Серія: \"Соціально-гуманітарні науки\" icon

Серія: "Соціально-гуманітарні науки"
НазваСерія: "Соціально-гуманітарні науки"
Дата02.07.2012
Розмір59.8 Kb.
ТипДокументи

Серія: "Соціально-гуманітарні науки"


Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи Національного банку України
Шановні колеги!

Відповідно до наказу ректора ДВНЗ «УАБС НБУ» № 186 від 20.09.2011 р. засновано електронне наукове видання «Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи Національного банку України» (далі – Вісник). Вихід випусків вісника планується раз на рік.

Редколегія серії «Соціально-гуманітарні науки» Вісника оголошує про набір матеріалів для публікації у другому випуску видання.

До публікації. приймаються наукові статті та наукові повідомлення студентів, слухачів магістратури, аспірантів та молодих вчених у галузі права.

Стаття може подаватися автором на розгляд редакційної колегії Вісника одноосібно або у співавторстві.

^ Кожен автор може подати до одного випуску лише одну роботу (статтю або повідомлення), в тому числі у співавторстві!

До статті додаються:

- рекомендація наукового керівника, що має науковий ступінь (рецензія не є необхідною у випадку, коли науковий керівник – співавтор статті або рукопис містить інформацію: «Стаття підготовлена під наукових керівництвом ________________(ПІБ)»);

- відомості про автора (додаток 1);

- висновок особи, що володіє іноземною мовою (наукового керівника, викладача кафедри іноземних мов) – у разі подання роботи на іноземній мові (англійська, французька і німецька).

Рукопис повинен відповідати вимогам (додаток 2) та зразку оформлення статей для cерії «Соціально-гуманітарні науки» «Молодіжного наукового вісника Української академії банківської справи» (додаток 3).

Особи, що бажають опублікувати статтю повинні  до 15 травня 2011 р. надіслати на електронну адресу kafedra_sgd@meta.ua; boykoolga-academy@rambler.ru Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду відомості про автора (додаток 1), статтю, яка відповідає вимогам (додаток 2).

Детальну інформацію про видання і умови публікації можна отримати на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін: голова редколегії – Бойко Ольга Петрівна, відповідальний секретар – Зякун Алла Іванівна.ДОДАТОК 1


^ Відомості про автора:


Прізвище, ім’я, по батькові
Установа та кафедра (відділ), на якій виконано роботу
Статус (студент, магістрант, аспірант, молодий вчений, учень ЗОШ)
Курс та форма навчання
Науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)
Контакти:

Мобільний телефон
E-mail


ДОДАТОК 2


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ТА НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ


До опублікування приймаються наукові статті та наукові повідомлення.

Наукова стаття повинна відповідати вимогам ВАК та мати такі необхідні елементи:

 1. - постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 2. - аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;

 3. - формулювання цілей статті (постановка завдання);

 4. - виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів;

 5. - висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

До редакції подаються: друкований варіант статті (повідомлення), підписаний автором(-ами) на останньому аркуші, надрукований на папері формату А4 та електронний варіант на електронному накопичувачі або електронною поштою.

Авторський рукопис повинен містити такі структурні частини (з дотриманням вказаної послідовності):

 1. 1) індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК);

 2. 2) відомості про автора (прізвище, ініціали, курс і місце навчання або роботи);

 3. 3) стислий заголовок;

 4. 4) анотацію мовою оригіналу (не більше 75 слів);

 5. 5) анотацію англійською мовою

 6. 6) ключові слова;

 7. 7) текст статті (повідомлення);

 8. 8) список використаної літератури;

Обсяг статті – до 7 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 30 мм , праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.

Статті (повідомлення) необхідно готувати за допомогою текстового редактора Мicrosoft Word 6.0 або 7.0. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми.

Анотацію набирати курсивом 11 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним. Слід застосовувати синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…», «Установлено…» (наприклад, «Досліджено особливості правового регулювання…», «Розглянуто специфіку діяльності …»).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад, [4, с. 5; 8, с. 10-11]. Не подавати в тексті розгорнутих посилань, таких як (Іванов А.П. Вступ до мовознавства. – К.: «Наукова думка», 2000, – С. 54).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою роботи й обовґязково супроводжувати їх посиланнями на джерело і конкретну сторінку.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word 6.0, 7.0 за допомогою функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. Написи на рисунки виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні.

Література, що приводиться наприкінці публікації повинна розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й бути оформлена у відповідності з наступними зразками. Номер у списку літератури має відповідати лише одному джерелу. Список літератури оформлюється відповідно до державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1-2006.


На електронному носії повинен бути 1 файл з текстом статті, названий прізвищем автора (Стаття_Прізвище), і ще 1 файл з відомостями про автора (Відомості_Прізвище)

Автор(-и) зобов’язані ретельно вичитати рукопис статті та дотримуватись вимог щодо її оформлення. Відповідальність за науково-методичний рівень статей, обґрунтованість висновків, достовірність фактів несуть автори та їхні наукові керівники.

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні виправлення. Публікація матеріалів здійснюється мовою оригіналу.

ДОДАТОК 3

^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК (номер УДК)

О. Супрун,

студент 1 курсу денної форми навчання юридичного факультету ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

НАЗВА СТАТТІ

Текст анотації українською мовою

Ключові слова: (4-7 слів та словосполучень)


Текст статті


Список літератури


 1. Фриче В. Социология искусства / В. Фриче. - М. : Едиториал, 2003. – 208 с.

 2. Bourdieu, P. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. London Routledge and Kegan Paul, 1984 – 253 p.Схожі:

Серія: \"Соціально-гуманітарні науки\" iconСерія: "Соціально-гуманітарні науки"
Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи Національного банку України
Серія: \"Соціально-гуманітарні науки\" iconМіністерсво освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет
Галузі знань: 0203 Гуманітарні науки; 0101 Педагогічна освіта; 0301 Соціально-політичні науки; 0401 Природничі науки; 0402 Фізико-математичні...
Серія: \"Соціально-гуманітарні науки\" iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства
Молодіжний сленг у соціолінгвістичному аспекті (на матеріалі сучасної англійської мови)
Серія: \"Соціально-гуманітарні науки\" iconІнформаційний лист-запрошення шановні колеги!
«Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Конференція присвячена проблемам розвитку соціально-гуманітарних наук в Україні,...
Серія: \"Соціально-гуманітарні науки\" iconІнформаційний лист-запрошення шановні колеги!
«Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Конференція присвячена проблемам розвитку соціально-гуманітарних наук в Україні,...
Серія: \"Соціально-гуманітарні науки\" iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 65-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів
Гуманітарні науки (філософські І соціально-політичні проблеми інформаційного суспільства, українські, російські та романо германські...
Серія: \"Соціально-гуманітарні науки\" iconСтудентські наукові записки
С 88 Студентські наукові записки. Серія „Гуманітарні науки” / [укл. В. В. Максимчук, Г. В. Максимчук]. ― Острог : Вид-во НаУ „Острозька...
Серія: \"Соціально-гуманітарні науки\" iconЗаявка учасника/ці Всеукраїнської наукової конференції «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства»

Серія: \"Соціально-гуманітарні науки\" iconГуманітарні науки
П., Шеретюк В. Історія України. Всесвітня історія. Програма фахового іспиту для вступників до рдгу на здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Серія: \"Соціально-гуманітарні науки\" iconДніпропетровського національного університету імені олеся гончара інформаційний лист-запрошення шановні колеги !
Другої всеукраїнської наукової конференції «сучасні соціально-гуманітарні дискурси». Конференція присвячена проблемам розвитку соціально-гуманітарних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи