Організація самостійної роботи студентів тематика рефератів icon

Організація самостійної роботи студентів тематика рефератів
Скачати 59.48 Kb.
НазваОрганізація самостійної роботи студентів тематика рефератів
Дата02.07.2012
Розмір59.48 Kb.
ТипРеферат

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


Перший модуль


 1. Предмет історії економічних учень.

 2. Методи наукового дослідження історії економічних учень.

 3. Історія політичної економії – основний розділ історії економічних учень.

 4. Функції і значення історії економічних учень для оволодіння культурою економічного мислення і розвитку економічної науки в цілому.

 5. Економічна думка Стародавнього Сходу.

 6. Вавілонія (Закони царя Хаммурапі).

 7. Китай: конфуціанство; трактат „Гуань-цзи”.

 8. Економічна думка античного світу.

 9. Стародавня Греція: Ксенофонт, Платон, Аристотель.

 10. Економічні ідеї арабського Сходу: Ібн-Хальдун.

 11. Економічна думка Стародавньої Русі: „Руська правда”, „Повчання до дітей”.

 12. Меркантилізм: теорія грошового балансу.

 13. Меркантилізм: теорія торгового балансу.

 14. Загальна характеристика класичної школи політичної економії.

 15. У.Петті – засновник класичної політичної економії в Англії.

 16. Погляди П.Буагільбера.

 17. Загальна характеристика фізіократизму.

 18. Економічні погляди Ф.Кене.

 19. Економічні погляди А.Тюрго.

 20. Економічне учення А.Сміта.

 21. Економічне учення Д.Рікардо.


Другий модуль

22.Критичний напрям політичної економії.

23.Формування соціалістичних ідей

24.Економічна теорія Т.Мальтуса.

25. Економічні погляди Н.У.Сеніора.

26. Економічні погляди Д.Мілля і Д.Мак-Куллоха.

27. Завершення класичної політичної економії в працях Дж.С.Мілля.

28. Особливості політичної економії в США.

29 С.Сісмонді як критик класичної школи політичної економії.

30 Економічне вчення П.Ж.Прудона.

31 Економічні погляди К.Родбертуса.

32 Економічні погляди Ф.Лассаля.

33 Економічні погляди Ф.Ліста.

34 Подальший розвиток німецької історичної школи.

35. Історичні умови виникнення утопічного соціалізму у Західній Європі на початку ХІХ ст. та його загальна характеристика.

 1. Концепція А. Сен-Сімона. Критика капіталізму, проект нової ндустріальної системи.

 2. Концепція Ш.Фур’є. Критика капіталізму, учення про асоціацію.

 3. Особливості англійського утопічного соціалізму. Практична діяльність Р.Оуена. Проект перебудови суспільства та справедливого обміну.

 4. Соціалісти - рікардіанці: У. Томпсон, Дж. Грей, Дж. Брей, Т. Годскин.

 5. Історичні умови виникнення та загальна характеристика марксизму.

 6. Розробка К.Марксом та Ф.Енгельсом економічної теорії капіталізму.

 7. Структура та основні проблеми „Капіталу”.

 8. Питання економічної теорії у працях К.Маркса і Ф.Енгельса 70-90-х років.

 9. Розвиток В.І.Леніним марксистської політичної економії.

 10. Марксизм і сучасність.

Третій модуль

 1. Економічні погляди Ф.Ліста.

 2. Історична школа: В.Рошер, Б.Гільдебранд, К.Кніс.

 3. Нова історична школа: Г.Шмоллер, Л.Брентано, К.Бюхер.

 4. Подальший розвиток німецької історичної школи: В.Зомбарт, М.Вебер, Р.Штаммлер, Р.Штольцман.

 5. Виникнення маржиналізму. Австрійська школа граничної корисності.

 6. Кембріджська школа. Політична економія А.Маршалла.

 7. Американська школа маржиналізму. Дж.Б.Кларк.

 8. Шведська (стокгольмська) школа: К.Викселль, Г.Кассель.

 9. Математична школа: Л.Вальрас, В.Парето.

 10. Економічна думка на початку ХІХ ст.

 11. Економічна думка в період кризи і ліквідації кріпацтва.

 12. Економічна програма народництва.

 13. Політична економія в Росії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

 14. Економічні проблеми в період підготовки та здійснення реформи 1861 р.

 15. Ліберально-буржуазна думка в пореформений період.

 16. Революційно-демократична економічна думка.

 17. Ліберальне народництво.

 18. Розвиток політичної економії.

Четвертий модуль


 1. Сутність, причини виникнення, етапи розвитку і методологія інституціоналізму.

 2. Основні течії раннього інституціоналізму.

 3. Неоінституціоналізм.

 4. Теорії трансформації капіталізму.

 5. Теорії „індустріального суспільства”.

 6. Концепції футурології.

 7. Сутність, причини виникнення та еволюція кейнсіанства.

 8. Економічна теорія Дж.М.Кейнса.

 9. Варіанти кейнсіанства у різних країнах.

 10. Неокейнсіанські теорії економічного зростання.

 11. Посткейнсіанство.

 12. Кейнсіанська теорія та економічна політика.

 13. Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст.

 14. Неокласичні теорії ринку, монополії і конкуренції.

 15. Неокласичні теорії економічного зростання.

 16. Неолібералізм.

 17. Неокласичне відродження. Теорії „економіки пропозиції” та теорії „раціональних очікувань”.

 18. Неокласичний синтез.

 19. Досвід застосування неокласичних моделей в економіці різних країн світу.


П’ятий модуль

 1. Ревізіонізм.

 2. Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму в 20-30-х рр. ХХ ст.

 3. Соціал-реформістські моделі економічного розвитку.

 4. Сучасний соціал-реформізм.

 5. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки в СРСР.

 6. Економічні дискусії 20-30-х рр.

 7. Розвиток радянської економічної науки в 30-90-х рр.

 8. Розвиток економічної теорії в Україні в радянський період.^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІки та економічної думки»

для спеціальностей 0503(„Міжнародна економіка”),

0507 („Маркетинг”), 0504 („Економіка підприємства”)

^ 0601 („Менеджмент організацій”)

0505 („Управління персоналом”)

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1. Обов'язкові

 1. Підготовка до семінарських занять з вивченням літератури та текстів лекцій.
 1. Виконання домашніх завдань:

 • написання реферату за заданою проблематикою;

 • відповідь на тестові завдання.

На кожне семінарське зайняття


На семінарське заняття з відповідною темою


Усне опитування, активна участь на семінарському занятті


Письмово з усним захистом реферату під час семінарських занять

5,0


5,0


3,0


Разом балів за обов’язкові види СРС

13,0

2. Вибіркові1

 1. Написати есе по темі
 1. Складання логіко-структурних схем.
 1. Пошук і огляд літератури й електронних джерел інформації з проблем курсу.
 1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах.

На кожне семінарське зайняття


На відповідне семінарське заняття


На семінарське заняття

Письмово з обговоренням результатів роботи під час семінарських занять.


Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3,0


2,0


2,0


5,0Разом балів за вибіркові види СРС

12,0

Всього балів за СРС

25,0
1 У разі підвищення рейтингу при недостатньої кількості балів у поточному контролі

Схожі:

Організація самостійної роботи студентів тематика рефератів iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Формою самостійної роботи студентів є написання конспектів та рефератів, консультацій зі вказаних тем
Організація самостійної роботи студентів тематика рефератів iconОрієнтовна тематика рефератів для письмового заліку
Організація І планування навчання студентів-заочників за дистанційною формою навчання
Організація самостійної роботи студентів тематика рефератів iconОрганізація самостійної роботи студентів як напрям методичного керівництва
Організація самостійної роботи студентів як напрям методичного керівництва. Методична розробка / Укладач Р. Михайлишин. – Львів,...
Організація самостійної роботи студентів тематика рефератів iconІндивідуальні завдання
Для індивідуальної (самостійної) роботи студентів пропонуються такі теми рефератів
Організація самостійної роботи студентів тематика рефератів iconОрганізація самостійної роботи з екстернами
Організаційна робота у цьому напрямі включає складання плану роботи, підготовку методичної документації з самостійної роботи, розробку...
Організація самостійної роботи студентів тематика рефератів iconІ діяльність нбу
Тематика та зміст самостійної роботи студентів
Організація самостійної роботи студентів тематика рефератів iconМетодичні вказівки з філософії для аспірантів та
Петрушенко Віктор Леонтійович (загальна редакція, тематика лекційного курсу, плани семінарських занять, рекомендації до написання...
Організація самостійної роботи студентів тематика рефератів iconТематика самостійної роботи студентів з дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків”

Організація самостійної роботи студентів тематика рефератів iconЩодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “мікроекономіка”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Організація самостійної роботи студентів тематика рефератів iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи