Організація самостійної роботи студентів icon

Організація самостійної роботи студентів
Скачати 126.92 Kb.
НазваОрганізація самостійної роботи студентів
Дата02.07.2012
Розмір126.92 Kb.
ТипДокументи

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів передбачає систематизацію, поглиблення, узагальнення і практичне застосування знань, здобутих студентами у навчальному курсі. Для виконання СРС надаються списки додаткової літератури до кожної теми.

Види самостійних завдань студенти виконують у спеціально відведеному зошиті. Титульний лист стандартного зразка. Внутрішнє наповнення – послідовний виклад вказаних завдань.

Оцінка з СРС виставляється при підведенні підсумків з модулю.


Тема 1. Соціальна економіка як наука

Виконайте завдання

 1. Розмежуйте сутність і зміст понять: соціальна економіка і соціалістична економіка.

 2. Дайте характеристику теоретичним передумовам побудови соціальної економіки.

 3. Зробіть схему взаємозв’язку соціальної економіки із суміжними дисциплінами.

 4. Визначите коло завдань, рішення яких покликана забезпечити соціальна економіка.

 5. Шляхом порівняльного аналізу суспільних систем, умовно іменованих як капіталізм і соціалізм, виясніть й інтегруйте їхні позитивні властивості з метою формування системи принципово нового типу, умовно іменовану як соціо- економізм.

Додаткова література

 1. Баранник Л.Б. Розвиток соціальних відносин в суспільстві з ринковою економікою// Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. - 2008.- №1.- С. 5-10.

 2. Дядько Є.А. Генеза соціалізації економіки // Академічний огляд.

Економіка та підприємництво.- 2010.- №1.- С.- 18-25.

 1. Павлов К.В. Проблеми загальної теорії соціально - економічної політики// Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії.-2010.-№1.-С.5-9.- (Економічні науки).

 2. Червяченко А.В. Теоретичні підходи до визначення ефективності соціально – економічної системи та її видова класифікація// Економіка розвитку.- 2008.- №1.- С.46-48.

Шаповал А. Соціальні проблеми в контексті політико- економічних концепцій // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка.-2008.-С.290-296.-(Міжнародні відносини. Вип. 2).


Тема 2. Соціальна економіка та її параметри

Виконайте завдання

 1. Складіть дерево цілей стратегії соціально-економічного розвитку.

 2. Відповідно до концепції стійкого розвитку, запропонованою комісією ООН, вкажіть перелік рішення завдань для її досягнення.

 3. Складіть таблицю системи соціальних, економічних, екологічних й інституціональних індикаторів соціальної економіки.

 4. Проаналізуйте сутність методологічного підходу до визначення системи показників ефективного розвитку соціальної економіки.

 5. Визначте показники ефективності розвитку соціальної економіки.


Додаткова література

 1. Буян І. Економічне зростання: суть, соціальні передумови та наслідки// Вісник Тернопільської академії народного господарства (Економічні науки. №2).- 2009.- С. 9-26.

 2. Верхоглядова Н.І. Соціально- ринковий вибір як основа економічного розвитку суспільства// Держава та регіони/ Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління».- Запоріжжя. - 2009.- С. 72-75.

 3. Воронкова В.Г. Концепція сталого економічного та політичного розвитку: соціально – філософський аналіз// Гуманітарний вісник Запорізьскої державної інженерної академії.- 2008.- №28.- С.14-30.

 4. Дєєва Н.М. Теоретико – методологічні засади визначення потенціалу соціалізації суспільства та його оцінки// Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії.- 2008.-№2.-С.5-10.-(Економічні науки).

 5. Корецька С.О. Розвиток соціально – економічної інфраструктури// Держава та регіони/ Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління.- 2008.- С. 121-126.- (Економіка та підприємництво, №1).

 6. Сітнікова Н.П. Тенденції людського розвитку в період становлення в Україні соціально орієнтованої економіки// Формування ринкових відносин в Україні.- 2009.- №7/8 (74 /75).- С. 131-135.


Тема 3. Соціально - трудові відносини як сфера самореалізації

і саморозвитку людини

Виконайте завдання

 1. Покажіть на основі яких зв’язків складається структура соціально - трудового потенціалу.

 2. Проведіть порівняння індексів розвитку людського потенціалу в Україні та трьох країнах світу (на вибір студентів).

 3. Дайте характеристику регіональним аспектам людського розвитку (Донецька обл.).

 4. Визначте (на прикладі конкретного підприємства) економічні та соціальні передумови розвитку ділової і творчої активності працівників.

 5. Розробіть програму розвитку і використання соціально - трудового потенціалу (підприємства або регіону).


^ Додаткова література

 1. Бельтюков Е.А. Формування соціально – економічного механізму мотивації персоналу//Держава та регіони/ Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління.- 2008.- С. 23-25.- (Економіка та підприємництво №4).

 2. Близнюк В. Людський капітал- важливий чінник соціально – економічного розвитку суспільства// Євроатлантикінформ.- 2007.- №5.- С. 47-52.

 3. Гавкалова Н.Л. Інтелектуальний капітал та його соціальна складова// Вісник Житомирського державного технологічного університету.- 2008.- С.- 58-62.- (Економічні науки. Вип. 1, ч.10.

 4. Лєбкович О.В. Узагальнення поняття трудового потенціалу як соціально – економічної категорії// Держава та регіони/ Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління.- 2008.- С. 156-160. – (Економіка та підприємництво №4).

 5. Лич Г.В. Соціально – економічні умови формування людського капіталу// Формування ринкових відносин в Україні.- 2009.- №3 (70).-С. 16-168.

 6. Осійчук М.С. Соціально – трудові відносини в Україні: аналіз стану та їх вплив на розвиток людського капіталу// Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії.- 2008.- №1.- С. 41-44.- (Економічні науки).


Тема 4. Соціальна природа сучасної держави

Виконайте завдання

 1. Охарактеризуйте основні показники, які зобов'язана забезпечувати соціальна держава.

 2. Складіть списки основних завдань і функцій соціальної держави.

 3. Укажіть основні показники, що характеризують розвиток відтворення в країні. Дайте їх наліз в Україні.

 4. Зробіть аналіз критеріїв визначення бідності й укажіть який з них, з Вашого погляду, найбільш прийнятний для дослідження соціальної сфери Вашого регіону (району, області).

 5. Охарактеризуйте сучасні тенденції відносно інституціонального регулювання й дерегулювання соціально - економічних процесів.


Додаткова література

 1. Гринчук Н. Роль держави в процесі соціалізації економічних відносин// Актуальні проблеми державного управління.- 2004.- №3.- С. 65-74.

 2. Давидова М. Соціально – економічні права як критерій аналізу і класифікації сучасних демократичних держав// Право України.- 2007.- 8.- С. 32-36.

 3. Дейч В.Б. Державні механізми соціально – економічної інтеграції суспільства// Держава та регіони/ Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління».- 2009.- С. 50-57.- (Державне управління №4).

 4. Дем'янишин В.Г. Бюджетний механізм держави: сутність та роль у регулюванні соціально – економічних процесів// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- №11. (78).- С. 3-11.

 5. Попова Ю.М. Соціальне партнерство в аспекті розвитку інституціональних засад соціально оріентованої економіки України// Держава та регіони/ Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління».- 2009.- С. 145-149.- (Державне управління №3).


Тема 5. Соціальна політика і добробут населення

Виконайте завдання

 1. Побудуйте криву Лоренца, використовуючи дані за 1 квартал 2010 р.

Грошові доходи

100

У тому числі по 10-ти відсоткових групах:
перша група (з найменшими доходами)
дуга група
третя група
:

:


десята група (з найвищими доходами) 1. Розрахуйте індекс споживчих цін на наступні товари:

Показники

Березень

2009

Березень

2010

ІСЦ

Яловичина


Олія вершкова


Олія соняшникова


Кава розчинна

 1. Вкажіть складові частини прожиткового мінімуму.

 2. Підберіть матеріали для таблиці складу і використання доходів населення в Україні (відсотки).
Показники

2008

2009

І кв. 2010р.

Грошові доходи, всього


100


100


100

Грошові витрати, всього

у тому числі:


покупка товарів і сплата за послуги


сплата обов’язкових платежів


накопичення за рахунок вкладів і цінних паперів


купівля валюти


приріст (зменшення) грошей на рахунках населення

 1. Побудуйте графік зміни прожиткового мінімуму в Україні (в середньому на душу населення), грн. за період 2005- 2009р.


Додаткова література

 1. Брич В. Якість життя населення з позицій соціально – економічного менеджменту// Вісник тернопільської академії народного господарства.- 2009.- №74.- С. 31-33.

 2. Жилюк Т. Моделювання динаміки соціально економічного розвитку: макро- та мезоекономічні аспекти// Вісник Тернопільського національного економічного університету.- 2009.- С. 22-39.- (Економічні науки. №1).

 3. Захарченко Є. Вплив соціально – економічних умов життя на сім'ю як соціальний інститут// Економіка України.- 2008.- №9.- С. 26-33.

 4. Мазурок П. Соціально – економічний механізм інституціональних перетворень у регулюванні доходів і його впливу на рівень життя населення України// Банківська справа.- 2007.- №5/6.- С. 56-67.

 5. Шевчук А. Аналіз економічних аспектів соціальної політики у сфері доходів// Актуальні проблеми державного управління/ Дніпропетр. регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ.- 2008.- Вип. 2.- С.193-201.

 6. Штокало Я. Рівень життя населення як результат соціального і економічного розвитку// Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.- 2009.- 12.- С. 132-134.

Тема 6. Система соціального захисту і соціальної безпеки

Виконайте завдання

 1. Побудуйте схему складових частин соціального захисту населення.

 2. Складіть перелік випадків, коли соціальний захист населення поширюється на всіх громадян.

 3. Складіть таблицю форм соціального страхування в залежності від виду соціального ризику.
Вид соціального ризику

Форма соціального страхування

Старість
Хвороба
Втрата роботи
Нещасний випадок на виробництві 1. Розкрийте зміст політики соціальної безпеки людини.

 2. Визначте особливості соціального захисту підростаючого покоління.

Додаткова література

 1. Баланда А.Л. Безпека як функціональна характеристика соціально – економічного розвитку// Зовнішня торгівля: право та економіка.- 2009.- №1.- С. 118-122.

 2. Батажок С.Г. Соціально – економічні гарантії як умова забезпечення суспільної стабільності// Теоретичні та прикладні питання економіки.- 2009.- Вип. 12.- С. 396-404.

 3. Бенях В. Механізм соціального страхування населення// Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка.- 2009.- С. 60-62.- ( Економіка. Вип. 94/95).

 4. Заволока Л.О. Соціальний захист малозабезпечених сімей: проблеми та способи їх вирішення// Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії.- 2008.- №1.- С. 25-29.- (Економічні науки).

 5. Соціальний захист та соціальне забезпечення населення // Вісник Тернопільської академії народного господарства.- 2009.- С. 126-172.- (Економічні науки. №6).Тема 7. Тенденції розвитку світової соціальної економіки та

соціальної політики

Виконайте завдання

 1. Охарактеризуйте основні соціально-економічні процеси в сучасному суспільстві, пов'язані із глобалізацією соціальної політики.

 2. Чи можна формально перенести готову модель соціальної економіки з однієї країни в іншу? Аргументуйте відповідь.

 3. Складіть таблицю типів соціальних держав за критеріями соціального захисту.

 4. Класифікуйте моделі соціальної політики (соціал-демократичну, консервативну, ліберальну і католицьку) по системі Комісії Європейської Співдружності, з огляду на їхні загальні ознаки.

 5. На базі правил дебатів ( з боку пропозиції й опозиції) опишіть можливості використання соціальної політики (консервативних, соціал-демократичних, ліберальних моделей або їхніх елементів) в Україні. Правила заздалегідь доводить до студентів викладач.


Додаткова література

 1. Гай –Нижник. Шведська соціально економічна модель: історичний аспект суспільно – господарського досвіду// Економічний часопис.- 2009 №11/12.- С. 14-16.

 2. Зайцев Ю.К. Діяльність транснаціональних корпорацій як чинник соціалізації національних економічних систем// Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.- 2007.- №1.- С. 218-226.

 3. Зварич Р. Антикризове управління у соціальній сфері в країнах Європейського союзу: уроки для України// Вісник Тернопільського національного економічного університету.- 2007.- С. 311-317.- (Економічні науки №50.

 4. Ліпіч Л.М. Глобалізація економіки як фактор соціальних змін// Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.- 2007.- №1.- С. 117-122.

 5. Моторна І. Дистанційна занятість в умовах глобалізації економіки та соціально –економічні вигоди від її використання// Україна: аспекти праці.- 2008.- №3.- С. 6-12.

 6. Сіденко С.В. Глобалізація економіки: соціальні наслідки і проблеми// Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.- 2008.- №1.- С. 32-38.

 7. Скулиш Ю І. Міжнародний та вітчизняний досвід фінансування соціальних програм у сфері зайнятості// Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права.- 2008.- Вип.. 1.-С. 386-392.- (Право. Економіка. Управління).Тема 8. Соціальна економіка і політика в Україні

Виконайте завдання

 1. Охарактеризуйте соціально-економічний розвиток і можливості формування соціальної економіки в Україні на сучасному етапі.

 2. Покажіть основні напрямки перебудови соціального сектору в Україні.

 3. Аргументуйте, які з форм, методів соціального захисту в Україні не втілені в життя на необхідному рівні.

 4. Покажіть у хронологічному порядку всі статті Конституції України які мають соціально - гуманітарне спрямування.

 5. Проведіть аналіз складових інформаційного забезпечення соціальної політики в Україні на сучасному етапі.


Додаткова література


 1. Дешко А.І. Система стратегічного управління соціальним та економічним розвитком України// Формування ринкових відносин в Україні.- 2008.- №4 (83) .- С. 42-46.

 2. Наливайко Л.Ф. Теорія соціальної функції сучасної Української держави в умовах політичних та економічних перетворень// Університетські наукові записки хмельницького університету управління та права.- 2009.- Вип. 1.- С. 13-17.- (Право. Економіка, Управління).

 3. Онікієнко В.В. Пріоритети соціалізації ринку праці в умовах ринкової стабілізації та глобалізації національної економіки України// Демографія та соціальна економіка.- 2008.- №2.- С. 101-114.

 4. Полозенко Д.В. Державний бюджет України та основні його напрями забезпечення соціально – економічного розвитку// Економіка та держава.- 2007.- №5.- С. 4-6.

 5. Ривак О. Соціальні пріорітети розвитку економіки України// Україна: аспекти праці.- 2007.- №3.- С. 20-23.^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»


В и д и самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Виконання письмових завдань

За тиждень до проведення модульного контролю

Перевірка письмових завдань

40

Всього балів за СРС

40

Схожі:

Організація самостійної роботи студентів iconОрганізація самостійної роботи студентів як напрям методичного керівництва
Організація самостійної роботи студентів як напрям методичного керівництва. Методична розробка / Укладач Р. Михайлишин. – Львів,...
Організація самостійної роботи студентів iconОрганізація самостійної роботи з екстернами
Організаційна робота у цьому напрямі включає складання плану роботи, підготовку методичної документації з самостійної роботи, розробку...
Організація самостійної роботи студентів iconЩодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “мікроекономіка”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Організація самостійної роботи студентів iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для...
Організація самостійної роботи студентів iconВ. М. Бабаєв методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «системна організація професійної діяльності»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системна організація професійної діяльності» для студентів денної І заочної...
Організація самостійної роботи студентів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...
Організація самостійної роботи студентів iconОрганізація самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей за кредитно-модульною системою постановка проблеми
Організація самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей за кредитно-модульною системою
Організація самостійної роботи студентів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" для студентів 5 курсу...
Організація самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств для студентів
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для...
Організація самостійної роботи студентів iconГ. Ф. Скала, М. П. Пан, В. М. Тимошенко, І. А. Ачкасов Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Економіка й організація інноваційної діяльності»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни „ Економіка й організація інноваційної...
Організація самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни " організація виробництва та маркетинг " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Організація виробництва та маркетинг” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи