Самостійна робота студентів за темою 1 icon

Самостійна робота студентів за темою 1
НазваСамостійна робота студентів за темою 1
Сторінка1/6
Дата02.07.2012
Розмір0.89 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6

Самостійна робота студентів за темою 1

Теми рефератів:

 1. Зародження та основні етапи розвитку політичної економії.

 2. Первісна економічна думка та її представники. Меркантилізм. Фізіократи. Класична школа політичної економії.

 3. Виникнення історичної школи політичної економії.

 4. Марксизм і сучасність.

 5. Маржиналізм: теоретичні концепції і практика.

 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії. Інституціоналізм.

 7. Кейнсіанство та його еволюція.

 8. Неокласичний напрям.

 9. Розвиток економічної думки в Україні.


Тести для перевірки знань за темою 1

 1. Представники якого напрямку (школи) економічної теорії обґрунтовують необхідність державного регулювання економіки?

а) класичної школи;

б) кейнсіанства;

в) маржиналізму;

г) фізиократизму.

2. Представники якої економічної школи вважали, що найважливішою функцією держави є підтримка високого рівня ефективного попиту, що стимулює розвиток виробництва товарів і послуг:

а) меркантилізм;

б) кейнсіанство;

в) класична школа;

г) маржиналізм.

3. Яка з економічних шкіл вивчає економіку у взаємодії із правом, політикою, мораллю, етикою, освітою й іншими сферами суспільних відносин:

а) інституціоналізм;

б) кейнсіанство;

в) меркантилізм;

г) монетаризм.

4. Яку працю вважали продуктивною фізіократи:

а) у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

б) в аграрному секторі;

в) у сфері матеріального виробництва;

г) будь-яку працю.

5. Економічна теорія, що виражає інтереси торговельної буржуазії епохи первісного нагромадження капіталу, - це:

а) класична політична економія;

б) кейнсіанство;

в) меркантилізм;

г) марксизм.

6. Кейнсіанська концепція вважає, що:

а) держава повинне повністю, свідомо й цілеспрямовано контролювати економічну діяльність, розподіл ресурсів, доходів і т.д.;

б) ринкова економіка здатна на автоматичне саморегулювання, роль держави повинна обмежуватися твердою грошово-кредитною політикою;

в) система ринкових відносин не є досконалою, а тому максимально можливу зайнятість й економічне зростання може забезпечити активне втручання держави в економіку;

г) держава не повинна займатися відносинами власності, її роль повинна стосуватися тільки регулювання сфери обігу, перерозподілу доходів й ін. непрямих способів для забезпечення стійкості економічного розвитку.

7. Трудова теорія К. Маркса базується на аналізі:

а) граничного продукту праці;

б) рівноважної ціни на ринку праці;

в) двоїстого характеру праці;

г) правильної відповіді немає.

8. Роботи яких вчених-економістів відносяться до класичної школи?

а) К. Маркса, А. Маршалла, Дж. М. Кейнса;

б) А. Сміта, Дж. С. Мілля, Дж. Коммонса;

в) Ж. Б. Сея, Д. Рікардо, В. Петті;

г) К.Менгера, Р. Коуза, П. Буагільбера.

9. Представники якого напрямку економічної думки запропонували здійснювати політику державного протекціонізму:

а) класична школа;

б) меркантилізм;

в) маржиналізм;

г) інституціоналізм.


Теми рефератів:

1. Економічні суперечності та їхня роль у соціально-економічному

розвитку суспільства.

2. Формальна й діалектична логіка у процесі пізнання економічних явищ і процесів.

3. Нормативний та позитивний аналіз в економічних дослідженнях.

4. Особливості макро-, мікро- та мезоекономічного аналізу.

5. Роль економічної теорії у формуванні світогляду.


Тести для перевірки знань за темою 2

1. У чому суть методу наукової абстракції, використовуваного в економічній теорії:

а) у поділі цілого на окремі елементи й дослідженні кожного з них окремо;

б) у логічному висновку про ціле на основі окремих фактів;

в) у відволіканні від поверхневих, несуттєвих сторін явища й концентрації уваги на дослідженні внутрішніх, істотних зв'язків;

г) у проведенні наукового експерименту й одержанні на його основі достовірних даних про поведінку досліджуваного об'єкта.

 1. Економічну теорію можна визначити як науку:

а) про біржовий ринок;

б) про державне регулювання;

в) про суспільний вибір в умовах обмежених ресурсів;

г) про те, як держава впливає на діяльність ринку.

Якщо економічні узагальнення базуються на фактах, то такий метод аналізу є:

а) описовим;

б) гіпотетичним;

в) індуктивним;

г) дедуктивним.

Індукція як метод дослідження це:

а) рух від часткового до загального;

б) рух від загального до часткового;

в) кількісний аналіз;

г) порівняльний аналіз.

5. У чому полягає єдність законів природи й суспільства:

а) носять об'єктивний характер;

б) проявляються через економічну діяльність людей;

в) носять історично минущий характер;

г) є вічними.

6. Термін «економікс» одержав загальне визнання після того, як був ужитий у заголовку праці:

а) А. Сміта;

б) А. Маршалла;

в) Д. Кейнса;

г) К. Маркса.

7. Яке з положень не має відношення до визначення предмета економічної теорії?

а) ефективне використання ресурсів;

б) необмеженість ресурсів;

в) система потреб суспільства;

г) максимальне задоволення потреб індивіда.

8. Об'єктом макроекономічного аналізу виступають:

a) економічний закон;

б) економічний процес;

в) економічна система;

г) економічні відносини.

9. Яке визначення політичної економії дає класична школа:

а) наука про багатство народів, про його виробництво й перерозподіл;

б) наука про раціональне використання обмежених ресурсів суспільства;

в) наука про розвиток виробничих відносин залежно від розвитку продуктивних сил.

г) наука про приватну власність.

10. Мікроекономіка може бути визначена як область економічної науки, що вивчає:

а) економічну поведінку окремих груп споживачів, фірм і власників ресурсів;

б) економічну поведінку окремих фірм;

в) відносини між окремими представниками різних класів;

г) використання комп'ютерів в економічних дослідженнях.

11. Яке з визначень предмета економічної науки, що наводять тут, належить А. Маршаллу:

а) економічна наука вивчає спонукальні мотиви поведінки людини в господарській сфері життя, проблеми й закономірності економічного вибору. Її завдання - розробка керування до поведінки в практичному житті. Її краще позначити терміном «економікс» (економічна теорія), а не більш вузьким «політична економія»;

б) предметом мого дослідження в дійсній роботі є капіталістичний спосіб виробництва й відповідні йому відносини виробництва й обміну;

в) головне завдання політичної економії кожної країни полягає в збільшенні багатства й могутності. Кожний з видів торгівлі не тільки вигідний, але й необхідний і неминучий, коли він породжується природним ходом речей;

г) продукт землі - усе, що виходить шляхом з'єднаного додавання праці, машин і капіталу - ділиться між трьома класами суспільства. Визначити закони, які управляють цим розподілом, - головне завдання політичної економії.

12. Якщо досліджується економіка як цілісна система, то має місце аналіз:

а) макроекономічний;

б) мікроекономічний;

в) нормативний;

г) позитивний.

13. Нормативна економічна теорія вивчає:

а) оціночні судження про стан економічного розвитку;

б) наявні факти й процеси економічного розвитку;

в) загальне й відмінне в різних економічних системах;

г) те, що може бути в тій або іншій економічній системі.


Теми рефератів:

 1. Матеріальне виробництво – основа життя людського суспільства.

 2. Передумови виробництва: потреби і ресурси.

 3. Виробництво як процес суспільної праці.

 4. Едність виробництва, розподілу, обміну і споживання.

 5. Основні економічні фактори (ресурси) виробництва, їх взаємодія. Закон відносної обмеженості економічних ресурсів.

 6. Чинники розвитку суспільного виробництва.

 7. Економічна теорія про місце людини в суспільному виробництві.

 8. Результативність виробництва, її показники та основні напрямки підвищення ефективності суспільного виробництва.

 9. Інтелектуальне та духовне виробництво: діалектика загального і особливого.


Тести для перевірки знань за темою 3

1. Крапка, розташована усередині кривої виробничих можливостей, показує:

а) повне використання наявних ресурсів;

б) використання ресурсів для виробництва одного із двох товарів;

в) недостатнє використання ресурсів;

г) незабезпеченість наявними ресурсами.

2. Обмеженість ресурсів означає, що:

а) з їхньою допомогою неможливо одночасне й повне задоволення всіх наявних потреб;

б) у суспільстві вони є в такій кількості, якої недостатньо для виробництва необхідних товарів і послуг;

в) ресурсів вистачає тільки на виробництво предметів споживання.

г) всі відповіді невірні;

 1. Взаємозамінність факторів виробництва обумовлена:

а) конструктивними особливостями виробу;

б) специфікою потреб;

в) обмеженістю ресурсів;

г) ефективністю використання ресурсів;

4. Предметом праці є:

а) засоби, за допомогою яких виробляється продукт;

б) те, на що спрямовано працю й із чого в результаті виходить продукт праці;

в) сукупність обмежених ресурсів;

г) інструменти, які використаються в процесі виробництва.

5. Відповідно до теорії факторів виробництва величина доходу, що одержують власники (наймані робітники, капіталісти, земельні власники), залежить від:

а) вартості, створеної найманим робітником;

б) витраченої конкретної праці на виробництво споживчої вартості;

в) внеску кожного з факторів у створення вартості;

г) вірно усе вище сказане.

6. Продуктивність праці - це:

а) витрати робочого часу на випуск одиниці продукції;

б) показник ефективності, що являє собою кількість (вартість) продукції, виробленої працівником за певний час;

в) показник, що характеризує можливість виробництва продукції без браку й втрат;

г) показник, що характеризує наскільки продуктивно, корисно використає працівник свій робочий час.


Теми рефератів:

1. Діалектика об’єктивного і суб’єктивного у формуванні потреб.

2. Мотиваційно-стимуляційний механізм реалізації потреб.

3. Ієрархія потреб. Домінування прива­тного інтересу в ринковій економіці.


4^ . Підготовка до дискусії з проблеми:

а) економічний закон зростання потреб та здатність суб’єктів економіки до самообмеження.

б) суперечливості економічних інтересів і способи їх розв’язання.


Тести для перевірки знань за темою 4

1. Економічний інтерес - це:

а) суб'єктивні відносини людей із приводу використання ресурсів;

б) збільшення грошових доходів людини;

в) усвідомлена потреба;

г) взаємодія людини із засобами виробництва.

2. Виберіть, які види потреб відносяться до соціальних:

а) основні потреби в товарах і послугах, без яких неможливе існування людини;

б) потреби в одержанні освіти, вихованні дітей, одержанні медичних послуг і т.д.;

в) потреби у відвідуванні кіно, театрів картинних галерей, розвитку особистості й т.д.;

г) потреби в захисті.

3. Зростання економічних потреб можна пояснити за допомогою наступних законів:

а) економії часу;

б) попиту та пропозиції;

в) піднесення потреб;

г) закону Енгеля.

4. Економічними благами є:

а) блага, надані людству природою;

б) продукти, створені в результаті господарської діяльності;

в) блага, наділені ціною;

г) продукти праці, створені для продажу.

5. Які потреби належать до дійсних:

а) потреби, які відповідають сучасному рівню розвитку світової економіки;

б) потреби, які відповідають рівню розвитку економіки певної країни;

в) потреби, які людина може задовольнити відповідно до своїх власних доходів;

г) потреби у відвідуванні кіно, театрів картинних галерей, розвитку особистості й т.д.

6. Чим викликане безперервне зростання економічних потреб у суспільстві:

а) поглибленням розділу праці, розвитком виробництва та споживання;

б) циклічними коливаннями в ринковій економіці;

в) здатністю людей до обміну на ринку;

г) інфляційними очікуваннями господарчих суб'ектів.


Література.

 1. Мортіков В. Фінансування створення суспільних благ //Фінанси України. – 2005. - № 10.

 2. Мудрак Р. Продовольственные расходы в контексте экономического роста Украины. // Экономика Украины. – 2005. - № 6. – С.73.

 3. Мусин М. Проблема согласования интересов // Экономист.- 2005.- № 5.

 4. Ніколенко Ю. Політекономія. Підручник. _К.ЦУЛ, 2003. – Гл.2.

 5. Плікус І., Слободяник Ю. Баланс інтересів: критерій раціональності фінансових відносин // Фінанси України. – 2005. - №1.

 6. Економічна теорія. Політекономія. Підручник. 5-е вид. Під ред. Базилевича В.Д. – К.: Знання-Прес, 2006. – Гл.2.


Самостійна робота студентів за темою 5

Теми рефератів:

1. Новітні тенденції в розвитку економічної системи суспільства.

2. Проблеми, перспективи і суперечності у процесі розвитку економічної системи в Україні.

3. Моделі організації національних господарств.

4. Змішана економічна система.

5. Планово-адміністративна система: переваги й суперечності.


Питання для дискусії:

 1. Розвиток цивілізації і економічна система суспільства.


Тести для перевірки знань за темою 5

1. Елементами економічної системи є:

а) норми й правила організації грошового обігу в країні, що склалися історично й закріплені національним законодавством;

б) централізовані й децентралізовані фонди коштів у державі, що використовуються для фінансування розширеного відтворення на макрорівні;

в) сукупність правових норм, що опосередковують рух товарів і послуг, а також мережа інститутів й організацій, що обслуговують ринок і забезпечують нормальний режим його функціонування;

г) сукупність продуктивних сил, виробничих відносин у суспільстві, а також господарський механізм.

2. Прихильники формаційного підходу стверджують, що процес історичного розвитку суспільства відбувається на основі:

а) розвитку продуктивних сил;

б) відкриття нових технологій;

в) розвитку потреб людини;

г) закону відповідності виробничих відносин характеру й рівню продуктивних сил.

3. Основні риси змішаної економіки полягають в:

а) розвитку приватної власності;

б) використанні централізованого державного регулювання економіки;

в) сполученні ринкового й державного регулювання, різноманітті форм власності;

г) пріоритеті традицій господарського життя над вимогами технічного прогресу.

4. Визначте основні ознаки традиційної економіки:

а) панування великої приватної власності;

б) використання новітніх технологій в економіці;

в) пріоритет сфери послуг;

г) все перераховане вище невірно.

5. Проблеми: що, як і для кого виробляти мають відношення:

а) тільки до адміністративно-командної системи;

б) тільки до ринкової економіки;

в) тільки до відсталої економіки;

г) до будь-якої економічної системи.

 1. Яка з характеристик не відноситься до «ринкової системи»?

а) опосередкований зв'язок між виробництвом і споживанням;

б) відкритість економіки;

в) монополія державної власності;

г) розвинена система поділу праці.

7. Характеристиками вільного ринкового господарства виступають:

а) необмежене число учасників конкуренції;

б) вільний доступ до ринкової інформації;

в) обмежена роль уряду в економіці;

г) вірно все сказане.

8. При цивілізаційному підході до класифікації соціально-економічних систем за основу приймаються:

а) виробничі відносини;

б) структура економіки;

в) система цінностей і духовно-культурні досягнення;

г) спосіб виробництва.

9. До економічних відносин належать:

а) відносини людей до економічних об'єктів;

б) відносини між людьми у зв'язку з виробництвом, розподілом, обміном, споживанням;

в) відносинами між керівниками підприємств;

г) грошові відносини між людьми.

10. Які основні методи конкурентної боротьби між товаровиробниками в умовах вільної конкуренції:

а) зниження витрат виробництва;

б) промислове шпигунство;

в) проведення рекламних кампаній;

г) присвоєння товарних знаків.


Література.

 1. Антюшина Н. Шведская модель экономической реформы // Экономист. – 2000. - №1.

 2. Бузгалин А., Колганов А. Экономика: «периодическая система элементов» // Вопросы экономики. – 2001. - №12.

 3. Кириченко В. Рыночная трансформация экономики: теория и опыт // РЭЖ. – 2001. - №4.

 4. Михеев В. Экономика Китая: новые горизонты // Экономист. – 2002. - №5.

 5. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: Учебное пособие для вузов. – М., 2001.

 6. Ойкен В. Основы национальной экономики/Пер. с нем. – М.: Экономика, 1996.

 7. Романова З. Чилийская модель социально-экономических преобразований // Экономист. – 1998. - №5.

 8. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма/Пер. с англ. – М., 1992.

Ясин Е. Модернизация экономики и система ценностей // Вопросы экономики. – 2003. - № 4.


Самостійна робота студентів за темою 6

Теми рефератів:

 1. Власність як соціально-економічна основа суспільства.

 2. Власність у різних економічних системах. Специфікація прав власності. Теорема Р. Коуза.

 3. Інтелектуальна власність.

 4. Новітні тенденції у розвитку відносин власності.


Питання для дискусії:

 1. Відносини та форми власності в Україні в період переходу до ринку.

 2. Роздержавлення та приватизація: суперечності приватизаційного процесу та шляхи їх розв’язання.


Тести для перевірки знань за темою 6

1. Теорема Коуза говорить:

а) у міру збільшення споживання блага корисність і бажаність даного блага для споживача знижується;

б) в умовах кризового падіння виробництва зайнятість може зрости, якщо темпи падіння цін будуть випереджати темпи зниження номінальної зарплати;

в) у незмінних технічних умовах збільшення вкладень в один з виробничих факторів при постійній величині інших приводить до зменшуваної віддачі від того фактору виробництва, вкладення в який збільшуються;

г) чим точніше визначені й чим надійніше захищені права власності, тим нижче трансакційні витрати й вище рівень добробуту суспільства.

2. Власність як економічна категорія – це:

а) відношення людини до речі;

б) відношення людей один до одного із приводу присвоєння економічних благ;

в) сама річ;

г) права володіння й користування річчю.

 1. Корпоративна форма власності сполучена:

а) з обмеженістю числа учасників акціонерного товариства,

б) з обов'язковістю участі в капіталі працівників підприємства;

в) з об'єднанням підприємств, обумовленим взаємними поставками продукції по кооперації;

г) з формуванням акціонерного товариства як юридичної особи.

4. Якщо майно здається в оренду орендареві, то орендар:

а) розпоряджається цінністю даного майна;

б) є потенційним власником майна;

в) має право передачі даного майна в спадщину;

г) є власником цього майна.

5. Чим не торгують на ринку інтелектуальної власності:

а) товарними знаками:

б) ліцензіями;

в) патентами;

г) програмами математичного забезпечення.

6. Приватна власність - це форма юридичного закріплення за громадянином прав:

а) володіння й застосування будь-якого майна;

б) користування й розпорядження будь-яким майном;

в) застосування й розпорядження будь-яким майном;

г) володіння, користування й розпорядження будь-яким майном.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Самостійна робота студентів за темою 1 iconСамостійна робота студентів Напряму підготовки «Соціальна педагогіка» Англійська мова. Викладач – Нестер І.І
Самостійна робота студентів – це вид навчальної діяльності студентів, який передбачає їх самостійне навчання в позаурочний час. У...
Самостійна робота студентів за темою 1 iconБібліотека кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів
К 79 Кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів [Текст]: реком список джерел (2005-2010) / Харків нац акад міськ госп-ва;...
Самостійна робота студентів за темою 1 iconКиїв 2009 Самостійна робота №1
Підготовка для проведення проекту за темою моделювання економічної динаміки за допомогою arima-моделей. Постановка проблеми. Формування...
Самостійна робота студентів за темою 1 icon100 Тема18: патологія енергетичного обміну* (*Самостійна робота студентів). Актуальність теми
Тема18: патологія енергетичного обміну(*Самостійна робота студентів). 2
Самостійна робота студентів за темою 1 iconРобоча програма валеологія з методикою викладання для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни
Самостійна робота (виконання домашніх завдань,робота над конспектом, з рекомендованою літературою, робота в Інтернет)
Самостійна робота студентів за темою 1 iconСамостійна робота студентів з дисциплини «грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”
Нання є поточний модульний контроль, який націлений на перевірку засвоєння навчального матеріалу, одержаних навичок, здібностей в...
Самостійна робота студентів за темою 1 iconСамостійна робота студентів за I семестр

Самостійна робота студентів за темою 1 iconСамостійна робота студентів за I семестр

Самостійна робота студентів за темою 1 iconСамостійна робота студентів за I семестр

Самостійна робота студентів за темою 1 iconРобоча програма основи валеології для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни "основи валеології"
Самостійна робота (виконання домашніх завдань,робота над конспектом, з рекомендованою літературою, робота в Інтернет)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи