Тема предмет І метод політичної економії icon

Тема предмет І метод політичної економії
Скачати 250.76 Kb.
НазваТема предмет І метод політичної економії
Дата02.07.2012
Розмір250.76 Kb.
ТипДокументи

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


МОДУЛЬ 1

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ.


1. Дайте визначення основних термінів: Економіка, Політична економія, Економічна теорія, Предмет політичної економії, Метод політичної економії, Методологія, Парадигма, Економічна категорія, Економічний закон, Функції економічної теорії, Наукова абстракція, Економічний експеримент.


2. Визначте, чи правильні такі твердження?

 1. Політична економія - це суспільна наука, що вивчає закони розвитку економічних систем, діяльність економічних суб'єктів, спрямовану на ефективне господарювання в умовах обмежених ресурсів, з метою задоволення своїх безмежних потреб.

 2. Термін „экономікс” набув суспільного визнання після того, як був ужитий у назві роботи Дж.М. Кейнса.

 3. Економічні закони мають як загальні, так і відмінні риси в порівнянні з законами природи.

 4. Позитивна економічна наука вивчає об'єктивні процеси, дає їм оцінку й розробляє рекомендації з удосконалення економічної системи та переходу її на більш високий рівень розвитку.

 5. Представники класичної політичної економії зосереджували увагу на аналізі економічних явищ і закономірностей розвитку всіх сфер суспільного виробництва.

 6. Основоположником школи фізіократів був Франсуа Кєне.

 7. Меркантилізм – економічна течія XV-XVІІІ ст., відповідно до якої джерелом суспільного багатства є не виробництво, а сфера обігу, а багатство нації зосереджено в грошах.

 8. Індукція - це рух думки від загального до часткового, від знання більшого ступеня єдності до знання меншого ступеня.

 9. Метод наукової абстракції складається в поглибленому пізнанні реальних економічних процесів шляхом відокремлення основних, найбільш значимих стійких сторін певного явища.

 10. Змістом практичної функції політичної економії є формування економічного мислення, економічної психології та економічної культури людей.^ ТЕМА 2. СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА.


1. Дайте визначення основних термінів: Суспільне виробництво, Суспільний продукт, Фази суспільного виробництва, Фактори виробництва, Продуктивність праці, Інтенсивність праці, Крива виробничих можливостей, Потреби, Економічні потреби, Благо, Економічні інтереси, Закон зростання потреб.

^ 2. Визначте, чи правильні такі твердження?

  1. Обмеженість ресурсів пояснюється безмежністю матеріальних потреб людей, отже, проблему рідкості ресурсів можна вирішити за допомогою обмеження потреб суспільства.

  2. Основними елементами процесу виробництва є праця, предмети праці та засоби виробництва.

  3. Економічні блага є необмеженими, їхні обсяги значно перевищують наявні потреби суспільства.

  4. Гроші не належать до економічних ресурсів.

  5. Відповідно до закону збільшення потреб безперервний розвиток потреб є рушійною силою економічного й духовного прогресу суспільства.

  6. Економічний інтерес - це форма прояву економічних потреб.

  7. Натурально-речовинний склад фактору „капітал” представлений будинками, машинами, верстатами, устаткуванням, транспортними засобами, сировиною, матеріалами.

  8. Фактор „підприємницька здатність” був визначений на початку 20 сторіччя представником неокласичної теорії А. Маршаллом.

  9. Крива виробничих можливостей ілюструє рідкість, альтернативні витрати, проблему вибору.

  10. Форма кривої виробничих можливостей обумовлена дією законом попиту та пропозиції.


^ 3. Вирішить задачі.

Задача 1. Підприємство, займаючись випуском меблів, на виробництво річного обсягу продукції витрачає: на деревину - 500 тис. грн.; на верстати й агрегати - 300 тис. грн.; на електроенергію - 80 тис. грн.; на будинки - 80 тис. грн.; на пластмасу й фурнітуру - 100 тис. грн.; на транспорт - 90 тис. грн.

Визначите вартість витрачених предметів і засобів праці (тис. грн.):

 1. 680 і 470;

 2. 470 і 680;

 3. 680 і 390;

 4. 1150 і 390.


Задача 2. На рисунку представлений графік виробничих можливостей по випуску кінокамер та годинників у країні А.

Знайдіть точки на графіку для наступних комбінацій виробництва цих двох товарів і визначите ефективні, неефективний і неможливий варіанти виробництва:

Товар

Варіанти

1

2

3

4

5

Кінокамери

60

80

35

40

250

Годинники

200

60

300

300

58

а) ефективні варіанти виробництва - 1, 2, 4, неефективний - 3 і неможливий - 5;

б) ефективні варіанти виробництва - 1, 2, 3, неефективний - 5 і неможливий - 4;

в) ефективний варіант виробництва - 3, неефективний - 2, 1, 4 і неможливий - 5;

г) ефективний варіант виробництва - 5, неефективний - 4 і неможливі - 1, 2, 4.


^ ТЕМА 3. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ.


1. Дайте визначення основних термінів: Натуральне господарство, Товарне виробництво, Поділ праці, Економічне благо, Товар, Послуга, Вартість, Споживча вартість, Мінова вартість, Корисність, Цінність.


^ 2. Визначте, чи правильні такі твердження?

  1. Історично першою формою суспільного виробництва було товарне виробництво.

  2. Натуральне господарство передбачає суспільний поділ праці.

  3. У товарному виробництві зв'язки між виробниками опосередковані через обмін продуктами їхньої праці як товарами.

  4. Суспільний поділ праці обумовлює обмін між виробниками продуктами своєї праці.

  5. Товар є специфічною формою економічного блага.

  6. Споживча вартість товару - це його здатність обмінюватися на інші товари.

  7. Характеристиками економічного блага є здатність задовольняти потреби, рідкість і цінність.

  8. Неекономічні блага надаються людині природою, тобто без додавання праці, у необмеженій кількості.

  9. Ціна, відповідно до теорії граничної корисності, показує важливість даної потреби для споживача й наявність товарів на ринку.

  10. Відповідно до неокласичного напрямку економічної науки ціна товару визначається граничною корисністю та витратами виробництва.


^ 3. Вирішить задачі.

Задача 1. Як зміниться мінова вартість товарів 18 олівців = 50 зошитів, якщо вартість олівців упаде в 2 рази, а вартість зошитів зросте в 2 рази?

а) 12,5 олівців = 18 зошитів;

б) 18 олівців = 12,5 зошитів;

в) 9 олівців = 100 зошитів;

г) 36 олівців = 12,5 зошитів.


Задача 2. У споживача є три пляшки води. Умовно корисність кожної пляшки визначається:

1-й - 10 одиниць;

2-й - 8 одиниць;

3-й - 6 одиниць.

Визначити загальну й граничну корисність запасу води.

а) загальна корисність - 10, гранична корисність - 6;

б) загальна корисність - 6, гранична корисність - 24;

в) загальна корисність - 24, гранична корисність - 6;

г) загальна корисність - 6, гранична корисність - 10.


^ ТЕМА 4. ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І ГРОШОВОГО ОБІГУ


1. Дайте визначення основних термінів: Гроші, Ліквідність, Чек, Вексель, Банкнота, Кредитна картка, Електронні гроші, Грошова маса, Інфляція.


^ 2. Визначте, чи правильні такі твердження?

 1. Відповідно до раціоналістичної теорії гроші виникли стихійно в результаті тривалого розвитку суспільного поділу праці, товарного виробництва й обміну.

 2. Важливою особливістю сучасної грошової системи є золотий зміст грошової одиниці.

 3. У більшості країн світу біметалічні грошові системи домінували у другій половині ХХ сторіччя.

 4. Функцію засобу нагромадження гроші виконують, коли має місце встановлення ціни на товар.

 5. Готівка має абсолютну ліквідність.

 6. Показники загальної кількості грошей у національній економіці називають грошовими агрегатами.

 7. Відповідно до рівняння Фішера кількість грошей, необхідних для обігу, прямо пропорційно швидкості обігу грошей і зворотно пропорційно рівню цін.

 8. Функцію міри вартості виконують ідеальні гроші.

 9. Інфляція приводить до зниження реальних доходів у всіх верств населення.

 10. Індексація є механізмом, за допомогою якого доходи частково або повністю захищені від зростання цін.


^ 3. Вирішить задачу. Сума цін товарів, що перебувають в обігу, становить 300 тис. гр.од.; сума цін товарів, проданих у кредит - 200 гр.од.; сума цін товарів, строк оплати по яких наступив - 100 тис. гр.од., платежі, що взаємопогашуються - 15 тис. гр.од. Одна грошова одиниця робить у рік у середньому 25 оборотів. Знайдіть кількість грошей, необхідних для обігу.

 1. 175;

 2. 7,4;

 3. 23;

 4. 24,6.^ ТЕМА 5. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ.


1. Дайте визначення основних термінів: Власність, Тип, форма, вид власності, Право власності, Інтелектуальна власність, Приватизація, Реприватизація, Реституція


^ 2. Визначте, чи правильні такі твердження?

  1. Юридичні відносини власності є первинними, базовими, а економічні - вторинними, похідними.

  2. Юридичний аспект власності реалізується через право власності.

  3. До об'єктів власності належать персоніфіковані носії відносин власності.

  4. Відповідно до економічної теорії прав власності, власністю є не ресурс, а пучок прав по його використанню.

  5. Трансакційні витрати зменшуються по мірі розвитку суспільства.

  6. Право розпорядження виражає економічні відносини власності з приводу продуктивного або особистого використання об'єктів.

  7. Особливістю корпоративної власності є те, що вона поєднує риси приватної й суспільної власності.

  8. Приватизація є однією з форм роздержавлення власності.

  9. Метою націоналізації власності є розвиток ринку й стимулювання підприємництва.

  10. У більшості випадків державна власність функціонує з меншою ефективністю, ніж інші форми.^ ТЕМА 6. РИНОК І КОНКУРЕНЦІЯ.


1. Дайте визначення основних термінів: Ринок, Інфраструктура, Біржі: товарної, фондової, валютні, праці, Цінні папери: акція, облігація, вексель, Попит, Крива попиту, Пропозиція, Крива пропозиції, Рівновага, Конкуренція, Монополія, Монопсонія.


^ 2. Визначте, чи правильні такі твердження?

  1. Сутність регулюючої функції ринку складається в регулюванні ринком всіх економічних процесів (виробництво, обмін, розподіл і споживання), визначаючи пропорції й напрямки розподілення економічних ресурсів.

  2. Конкуренція передбачає наявність на ринку значної кількості незалежних продавців і покупців конкретного товару й ресурсу.

  3. Досконала конкуренція характеризує таку ситуацію, коли на ринку діє один виробник.

  4. Монопсонія характеризує таку ситуацію, коли на ринку діє один покупець.

  5. Цінова дискримінація полягає в тому, що однакові товари фірма продає різним покупцям за різними цінами.

  6. На товарних біржах торгують товарами особистого споживання.

  7. На первинному ринку цінних паперів взаємодіють емітенти й покупці цих паперів.

  8. Крива попиту показує, що при зниженні ціни величина попиту збільшується.

  9. Крива пропозиції показує, що зниження ціни супроводжується збільшенням величини пропозиції.

  10. Збільшення доходів споживачів, як правило, сприяє зростанню попиту на всі товари й послуги.


^ 3. Вирішить задачі.

Задача 1. У таблиці наведені дані про обсяги індивідуального попиту на яблука споживачів Іванова, Петрова, Сидорова. Побудувати графіки індивідуальних і ринкового попиту на даний товар.


Р (грн./кг)

QІванова (кг/мес)

QПетрова

(кг/мес)

QСидорова

(кг/мес)

0

6

6

5

3

5

4

4

4

4

3

2

5

3

2

1

6

0

0

0^ ТЕМА 7. ВИРОБНИЦТВО В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. КАПІТАЛ, ВИТРАТИ, ПРИБУТОК.


1. Дайте визначення основних термінів: Підприємництво, Підприємство, Підприємство з обмеженою відповідальністю, Підприємство з необмеженою відповідальністю, Акціонерне товариство, Вертикальна інтеграція, Горизонтальна інтеграція, Диверсифікованість, Фінансово-промислові групи, Капітал, Кругооборот і оборот капіталу, Основний і оборотний капітал, Амортизація, Витрати виробництва, Прибуток, Валовий доход.


^ 2. Визначте, чи правильні такі твердження?

  1. Малими вважаються підприємства з чисельністю працюючих від 100 до 500 чоловік.

  2. В основі розподілу підприємств на малі, середні й великі лежить критерій продуктивності праці

  3. Одним з недоліків діяльності акціонерного товариства є необмежена відповідальність його учасників.

  4. Внутрішні витрати пов'язані з використанням власної продукції підприємства.

  5. Втрата капітальними благами їхньої вартості внаслідок появи більш продуктивних машин і механізмом є фізичним зношуванням.

  6. Моральне зношування капітальних благ полягає в тому, що вони втрачають свою вартість ще до закінчення терміну служби.

  7. Економічний прибуток, як правило, перевищує бухгалтерський прибуток.

  8. Чим довше строк використання основного капіталу, тим, за інших рівних умов, вище норма амортизації.

  9. Постійні витрати - це витрати, які несе фірма навіть у тому випадку, якщо продукція не виробляється.

  10. На відміну від основного, оборотний капітал підприємства представлений винятково грішми.


^ 3. Вирішить задачі.

Задача 1. Ви володієте часткою у фірмі „Альфа”, що дорівнює 2 тис грн. Крім вас, у цієї фірми ще 39 рівноправних співвласників. Статутний капітал фірми - 80 тис. грн. Фірма зазнала збитків у розмірі 100 тис. грн. і їй грозить банкрутство. Розрахуйте, яку у випадку банкрутства вам потрібно буде взяти відповідальність, якщо фірма є акціонерним товариством:

 1. 2 тис. грн.;

 2. 2,5 тис. грн.;

 3. 100 тис. грн.;

 4. 20 тис. грн.


Задача 2. На будівлю виробничих будинків авансовано 800 тис. грн., на закупівлю машин й устаткування - 120 тис. грн., на придбання сировини й напівфабрикатів - 15 тис. грн., на паливо й допоміжні матеріали - 5 тис. грн., на наймання робочої сили - 30 тис. грн. Розрахуйте вартість основного й оборотного капіталу.

 1. вартість основного й оборотного капіталу – 920 тис. грн. и 50 тис. грн. відповідно;

 2. вартість основного й оборотного капіталу – 50 тис. грн. и 920 тис. грн. відповідно;

 3. вартість основного й оборотного капіталу – 945 тис. грн. и 35 тис. грн. відповідно;

 4. вартість основного й оборотного капіталу – 950 тис. грн. и 20 тис. грн. відповідно.


Задача 3. Витрати на виробництво 1000 одиниць продукції формувалися виходячи з (тис. грн): заробітна плата - 20; сировина й матеріали - 30; будинки й спорудження - 250; устаткування - 100. Продано всю продукцію за ціною 122,5 грн/шт., норма амортизації будинків і споруд становить 5%, а термін служби устаткування в середньому дорівнює 5 рокам. Визначте прибуток до сплати податків.

 1. 82,5 тис. грн.;

 2. 122 тис. грн.;

 3. 40 тис. грн.;

 4. 205 тис. грн.


Задача 4. Середньорічна вартість основних фондів становить 100 тис. грн, у тому числі: будинку - 20 тис. грн (норма амортизації - 7%); устаткування - 15 тис. грн (10%); ЕОМ - 5 тис. грн (12%); транспорт - 50 тис. грн (10%); інше - 10 тис. грн (12%). Вартість виробленої за рік продукції - 120 тис. грн. Визначите річну суму амортизації й фондовіддачу

 1. 9,7 тис. грн. і 1,2;

 2. 1,2 тис. грн. і 9,7;

 3. 9,7 тис. грн. і 0,83;

 4. 120 тис. грн. і 0,83.


Задача 5. Вартість основного капіталу становить 300 млн. грн. Середня швидкість його обороту - 6 років. Оборотний капітал становить 50 млн.грн. й обертається 13 разів у рік. Визначити час обороту всього капіталу в цілому й кількість його оборотів за рік.

 1. 0,5 року; 2 обороту;

 2. 2 роки; 0,5 обороту;

 3. 1 рік; 2 оборота;

 4. 2 роки; 1 оборот.


Задача 6. Оборотний капітал становить 400 тис. грн. У тому числі фонд заробітної плати - 100 тис. грн. Капітал, витрачений на покупку сировини, матеріалів, палива, обертається за рік 10 разів, а засоби на заробітну плату - 16 разів. Знайти вартість основного капіталу, якщо відомо, що його зношування відбувається за 10 років, а тривалість обороту всього капіталу в цілому становить 0,5 року.

 1. 4600 тис. грн;

 2. 2000 тис. грн;

 3. 3800 тис. грн;

 4. 4000 тис. грн.


Задача 7. Статутний капітал компанії 250 млн.грн. Прибуток, що підлягає розподілу між акціонерами, становить 29 млн. грн. Випущено 4 млн. акцій. Сформована ставка банківського відсотка 12 %. Яка номінальна вартість акції? Який курс акції?

 1. 62,5 грн. і 7,25 грн.;

 2. 7,25 грн. і 62,5 грн.;

 3. 60 грн. і 62,5 грн.;

 4. 62,5 грн. і 60 грн.


Задача 8. Вартість основного капіталу - 100 тис. грн. Чисельність працюючих - 600 чоловік. Вартість виробленої продукції - 1200 тис. грн. Визначите: продуктивність праці й фондовіддачу.

 1. продуктивність праці 2 тис. грн. на людину, фондовіддача – 12 грн. на 1 грн. основного капіталу;

 2. продуктивність праці 1 тис. грн. на людину, фондовіддача – 12 грн. на 2 грн. основного капіталу;

 3. продуктивність праці 60 млн. грн., фондовіддача – 120 млн. грн.;

 4. продуктивність праці 120 млн. грн., фондовіддача – 60 млн. грн.;^ ТЕМА 8. ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ.


1. Дайте визначення основних термінів: Доход, Номінальний доход, Реальний доход, Заробітна плата, Мінімальна заробітна плата, Прожитковий мінімум, Трансферні платежі, Соціальний захист, Сукупні доходи, Коефіцієнт Джині, Крива Лоренцо, Децильный коефіцієнт.


^ 2. Визначте, чи правильні такі твердження?

  1. Для оцінки рівня й динаміки грошових доходів населення використовуються показники номінального, реального доходу та доходу кінцевого використання.

  2. Реальний доход визначається кількістю товарів і послуг, які можна купити за суму номінального доходу.

  3. Доход кінцевого використання - це кількість коштів, нарахованих працівникові.

  4. Чим більше нерівномірний розподіл доходів населення, тим більш опуклою стає крива Лоренца.

  5. Форма кривої Лоренца не залежить від трансферних виплат населенню.

  6. Соціальна допомога - це підтримка державою тих членів суспільства, які не здатні самостійно себе забезпечити

  7. Основне стратегічне завдання діяльності профспілок - боротьба за своєчасну виплату заробітної плати.

  8. Закономірно, що рівень оплати працівника, зайнятого на тому самому місці, зростає, навіть якщо не підвищується продуктивність його праці.

  9. З ростом номінальної заробітної плати підвищується також і реальна заробітна плата.

  10. Механізми визначення заробітної плати в ринковій і командній економіках не відрізняються між собою.


^ 3. Вирішить задачі.

Задача 1. Визначите зміну реальних доходів, якщо при темпі інфляції 50% на місяць номінальні доходи виросли за два місяці в 2 рази.


Задача 2. Населення країни поділено на групи, а частка кожної групи в загальних доходах відповідно становить: 5%, 13%, 15%, 17% й 50%. На основі наведених даних побудуйте криву Лоренца.


^ ТЕМА 9. РИНКОВІ ВІДНОСИНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ.


1. Дайте визначення основних термінів: Аграрні відносини, Землеволодіння, Землекористування, Економічна рента, Земельна рента, Ціна землі, Агропромислова інтеграція, Агропромисловий комплекс.


^ 2. Визначте, чи правильні такі твердження?

  1. Обмеженість природних ресурсів не дозволяє знайти оптимальний спосіб їхнього використання.

  2. Власники непоновлюваного природного ресурсу одержують диференціальну ренту, якщо якість ресурсу однакова на всіх ділянках.

  3. Земельна рента - це окремий випадок економічної ренти.

  4. Ціна землі залежить від величини щорічної земельної ренти.

  5. Величина земельної ренти повністю визначається попитом на земельні ділянки.

  6. Агропромисловий комплекс містить у собі винятково сферу сільського господарства.

  7. Землевласник одержує абсолютну ренту незалежно від родючості й місця розташування землі.

  8. У силу обмеженості земельних ділянок, на яких виникають особливо сприятливі умови для виробництва рідких товарів, виникає можливість продавати їх на ринку за цінами, що перевищують їхню вартість.

  9. Фермерське господарство - це форма організації підприємницької діяльності, характерна саме для сільського господарства.

  10. З погляду аграрних відносин землекористувач виступає власником землі.


^ 3. Вирішить задачі.

Задача 1. Разом із земельною ділянкою в оренду здана споруда вартістю 5 тис. грн., термін служби якої становить 20 років. Процентна ставка за користування основним капіталом - 4 %. Розрахуйте величину земельної ренти, якщо орендна плата становить 850 грн.

 1. 250 грн.;

 2. 400 грн.;

 3. 850 грн.;

 4. 450 грн.


Задача 2. Фермер вирішив продати свою земельну ділянку в 10 га. Ділянка щорічно приносила доход у вигляді ренти в розмірі 1 тис. дол. Середня процентна ставка по банківських депозитах - 5%. Визначите ціну 1 га землі:

 1. 20 тис. долл.;

 2. 200 тис. долл.;

 3. 5000 тис. долл.;

 4. 40 тис. долл.


Задача 3. Під однаковими культурами зайнято три рівних по площі ділянки. З першої ділянки отримано 25 т урожаю, із другої - 22 т, із третьої - 20 т. Ринкова ціна за 1 т - 50 грошових одиниць. У якому розмірі власник другої ділянки одержить диференціальну ренту І.

 1. 0;

 2. 100 гр. од.;

 3. 250 гр. од.;

 4. 1000 гр. од.


Задача 4. У двох господарствах зайнято під жито по 1 тис. га різних по родючості. Урожайність відповідно склала 30 й 40 ц із 1 га. Якщо ціна за 1ц встановлена на рівні індивідуальної вартості першого господарства й дорівнює 500 грн., яка буде диференціальна рента в обох господарствах? Індивідуальна вартість 1ц у другому господарстві - 300 грн.

 1. 3 і 8 млн. грн.;

 2. 0 і 8 млн. грн.;

 3. 3 і 5 млн. грн.;

 4. 5 і 8 млн. грн.


Задача 5. Дано два однакових по площі ділянки землі, у які вкладено по 1000 дол. Урожайність склала 20 й 30 ц зерна. Якщо абсолютна земельна рента за кожну ділянку дорівнює 500 дол., визначите ціну кожної ділянки за умови, що середня норма прибутку - 20%, а норма позичкового відсотка - 10%.

 1. ціна 1-ої ділянки – 5000 дол., ціна 2- ої ділянки - 11000 дол.;

 2. ціна 1-ої ділянки – 11000 дол., ціна 2- ої ділянки - 5000 дол.;

 3. ціна 1-ої ділянки – 5000 дол., ціна 2- ої ділянки - 14000 дол.;

 4. ціна 1-ої ділянки – 1200 дол., ціна 2- ої ділянки - 1800 дол.МОДУЛЬ 2


^ ТЕМА 10. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ.


1. Дайте визначення основних термінів: Економічна система, Соціально-економічна формация, Цивілізація, Господарський механизм, Людський капітал.


^ 2. Визначте, чи правильні такі твердження?

  1. Критерієм розмежування типів сучасних економічних систем є рівень добробуту членів суспільства.

  2. Критерієм формаційної класифікації соціально-економічних систем є суспільний спосіб виробництва.

  3. Проблеми „що, як і для кого виробляти” властиві тільки ринковій економіці.

  4. В адміністративно-командній економіці проблеми „що, як і для кого виробляти” вирішуються автоматично.

  5. Економічна мотивація суб'єктів традиційного господарства істотно відрізняється від мотивації в рамках ринкової економіки.

  6. Адміністративна економіка передбачає державну власність на всі матеріальні ресурси й централізоване директивне планування.

  7. В адміністративно-командній економіці спонукальним мотивом діяльності підприємств є максимізація прибутку.

  8. Система змішаної економіки сформувалася в першій половині 19 сторіччя.

  9. В індустріальній економіці в порівнянні з традиційною великого значення набуває такий фактор виробництва як капітал.

  10. Перехід від індустріального до постіндустріального суспільства пов'язаний зі зміною ролі ресурсів у виробництві.^ ТЕМА 11. СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ І ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ


1. Дайте визначення основних термінів: Суспільне відтворення, Просте відтворення, Розширене відтворення, Валовий внутрішній продукт, Валовий національний доход, Номінальний ВВП, Реальний ВВП, Національний доход, Національне багатство.


^ 2. Визначте, чи правильні такі твердження?

 1. Основне місце в теорії відтворення Ф. Кєне займає проблема реалізації.

 2. Розширене відтворення - це повторення процесу виробництва у попередніх масштабах.

 3. Екстенсивний тип суспільного відтворення - розширення виробництва на основі більш ефективного використання ресурсів.

 4. Для забезпечення інтенсивного шляху розвитку виробництва необхідно, у першу чергу, відновлення техніки й модернізація виробництва.

 5. Зростання величини відпрацьованого в національному господарстві робочого часу - екстенсивний фактор економіки.

 6. Обсяги номінального і реального ВВП можуть бути виражені тільки в грошах.

 7. ВВП на основі потоку доходів дорівнює ВВП по потоку витрат.

 8. Реальний валовий внутрішній продукт - це вартість товарів і послуг, вироблених за рік у поточних цінах.

 9. Обсяг ВВП точно відбиває економічний добробут суспільства.

 10. З погляду власників ресурсів, національний доход є виразником їхніх доходів від участі у виробництві за поточний період.


^ 3. Вирішить задачу. На основі наведених даних визначите величину доданої вартості.

Стадії виробництва

Доход від реалізації

Додана вартість

1. Вівцеве підприємство

50
2. Вовне підприємство

100
3. Швейне підприємство

200
4. Підприємство оптового продажу

250
5. Підприємство роздрібного продажу

300


^ ТЕМА 12. ЦИКЛІЧНІ КОЛИВАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ


1. Дайте визначення основних термінів: Циклічність, Економічний цикл, Промислова криза, Фази циклу, Рецесія, Депресія, Нециклічні коливання.


^ 2. Визначте, чи правильні такі твердження?

 1. Матеріальною основою довгого циклу є необхідність відновлення основного капіталу.

 2. Короткі цикли пов'язані з відновленням економічної рівноваги на споживчому ринку.

 3. Вищої точки активності економіка досягає на фазі пожвавлення.

 4. У період депресії найбільше скорочуються державні витрати.

 5. Депресія - це період тривалого скорочення виробництва, зайнятості й рівня цін

 6. Пожвавлення - це фаза економічного циклу, що відповідає умовам повної зайнятості й повного використання виробничих ресурсів.

 7. Особливістю сучасного економічного циклу є те, що вплив його фаз виходить за національні межі.

 8. Структурні кризи пов'язані з тим, що можливості старої економічної структури в цілому не відповідають запитам нової техніки й технології.

 9. У період економічного підйому відбувається зниження інвестицій в економіку.

 10. Теорії, що пояснюють циклічні коливання внутрішніми причинами, називають екстернальними теоріями.^ ТЕМА 13. ЗАЙНЯТІСТЬ І ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ. ТЕОРІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ.


1. Дайте визначення основних термінів: Зайнятість, Працездатний вік, Економічно активне населення, Економічно неактивне населення, Безробіття, Повна зайнятість, Природний рівень безробіття, Фрикційне безробіття, Структурне безробіття, Циклічне безробіття, Людський капітал, Людський потенціал.


^ 2. Визначте, чи правильні такі твердження?

  1. Безробіття є характерною рисою ринкової економіки.

  2. Природна норма безробіття може збільшуватися внаслідок структурних змін у національній економіці.

  3. Рівень безробіття визначають як відношення кількості зайнятих до кількості безробітних.

  4. Кожну дорослу людину, що не має роботи, вважають безробітною.

  5. Структурне безробіття пов'язано з добровільною зміною найманими робітниками з роботи або з періодами їхнього тимчасового звільнення

  6. Фрикційна форма безробіття не тільки обов'язкова, але й бажана для суспільства.

  7. Фрикційне безробіття є тривалим, а структурне - короткостроковим.

  8. Розвиток циклічної форми безробіття приводить до перевищення її фактичного рівня над природним.

  9. Повна зайнятість припускає фрикційну й структурну форми безробіття.

  10. Збільшення допомоги по безробіттю сприяє збільшенню безробіття.


^ 3. Вирішить задачу. Обсяг виробництва за рік планується збільшити на 60%. Продуктивність праці робітників підвищилася на 50%. Питома вага фахівців підвищується за рік з 20 до 25%. На початок року було 100 фахівців. Скільки буде потрібно взяти нових фахівців, якщо їхній природний збиток становить 2% у рік?

 1. 14 чоловік;

 2. 25 чоловік;

 3. 50 чоловік;

 4. 5 чоловік.^ ТЕМА 14. ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ.


1. Дайте визначення основних термінів: Провали ринку, Прямі методи, Непрямі методи, Державне регулювання економіки, Економічна політика, Планування, Прогнозування, Програмування, Державне замовлення.


^ 2. Визначте, чи правильні такі твердження?

  1. Провали ринку - це випадки, коли державне втручання в ринкові механізми не в змозі забезпечити ефективне використання ресурсів.

  2. До провалів ринку, які обґрунтовують діяльність уряду, можна віднести екстерналії.

  3. Необхідною умовою ефективного державного регулювання економіки є перевага державної власності над приватною.

  4. М. Фрідмен стверджує, що ринкова економіка являє собою нестійку систему з багатьма пороками, тому держава повинна підсилювати свою присутність в економіці.

  5. Кейнсіанці виступають за невтручання держави в економіку.

  6. Однією з функцій держави є розробка економічних прогнозів.

  7. Державне регулювання доповнює й коректує ринковий механізм.

  8. Серед непрямих форм державного регулювання виділяють фіскальну, грошово-кредитну, амортизаційну й валютну політику.

  9. Однією з причин державного втручання в економіку є необхідність регулювання „зовнішніх” ефектів.

  10. Найбільш важливою функцією держави в ринковій економіці є створення ряду законів, що регулюють поведінку економічних суб'єктів.^ ТЕМА 15. ФІНАНСОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ.


1. Дайте визначення основних термінів: Фінанси, Фінансова система, Державний бюджет, Дефіцит бюджету, Профіцит бюджету, Державний борг, Податки, Прямі податки, Непрямі податки, Пропорційна шкала оподатковування, Прогресивна шкала оподатковування, Регресивна шкала оподатковування.


^ 2. Визначте, чи правильні такі твердження?

  1. Поняття „фінанси” охоплює державні фінанси й фінанси підприємств.

  2. Центральною ланкою фінансової системи є державний бюджет.

  3. Дефіцит бюджету виникає тоді, коли податкові надходження перевищують державні витрати.

  4. Внутрішній борг тягне перерозподіл доходів між різними групами населення.

  5. Економічним наслідком державного боргу є витиснення приватного капіталу.

  6. Прогресивне оподатковування підсилює нерівність між різними групами населення.

  7. Пропорційне оподатковування стимулює підвищення ефективності виробництва.

  8. Стимулюючу фіскальну політику називають фіскальною експансією.

  9. Основною функцією податків є скорочення обсягів коштів підприємств і населення.

  10. Прибутковий податок не належить до прямих податків.^ ТЕМА 16. КРЕДИТНА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ


1. Дайте визначення основних термінів: Позичковий капітал, Судний відсоток, Кредит, Комерційний кредит, Банківський кредит, Іпотечний кредит, Кредитна система, Центральний банк, Комерційний банк, Пасивні операції банку, Активні операції банку.


^ 2. Визначте, чи правильні такі твердження?

  1. Основною властивістю кредиту є безоплатність.

  2. Метою комерційного кредиту є прискорення реалізації товарів й прибутку.

  3. Реальна процентна ставка - це процентна ставка, виражена в грошових одиницях за поточним курсом (без врахування інфляції).

  4. Позичковий відсоток - це ціна, що сплачується власникові капіталу за використання його засобів протягом певного періоду.

  5. Центральний банк не виконує функції регуляції й контролю пропозиції грошей у національній економіці.

  6. Основним типом активних операцій комерційних банків є кредитні операції.

  7. Об'єктом банківського кредиту є товарний капітал.

  8. Комерційний кредит оформлюється векселем.

  9. Структура кредитної системи складається з центрального банку й комерційних банків.

  10. До пасивних операцій комерційних банків належать операції із цінними паперами.


^ 3. Вирішить задачу. Якщо ви візьмете в банку кредит у розмірі 10 тис. грн. під 100% річних строком на 2 роки, яку суму ви повернете банку після закінчення цього строку:

 1. 10 тис. грн.;

 2. 30 тис. грн.;

 3. 40 тис. грн.;

 4. 20 тис. грн.^ ТЕМА 17. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ І СВІТОВИЙ РИНОК. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН.


1. Дайте визначення основних термінів: Міжнародний поділ праці, Світове господарство, Суб'єкти світового господарства, Міжнародні економічні відносини, Світова торгівля, Протекціонізм, Фрітредерство, Торговельний баланс, Експорт, Імпорт, Сальдо торговельного балансу, Міжнародний рух капіталу, Транснаціональні корпорації, Прямі інвестиції, Портфельні інвестиції, Платіжний баланс, Міжнародна інтеграція, Міграція трудових ресурсів, Еміграція, Імміграція, Валюта, Курс валюти, Змінний валютний курс, Фіксований валютний курс.

^ 2. Визначте, чи правильні такі твердження?

  1. Одним з основних факторів міжнародного поділу праці є нерівномірність розміщення природних багатств.

  2. Порівняльні переваги відображають міжнародні відмінності в альтернативних витратах виробництва різних товарів.

  3. Імпорт товарів і послуг приводить до зростання внутрішніх цін та є причиною інфляції.

  4. Платіжний баланс фіксує всі операції, які мали місце протягом року між резидентами однієї країни й резидентами інших країн.

  5. Плаваючий валютний курс встановлюється державою на основі купівельної спроможності валют.

  6. У сучасних умовах у світі існують переважно фіксовані валютні курси.

  7. Протекціонізм - це встановлення бар'єрів на шляху вільної торгівлі.

  8. Основною причиною міжнародної мобільності капіталів є різниця в рівні цін у країнах.

  9. Якщо експорт країни скорочується, то за інших рівних умов ВВП країни збільшується.

  10. До резидентів країни відносять всіх фізичних осіб, що проживають на її території більше року, незалежно від громадянства.^ ТЕМА 18. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ


1. Дайте визначення основних термінів: Глобалізація, Глобальна економіка, Індекс глобалізації, Глобальні проблеми.


^ 2. Визначте, чи правильні такі твердження?

  1. Найбільш загальною причиною загострення глобальних проблем, пов'язаних з розвитком технологічного способу виробництва, є інтенсивне зростання в останні десятиліття народонаселення планети.

  2. Процес глобалізації сприяє прогресу й зменшує нерівність між країнами.

  3. Поняття „глобалізація” й „інтернаціоналізація” є тотожними.

  4. У сучасний період процес глобалізації стосується винятково розвинених країн.

  5. Індекс глобалізації визначає рівень економічної інтеграції.

  6. Однією з проблем глобалізації є потенційна нестабільність через взаємозалежність національних економік на світовому рівні: локальні економічні кризи в одній країні можуть мати глобальні наслідки.

  7. Процес глобалізації не сприяє посиленню міжнародної конкуренції.

  8. Найбільше поширення одержала класифікація глобальних проблем, в основі якої є задача визначення гостроти проблеми й послідовність її вирішення.

  9. До глобальних проблем не належить подолання зростаючого розриву в рівні економічного й культурного розвитку між країнами.

  10. Індекс глобалізації не враховує рівень політичної інтеграції.

Схожі:

Тема предмет І метод політичної економії iconКонспект лекцій з курсу "Політична економія" тема предмет І методи політичної економії план
Метод політичної економії. Розвиток політекономії на основі загальнонаукових методів дослідження
Тема предмет І метод політичної економії iconПрограма вступних випробувань зі спеціальності «Менеджмент» 03060104) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти
Предмет, функції та методи політичної економії. Місце політичної економії в системі економічних наук. Макроекономіка І мікроекономіка...
Тема предмет І метод політичної економії iconПолітекономія Тема Предмет і метод політичної економії
Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства. Процес праці та його прості моменти: праця,...
Тема предмет І метод політичної економії iconМодуль політична економія тема Предмет політичної економії
move to 0-9283169
Тема предмет І метод політичної економії iconМетодичні вказівки до вивчення політичної економії / Укл. О. О. Беляев та ін. К., Кдру, 1995 -вступ
...
Тема предмет І метод політичної економії iconТема 2 Методологические основы учета: предмет и метод
Бухгалтерский учет, как и какая-либо другая экономическая дисциплина, имеет свой предмет, объекты, субъектов и метод
Тема предмет І метод політичної економії iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі політичної економії
Робота виконана на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів двнз «Київський національний економічний університет...
Тема предмет І метод політичної економії iconТеоретичні питання для підсумкового контролю з дисципліни «Політична економія»
Предмет І функції політичної економії. Економічні категорії та економічні категорії. Політекономія І економічна політика
Тема предмет І метод політичної економії iconПрограма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 030509)
Спосіб виробництва та його структура: продуктивні сили та виробничі відносини. Предмет політичної економії та його визначення різними...
Тема предмет І метод політичної економії iconТема економічні потреби І виробничі ресурси предмет економічної теорії
Ксенофонт (йому приписується авторство цього терміна), — це мистецтво ведення домашнього господарства. Проте економіка як дисципліна,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи