Завдання для самостійної роботи студентів модуль загальні наукові засади економічної політики в ринковій економіці icon

Завдання для самостійної роботи студентів модуль загальні наукові засади економічної політики в ринковій економіці
Скачати 45.61 Kb.
НазваЗавдання для самостійної роботи студентів модуль загальні наукові засади економічної політики в ринковій економіці
Дата02.07.2012
Розмір45.61 Kb.
ТипДокументи


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ НАУКОВІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ


Тема 1. Суть, завдання та суб’єкти економічної політики в ринковій економіці

 1. Дати визначення термінам: держава, національна економіка, суспільство, суверенітет, суспільне благо, зовнішній ефект, місцеве самоврядування.

 2. Зробити реферування статті: Соколовская А. Экономическая функция государства и особенности ее выполнения в Украине // Экономика Украины. – 2008. - №3. – с.20.

 3. Розкрийте основні економічні функції держави.


Тема 2. Політика державного регулювання економіки

 1. Охарактеризувати історичні передумови державного регулювання економіки.

 2. Написати невелике есе на тему „Проблеми стабілізації української економіки”.

 3. Розкрити сутність проблеми визначення меж державного регулювання економіки.


Тема 3. Інструменти та методи сучасної економічної політики

 1. Дати визначення термінам: прогнозування, програмування економіки.

 2. Показати відмінності між економічним, експертним та сценарним прогнозуванням.

 3. Зробити реферування статті: Соціально-економічні пріоритети стратегічного планування на регіональному рівні // Економіст. – 2006.- № 7.


Тема 4. Економічна політика за умов ринкової трансформації

 1. Дати визначення термінам: ринкова трансформація, перехідна економіка, ринкова економіка, соціально-орієнтована ринкова економіка, системна трансформація економіки, шокова терапія.

 2. Охарактеризуйте на конкретних прикладах основну проблему переходу до ринкової економіки – вибір темпів і послідовноті перетворень.

 3. Показати особливості сучасної економічної політики на прикладі таких країн як Росія, Польща.

 4. Зробити реферування статті: Бородаевский А. Тенденция социально-экономического развития разных регионов мира // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. - №4. – с.53.^ МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ


Тема 5. Фінансовий механізм економічної політики

 1. Дати визначення термінам: фінансова політика, фіскальна політика, бюджетна політика, державні видатки, податкова політика, прямі податки, непрямі податки, бюджетний дефіцит, державний борг.

 2. Скласти логіко-структурну схему, що показує взаємозв’язок бюджетної політики та державного боргу.

 3. Зробити реферування статті: Даниленко А. Проблеми фінансової політики України й розвитку фінансово-монетарних важелів її реалізації // Фінанси України. – 2007.- №9. – с.51.

 4. Порівняти фінансову політику таких країн як США, Франція, Польща.

 5. Дати характеристику соціально-економічного положення України (аналіз і прогноз) в умовах реформування фінансової та бюджетної системи України.


Тема 6. Грошово-кредитний механізм економічної політики

 1. Дати визначення термінам: гроші, грошовий ринок, грошова пропозиція, комерційний банк, центральний банк, норма обов’язкового резервування, операції на відкритому ринку, валютна інтервенція.

 2. Представити класифікацію інструментів грошово-кредитної політики за їхнім впливом на грошову масу.

 3. Показати, яким чином впливає політика «дешевих» грошей на грошову масу, коли і чому її слід застосувати.

 4. Зробити реферування статті: Савченко А. Стратегические цели монетарной политики: проблемы теории и методологии // Экономика Украины. – 2007. - №5. – с.4.

 5. Наведіть та проаналізуйте сучасні статистичні дані щодо динаміки дисконтної ставки Національного банку України.

 6. Наведіть та проаналізуйте сучасні статистичні дані щодо динаміки норми обов'язкових резервів в Україні.


Тема 7. Інноваційна політика держави

  1. Показати вплив зарубіжних грошових надходжень на динаміку ВВП в Україні.

  2. Зробити реферування статті: Гончарова Н.П. Теоретико-методические аспекты формирования инновационной политики // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №4. – с.62-72.


Тема 8. Антикризове та антиінфляційне регулювання економіки

   1. Показати особливості інфляції у країнах Західної Європи, США та інших країнах світу на основі використання сучасних статистичних даних.

   2. Навести та проаналізувати статистичні дані щодо динаміки інфляції в Україні.

   3. 2. Зробити реферування статті: Никитин С., Степанова М. Инфляция и антиинфляционная политика: зарубежный и отечественный опыт // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. -№4. – с.16.


Тема 9. Соціальний захист та соціальна політика

 1. Дати визначення термінам: реальний дохід, номінальний дохід, рівень життя, зайнятість, безробіття, повна зайнятість, соціального захист, соціальна допомога.

 2. Дати характеристику соціально-економічного положення України (аналіз і прогноз) за наступним питанням ”Доходи населення в умовах української економічної реформи”.

 3. Навести, проаналізувати та порівняти статистичні дані щодо обсягів державної соціальної допомоги незахищеним верствам населення в різних країнах світу та України.

 4. Навести та проаналізувати статистичні дані щодо структури грошових доходів населення України.

 5. Зробити реферування статті: Лібанова Е. Трансформація державної соціальної політики в контексті забезпечення конкурентоспроможності української економіки // Фінанси України. – 2007. - №9.- с.34.

 6. Навести та проаналізувати статистичні дані щодо динаміки мінімальної заробітної плати в Україні

 7. Порівняти дані щодо середньої заробітної плати в різних галузях та сферах економіки України.


Тема 10. Зовнішньоекономічна політика у сучасній економіці

 1. Дати визначення термінам: експорт, імпорт, валютний курс, міграція капіталів, еміграція, імміграція, торгівельний баланс, глобалізація.

 2. Показати особливості зовнішньоекономічної діяльності та зміни зовнішньоекономічної політики держав за умов глобалізації.

 3. Охарактеризувати напрями зовнішньоекономічної політики України: навести статистичні дані щодо експорту та імпорту.

 4. Навести сучасні статистичні дані, що показують динаміку валютного курсу гривні по відношенню до інших валют.

 5. Зробити реферування статті: Касич А.О., Дідур С.В. Структурні характеристики зовнішньої торгівлі України // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №1. – с.85-94.


Тема 11. Структурні і регіональні напрямки в економічній політиці

 1. Дати характеристику соціально-економічного положення України (аналіз і прогноз) за наступними питаннями: Лібералізація цін в Україні і її наслідки. Особливості української приватизації.

 2. Зробити реферування статті: Шинкоренко Т. П. Структурні зміни в економіці України: порівняння із загальносвітовими тенденціями // Економіка і прогнозування. – 2006.- №1.- С.77-92.


Схожі:

Завдання для самостійної роботи студентів модуль загальні наукові засади економічної політики в ринковій економіці iconЗавдання для самостійної роботи студентів. Карта самостійної роботи студента
Змістовий модуль Теоретико-методологічні засади визначення професійного розвитку вчителя початкових класів
Завдання для самостійної роботи студентів модуль загальні наукові засади економічної політики в ринковій економіці iconVІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Загальні питання, засади методики навчання української мови в дошкільному навчальному закладі Тема Психолого-
Записати мовлення дітей дошкільного віку, своїх друзів, колег-студентів тощо та визначити типи інтерференцій, пояснити їх причини....
Завдання для самостійної роботи студентів модуль загальні наукові засади економічної політики в ринковій економіці iconЗавдання для самостійної роботи студентів, які вивчають спецкурс «Соціальне партнерство в Україні: правові засади»
...
Завдання для самостійної роботи студентів модуль загальні наукові засади економічної політики в ринковій економіці iconПрограма курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики Тема Організаційні засади валютної політики
Поняття валютної політики, її стратегічні І тактичні цілі. Характеристика основних елементів валютної політики, вибір її пріоритетів...
Завдання для самостійної роботи студентів модуль загальні наукові засади економічної політики в ринковій економіці iconVІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль 1 Теоретико-методологічні засади та історичний огляд становлення І розвитку дошкільної лінгводидактики як науки Тема 1 Дошкільна лінгводидактика як наука – 1 год
Опрацювавши методологічні засади дошкільної лінгводидактики, визначити який взаємозв’язок має мова і історія народу, мова і поезія;...
Завдання для самостійної роботи студентів модуль загальні наукові засади економічної політики в ринковій економіці iconЗавдання з вищої математики (Модуль 2) І приклади їх розвязання
Завдання з вищої математики (Модуль 2) І приклади їх розв’язання (для самостійної роботи студентів 1-го курсу денної та заочної форми...
Завдання для самостійної роботи студентів модуль загальні наукові засади економічної політики в ринковій економіці iconЗавдання з вищої математики (Модуль 3) І приклади їх розвязання
Завдання з вищої математики (Модуль 3) І приклади їх розв’язання (для самостійної роботи студентів 2-го курсу денної та заочної форми...
Завдання для самостійної роботи студентів модуль загальні наукові засади економічної політики в ринковій економіці iconVI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема
Тема Предмет та основні поняття курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики розвитку дітей» – 6 год
Завдання для самостійної роботи студентів модуль загальні наукові засади економічної політики в ринковій економіці iconМетодичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «економіко-математичні моделі в управлінні та економіці»
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Завдання для самостійної роботи студентів модуль загальні наукові засади економічної політики в ринковій економіці iconТестові завдання з курсу «валютна політика» Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні засади валютної політики
Завдання Грошова одиниця даної країни, а також кредитні та платіжні інструменти (чеки, акредитиви), що вираженні у цій одиниці І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи