Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Сторінка1/4
Дата02.07.2012
Розмір0.91 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

до виконання розрахунково-графічного завдання

з дисципліни „ефективні комунікації”

з дидактичним забезпеченням

(для студентів 4 курсу всіх форм навчання

напряму підготовки „Туризм”)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни „Ефективні комунікації” з дидактичним забезпеченням (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”). /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 59 с.Укладачі

Л.А. Нохріна,

О.М. Кравець


Рецензент:

проф., доктор екон. наук Писаревський І.М.^ Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол № 5 від «26» грудня 2007 р.


ЗМІСТ


ВСТУП ..........................................................................................................

1.загальні вимоги до написання розрахунково-

графічного завдання .......................................................................

2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ .....................................................…...

2.1. Загальні вимоги .....………………..……………........………....

3. рекомендації до виконання Основної частини ......

^ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ...................................................................

5. СПИСОК літературИ ........................................................................

Додаток а „Опитувальник Айзенка” ....................................................

Додаток Б „Формула темпераменту” ...................................................

Додаток В „Шкала тривожності” .........................................................

Додаток Г „Опитувальник Томаса” .....................................................

Додаток Д „Потреба в досягненнях” ...................................................

Додаток Е „Прискіпливість і схильність до лідерства” .....................

Додаток Ж „Оцінка комунікативних і організаторських

здібностей” ...................................................................................................

Додаток З „Тест Белбіна” ......................................................................

4


5

7

7

12

20

21

23

29

34

37

41

43


45

51


ВСТУП


Відповідно до навчального плану з метою систематизації, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань студентів з дисципліни „Ефективні комунікації” передбачено виконання студентами індивідуального завдання, яке припускає зміст наступних елементів наукового дослідження:

 • практичну значимість;

 • комплексний і системний підходи до вирішення поставленого завдання;

 • застосування творчого підходу і відбиття власного бачення вирішення поставленого завдання.

В межах дисципліни „Ефективні комунікації” в якості індивідуального завдання студенти виконують розрахунково-графічне завдання на тему „Програма корекції іміджу”.


 1. ^ Загальні вимоги до написання

розрахунково-графічного завдання


Успішне здійснення комерційних проектів, формування гідної репутації в ділових колах сьогодні забезпечується не лише професійними навичками і вмінням привертати до себе аудиторію, партнерів, замовників і клієнтів, але й наявністю власного неповторного ділового іміджу.

Діловий імідж – це уявлення, яке менеджер формує сам про себе як зовнішнє відображення своєї індивідуальності, як покажчик своїх ділових і людських якостей. І чим більш воно вдале, тим вище професійний авторитет, тим швидше можна знайти спільну мову з оточуючими, завоювати визнання та повагу в діловому середовищі і підвищити власну самооцінку.

Особистий імідж керівника, менеджера, рядового робітника визначає й імідж сервісного підприємства в цілому, стає його візитною карткою. Існують певні соціальні групи людей, чий професійний статус потребує щоденного конструювання іміджу. І це не тільки поп-зірки, актори, президенти. Людина, яка займається предметною діяльністю і знаходиться в оточенні інших людей, але імідж якої не відповідає соціальним очікуванням, не може розраховувати на успішну кар'єру ні в бізнесі, ні в іншій діяльності. У зв’язку з цим особливого значення набуває розробка певних програм, які дозволяють коригувати свій образ.

У межах дисципліни „Ефективні комунікації” в якості індивідуального завдання (далі – ІЗ) студенти виконують розрахунково-графічне завдання (далі – РГЗ) на тему „Програма корекції іміджу”.

Метою РГЗ є формування вміння у студентів розробляти програму корекції власного іміджу.

Зміст РГЗ наступний: титульний аркуш; вступ; основна частина; висновки; список використаних джерел; додатки.

Обсяг готового РГЗ повинен становити в друкованому варіанті 25-30 сторінок. Орієнтовна кількість сторінок у розділах: вступ –1-3 с.; основна частина – 20-25 с.; висновки – 3-4 с.

Обсяг часу на виконання контрольної роботи в годинах становить 18 годин.

Загальні вимоги до оформлення РГЗ наведено в розділі 2 даних методичних вказівок.


^ 2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ


2.1. Загальні вимоги

Мова РГЗ (далі – роботи) – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Пряме переписування в роботі матеріалів і літературних джерел є неприпустимим.

Залежно від особливостей і змісту роботу складають у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень.

Роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм).

У друкованому варіанті текст розташовують через 1,5 міжрядковий інтервал до тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп'ютерний набір – 14-й кегль, шрифт – Times New Roman). Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту робо­ти і дорівнювати п'яти знакам.

Текст роботи розміщують на аркуші з дотриманням таких розмірів полів: з лівого боку – не менш за 20 мм, з правого – не менш за 10 мм, зверху – не менш за 20 мм, знизу – не менш за 20 мм.

Структурні елементи „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „ВИСНОВКИ”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, „ДОДАТКИ” не ну­мерують, а їх назви друкують великими літерами симетрично до тексту без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Розділи й підрозділи, пункти й підпункти повинні мати заголовки. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів треба починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділів не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше двох рядків.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї знаходиться тільки один рядок тексту.

Всі сторінки роботи, включаючи додатки, повинні мати порядкову нумерацію в межах усієї роботи і позначають арабськими цифрами без крапки в кінці. Вступ і висновок не нумерують. Першою сторінкою вважають сторінку титульного аркуша, друга – змісту, далі – текст основної частини тощо. Номери сторінок (починаючи з другої) ставлять у правому верхньому кутку арабськими цифрами без знака „№”. Не допускається заключати номери сторінок в лап­ки й інші знаки.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення основної частини роботи й позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т. д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

Якщо розділи підрозділяють на декілька основних частин, то їх нумерацію здійснюють також арабськими цифрами і складають з номерів розділу її підрозділу, які розділяють крапкою, наприклад 2.5 (п'ятий підрозділ другого розділу).

Ілюстрації (креслення, рисунки, фотографії, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі.

Ілюстрацію позначають словом „Рис.____”, яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, „Рис. 5.1. Ресторан готелю „Санта-Mарія”, смт Східниця”.

Ілюстрації треба нумерувати арабськими цифрами порядковою нумераці­єю в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілю­страції складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокре­млених крапкою, наприклад, „Рис. 5.1.” – перший рисунок п’ятого розділу.

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, і під ними позначають: „Продовження рис.____”.


^ Приклад наведення рисункуРис. 5.1. Ресторан готелю „Санта-Mарія”, смт Східниця


Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Слово „Таблиця” і назву таблиці починають з великої літе­ри. Назву не підкреслюють. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.

У правому верхньому куті розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, „Таблиця 2.1” (перша таблиця другого розділу), нижче розміщують назву таблиці. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишуть: наприклад, „Продовження табл. 2.1”.

Приклад побудови таблиці

^ Таблиця 2.1

Ціни на проживання в готелі „Санта-Mарія” за період 03.07. – 15.08.2007р.


Пакети

Період

К-сть

ночей

Тип харчування

Проживання, грн.

Категорія номеру

STD

DBL

TRPL

1

2

3

4

5

6

7

8


Продовження таблиці 2.1


1

2

3

4

5

6

7

8

Weekday 1

Нд-Пт

1

FB

Main Building

253

286

348

bungalow

328

349

404

Weekday 2

Нд-Пт

2

HB

Main Building

497

562

684

bungalow

642

684

793

Weekend 2

Пт-Нд

2

AI

Main Building

519

589

719

bungalow

669

709

819

Титульний аркуш

Титульна сторінка є першою сторінкою роботи і містить дані про виконавця й керівника, найменування теми роботи. Розміщення інформації на титульній сторінці наведе­но в Додатку А.

Зміст

Зміст розташовують безпосередньо після титульної сторінки, починаючи з нової сторінки.

До змісту включають: вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозді­лів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) основної частини робо­ти; висновки; список використаних джерел; додатки.

Вступ

У вступі звичайно обґрунтовують актуальність обраної теми, мету і зміст поставлених завдань, формулюють об'єкт і предмет дослідження.

Вступ звичайно становить 1-3 сторі­нки рукописного тексту, в ньому коротко викладають: обґрунтування актуальності теми, мету і зміст поставлених завдань, формулювання об'єкта і предмета дослідження.


Основна частина

Основна частина роботи складається з трьох розділів. Рекомендації до виконання наведено в розділі 3 даних методичних вказівок.

Висновки

Висновки наводять в окремому розділі, вони є стислим викладенням підсумків проведеної студентом роботи над програмою корекції власного іміджу. Текст висновків може поділятись на пункти. Обсяг висновків не повинен перевищувати 3-4 сторінки.

Список використаних джерел

Список використаних джерел, на які є посилання в основній частині, наводять після вис­новків, починаючи з нової сторінки. Такий список – одна з суттєвих частин роботи, що віддзеркалює самостійну творчу працю її автора. Список використаної літератури необхідно складати в певному порядку: спочатку наводять законодавчі й нормативні акти, статистичні довідники, потім загальна й спеціальна література, електронні джерела за алфавітом.


Додатки

Додатки оформлюють як продовження роботи на її наступних сторінках або у вигляді окремої частини. Розташовують додатки в порядку появи посилань на них у тексті роботи.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки, мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Наприклад, „Додаток А”.

У додатках мають бути подані опрацьовані тести, за результатами яких вносяться дані в табл. 2.2 другого розділу основної частини РГЗ.


^ 3. рекомендації до виконання

Основної частини


У відповідності до мети основної частини РГЗ студенти повинні провести оцінку особистих достоїнств й недоліків, і на підставі цієї оцінки розробити рекомендації щодо корекції власного іміджу.

Основна частина РГЗ складається з трьох розділів:

РОЗДІЛ 1. Постановка мети корекції іміджу.

РОЗДІЛ 2. Визначення сильних і слабких сторін власної особистості.

РОЗДІЛ 3. Розробка програми корекції іміджу.

У першому розділі основної частини РГЗ необхідно визначити і письмово сформулювати мету корекції іміджу. Для чого (з метою отримання нової роботи, переведення на іншу посаду, покращення психологічного клімату в родині тощо) або для кого (робочого колективу, партнера, коханої людини і т.д.) прийнято рішення корегувати свій імідж?

^ Другий розділ передбачає визначення сильних і слабких сторін власної особистості і по суті є підготовкою матеріалу, необхідного для розробки програми корекції іміджу.

Розділ виконують у декілька етапів. У ході роботи над цим розділом необхідно заповнити таблиці (табл. 2.1, табл. 2.2, табл. 2.3, табл. 2.4).

Етап І. Оцінка власних достоїнств (сильних сторін особистості) і недоліків (слабких сторін) (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 – Визначення сильних і слабких сторін особистостіз/п

Сторони особистості

сильні

слабкі

1

2

3

123...

....
Етап ІІ. Оцінка психологічних особливостей. З метою комплексної оцінки психологічних особливостей проводять наступні тестування:

 1. Тест „Опитувальник Айзенка” (Додаток А),

 2. Тест „Формула темпераменту (за А. Бєловим)” (Додаток Б),

 3. Тест „Шкала тривожності (шкала Тейлора, адаптація М.М. Пейсахова)” (Додаток В),

 4. Тест „Опитувальник Томаса (Методика визначення типових способів реагування на конфліктну ситуацію)” (Додаток Г),

 5. Тест „Потреба в досягненнях (за Ю.М. Орловим, В.І. Шкуркіним, Л.П. Орловим)” (Додаток Д),

 6. Тест „Прискіпливість і схильність до лідерства” (Додаток Е),

 7. Тест „Оцінка комунікативних і організаторських здібностей (за Б.О. Федоришиним)” (Додаток Ж),

 8. Тест „Тест Белбіна” (Додаток З).

Після проведення самотестування результати тестів заносять у табл. 2.2.

Таблиця 2.2 - Комплексна оцінка психологічних особливостейз/п

Психологічні особливості

Назва тесту

Результат

1

Модель особистості

„Опитувальник Айзенка”
2

Темперамент

„Формула темпераменту”
3

Рівень особистої тривожності

„Шкала тривожності”
4

Поведінка в нестандартній ситуації – стиль реагування на конфліктну ситуацію

„Опитувальник Томаса”
5

Рівень потреби в досягненнях

„Потреба в досягненнях”
6

Рівень схильності до лідерства

„Прискіпливість і схильність до лідерства”
7

Рівень комунікативних і організаторських здібностей

„Оцінка комунікативних і організаторських здібностей”
8

Тип поведінки в командній роботі

„Тест Белбіна”
Етап ІІІ. Визначення напрямку й елементів програми корекції власного іміджу за „акцентами”1.

Таблиця 2.3 – Напрямки й елементи програми корекції

„Акцент”

Програма корекції

1

2


Зовнішність*:


а) обличчя

б) фігура

в) одяг

г) хода

1. Що мені в ній подобається?
2. Що не подобається?*
3.Що відповідає (не відповідає) загальновизнаним уявленням стосовно посади, сфери діяльності тощо?
4. Список визначених недоліків, що можна виправити за допомогою косметики?*
5. Які з них зближують мене з іншими членами колективу, де я працюю?
6. Як я можу використати цю подібність?
Голос
Жестикуляція
Постава
Вираз обличчя

(міміка)
Мова, тон, темп
Продовження табл. 2.3

1

2

Минуле

а) автобіографія*

б) професійна кар'єра

1. Що мені в ньому подобається?
2.Що мені в ньому не подобається?*
3.Підкресліть все, що виявилось у вас спільного з більшістю членів вашого колективу (наприклад, місце народження, вік...)
4.Як я їм дам знати про цю подібність?
5. Що я повинен замовчувати? (які факти біографії грають проти мене?)*
Сім'я

1.Що мені в ній подобається?
2. Що мені в ній не подобається?*
3. Підкресліть все, що виявилось спільним у вашій родині й родинах більшості членів колективу (наприклад, вік дітей, сімейне дозвілля, соціальне походження тощо)
4.Як я дам їм знати про цю подібність?
5. Про що я повинен замовчувати, які факти мого сімейного життя „грають проти мене”?*Продовження табл. 2.3

1

2

Хобі

1. Мені слід зайнятися для того, щоб
підкресліть свою людяність, старанність, оригінальність
Робоче місце

1. Що відображено на моєму робочому місці:

• оригінальність

• консерватизм

• авторитет

• охайність

• педантизм

• інше

2. Що на моєму робочому місці слід змінити, щоб підкреслити достоїнства і приховати недоліки?
Етап ІV. Оцінка професійного образу. Цей етап передбачає залучення до роботи оточуючих (1-2 товариші або колеги), яким на основі табл. 2.4. необхідно оцінити за „акцентами” ваш професійний образ (0 – характеристика зовсім не підходить; 5 – відповідає на всі 100%).

Таблиця 2.4 – Оцінка професійного образу

„Акценти”

Оцінка

0

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

Владний
Надійний
Відкритий
Винахідливий
Творчий
Ерудований
Легко захоплюється
Всебічно розвинутийПродовження табл. 2.4

1

2

3

4

5

6

Честолюбний
Егоцентричний
Потребує підтвердження значущості
Імпульсивний
Контактний
Толерантний
Урівноважений
Іде на компроміс
Оптимістичний
Привітний
Симпатичний
Нетерплячий
Об'єктивний, нейтральний
Готовий прийти на допомогу
Здатний впливати на інших
Авторитетний
Сердечний
Намагається домінувати (керувати)
Невпевнений
Агресивний

^ Третій розділ присвячений розробці програми корекції іміджу. На основі матеріалу для порівняння, отриманого в ході роботи над другим розділом РГЗ, необхідно співвіднести отриманий образ з метою, визначеною в першому розділі.

У всіх списках і коментарях потрібно підкреслити червоним маркером вади, негативні риси характеру і звички, які під силу змінити. З цією метою необхідно переглядаючи кожне речення, по черзі запитувати себе: „Що слід зробити, щоб виправити? Як мені це виправити?” Наприклад, біля речення „Мені важко виступати на публіці, на нараді...” Можна записати: „Я запишусь на семінар (тренінг) „Майстерність ораторського мистецтва”; „Спробую частіше брати слово самостійно, а не чекати, коли спитають і т.д.”. Таким чином формується список необхідних змін у своїй поведінці й образі життя.

Корисно також визначити, на яку групу (категорію) людей необхідно справити найкраще враження в тій чи іншій ситуації (колеги, друзі, споживачі, керівники, підлеглі, викладачі і т.д.); пригадати і спробувати зрозуміти, які риси й елементи поведінки подобаються в інших. Після проведеного аналізу потрібно дати відповіді на наступні питання:

 • Які риси характеру подобаються мені в них?

 • Можливо, вони виробили якийсь особливий стиль в одязі, який мене приємно вражає?

 • Чи імпонують мені їх мова і манери?

 • Як ці люди відносяться до справи?

 • Яку вони мають кваліфікацію?

 • Як вони проводять вільний час?

Потім необхідно коротко занотувати лише те, що приємно вражає. В ході роботи для різних людей будуть створюватися різні записи, на основі яких складається вільний список. Він може виглядати приблизно так:

 • класичний стиль в одязі;

 • завжди охайний одяг і взуття;

 • ретельне дотримання правил особистої гігієни;

 • завжди бездоганний макіяж;

 • відкритий в спілкуванні;

 • надійний;

 • чесний;

 • раціонально використовує свій час;

 • уважний слухач;

 • роботу завжди виконує старанно ;

 • у вільний час займається професійним вдосконаленням (курси, тренінги тощо);

 • вихідні проводить у сімейному колі;

 • вміє переконувати;

 • чітко уявляє свій шлях і свої потреби;

 • ентузіаст у роботі;

 • вільно виступає перед аудиторією.

Після усвідомлення того, що імпонує в інших людях, потрібно проаналізувати, за рахунок чого вони здійснюють приємне враження.

Список, що стосується зміни якихось рис характеру, може складатись з таких пунктів:

 • розмірковувати перед тим, як щось сказати;

 • слухати уважно інших;

 • більше посміхатися, мати доброзичливий вигляд;

 • регулярно спілкуватися з друзями і колегами на взаємно цікаві теми і т.д.

Сформовану таким чином програму корекції власного іміджу цілком можна застосовувати в реальному житті, поступово заносячи необхідні корективи. Проте слід пам’ятати, що корекція іміджу виступає доповненням, а не замінником компетентності і професіоналізму.

^ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ РГЗ


Оцінювання виконання і захисту індивідуального завдання (РГЗ) наведені в табл. 3.

Таблиця 4.1 – Критерії оцінювання виконання і захисту РГЗ

№ з/п

Критерій оцінювання

Розподіл балів, %

1

2

3

1

самостійність виконання

5

2

повнота розкриття теми

5

3

логічність та послідовність викладення матеріалу

4

4

ступінь креативності в підході до виконання завдання

5

5

наявність конкретних пропозицій

4

6

обґрунтованість висновків

4

7

використання статистичної інформації, додаткових літературних джерел, ресурсів мережі Internet

3

8

якість оформлення

5

9

захист РГЗ

5

Усього

40


При оцінюванні увагу приділяють також своєчасності подання виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу).

  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Поведінка споживача”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки, практичні заняття, розрахунково графічні та самостійні роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи