу, погане засвоєння принципових положень курсу.

2. Наявність грубих, принципових помилок при практичному виконанні отриманих завдань.

3. Невиконання або виконання з великими помилками тих завдань, що пов'язані з розв'язанням практичних задач.

4. Неграмотне і неправильне викладання відповідей на папері.

Студентам, які не склали комплексний державний іспит за фахом з поважних причин (підтверджених документально), ректором академії може бути надана можливість складання іспиту під час підготовки до інших державних іспитів, а також захисту дипломної роботи.

Протоколи засідання Державної екзаменаційної комісії з комплексного державного іспиту за фахом, залікові книжки з проставленими в них оцінками підписуються головою і членами комісії.

^ 4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ


Результати комплексного державного іспиту оголошуються випускникам після оформлення протоколів Державної екзаменаційної комісії. При цьому дається загальна оцінка відповідей студентів, відмічаються найбільш яскраві з них, характеризується рівень теоретичної підготовки студентів.

Після закінчення роботи Державної екзаменаційної комісії з комплексного державного іспиту за фахом її голова складає звіт.

Підсумки державного іспиту за фахом обговорюються на засіданні Вченої ради містобудівельного факультету, кафедри теплохолодопостачання.

Рада містобудівельного факультету, кафедра теплохолодопостачання за підсумками комплексного державного іспиту за фахом розробляють і здійснюють відповідні заходи, спрямовані на подальше удосконалення викладання дисциплін професійного спрямування та підвищення якості професійної підготовки фахівців.

Таблиця 2 - Питання і рекомендована література до складання комплексного державного іспиту бакалавра-будівельника

№ п/п

Питання

Рекомендована література

1

2

3

1

Призначення, влаштування і класифікація систем водопостачання

[5], с. 137-144;

[8], с. 56-62

2

Призначення, влаштування і класифікація систем каналізації

[8], с. 121-133

3

Призначення, влаштування і класифікація систем газопостачання

[7], с. 4-21

4

Призначення, влаштування і класифікація систем опалення

[4], с. 56-79

5

Теплопостачання населених пунктів

[5], с. 44-122

6

Призначення, класифікація, влаштування і обладнання систем вентиляції

[6], с. 70-80

7

Призначення, класифікація, влаштування і обладнання систем кондиціювання повітря

[6], с. 114-142

8

З’єднання труб

[1], с. 32-71

9

Монтаж і ремонт трубопроводів

[1], с. 79-92

10

Склад технологічної карти

[1], с. 7-17

11

Ремонт і технічне обслуговування систем опалення

[1], с. 167-1783

12

Ремонт і технічне обслуговування систем каналізації

[1], с. 109-134

13

Ремонт і технічне обслуговування систем гарячого і холодного водопостачання

[1], с. 159-164, 96-109

14

Ремонт і технічне обслуговування систем вентиляції

[1], с. 203-237

15

Методика визначення фізичного і морального зносів. Порядок обстеження будівель, форма звіту

[3]

16

Комплекс заходів з експлуатації будівель

[2]

17

Основні конструктивні схеми будівель

[14], с. 112-126;

[15], с. 262-280, 491-571;

[16], с. 306-320

18

Принципи розрахунку кам’яних будівель з жорсткою конструктивною схемою (розрахунок простінка)

[17], с. 110-123

19

Функціональне призначення балок у будівлі, їх конструкція і розрахунок міцності за нормальними перерізами

[14], с. 39-58;

[15], с. 125-161;

[16], с. 103-151

Продовження табл. 2

1

2

3

20

Призначення, конструкції й розрахунок плит перекриття

[14], с. 39-58;

[15], с. 280-333;

[16], с. 103-191

21

Колони, стовпи будівель. Призначення, конструкція, розрахунок

[14], с. 58-69;

[15], с. 162-187;

[16], с. 236-275

22

Принципи конструювання й розрахунку фундаментів під стіни, колони

[14], с. 127-137;

[15], с. 334-369;

[16], с. 362-370

23

Основи ТБВ: види й особливості будівельних робіт; технічне і тарифне нормування, нормативна документація; технологічні карти

[11], с. 7-13, 20-23;

[12], с. 6-10;

[13], с. 34-35

24

Підготовка будівельного майданчика: геодезична розбивка, підготовка території, внутрішній благоустрій будівельного майданчика

[11], с. 24-25;

[12], с. 41-42

25

Методи покращення властивостей ґрунтів: водозниження; методи штучного закріплення ґрунтів

[11], с. 44-50, 65-66, 141-142;

[12], с. 42-49;

[13], с. 53-66

26

Земляні роботи: методи безтраншейної розробки ґрунтів; технологічні процеси та області застосування методів

[11], с. 32-36, 61-65, 416-419;

[12], с. 36-40

27

Улаштування і призначення свайних фундаментів і шпунтових огороджень. Безударні методи занурень стояків і шпунтів. Улаштування набивних стояків

[11], с. 50-53, 125-140;

[12], с. 49-50, 92-106

28

Кам’яні роботи: правила розрізки; системи перев’язки; способи укладки, інструменти й пристрої для кладки

[11], с. 152-157, 159-172;

[12], с. 109-127;

[13], с. 123-126

29

Бетонування: особливості бетонування конструкцій і влаштування швів; методи бетонування; догляд за бетоном

[11], с. 185-199, 210-234, 250-251;

[12], с. 132-146, 157-180, 184-186;

[13], с. 83-85

30

Монтаж будівельних конструкцій: склад процесу, допоміжне обладнання і механізми, що застосовуються; технологічні операції монтажу різних конструкцій

[11], с. 272-292;

[12], с. 211-236

Продовження табл. 2

1

2

3

31

Покрівельні роботи: технологічні процеси влаштування покрівель, механізми, що застосовуються, техніка безпеки

[11], с. 352-363;

[12], с. 315-329

32

Оздоблювальні роботи: штукатурні роботи, оздоблення поверхні, малярні роботи, скляні роботи

[11], с. 431-457;

[12], с. 330-341, 353-362;

[13], с. 169-183

33

Ремонт і технічне обслуговування фундаментів

[11], с. 140-141, 368-374;

[12], с. 296-305;

[13], с. 69-80, 229-233

34

Ремонт і технічне обслуговування кам’яних стін

[11], с. 176-178;

[13], с. 123-132, 229-233

35

Ремонт і технічне обслуговування крупнопанельних будівель

[11], с. 297-299;

[12], с. 267-273;

[13], с. 115-119

36

Ремонт і технічне обслуговування перекрить і покрівель

[11], с. 368-374;

[13], с. 233-249

37

Небезпечні й шкідливі фактори мешкання людини природного і антропогенного походження

[18]

38

Ким здійснюється державний нагляд, галузевий і громадський контроль за дотриманням норм охорони праці в Україні

[19], с. 60-97

39

Моделі, що застосовуються в організації будівництва

[9], с. 64-74

40

Характеристика будівництва як системи

[9], с. 279-377

41

Порядок складання кошторисів

[10], с. 36-41


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Шульга Н.А. Ремонт инженерных систем зданий: Уч. пособие. – К.: Вища школа, 1991. – 263 с.

2. Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій. Державний Комітет України з питань житлово-комунального господарства. Наказ № 76 від 17.05.05 р.

3. Правила оценки физического износа жилых зданий. ВСН 53-86(р). – М.: Госгражданстрой, 1988. – 72 с.

4. Герасимова О.М. Опалення: Навч. посібник. – Харків: ХДАМГ, 2001. – 137 с.

5. Шульга М.О., Алексахін О.О. Теплопостачання та гаряче водопостачання: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 229 с.

6. Шульга М.О., Юхно І.П. Вентиляція та кондиціювання повітря: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 148 с.

7. Ионин Д.А. Газоснабжение. – М.: Стройиздат, 1989. – 439 с.

8. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Проектирование. Справочник/ Тугай А.М., Ивченко В.Д., Куликов В.И. и др. Под ред. Тугай А.М. – К.: Будівельник, 1982. – 258 с.

9. Шутенко Л.Н. Технологические основы формирования и оптимизации жилищного цикла городского жилого фонда. – Харьков: Майдан, 2002. – 1054 с.

10. Киркос В.М., Золотунин В.Ф., Даливерина Л.М. Организация строительства. – Днепропетровск: Пороги, 2005. – 309 с.

11. Технология строительного производства/ Под ред. Литвинова О.О., Белякова Ю.И. – К.: Вища школа, 1985. – 479 с.

12. Технология строительного производства/ Под ред. Атаева С.С. – М.: Стройиздат, 1977. – 382 с.

13. Савйовский В.В., Болотских О.Н. Ремонт и реконструкция гражданских зданий. – Харьков: ВАТЕРПАС, 1999. – 287 с.

14. Шаповалов О.М. Залізобетонні конструкції: Навч.-метод. посібник для студентів будівельних спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 147 с.

15. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. – М.: Стройиздат, 1991. – 767 с.

16. Барашиков А.Я. Залізобетонні конструкції. – К.: Вища школа, 1995. – 592 с.

17. Бондаренко В.М., Судинцын А.И., Назаренко В.Г. Расчет железобетонных и каменных конструкций. – М.: Высш. шк., 1988. – 304 с.

18. Основные и вредные производственные факторы (ОВПФ). ГОСТ 12.0003-74.

19. Шевченко В.І. Правові питання охорони праці: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 194 с.


Навчальне видання


Методичні вказівки до підготовки і складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.092100 - „Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”).


Укладачі: Шульга Микола Олександрович, Андрєєв Сергій Юрійович


Відповідальний за випуск: Бобух Анатолій Олексійович


Редактор: Аляб’єв М. З.


План 2007 , поз. 520М

_______________________________________________________________________

Підп. до друк. 26.02.2007 Формат 60х84 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 1,0 Обл.-вид. арк. 1,5

Тираж 75 прим. Зам. №

_______________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до підготовки І складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва iconМ. О. Методичні вказівки до підготовки І складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавр будівництва
...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до підготовки І складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
«Механізація та автоматизація будівництва І ремонтно-будівельних робіт» та виконання практичних завдань (студентів 4-5 курсів денної...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до підготовки І складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Вступ до фаху” з дидактичним забезпеченням (для студентів 1 курсу всіх форм...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до підготовки І складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Вступ до фаху” з дидактичним забезпеченням (для студентів 1 курсу всіх форм...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до підготовки І складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до підготовки І складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 4 курсу денної форми навчання...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до підготовки І складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійного вивчення дисципліни «Технологія туристської діяльності» (для студентів...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до підготовки І складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до підготовки І складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до підготовки І складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичної підготовки студентів 3-5 курсів напряму підготовки „Будівництво” спеціалізації – „Охорона праці...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи