Завдання для самостійної роботи icon

Завдання для самостійної роботи
Скачати 408.7 Kb.
НазваЗавдання для самостійної роботи
Сторінка1/6
Дата02.07.2012
Розмір408.7 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1. Економічні знання як предмет навчання.
Місце курсу «Особливості викладання економічної теорії»
в системі економічної освіти
Навчальні завдання для самостійної роботи
з теоретичним матеріалом (СРТМ)


Завдання 1. Прочитати й проаналізувати теоретичні матеріали з теми, користуючись рекомендованою літературою та конспектом лекцій.

Завдання 2. Підготуватися до обговорення запропонованих питань за матеріалами лекції.

Завдання 3. Скласти термінологічний словник з теми на підставі запропонованої бази знань.

Завдання 4. Розглянути й проаналізувати структурно-логічну схему цієї навчальної теми. Запропонувати власний варіант зв’язків у системі «Економіка — Економічні знання — Економічна культура».

Завдання 5. Використовуючи педагогічні та філософські словники, виписати наведені в них визначення понять «методика», «методика викладання».Рис. 1. Структура зв’язків у системі економічної освіти
^


Самостійна робота до практичних занять (СРПЗ)


Завдання 1. Підготувати тези для обговорення-дискусії на тему: «Економічні знання як складова світогляду кожної людини. Примха, марнування часу чи необхідність?»

Завдання 2. Як відомо з курсу маркетингу, товари мають життєвий цикл. Деякі вчені стверджують, що економічні знання також проходять певний цикл у своєму житті. Які етапи, на Вашу думку, можна вирізнити в цьому процесі? Спробуйте зобразити це графічно.

Завдання 3. Кожна наука має свій предмет дослідження. Своєю чергою, предмет має певні характерні риси. Економічним знан­ням як предметові навчання також притаманні певні якості, зокрема:

 1. абстрактний характер фундаментальних економічних категорій;

 2. логічний зв’язок, взаємозв’язок економічних категорій і понять;

 3. кількісна характеристика конкретних економічних явищ (у динаміці);Продовжіть перелік цих характеристик.

Завдання 4. Прочитайте й проаналізуйте запропоновані визначення.

Чи погоджуєтеся Ви з такими твердженнями? Можете запропонувати свій варіант.

 • Економічні знання — сукупність категорій і понять, що стосуються становлення, розвитку й функціонування економіки. Економічні поняття є підґрунтям для розуміння економічних явищ і прийняття доцільних рішень.

 • Економіка — складова суспільного механізму, сфера життя суспільства, яка охоплює виробництво продуктів і послуг, обмін ними, розподіл створених у суспільстві благ, а також споживання їх.

 • Економіка як наука вивчає, як люди (суспільство), використовуючи обмежені ресурси, створюють різноманітні товари та послуги, забезпечуючи якомога повніше задоволення потреб.

 • ^ Економіка як навчальна дисципліна — це широкий комплекс різнопланової інформації, що має поняттєвий апарат, свої категорії й закони, власну систему алгоритмів розв’язування найрізноманітніших задач.
^


Самостійна робота на практичному занятті (ПЗ)


Завдання 1. Участь в обговоренні або дискусії за запропонованою темою: «Економічні знання як складова світогляду людини».

Завдання 2. Скласти таблицю «Особливості економічних знань як предмета навчання», скориставшись індивідуально підготовленими пропозиціями.

Завдання 3. Робота в малих групах:

 • розглянути структурно-логічну схему теми, запропоновану в матеріалах лекції;

 • схарактеризувати її переваги й недоліки;

 • проаналізувати рекомендації та варіанти, індивідуально підготовлені членами малої групи;

 • оформити результати розробок малих груп на аркушах А-1.

Презентувати проекти з подальшим обговоренням змісту основних категорій та їхніх взаємозв’язків, висвітлених у цій темі.


Література


 1. Аксьонова О. В. Методика викладання економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — С. 5—39, 68—83.

 2. Балабанов В. С., Кириллов В. Н., Юлдашев Р. Т. Методика преподавания экономических дисциплин. — М.: Анкил, 2000. — 96 с.

 3. Навчальний курс: Навчання викладачів (Проект Tacis «Реформа та розвиток державного управління в Україні»). — К., 1996.

 4. Сандерс Ф. и др. Основные экономические понятия. Структура преподавания. — М.: Аспект-Пресс, 1995.

 5. Осовська Г. В. Методика викладання менеджменту. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 166 с.
^Тема 2. Економічна культура та концепція неперервної економічної освіти в Україні

Навчальні завдання для самостійної роботи з теоретичним матеріалом (сртм)Завдання 1. Прочитати й проаналізувати теоретичні матеріали з теми, користуючись рекомендованою літературою та конспектом лекцій. Підготувати відповіді на такі питання:

 1. Економічна культура людини, трудового колективу і суспіль­ства загалом — що Ви розумієте під цими поняттями?

 2. Економічна культура — це широке поняття. Які складові елементи можна вирізнити в цій системі?

 3. Чому економічну культуру вважають одним із критеріїв оцінки здоров’я суспільства?

 4. Як Ви розумієте поняття «національна економічна культура»?

 5. Які існують критерії визначення рівня економічної культури? Яким чином можна підвищити рівень економічної культури в суспільстві?

 6. Який зв’язок існує між економічною культурою та економіч­ною освітою?

 7. Чому потрібна економічна освіта, що слід розуміти під нею?

 8. У чому полягають завдання і мета економічної освіти?

 9. Економічна культура та освіта за умов перехідної економіки, економічних перетворень та реформ.

 10. Які існують форми організації економічної освіти, в чому їх переваги й недоліки?

 11. У чому полягає сутність концепції неперервної економічної освіти?

 12. За яких умов відбувається «моральне старіння» людини-працівника? Як запобігти цьому?

 13. У чому полягає сутність теорії ефективного управління, концепції гнучкої кваліфікації?

 14. Навчання є одним із ключових завдань управління. Як Ви розумієте це твердження?

 15. У чому полягає виховна функція економічної освіти?

 16. Економічна культура, економічне мислення, економічна поведінка. Який зв’язок існує між ними?

 17. Економічне навчання — це пізнавальний процес неперервної зміни поведінки особистості. Як Ви це розумієте?

Завдання 2. Розгляньте запропоновану схему. Поясніть визначені тут взаємозв’язки основних категорій цієї теми.Завдання 3. Розгляньте запропонований термінологічний словник основних категорій теми. Запам’ятайте ці визначення. Доповніть словник поняттями, які входять до бази знань цієї теми.

^ Економічна культура — відображення в свідомості людей стану економічного життя, сукупність засвоєних економічних знань та вмінь, набутий соціально-економічний досвід суспільства.

^ Економічна освіта — процес, спрямований на формування економічних знань, умінь, навичок господарювання, економічного мислення людини.

Економічне виховання — складова економічної освіти, спрямована на формування певних рис, якостей особистості, необхідних для участі в ефективній практичній економічній діяльності.

^ Економічне мислення — здатність засвоїти економічні знання, використати їх у практичному житті, формувати моделі економічної поведінки.

Концепція неперервної економічної освіти передбачає можливість і необхідність для людей будь-якого віку поновлювати й доповнювати раніше набуті економічні знання, розвивати здібності, вміння, розширювати свій світогляд.

Механізм економічної освіти охоплює три етапи:

 • засвоєння економічних знань;

 • перетворення економічних знань на переконання й установки особистості;

 • набуття вмінь реалізовувати знання в економічній діяльності.^

Самостійна робота до практичних занять (СРПЗ)


Завдання 1. Економічна культура — це важлива складова загальної культури суспільства, яка залежить від багатьох чинників.

Розгляньте запропоновану схему, де виокремлено соціально-економічні чинники, що впливають на рівень економічної культури суспільства. Чи всі чинники тут відображено? Проаналізуйте, доповніть, спробуйте визначити ієрархію цих критеріїв.

Запропонуйте свою схему за темою: «Економічна культура України та чинники, що її визначають».З
Економічна свідомість

 • Наявність економічно мислячих особистостей

 • Рівень економічної думки

 • Спроможність практичного втілення ідей
авдання 2.
Прочитайте й проаналізуйте це положення.

«Безумовно, вільні ринки і стабільність політичної системи — обов’язкові умови економічного зростання. Але також безсумнівним є те, що культурна спадщина далекосхідних суспільств, етика праці, сімейного життя, ощадливість, релігія, котра, на відміну від ісламу, не накладає обмежень на форми економічної поведінки та інші моральні якості, міцно вкорінені в людях, аж ніяк не менш значущі для пояснення економічної діяльності людей».

Які складові економічної культури запропоновано в цій тезі? Якою є їхня роль?

Завдання 3. Японія значною мірою зобов’язана своїй перевазі над рештою країн саме вмінню японців учитися.

Груповій поведінці японців притаманні:

 • дисциплінованість;

 • відданість авторитетові;

 • почуття обов’язку.

Добре відома допитливість японців, їхнє бажання дійти до суті речей, їхні прагматизм і практицизм.

Наприклад, у побутовому плані японцям властиві:

ввічливість;

акуратність;

вимогливість;

порядок;

витримка;

ощадливість;

допитливість.

Витримка — це визначальна риса японської нації.

Життєві правила японців:

 • упокорюйся ситуації;

 • обмежуй себе в розвагах;

 • вважай самого себе причиною своїх негараздів і навіть нещасть.

Такий цікавий «портрет» японців пропонує О. В. Аксьонова в підручнику «Методика викладання економіки»1.

Спробуйте створити свій «портрет» українців. Подумайте, які життєві правила нашої нації покладено в основу вітчизняної економічної культури.

^

Самостійна робота на практичному занятті (ПЗ)


Завдання 1. Робота малих груп.

Група отримує такі завдання:

 1. Підготувати відповідь на 6 запитань (із 17), які було запропоновано повторити до практичного заняття.

 2. На підставі підготовлених індивідуально членами групи схем «Показники рівня економічної культури в Україні» запропонувати найкращий (спільний) варіант для презентації та обговорення.

 3. Вибрати для презентації цікаві факти, статистичні матеріали про стан економічної освіти в Україні, освітню політику держави.

 4. Підготувати найцікавіший (спільний) проект на тему «Національний характер економічної культури. Портрет «економічного» українця» (на підставі індивідуальних розробок членів мікро­групи).

 5. Провести презентацію розробок та їх обговорення.

Завдання 2. Презентація й обговорення фіксованих доповідей на тему: «Досвід економічної освіти в інших країнах» (на прикладі конкретної країни).


Література


 1. Аксьонова О. В. Методика викладання економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998.

 2. Ассонов Г. Ф., Хуторненко О. А., Шаблий Е. И. Особенности экономической культури в США, Японии, странах Западной Европы. — К., 1992.

 3. Вульфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века. — М.: Изд-во УРАО, 1999. — 208 с.

 4. Ритингер Р. Культура предпринимательства / Пер. с нем. — М.: ЭКОМ, 1992.

 5. Рывкина Р. В. Экономическая культура как память общества // ЭКО. — 1989. — № 1.

 6. Сандерс Ф. и др. Основные экономические понятия. Структура преподавания. — М.: Аспект-Пресс, 1995.

 7. Сухорський. Освіта закордоння. — Львів, 1997.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Завдання для самостійної роботи iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права Завдання для самостійної роботи студентів,
Завдання для самостійної роботи студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Правове регулювання охорони праці»
Завдання для самостійної роботи iconЗавдання для самостійної роботи студентів. Карта самостійної роботи студента
Змістовий модуль Теоретико-методологічні засади визначення професійного розвитку вчителя початкових класів
Завдання для самостійної роботи iconМетодичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу «Елементи теорії функцій комплексної змінної та операційне числення» для студентів факультету електроніки та інформаційних технологій денної форми навчання
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу Елементи теорії функцій
Завдання для самостійної роботи iconКонспект лекцій та завдання до самостійної роботи з дисципліни «управління капіталом»
Конспект лекцій та завдання до самостійної роботи з дисципліни «Управління капіталом» (для студентів заочного відділення спеціальності...
Завдання для самостійної роботи iconУкладач: к держ упр., доц. В. О. Мартиненко завдання для самостійної роботи з дисципліни «екологія» Завдання
move to 0-22133046
Завдання для самостійної роботи iconМетодичні вказівки до вивчення курсу та завдання для самостійної роботи
Методичні вказівки до вивчення курсу та завдання для самостійної роботи з дисципліни "Електротехнічні матеріали"
Завдання для самостійної роботи iconЗавдання для самостійної роботи студентів
Завдання 1 6 виконати І здати на перевірку до 12 березня 2011 року, завдання 7 4 – до 20 квітня 2011 року, завдання 1 3 – до 31 травня...
Завдання для самостійної роботи iconМетодичні вказівки І завдання до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова змі» для студентів III курсу спеціальності «Журналістика»
Методичні вказівки І завдання до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова змі» / укладач І. М. Серебрянська....
Завдання для самостійної роботи iconТа контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні виробництва)"
Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні...
Завдання для самостійної роботи iconТестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи