Завдання для самостійної роботи студентів визначте, чи правильні такі твердження? Тема 1 icon

Завдання для самостійної роботи студентів визначте, чи правильні такі твердження? Тема 1
Скачати 166.18 Kb.
НазваЗавдання для самостійної роботи студентів визначте, чи правильні такі твердження? Тема 1
Дата02.07.2012
Розмір166.18 Kb.
ТипДокументи

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Визначте, чи правильні такі твердження?

Тема 1

 1. Мікроекономіка — це галузь економічної науки, яка вивчає ефективність функціонування національної економіки.

 2. Змістом практичної функції макроекономіки є фор­мування економічного мислен­ня, економічної психології та економічної культури людей.

 3. Домогосподарства через ви­датки свого грошового доходу виявляють свій попит на то­вари і послуги.

 4. Першою економічною концеп­цією, яка містила макроекоеномічні уявлення, був меркан­тилізм.

 5. У схемі кругопотоку домогосподарства виявляють попит на ресурси.

 6. У короткостроковому періоді реальним є припущення про гнучкість цін.

 7. Економіка майже всіх країн світу є відкритою.

 8. Макроекономіка є однією з найстаріших дисциплін, яку вивчають в університетах.

 9. Основи макроекономіки було закледено А. Маршаллом.

 10. Аналіз ex ente грунтується на визначенні макроекономічних параметрів минулого періоду.


Тема 2

 1. І номінальний, і реальний ВВП можна виміряти тільки в грошах.

 2. Якщо в національній економіці вироблено меншу кількість товарів і послуг у поточному році порівняно з попереднім, то номінальний ВВП обов’язково зменшується.

 3. Валовий внутрішній продукт дещо занижує реальний обсяг продукту, виробленого в країні.

 4. Вартість кінцевих і вартість проміжних товарів і послуг дорівнюють одна одній.

 5. Порівняльний аналіз динаміки обсягу національного вироб­ництва передбачає викорис­тання постійних цін.

 6. У чистому внутрішньому продукті враховують чисті інвестиції.

 7. Валовий національний про­дукт перевищує національний дохід на величину амортиза­ції.

 8. Потенційний ВВП збігається з межею виробничих можливо­стей національної економіки.

 9. У валовому внутрішньому продукті вартість послуг працівників державного сек­тора оцінюють на підставі їхньої заробітної плати.

 10. Видатки домогосподарств на спорудження нового будинку враховують у споживчих ви­датках.


Тема 3

  1. Крива сукупного попиту має додатний нахил.

  2. Форму кривої сукупного попиту можна пояснити ефектом доходу та ефектом заміщення.

  3. Криві сукупного попиту і сукупної пропозиції переміщуються під впливом цінових чинників.

  4. Збільшення державних видатків прямо розширює сукупний попит.

  5. Підвищення ефективності національної економіки означає, що крива довгострокової сукупної пропозиції переміщується вліво.

  6. Цінові чинники визначають нахил короткострокової кривої AS.

  7. Згідно з класичним підходом, зміни в сукупному попиті позначаються на рівні цін, але не впливають на обсяг національного виробництва і зайнятість.

  8. За песимістичної оцінки споживачами своїх майбутніх доходів крива сукупного попиту переміщуватиметься вправо.

  9. Найглибша відмінність між класичним та кейнсіанським підходами полягає у різному тлумаченні поведінки сукупного попиту.

  10. Переміщення кривої сукупного попиту вправо на горизонтальному відрізку кривої короткострокової сукупної пропозиції не впливає на динаміку реального ВВП.


Тема 4

  1. Гранична схильність до спо­живання завжди дорівнює граничній схильності до за­ощадження.

  2. Зі збільшенням доходу спожи­вача частка видатків на продукти харчування змен­шується.

  3. На обсяг і динаміку заощад­жень та інвестицій вплива­ють одні й ті самі чинники.

  4. Якщо відома функція спожи­вання, то завжди можна по­будувати функцію заощад­ження.

  5. Зростання податків на дохо­ди громадян знижує і видат­ки на споживання, і розмір заощаджень.

  6. Цінність грошової одиниці у майбутньому менша за її цінність сьогодні.

  7. Дж. М. Кейнс вважав, що зі зростанням доходу середня схильність до споживання знижується.

  8. Підвищення податків перемі­щує вниз як функцію спожи­вання, так і функцію заоща­дження.

  9. Зі зростанням реальної процен­тної ставки стимули фірм до інвестування збільшуються.

  10. Особисті заощадження — це загальна сума усіх активів домогосподарства.


Тема 5

 1. Показники загальної кількос­ті грошей у національній еко­номіці називають грошовими агрегатами.

 2. Зі зменшенням номінального ВВП попит на гроші для опе­рацій скорочується.

 3. Важливим компонентом су­часної грошової системи є зо­лотий вміст грошової оди­ниці.

 4. Високоліквідні активи, такі як золото, називаються «майже грошима».

 5. Що вища процентна ставка, то більша величина попиту на гроші для операцій.

 6. У більшості країн світу біме­талеві грошові системи ут­вердилися у другій половині XX ст.

 7. Попит на гроші як активи перебуває в оберненій залеж­ності від номінального ВВП.

 8. Сукупний попит на гроші є функцією від доходу та про­центної ставки.

 9. Зі збільшенням доходу крива попиту на гроші перемі­щується вліво.

 10. Підвищення процентних ста­вок у країні порівняно з інши­ми країнами, веде до знижен­ня курсу її валюти.


Тема 6

  1. Економічний зріст — це збільшення номінального обсягу ВВП за визначений відрізок часу.

  2. Навіть дуже бідні на ресурси країни можуть мати високі темпи економічного росту і забезпечувати належний рівень життя своїх громадян.

  3. Економічний зріст графічно зображують переміщенням кривої виробничих можливостей уліво.

  4. Фактори пропозиції визначають фізичну здібність економіки до росту.

  5. Високі темпи економічного росту не завжди свідчать про прискорений прогресивний економічний розвиток країни.

  6. При обсязі капіталу, що відповідає Золотому правилу, чистий граничний продукт капіталу дорівнює темпам росту загального обсягу виробництва.

  7. Розвиті країни наполягають на припиненні політики «викачування розумів».

  8. Інвестиції збільшують обсяг капіталу на працівника.

  9. Модель росту Солоу передбачає, що виробнича функція характеризується зростаючою віддачею від масштабу;

  10. Розрив у доходах між багатими і бідними націями, починаючи з другої половини XX ст. значно збільшився;


Тема 7

 1. Економічні коливання – це результат зміни цін.

 2. Зміни в сукупній пропозиції можуть спричинити економічні коливання

 3. У довгостроковому періоді зміни в сукупному попиті впливають на рівень цін і не впливають на обсяг національного виробництва.

 4. Матеріальною основою великого циклу є необхідність відновлення основного капіталу.

 5. Вищої крапки активності економіка досягає на фазі пожвавлення.

 6. У період депресії більше всього скорочується рівень цін.

 7. Економічний цикл, згідно кейнсіанскої моделі, зв'язаний з дією тільки зовнішніх факторів.

 8. Заходу антикризової політики не включають регуляції податкових ставок.

 9. У період економічного спаду не відбувається зниження інвестицій в економіку.

 10. Матеріальною основою малих циклів є необхідність відновлення рівноваги на споживчому ринку.


Тема 8

  1. Кожної дорослої людини, що не має роботи, вважають безробітним.

  2. Фрикційне безробіття є тривалої, а структурна — короткострокової.

  3. Природна норма безробіття не змінюється згодом.

  4. Індекс споживчих цін трохи занижує темпи росту цін.

  5. Якщо фактичний ВВП дорівнює потенційному, то в економіці відсутня безробіття.

  6. Інфляційний податок – це різниця між дефлятором і індексом цін.

  7. Відповідно до поглядів М.Фридмена фіскальна політика впливає на економіку більш відчутно, чим кредитно-грошова політика.

  8. У період прискореної інфляції процентна ставка знижується, тому що знижується ціна грошей.

  9. Інфляцію, що викликана надлишковим попитом, можна проілюструвати зрушенням кривої сукупної пропозиції вліво.

  10. Інфляцію пропозиції можна проілюструвати зрушенням кривої сукупної пропозиції вліво.


Тема 9.

 1. До провалів ринку, що обґрунтовують необхідність державного регулювання, можна віднести екстерналії.

 2. Споживання приватних благ одними особами виключає можливість їхнього споживання іншими.

 3. Неподільність – ознака саме приватних благ.

 4. Теорія суспільного вибору виникла в середині ХІХ століття.

 5. Однієї з функцій держави є розробка економічних прогнозів.

 6. Базовою теорією макроекономічної політики вважають теорію Я.Тинбергена.

 7. Кейнсіанці виступають за невтручання держави в економіку.

 8. Закон Вагнера виражає зв'язок між урядовими витратами й обсягом національного виробництва.

 9. Основоположником теорії суспільного добробуту був Р.Манделл.

 10. Неефективної називають економіку, у якій ніхто не може збагатитися інакше, як за рахунок збідніння іншого.


Тема 10.

 1. На величину грошового мультиплікатора не впливає величина наднормативних резервів.

 2. Політика „дорогих грошей” стимулює ділову активність у національній економіці.

 3. Показники загальної кількості грошей у національній економіці називають грошовими агрегатами.

 4. Операції на відкритому ринку, що збільшують пропозиція грошей, передбачають продаж центральним банком державних облігацій.

 5. При нормі резервування в 100% простий депозитний мультиплікатор грошей дорівнює нулеві.

 6. Вплив монетарної політики на національну економіку слабшає, якщо крива попиту на гроші положиста, а крива попиту на інвестиції крута.

 7. Згідно кейнсіанству політику „дешевих грошей” варто проводити тоді, коли економіка знаходиться на фазі підйому.

 8. Пропозиція грошей у національній економіці ростуть щораз, коли комерційні банки збільшують свої внески в центральному банку.

 9. Якщо центральний банк підвищує дисконтну ставку, то грошова база зменшиться, і пропозиція грошей також зменшиться.

 10. Центральний банк не виконує функції регуляції і контролю пропозиції грошей у національній економіці.


Тема 11

 1. Внутрішній борг волоче перерозподіл доходів між різними групами населення.

 2. Інфляція збільшує реальну вартість номінального державного боргу.

 3. Стимулююча монетарна політика збільшує чистий експорт, що підсилює її впливу на національну економіку.

 4. Прихильники економіки пропозиції вважають, що зменшення податків перемістить криву сукупної пропозиції вправо.

 5. Великий державний борг може спричинити банкрутство держави.

 6. За інших рівних умов підвищення податків і державних витрат на однакову величину може спричинити зріст ВВП.

 7. Визначені міри уряду, що змінюють структурний дефіцит бюджету, змінюють фактичний дефіцит у тім же напрямку.

 8. Вантаж державного боргу визначають як відношення боргу до податкових надходжень.

 9. Стимулюючу фіскальну політику називають фіскальною експансією.

 10. Дискреційна фіскальна політика базується на дії убудованих стабілізаторів.Тема 12

 1. Для будь-якої країни чистий експорт завжди дорівнює чистим іноземним інвестиціям.

 2. Уперше модель рівноваги малої відкритої економіки була розроблена Р.Манделлом і Е.Фелпсом.

 3. У великій відкритій економіці уряд не обмежує рух капіталу.

 4. У відкритій економіці продукт виробляється як власними ресурсами, так і ресурсами „другого світу”, тобто з використанням імпортних ресурсів.

 5. У відкритій економіці внутрішні витрати обов'язково дорівнюють обсягові зроблених у країні товарів і послуг.

 6. Основною причиною міжнародної мобільності капіталів є різниця в рівні цін у різних країнах.

 7. У малій відкритій економіці при змінному валютному курсі фіскальна політика не впливає на обсяг виробництва.

 8. Змінний валютний курс установлюється державою на основі купівельної спроможності валют.

 9. Експортна експансія всіх країн одночасно можлива.

 10. У системі фіксованих валютних курсів монетарна політика у своєму звичайному розумінні не дає результатів.Перелік задач


№1. У 1990 р. номінальний ВВП країни А складав 400 млрд. гр.од. У 2002 р. дефлятор ВВП дорівнював 2,0 відносно 1990. Реальний ВВП за 1990-2000 р. збільшився на 50%. Обчисліть обсяг номінального ВВП у 2002 р.


№2. Розташовуваний доход дорівнює 500 грн., на споживання витрачають 400 грн. При доході 800 грн. величина споживання складає 600 грн. Визначте МРС і МРS.


№3. Нехай обсяг капіталу складає 250 одиниць, норма амортизації – 10%, а обсяг національного продукту – 50 одиниць. При якому рівні заощаджень обсяг капіталу не буде змінюватися?


№4. У таблиці наведена шкала попиту на гривні:

Ціна гривні.

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6,0

Величина попиту на гривні, млн.

100

95

90

85

80

75

70

65

Уряд України вводить фіксований валютний курс на рівні: 1 гривня = 5,5 долара. Величина пропозиції гривень за цим курсом дорівнює 80 млн. Чи належний Національний банк України в цьому випадку купувати і продавати гривні? Якщо так, то на яку суму?


№5. Рецесійний розрив складає 5 млрд. грн., а фактичний ВВП – 100 млрд. грв. Гранична схильність до споживання дорівнює 0,8. Обчислите величину потенційного ВВП.


№6. У національній економіці відсутні державна діяльність і експортно-імпортні операції. Її характеризують такі дані: ? = С + І, С = 800 + 0,8 ?; І = 150. Визначте:

 1. рівноважний рівень доходу;

 2. рівноважний рівень споживання і заощадження.

 3. якщо інвестиції збільшаться до 175, то як зміниться рівноважний обсяг виробництва?


№7. Нехай національну економіку описує система рівнянь: ? = C + I + G; C = 150 + 0.8(Y – T); I = 190; G = 250; T = 150. Визначте:

 1. рівноважний рівень доходу;

 2. якщо ? =2500, то на скільки збільшаться інвестиції в запаси?


№8. Припустимо, що національна економіка знаходиться в стані тривалого рівноважного стану і крива сукупної пропозиції є вертикальною на рівні ? =6600. Крива короткострокової сукупної пропозиції є горизонтальною на рівні Р = 1,0. Криву АD описує рівняння ? = 5,5 М/Р. Унаслідок дії зовнішніх факторів відбулося збурення сукупної пропозиції, і рівень цін підвищився до 1,5. Якщо центральний банк не втручається в економіку і крива АD не переміщається, то яким буде нове рівноважне значення ? у короткостроковому періоді?


№9. Обсяг виробництва складає 8000 одиниць, криву АD описує рівняння ? = 8200 – 2Р. Через визначений відрізок часу обсяг виробництва збільшився на 50%, а рівняння сукупного попиту набуло рівняння ? = 12350 – 2Р. На скільки відсотків за цей період змінився рівноважний рівень цін?


№10. Чисельність населення країни складає 50 млн. чол. З них 12 млн. – діти до 16 років, а також особи, що знаходяться в довгостроковій ізоляції. 14 млн. вибули зі складу робочої сили, 3 млн. – безробітні і 0,5 млн. – робітники, що зайняті не повний робочий день і шукають роботу. На підставі цих даних визначите рівень безробіття і величину робочої сили.


№11. Визначите рівень безробіття в національній економіці за таких умов: чисельність населення країни складає 50 млн. чол; населення у віці до 16 років, а також особи, що знаходяться в довгостроковій ізоляції, - 12 млн; ВВП – 470 млрд. грн.; природний рівень безробіття – 6%; фактичний ВВП складає 90% потенційного ВВП; особи, що вибули зі складу робочої сили, - 13 млн.


№12. Якщо торік індекс споживчих цін складав 110, а цього року - 121%, то яким буде темп інфляції?


№13. Депозити комерційного банку складають 200 млн. грн. Сумарні резерви (обов'язкові і наднормативні) дорівнюють 60 млн. грн. Норма резервування – 20%. Як може змінитися пропозиція грошей, якщо банк використовує всі наднормативні резерви для надання позичок?


№14. Уряд країни взяв позику за кордоном на суму 500 млн. дол. по річній ставці 10%. Ці гроші використані для реалізації інвестиційного проекту, що забезпечує щорічний приріст ВВП на суму 100 млн. дол. протягом декількох років. Визначите:

 1. наскільки зростає державний борг;

 2. чи зросте чистий тягар боргу, котрий несуть громадяни цієї країни.


№15. Валовий внутрішній продукт при повній зайнятості 150 млрд. грн. Фактичний ВВП дорівнює 120 млрд. грн. Податкові надходження складають 10% від ВВП. Державні закупівлі товарів і послуг дорівнюють 10,5 млрд. грн., а державні трансферти – 2,5 млрд. грн. Визначите:

 1. який надлишок або дефіцит має державний бюджет;

 2. зміну сальдо держбюджету при повній зайнятості.


№16. Нижче приведені компоненти валового внутрішнього продукту країни А за визначений рік (млрд. гр.од.):

Особисті витрати на споживання 50

Чисті інвестиції 6

Державні закупівлі товарів і послуг 20

Рента 3

Прибуток акціонерних підприємств 10

Відрахування на споживання капіталу 16

Відсоток 8

Непрямі податки на бізнес 4

Заробітна плата 42

Трансферні платежі 6

Доходи індивідуальних власників 12

Чистий експорт 3

Чисті іноземні факторні доходи, зароблені 2

за кордоном

 1. Визначте ВВП як суму витрат і суму доходів.

 2. Внесіть необхідні виправлення до ВВП, щоб одержати валовий національний продукт.

 3. Обчисліть національний доход (1) вирахуванням відповідних компонентів з валового національного продукту і (2) додаванням доходів, що складають національний доход.


№17. ВВП складає 480 млрд. дол., обсяг валових інвестицій – 80 млрд., обсяг чистих інвестицій - 300 млрд., державні витрати – 96 млрд., надлишок державного бюджету – 3 млрд. дол. Визначить:

 1. чистий продукт;

 2. чистий експорт.


№18. У звітному періоді ціни збільшилися на 120%. Реальний ВВП за цей період зменшився на 20 %. Якими були темпи зміни номінального ВВП?


№19. Використовуючи закон Оукена, визначите ВВП-розрив у країні, де економічна ситуація характеризується наступними даними:

 • фактично вироблений ВВП – 100 млрд. дол;

 • економічно активне населення – 25 млн. чол.;

 • чисельність безробітних по типах:

 1. фрикційний – 200 тис. чол.;

 2. структурний – 300 тис. чол.;

 3. циклічний – 400 тис. чол.


№20. Недоотриманий ВВП, розрахований відповідно до закону Оукена, складає 8 млрд. дол., а фактично отриманий – 80 млрд. дол. Розрахуйте кількість циклічних безробітних, якщо чисельність економічно активного населення – 50 млн. чол.


№21. Населення країни складає 50 млн. чол. Воно поділяється на економічно неактивне й економічно активне в пропорції 2:3. Загальна чисельність безробітних у країні - 2 млн. чол., з них 300 тис. чол. циклічних безробітних. Визначите природний рівень безробіття в країні.


№22. У приведеній нижче таблиці приведені дані про обсяг сукупної пропозиції. Необхідно визначити:

 1. у яких межах змінюється обсяг реального ВВП на кейнсианському відрізку кривої сукупної пропозиції;

 2. у яких границях змінюється рівень цін і обсяг реального ВВП на класичному відрізку кривої сукупної пропозиції;

 3. у яких границях змінюється обсяг реального ВВП на проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції?
Рівень цін

Вироблений реальний ВВП

250

2000

225

2000

200

1800

175

1700

150

1400

125

1000

125

500

125

0

Побудуйте криву сукупної пропозиції.


№23. Функція споживання має вигляд С = 100 + 0,8 (Y – Т). Податки зменшилися на 1000 грн. Визначте, як змінився рівноважний рівень доходу.


№24. Функція споживання має вигляд С = 100 + 0,8 (Y – Т). Державні витрати зросли на 1000 грн. Визначите, як змінився рівноважний рівень доходу.


№25. Сукупний доход збільшився на 30 г.о, а інвестиції, що викликали його збільшення, виросли на 5 г.о. Визначте величину граничної схильності до споживання.


№26. Інвестиції в класичній моделі визначаються по формулі I = 80 – 0,4r, а заощадження – S = 30 + 0,5 r. Розрахуйте рівноважний розмір банківського відсотка.


№27. Між країною А и іншими країнами мали місце наступні зовнішньоекономічні операції:

 • купівля резидентами країни А цінних паперів іноземних фірм – 60 млрд. дол;

 • імпорт товарів і послуг у країну – 110 млрд. дол;

 • експорт товарів і послуг по країні А іноземних країнах – 70 млрд. дол.;

 • імпорт золота в країну А – 70 млрд. дол.;

 • грошові перекази з інших країн у країну А – 40 млрд. дол.

№28. Кругообіг витрат і доходів у закритій економічній системі характеризується наступними потоками: 900 од. – заробітна плата; 40 од. – амортизація; 200 од. – чисті приватні внутрішні інвестиції; 60 од. – нерозподілений прибуток корпорацій; 100 од. – дивіденди; 700 од. – споживчі витрати домогосподарств; 200 од. – державні закупівлі товарів і послуг.

Розрахувавши потоки переміщення коштів між різними секторами економіки, заповніть наступну таблицю.

Від/до

Домогосподарствам

Підприємцям

Державі

Сектора майна

Усього

Домогосподарств
Підприємців
Держави
Сектора майна
Усього


№ 29. Припустимо, що ви поклали на річний строковий вклад 1000 карбованців. Темп інфляції за цей рік склав 14 %, а номінальна ставка відсотка залишалася постійної і дорівнювала 20 % річних. Яка буде реальна вартість вашого внеску через рік?


№ 30. Припустимо, що природний рівень безробіття в країні дорівнює 5 %, а її фактичний рівень склав у поточному році 8,5 %. Розрахуйте потенційний ВВП, якщо при коефіцієнті Оукена, рівному 3, фактично вироблений реальний ВВП досяг у даному році 1480 одиниць.


№ 31. Економіка країни А описується наступними даними.

Експорт товарів

Імпорт товарів

Доход громадян країни у вигляді процентних виплат від інвестицій, здійснених за рубежем

Процентні виплати країни закордонним інвесторам

Витрати резидентів країни на закордонний туризм

Доходи країни від закордонного туризму

Однобічні трансфертні виплати країни

Відтік капіталу з країни

Приток капіталу в країну

29680 гр.од.

31728 гр.од.


4596 гр.од.

2399 гр.од.

2838 гр.од.

2740 гр.од.

3489 гр.од.

5186 гр.од.

8624 гр.од.№32. Припустимо, що уряд країни В намагається стабілізувати обмінний курс своєї валюти стосовно національної валюти країни А. Річний темп інфляції в країні А дорівнює 5 %. Який темп інфляції в країні В дозволить її урядові вирішити дану задачу? При постійній швидкості обертання грошей і середньорічному темпі приросту реального обсягу виробництва, рівному 3 %, який темп приросту грошової маси дозволить забезпечити стабілізацію валютного курсу в довгостроковому періоді?

Схожі:

Завдання для самостійної роботи студентів визначте, чи правильні такі твердження? Тема 1 iconІндивідуальні завдання
Для індивідуальної (самостійної) роботи студентів пропонуються такі теми рефератів
Завдання для самостійної роботи студентів визначте, чи правильні такі твердження? Тема 1 iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Завдання для самостійної роботи студентів,
Завдання для самостійної роботи студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Правове регулювання охорони праці»
Завдання для самостійної роботи студентів визначте, чи правильні такі твердження? Тема 1 iconЗавдання для самостійної роботи студентів. Карта самостійної роботи студента
Змістовий модуль Теоретико-методологічні засади визначення професійного розвитку вчителя початкових класів
Завдання для самостійної роботи студентів визначте, чи правильні такі твердження? Тема 1 iconЗавдання для самостійної роботи з предмету Культура мовлення та виразне читання для студентів дшв – 11,12, 13. Гадзало Г. М. Тема. Техніка мовлення
Поясніть органічні й неорганічні мовні вади, причини їх виникнення І способи усунення
Завдання для самостійної роботи студентів визначте, чи правильні такі твердження? Тема 1 iconЗавдання для самостійної роботи по курсу «Страхові послуги» Тема страхова послуга й особливості її реалізації
...
Завдання для самостійної роботи студентів визначте, чи правильні такі твердження? Тема 1 iconVii. Завдання для самостійної роботи студентів змістовий модуль І теоретичні аспекти проблеми дитячої практичної психології тема Історія розвитку дитячої практичної психології та педології
Тема Методологія дитячої практичної психології. Психолого-педагогічний експеримент – зміст, функції і складові елементи
Завдання для самостійної роботи студентів визначте, чи правильні такі твердження? Тема 1 iconМетодичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу «Елементи теорії функцій комплексної змінної та операційне числення» для студентів факультету електроніки та інформаційних технологій денної форми навчання
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу Елементи теорії функцій
Завдання для самостійної роботи студентів визначте, чи правильні такі твердження? Тема 1 iconЗавдання для самостійної роботи з предмету Література для дітей дошкільного віку для студентів 1-11 курсів напряму підготовки „Дошкільна освіта” Викладач: Г. Гадзало Розділ Усна народна творчість для дітей. Тема
Вивчити календарний фольклор, народні пісеньки, пісні – ігри, лічилки, прозивалки, мирилки
Завдання для самостійної роботи студентів визначте, чи правильні такі твердження? Тема 1 iconМетодичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни "виконавче провадження" для студентів спеціальності 060101
Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни “Виконавче провадження” для студентів спеціальності 060101...
Завдання для самостійної роботи студентів визначте, чи правильні такі твердження? Тема 1 iconТема Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві
Завдання для самостійної роботи студентів при вивченні предмету „Основи охорони праці”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи