МетодичнІ вказівки icon

МетодичнІ вказівки
Скачати 104.48 Kb.
НазваМетодичнІ вказівки
Дата02.07.2012
Розмір104.48 Kb.
ТипДокументи

“Затверджено”

на методичній нараді кафедри фармації

зав. кафедри фармації

професор___________Р.Б.Косуба


Протокол №____ від ______________200 р.


Протокол №____ від ______________200 р.


МетодичнІ вказівки ____

для самостійної позааудиторної підготовки з теми:

Ізотонічні розчини. Склад, принцип виготовлення. Поняття про ізотонічність розчинів, способи розрахунку ізотонічної концентрації. Ізотонічний коефіцієнт.


Навчальний предмет:

аптечна технологія лікарських засобів

ІІІ курс фармацевтичного факультету,

спеціальність “Фармація

ОКР „Бакалавр”

(заочна форма навчання 4 та 4,5 роки)

6 годин


Методичні вказівки склали

доц. Геруш О.В.

асист. Горошко О.М.

асист. Сахацька І.М.


Чернівці 2008

^ Тема: Ізотонічні розчини. Склад, принцип виготовлення. Поняття про ізотонічність розчинів, способи розрахунку ізотонічної концентрації. Ізотонічний коефіцієнт.

Навчальний предмет – аптечна технологія лікарських засобів. ІІІ курс

Факультет – фармацевтичний

Тривалість - 6 год.

^ 1. Актуальність теми: ЛФ для парентерального застосування, які готують в аптеках екстемпорально, вимагають створення асептичних умов, направлених на запобігання мікробного забруднення їх на всіх стадіях технологічного процесу. Для надання своєчасної невідкладної допомоги хворим після перенесених хірургічних втручань, отруєнь, травм необхідна велика кількість стерильних розчинів для внутрішньовенного інфузійного застосування, які за своїм складом повинні наближатись до плазми крові і бути ізотонічними. Тому засвоєння основних положень НТД, щодо забезпечення асептичних умов в аптеці, освоєння методів розрахунку ізотонічних концентрацій і осмолярності розчинів та способів їх приготування є надзвичайно актуальним і має велике теоретичне і практичне значення для майбутньої діяльності фармацевта.

^ 2. Навчальнi цілі:

2.1Студент повинен знати:

  • розрахунок ізотонічних концентрацій за законом Вант-Гоффа, з використанням ізотонічних еквівалентів за натрію хлориду.

2.2. Вміти:

  • підготувати натрію хлорид до приготування розчину;

  • користуватися ДФ, іншою НТД та іншою довідковою літературою для пошуку необхідної інформації щодо ізотонування та технології розчинів;

  • розрахувати ізотонічні концентрації та осмолярність розчинів;

  • розрахувати кількість ЛР та ізотонуючих добавок для приготування лікарських форм;

  • здійснювати контроль якості приготування розчинів та оформляти їх до відпуску.

^ 3. Матеріали для самостійної позааудиторної роботи

3.1 Міжпредметна інтеграція

Дисципліни


Знати


Вміти


  • Попередні:

1. Латинська мова


Основи латинської термінології, структуру рецепта


Читати рецепти латинською мовою


  • Наступні:

1. Організація та економіка фармації

2. Фармакологія


Правила виписування рецептів згідно нормуючих документів

Визначення доз і їх класифікацію


Оцінювати правильність оформлення рецептів згідно нормуючих документів.

Перевіряти разові і добові дози,їх корекція

  • Міжпредметна інтеграція:

1. Неорганічна та фармацевтична хімія

2. ФізикаВластивості інгредієнтів та допоміжних речовин

Одиниці виміру маси та об΄єму тілаВміти знаходити властивості речовин у ДФ і довідковій літературі.

Користуватися терезами, мірним посудом


^ Зміст

Ізотонічні розчини – це розчини, що мають осмотичний тиск, рівний осмотичному тиску рідин в організмі (крові, плазми, лімфи, сльозової рідини та ін.). Осмотичний тиск плазми крові в нормі рівний 7,4 атмосфери (72,82 х 104 Па). Введення в організм парентеральних розчинів, що мають осмотичний тиск, відмінний від осмотичного тиску плазми крові, викликають при дом΄язевому введенні різкий біль та пекучість, а при внутрішньо-судинному – порушення осмотичного гомеостазу крові, що негативно позначається на самопочутті хворого.

Згідно вимог ДФ України розчини, які вводяться внутрішньовенно у великих кількостях повинні бути ізотонічні.

^ Розрахунок ізотонічності розчинів

У рецептах і вимогах на ін΄єкційні та інфузійні розчини не завжди вказується ізотонічна концентрація ЛР. Окрім того, терапевтичні концентрації речовин списку А і Б, як правило, є значно нижчі за їх ізотонічні концентрації. У таких випадках необхідним є доведення розчинів ЛР до ізотонічності шляхом додавання допоміжних речовин: натрію хлориду, натрію сульфату, глюкози та ін. Останні вибирають з врахуванням їх сумісності з прописаними ЛР.

Для розрахунку ізотонічних концентрацій і кількостей ізотонуючих добавок застосовують три способи:

1. За законом Вант-Гоффа;

2. Кріоскопічний метод (за законом Рауля);

3. З використанням ізотонічних еквівалентів за натрію хлоридом.

1. Розрахунок на основі закону Вант-Гоффа

За законом Вант-Гоффа 0,29 г-моля неелектроліту в 1 л розчину забезпечують ізотонічну концентрацію. Отже, щоб приготувати ізотонічний розчин будь-якого неелектроліту (глюкози, фруктози, гексаметилентетраміну) необхідно в 1 л розчинити 0,29 г-моля речовини.

Наприклад для глюкози ізотонічна концентрація становить 5,2%:

m = 0,29 x M;

m = 0,29 x 180 = 52,2 г/л або 5,22 г/100 мл, тобто 5,2% ;

m =

0,29 х М

1000m =

0,29 х М х V

1000


При розрахунках ізотонічних концентрацій електролітів у формулу вводять поправочний ізотонічний коефіцієнт “і”, який залежить від ступеня і характеру електролітичної дисоціації:

m =

0,29 х М х V

1000 х і

Наприклад для натрію хлориду:


m =

0,29 х 58,45 х 100

1000 х 1,86


Інколи необхідно визначити кількість додаткової речовини для приготування ізотонічного розчину лікарської речовини, наприклад:

Візьми: Розчину гексаметилентетраміну 1%-200мл

Натрію хлориду достатню кількість, щоб утворився ізотонічний розчин.

Простерилізуй!

Дай. Познач. Для інфузійного застосування.

1) З вищенаведеної формули (2)визначаємо об΄єм, який ізотонується виписаною кількістю ЛР:

V =

m x 1000 x i

0,29 x M
V =

2 x 1000 x 1

0,29 x 140

2. Об΄єм неізотонованого розчину становить: 200-50=150 мл;

3. Маса натрію хлориду для доізотонування, розрахована за формулою (2), складає:


m =

0,29 х 58,45 х 150

1,86 х 1000


Отже, необхідно додати 1,35 г натрію хлориду, щоб розчин гексаметилентетраміну 1%-200 мл був ізотонічним.

2. Кріоскопічний метод (за законом Рауля)

За законом Рауля ізотонічні розчини різних речовин замерзають при однаковій температурі, тобто мають однакову температурну депресію. Тому, якщо приготовлений розчин будь-якої речовини має депресію, що дорівнює депресії кров΄яної сироватки (?t=0,52o), то знаючи температурну депресію 1% розчинів, можна розрахувати ізотонічну концентрацію:

1% - ?t1%

Х - 0,52

Х=

0,52

?t1%

а для будь-якого об΄єму

Х=

0,52 х V

?t1% х 100

Наприклад, iзотонічна концентрація глюкози:

m=

0,52

0,1

Натрію хлориду:

m=

0,52

0,576

Аналогічно, як і за першим способом, можна розрахувати кількість додаткової речовини для ізотонування розчину, визначивши об΄єм, який ізотонується ЛР з формули (5):

V=

m x ?t1% х 100

0,52

Для вище наведеного рецептурного пропису:

V=

2 x 0,13 х 100

0,52

200 – 50 = 150 мл


m =

0,52 х 150

0,576 x 100
^

3. На основі ізотонічних еквівалентів за натрію хлоридом

Ізотонічний еквівалент (Е) за натрію хлоридом показує кількість натрію хлориду, яка в розчині створює такий самий осмотичний тиск, як і 1 г ЛР. Наприклад, Е глюкози за натрію хлоридом дорів­нює 0,18. Це означає, що 0,18 г натрію хлориду і 1 г глюкози утворюють однаковий осмотичний тиск у рівних умовах (об΄єм, температура). Знаючи ізотонічну концентрацію натрію хлориду (0,9%) можна легко знайти ізотонічну концентрацію інших ЛР, виходячи із співвідношення:


1 г глюкози еквівалентний 0,18 г натрію хлориду

Х г 0,9 г

Х
= 5 г або 5%
=

0,9 х 1

0,18

Готуючи інфузійний розчин з вищенаведеним рецептурним прописом, виходимо із того, що 1 г гексаметилентетраміну за осмотичним тиском еквівалентний 0,22 г натрію хлориду, а 2 г відповідно 0,44 г.

Готуючи 200 мл ізотонічного розчину тільки з натрію хлориду, його слід було б взяти 1,8 г. Виписана у рецепті концентрація гексаметилентетраміну (2,0 г.) відповідає 0,44 г натрію хлориду. Тому натрію хлориду необхідно додавати 1,36 (1,8 – 0,44=1,36).

Для розрахунку кількості ізотонуючих добавок у розчинах для ін΄єкційного та інфузійного застосування можна застосувати формулу:

Х = К х [0,009 х V – (m1 x E1 + m2 x E2 +… + mn x En)] (7)

Де 0,009 – вміст натрію хлориду в 1 мл ізотонічного розчину;

V - об΄єм розчину, який прописаний в рецепті;

m1m2mn - маса лікарських речовин, г;
^

E1E2En - еквівалент лікарських речовин за натрію хлоридом;

K - коефіцієнт перерахунку, який у випадку використання


Натрію хлориду рівний – 1;

Натрію сульфату – 4,35;

Натрію нітрату – 1,51;

Кислоти боратної – 1,89;

Глюкози – 5,56.


^ 3.2. Рекомендована література:

Навчальна

- Основна:

1. Государственная фармакопея СССР.-11-е изд.-М.: Медицина, 1987.-Т.1.-336с.-Т.2.- 40с.

2. Государственная фармакопея СССР. - 10-е изд. -М.: Медицина, 1968. - 1079 с.

3. Государственная фармакопея СССР. - 9-е изд. - М.: Медгиз, -1961. - 911с.

4. Грецкий В.М., Хоменок В.С. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм.-М.: Медицина, 1991.

5. Тихонов 0.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. - Харків: Оригінал, 1995. - 600 с.

6. Кондратьева Т.С., Иванова Л.А. Технология лекарственных форм в 2-х томах. - Т.1. - М.: Медицина, 1991.- 496с.

7. Муравьев И.А. Технология лекарственных форм. - М.: Медицина, 1988.-497с.

8. Перцев І.М., Шевченко Л,Д., Чаговець Р.К. Практикум з аптечної технології ліків. - Харків: Прапор, 1995. - 303 с .

9. Перцев И.М., Чаговец Р.К. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарственных форм.-К.: Вища школа, 1987.-290с.

- Додаткова:

1. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 1 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995. - № 1-2. - С. 9-21.

2. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 2 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995. - № 5-6. - С. 15-20.

3. Машковський М.Д. Лекарственные средства.-М.:Медицина, 2000.-Т.1-2.

4. Муравъев И.А. Козьмин В.Д. Кудрин А.Н. Несовместимость лекарственных веществ М. Медицина 1978.

5. Півненко Г.П., Чаговець Р.К., Перцев Г.М. Практикум з аптечної технології ліків.-К.: Вища школа, 1972.

6. Р.Б.Косуба, В.І.Кучер Основи медичної рецептури. м. Чернівці, 2000.

7. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарсвенных форм Т.С.Кондратьева, Л.А.Иванова Ю.И.Зеликсон М. Медицина 1986.

8. СиневД.Н. Гуревич И.Я. Пособие для фармацевтов аптек. М. Медицина 1982

9. Справочник фармацевта. / Под ред. А.И.Тенцовой - 2-е изд. - М.: Медицина, 1981.-184 с.

10. Тихонов О.І. Ярних Т.Г. Навчальний посібник з аптечної технології ліків. Х. Основа, 1998.

Інструкції та накази:

1. Н-з № 360 від 19.07.05 р. Про затвердження правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень. Зміни до наказу № 360 – наказ № 440 від 04.07.06 р.

2. Н-з № 233 від 25.07.97 р. Перелік безрецептурних ЛЗ.

3. Н-з № 356 від 18.12.97 р. Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів...

4. Н-з № 44 від 16.03.93р. Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп ЛЗ.

5. Н-з № 96 від 03.04.91р. О контроле качества ЛС изготовляемых в аптеках.

6. Н-з № 276 від 27.09.91р. О нормах отклонения ,допустимых при изготовлении ЛС .

7. Н-з № 583 від 19.07.72р. Единственные правила оформлении лекарств изготовляемых в аптеках.

8. Н-з № 530 від 4.06.82р. Об утверждении этикеток для оформления лекарств, изготовляемых в аптеках.

9. Н-з № 197 від 7.09.93р. Про затвердження інструкції по приготуванню в аптеках ЛФ з рідким дисперсним середовищем.

10. Н-з № 275 від 05.05.06 р. “Про затвердження інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів”.

11. Н-з №626 від 15.12.2004 р. „Про затвердження правил виробництва (виготовлення) ЛЗ в умовах аптеки”.

3.3. Матеріали для самоконтролю:

Контрольні питання:

1. Поняття про ізотонічність розчинів для ін’єкцій. Значення ізотонічності розчинів для організму.

2. Способи розрахунку ізотонічних концентрацій розчинів ЛР:

- розрахунки на основі закону Вант-Гоффа;

- кріоскопічний метод (за законом Рауля);

- на основі ізотонічних еквівалентів за натрію хлоридом.

Схожі:

МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
МетодичнІ вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
МетодичнІ вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи