Пірогенні речовини та перевірка апірогенності ін’єкційних лікарських форм. Бактеріологічний аналіз icon

Пірогенні речовини та перевірка апірогенності ін’єкційних лікарських форм. Бактеріологічний аналіз
Скачати 82.68 Kb.
НазваПірогенні речовини та перевірка апірогенності ін’єкційних лікарських форм. Бактеріологічний аналіз
Дата28.07.2012
Розмір82.68 Kb.
ТипДокументи

“Затверджено”

на методичній нараді кафедри фармації

зав. кафедри фармації

професор___________Р.Б.Косуба


Протокол №____ від ______________200 р.


Протокол №____ від ______________200 р.


МетодичнІ вказівки ____

для самостійної позааудиторної підготовки з теми:

Пірогенні речовини та перевірка апірогенності ін’єкційних лікарських форм. Бактеріологічний аналіз.


Навчальний предмет:

аптечна технологія лікарських засобів

ІІІ курс фармацевтичного факультету,

спеціальність “Фармація

ОКР „Бакалавр”

(заочна форма навчання 4 та 4,5 роки)

6 годин


Методичні вказівки склали

доц. Геруш О.В.

асист. Горошко О.М.

асист. Сахацька І.М.


Чернівці 2008

^ Тема: Пірогенні речовини та перевірка апірогенності ін’єкційних лікарських форм. Бактеріологічний аналіз.

Навчальний предмет – аптечна технологія лікарських засобів. ІІІ курс

Факультет – фармацевтичний

Тривалість - 6 год.

^ 1. Актуальність теми: ЛФ для парентерального застосування, які готуються в аптеках, вимагають створення асептичних умов, направлених на запобігання мікробного забруднення їх на всіх стадіях технологічного процесу. Поглибити знання з питань оцінки якості ЛЗ для парентерального застосування за допомогою фізико-хімічних та біологічних методів контролю є важливим для майбутньої професійної діяльності фармацевта-бакалавра.

^ 2. Навчальні цілі:

Знати:

  • характеристику методів біологічного контролю, які застосовують для оцінки якості ЛЗ;

  • фармакопейні та нефармакопейні методи дослідження на пірогенність та вміти інтерпретувати їх результати при оцінці якості ЛЗ для парентерального застосування;

  • методи депірогенізації розчинів, тари, пакувальних засобів;

  • особливості конструкції та принцип роботи аквадистиляторів, за допомогою яких отримують апірогенну воду для ін΄єкцій.

Вміти:

  • обгрунтувати необхідність забезпечення вимог ДФ до парентеральних ЛЗ;

  • підбирати та обгрунтувати доцільність методу диперогенізації різних об΄єктів;

  • користуватися апаратурою для стерилізації різних об΄єктів.

^ 3. Матеріали для аудиторної самостійної роботи:

3.1 Міждисциплінарна інтеграція:

Дисципліни


Знати


Вміти


1. Латинська мова

Основи латинської термінології.

Читати рецепти латинською мовою

2. Організація та економіка фармаціїПоложення нормативних доку­ментів, щодо організації вироб­ництва лікарських засобів для парентерального застосування.

Забезпечення асептичних умов та організацію виробництва ін΄єкційних ЛЗ в аптеці.


3. Неорганічна, орга­нічна та фармацев­тична хімія.

4. Мікробіологія, гігієна.

Фізико-хімічні властивості ЛР. Показники якості ЛЗ.


Правила асептики і санітарного режиму в аптеках. Експлуатація та правила техніки безпеки при роботі з апаратурою

Проводити випробування ін΄єкційних лікарських засобів згідно фармакопей­них показників.

Дотримання правил асептики і санітар­ного режиму для забезпечення асептич­них умов. Користування апаратурою для стерилізації об΄єктів


Зміст

Термін піроген був заснований Білбросом, який ввів цей термін для позначення процесу підвищення температури тіла. У подальшому більшість дослідників стали застосовувати термін “пірогени”, “пірогенний розчин”. При високому вмісті пірогенних речовин у розчинах для ін’єкцій може бути навіть летальний кінець. Токсичність пірогенних речовин обумовлена наявністю в них фосфатних груп. Ін’єкційні розчини звільняють від пірогенних речовин використанням сорбентів (вугілля активоване, целюлоза та ін.).

Тест на наявність пірогенів на кроликах був вперше опрацьований і стандартизований американськими вченими Хартом а Пенфордом у 1920 р. У вітчизняній фармакопей опис тесту на кроликах ввійшов у 1961 році в Держану фармакопею ІХ видання. Недоліком цього методу є проблема використання живих тварин; тварини, як біологічні системи, не можуть бути точно стандартизовані, вони неоднаково реагують на одну і ту ж дозу введеного препарату, мають різну чутливість до зовнішніх чинників та часу (вранці, ввечері). Окрім того, тест на кроликах дорогий (утримання тварин) і трудомісткий (від 4 до 6 годин), хоча цей тест і надалі залишається фармакопейним методом.

^ Проведення тесту на наявність пірогенів на кроликах. Випробування води і розчинів для ін’єкцій проводять за допомогою біологічного методу, який ґрунтується на зміні температурі тіла кролика після введення речовин, які випробовуються. Для цього випробування розчин вводять трьом здоровим кроликам масою 1,5-2,5 кг у вушну вену з розрахунку 10 мл на 1 кг маси тіла. Розчин ЛР або воду вважають апірогенними, якщо після введення в жодного з трьох піддослідних кроликів ні при одному з трьох вимірів не спостерігалось підвищення температури тіла більше ніж на 0,60 С порівняно з вихідною температурою тіла і в сумі підвищення температури в трьох кроликів не перевищувало 1,40 С. Якщо в одного з трьох кроликів температура тіла підвищується більше вказаної, випробування повторюють додатково на п’яти кроликах.

Альтернативою цього методу є запровадження LAL-тесту, який був введений у Європейську фармакопею в 1988 р., а в Британську фармакопею в 1989 р.

Порівнюючи чутливість тестів на кроликах і LAL-тесту, можна сказати, що чутливість тесту на кроликах на ендотоксин зменшується в інтервалі від 1 до 10 нг/кг. В той же час гель-тест дозволяє отримати чутливість на ендотоксин порядку 0,3 нг/кг і менше (до 0,03 нг/кг) живої маси кролика.

^ Механізм гель-тесту:

LAL-гель-коагулят тест ґрунтується на отриманні желатиноподібного коагуляту, що утворюється в результаті нижченаведеної реакції:

^ Про-коагуляційний Ензим
Активований Ензим Коагуляції


Коагулянт


Коагульований протеїн

При цьому використовують як LAL-реактив лізат амебоцитів крабів-мечехвостів – лімулус Амебоциту і стандартного ендотоксину – із спеціальних штамів кишкової палички.

При проведенні тесту у стерильні пробірки вносять стандарт ендотоксину і досліджуваний зразок (по 0,1 мл) і по 0,1 мл лізату. Пробірки поміщають у сушильно-нагрівальний блок або водяну баню, попередньо перемішавши вміст пробірок. Температура повинна бути 37±0,5°С.

Після 60 хвилин відраховують результати наступним чином: починаючи з найвищої концентрації стандарту ендотоксину або контролю в даній серії розведень, негативний контроль і зразки акуратно виймають із шафи і плавно перевертають. Фіксують утворення гелю. Причому, позитивними вважаються гелі, які залишилися цілими, непошкодженими. Будь-які інші результати, тобто рідкі, напівтверді гелі відносяться до негативних результатів.

Порівнюючи тест на кроликах і LAL-тест, слід відмітити, що перший дозволяє лише якісно оцінити наявність пірогенів у досліджуваному об'єкті, в той час, як LAL-тест дає кількісну оцінку наявності ендотоксину.

Періодичне проведення LAL-тесту з вихідними речовинами, з водою, апаратурою (змивами) дозволяє ідентифікувати джерела ендотоксину, визначити його рівень, забезпечити, по можливості, низький рівень його у кінцевому продукті.

Метод дозволяє проводити моніторинг (відслідковування) зміни у концентрації ендотоксину, наприклад, при аналізі води для ін'єкцій, при порівнянні різних методів отримання води, таких як дистиляція, ультрафільтрація або зворотній осмос, використовуючи кількісний LAL-аналіз.

Впровадження у практику досліджень LAL-тесту підвищить якість продукції вітчизняних виробників, що особливо важливо у виробництві лікарських засобів для парентерального застосування.

^ 3.2 Рекомендована література:

Навчальна

- Основна:

1. Государственная фармакопея СССР.-11-е изд.-М.: Медицина, 1987.-Т.1.-336с.-Т.2.- 40с.

2. Государственная фармакопея СССР. - 10-е изд. -М.: Медицина, 1968. - 1079 с.

3. Государственная фармакопея СССР. - 9-е изд. - М.: Медгиз, -1961. - 911с.

4. Грецкий В.М., Хоменок В.С. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм.-М.: Медицина, 1991.

5. Тихонов 0.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. - Харків: Оригінал, 1995. - 600 с.

6. Кондратьева Т.С., Иванова Л.А. Технология лекарственных форм в 2-х томах. - Т.1. - М.: Медицина, 1991.- 496с.

7. Муравьев И.А. Технология лекарственных форм. - М.: Медицина, 1988.-497с.

8. Перцев І.М., Шевченко Л,Д., Чаговець Р.К. Практикум з аптечної технології ліків. - Харків: Прапор, 1995. - 303 с .

9. Перцев И.М., Чаговец Р.К. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарственных форм.-К.: Вища школа, 1987.-290с.

- Додаткова:

1. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 1 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995. - № 1-2. - С. 9-21.

2. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 2 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995. - № 5-6. - С. 15-20.

3. Машковський М.Д. Лекарственные средства.-М.:Медицина, 2000.-Т.1-2.

4. Муравъев И.А. Козьмин В.Д. Кудрин А.Н. Несовместимость лекарственных веществ М. Медицина 1978.

5. Півненко Г.П., Чаговець Р.К., Перцев Г.М. Практикум з аптечної технології ліків.-К.: Вища школа, 1972.

6. Р.Б.Косуба, В.І.Кучер Основи медичної рецептури. м. Чернівці, 2000.

7. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарсвенных форм Т.С.Кондратьева, Л.А.Иванова Ю.И.Зеликсон М. Медицина 1986.

8. СиневД.Н. Гуревич И.Я. Пособие для фармацевтов аптек. М. Медицина 1982

9. Справочник фармацевта. / Под ред. А.И.Тенцовой - 2-е изд. - М.: Медицина, 1981.-184 с.

10. Тихонов О.І. Ярних Т.Г. Навчальний посібник з аптечної технології ліків. Х. Основа, 1998.

Інструкції та накази:

1. Н-з № 360 від 19.07.05 р. Про затвердження правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень. Зміни до наказу № 360 – наказ № 440 від 04.07.06 р.

2. Н-з № 233 від 25.07.97 р. Перелік безрецептурних ЛЗ.

3. Н-з № 356 від 18.12.97 р. Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів...

4. Н-з № 44 від 16.03.93р. Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп ЛЗ.

5. Н-з № 96 від 03.04.91р. О контроле качества ЛС изготовляемых в аптеках.

6. Н-з № 276 від 27.09.91р. О нормах отклонения ,допустимых при изготовлении ЛС .

7. Н-з № 583 від 19.07.72р. Единственные правила оформлении лекарств изготовляемых в аптеках.

8. Н-з № 530 від 4.06.82р. Об утверждении этикеток для оформления лекарств, изготовляемых в аптеках.

9. Н-з № 197 від 7.09.93р. Про затвердження інструкції по приготуванню в аптеках ЛФ з рідким дисперсним середовищем.

10. Н-з № 275 від 05.05.06 р. “Про затвердження інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів”.

11. Н-з №626 від 15.12.2004 р. „Про затвердження правил виробництва (виготовлення) ЛЗ в умовах аптеки”.

^ 3.3 Матеріали для самоконтролю:

Контрольні питання:

1. Вимоги ДФ до ЛЗ для парентерального застосування та їх обгрунтування.

2. Бактеріальні пірогени, їх походження, джерела попадання в ЛЗ.

3. Вплив пірогенних речовин на організм.

4. Методи дослідження пірогенності води для ін΄кцій та розчинів для парентерального застосування.

5. Фармакопейні методи дослідження пірогенності ЛЗ.

6. Роль асептики та санітарії в аптеці у забезпеченні пірогенності розчинів для парентерального застосування.

4. Матеріали для післяаудиторної роботи. Тематика НДРС.

LAL-гель коагулянт-тест (переваги над вітчизняними тестуваннями згідно ДФ).

Схожі:

Пірогенні речовини та перевірка апірогенності ін’єкційних лікарських форм. Бактеріологічний аналіз iconМетодичнІ вказівки
...
Пірогенні речовини та перевірка апірогенності ін’єкційних лікарських форм. Бактеріологічний аналіз iconМетодичнІ вказівки
...
Пірогенні речовини та перевірка апірогенності ін’єкційних лікарських форм. Бактеріологічний аналіз iconМетодичнІ вказівки
Шляхи введення ін'єкційних лікарських форм. Види ін'єкцій. Виявлення терапевтичного ефекту залежно від способу введення ін'єкційних...
Пірогенні речовини та перевірка апірогенності ін’єкційних лікарських форм. Бактеріологічний аналіз iconМетодичнІ вказівки
Таро-закупорювальні матеріали для ін'єкційних лікарських форм. Вимоги до них, їх обробка. Апаратура для фільтрування. Закупорювання...
Пірогенні речовини та перевірка апірогенності ін’єкційних лікарських форм. Бактеріологічний аналіз iconМетодичнІ вказівки
Біофармація. Основні фармацевтичні фактори. Допоміжні речовини в технології лікарських форм, їх класифікація та характеристика. Вплив...
Пірогенні речовини та перевірка апірогенності ін’єкційних лікарських форм. Бактеріологічний аналіз iconМетодичнІ вказівки
Біофармація. Основні фармацевтичні фактори. Допоміжні речовини в технології лікарських форм, їх класифікація та характеристика. Вплив...
Пірогенні речовини та перевірка апірогенності ін’єкційних лікарських форм. Бактеріологічний аналіз iconТематичний план лекцій з аптечної технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Рм. Біофармація. Основні фармацевтичні фактори. Допоміжні речовини в технології лікарських форм, їх класифікація та характеристика....
Пірогенні речовини та перевірка апірогенності ін’єкційних лікарських форм. Бактеріологічний аналіз iconВимоги до лікарських речовин, що застосовуються в ін'єкційних лікарських формах. Основні стадії приготування ін'єкційних розчинів без стабілізації. Постадійний контроль якості. Умови зберігання
Вимоги до лікарських речовин, що застосовуються в ін'єкційних лікарських формах. Основні стадії приготування ін'єкційних розчинів...
Пірогенні речовини та перевірка апірогенності ін’єкційних лікарських форм. Бактеріологічний аналіз iconМетодичнІ вказівки
Ветеринарні лікарські форми: визначення, характеристика, особливості технології специфічних лікарських форм для тварин (гранули,...
Пірогенні речовини та перевірка апірогенності ін’єкційних лікарських форм. Бактеріологічний аналіз iconЗміст навчальної програми з клінічної фармакології 4 курс (VІI, VІII семестри)
Вибір типу дослідження. Плацебо. Критерії ефективності лікарських засобів. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи