Навчально-методичний відділ icon

Навчально-методичний відділ
НазваНавчально-методичний відділ
Сторінка1/9
Дата02.07.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Національного

університету ДПС України

№381 від 20. 03. 2009 р.


Положення

про формування, затвердження та видання навчально-методичного комплексу дисципліни


Розглянуто і схвалено на засіданні

Вченої ради Національного

університету ДПС України протокол № 4 від 17. 12. 2008р.


^

Ірпінь 2009

Розглянуто та схвалено науково-методичною радою Національного університету ДПС України, протокол №3 від 18.11.2008 р.

Укладачі: М. М. Касьяненко,

проректор з навчальної та методичної роботи НУДПСУ;


О.О. Бойко, завідувач навчально-методичного відділу;

Є. В. Козятинська, методист вищої категорії навчально-методичного відділу;

О. В. Пригорницька, методист вищої категорії навчально-методичного відділу


Рецензент: Л. Д. Кузьмінська, к.пед.н., доцент

кафедри соціології, психології та

педагогіки

 1. ЗМІСТ1. Загальні положення..............................................................................................4

2. Порядок формування комплексів………………………………………………5

3. Порядок затвердження та вимоги до комп’ютерного оформлення

авторського текстового оригіналу………………………………………………..6

4.Доповнення, зміни та оновлення комплексів…………………..........................7

5. Відповідальність....................................................................................................7

6. Додатки...................................................................................................................8

7. Зразки…………………………………………………………………………….11


Загальні положення


Інтеграція вищої освіти України в Європейський освітній простір потребує урізноманітнення форм та методів організації навчального процесу. Це передбачає застосування різних форм та методів активізації навчально-пізнавальної діяльності студента (курсанта, слухача): проблемних лекцій, семінарів-дискусій, господарських ситуацій (кейсів), презентацій, рольових та ділових ігор, тренінгових занять тощо.

Методологія навчання, наукової та виховної роботи у вищому навчальному закладі на даний час полягає у переорієнтації таких видів робіт із суто лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану та особистісно-орієнтовану форми з відповідними принципами оцінювання знань студента (курсанта, слухача). Вирішення цих завдань неможливе без залучення великих масивів інформації, в тому числі новітніх досягнень науки і техніки, пошуку нових підходів до організації самоосвіти.

Крім того, в сучасному підході до організації навчального процесу велике значення має спосіб подачі (організації) навчальної інформації. Під цим мається на увазі стільки традиційна методика викладання, оскільки новітні методичні підходи до організації навчально-виховного процесу. Процес навчання спирається на закон єдності учіння і навчання, згідно з яким навчальний процес – це взаємопов’язана діяльність викладачів і студентів (курсантів, слухачів). Потрібна певна модель (визначена система) організації роботи від постановки задачі до самоперевірки ефективності її розв'язання.

Забезпечення відкритості процесу навчання потребує відкриття персональних сайтів науково-педагогічного персоналу та розміщення на них навчальних матеріалів, завдань для самостійної роботи, поточної інформації, запровадження інтерактивного консультування.

З цією метою розроблений механізм створення навчально-методичного комплексу дисциплін чи курсів (далі - комплекс), який згідно із сучасними вимогами пропонується студентам (курсантам, слухачам) як на паперових, так і на електронних носіях та у віртуальній бібліотеці університету.

Завдяки створенню комплексів студенти (курсанти, слухачі) мають можливість отримати весь пакет необхідного навчально-методичного забезпечення з навчальної дисципліни чи курсу. Комплекс має надати можливість обрати необхідний напрям для ознайомлення з навчально-методичним матеріалом.

В основу створення комплексу покладено технологію, що має цілісний системно-організований підбір різних за типом і призначенням навчально-методичних матеріалів, які адаптовані до потреб студентів (курсантів, слухачів) і дозволять організовувати ефективну самостійну роботу.

У процесі роботи з таким комплексом забезпечується:

 • комфортний темп роботи студента (курсанта, слухача) з визначенням своїх можливостей;

 • гнучка побудова змісту навчання,

 • інтеграція різних видів і форм навчання, що сприяє досягненню високого рівня кінцевих результатів.

Використання комплексу у процесі навчання допоможе науково-педагогічним працівникам кафедри не тільки поглибити знання та удосконалити вміння і навички студентів (курсантів, слухачів), а й сприятиме розвитку пізнавальних здібностей, ініціативи у прийнятті рішень, творчого мислення.

Навчально-методичне забезпечення для кожної навчальної дисципліни чи курсу є важливою складовою якісної організації навчального процесу, а тому дане Положення спрямоване на забезпечення електронними версіями комплексів, які будуть доступними у відділі електронної бібліотеки університету для студентів (курсантів, слухачів) усіх форм навчання.


^ 2. Порядок формування комплексів


Авторами комплексів повинні бути висококваліфіковані фахівці вищих навчальних закладів освіти, наукових установ, які мають відповідний досвід викладацької, наукової і виробничої роботи.

Підготовка комплексів потребує поглибленого вивчення науково-педагогічними працівниками кафедр спеціальної, наукової і методичної літератури, а також наявність практичного досвіду. Усі компоненти комплексу повинні бути пов’язані єдиним змістом навчального матеріалу, стилем викладання і оформленням. Таке поєднання дозволяє використовувати його на різних етапах навчального процесу.

При створенні комплексу необхідно виходити з того, що він має бути пов’язаний з практичними завданнями, в ньому повинні чітко прослідковуватися тісні міжпредметні зв’язки і професійна орієнтація студентів (курсантів, слухачів).

Комплекс містить:

- зміст;

- передмову, де зазначається актуальність даної навчальної дисципліни чи курсу;

 • робочу навчальну програму (основна частина) куди входить: перелік тем та анотації до них, опис навчальної дисципліни та її структура, зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями, методи оцінювання та розподіл балів, контрольні питання;

 • опорний конспект лекцій – для спільного опрацювання навчального курсу в тандемі лектор-студент (складається з двох основних розділів: тезисний конспект лекції і міні-лексикон, куди входить короткий перелік дефініцій основних понять і термінів з навчальної дисципліни; презентаційні та роздаткові матеріали, пакети візуального супроводження);

 • методичні рекомендації до проведення семінарських, практичних та лабораторних занять, організації і проведення самостійної та індивідуально-консультаційної (розрахункової) роботи студентів (курсантів, слухачів),

 • термінологію, яку повинен засвоїти студент (курсант, слухач) при вивченні навчальної дисципліни чи курсу;

 • контрольні питання до семінарських, практичних і лабораторних занять;

 • варіанти тестів для поточного і підсумкового контролю знань;

 • завдання і тести для самоконтролю;

 • екзаменаційні питання;

 • перелік рекомендованої літератури до навчальної дисципліни чи курсу;

 • додатки;

 • зразки.

При створенні даного комплексу головним завданням авторів є:

- зорієнтувати студентів (курсантів, слухачів) на вироблення умінь з розв’язання задач;

- навчити аналізувати явища;

- привчати їх до самостійної творчої праці та активної пізнавальної діяльності.


^ 3. Порядок затвердження та вимоги до комп’ютерного оформлення авторського текстового оригіналу


Комплекс складається і підписується автором(-ами), який(-і) викладає(-ють) дану навчальну дисципліну чи курс. Його зміст і відповідність стандартам вищої освіти розглядається та схвалюється на засіданні кафедри і вченій раді факультету, погоджується завідувачем навчально-методичного відділу і дозволяється до друку проректором з навчальної та методичної роботи Національного університету ДПС України.

Структура листа погодження та затвердження комплексу наведена у додатку 1.

Відповідно до Наказу №897 від 11.10.2007 МОН України «Про створення робочих груп з розробки галузевих стандартів вищої освіти» текстовий документ – це стандартний текстовий файл, який створюється у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows’2000 (або у крайньому випадку ’98).

Файл з документом має бути поданий у незаархівованому (повному) вигляді.

Текст документа має бути доступним у Microsoft Word for Windows. Називати файл довжиною назви не більше 8 (восьми) літер. У документі повинен бути використаний шрифт з поставки Windows (наприклад Times New Roman). Не допускається формування текстових даних у графічних форматах.

Розмір документа не обмежується.

Формування абзаців обов’язкове. Документ повинен мати абзаци з відступом від лівого краю 1,5 см. Використовувати лист формату А-4 згідно з ГОСТ 2.301.68 .

Вимоги до розташування тексту на сторінці:

Орієнтація сторінки – portrait (книжкова),

Поля: ліворуч – 2,5 см, праворуч, зверху і знизу – по 2 см. На верхні та нижні колонтитули відводити по 1,2 см. Нумерація сторінок обов’язкова.

Кількість рядків на сторінку з одним інтервалом близько 40. Розташовувати текст треба з вирівнюванням за обома краями. У тексті не повинно бути ніяких кодів, окрім кодів Microsoft Word for Windows.

При наборі тексту документа в необхідних випадках допускається використання латинського алфавіту.

Коди символів повинні відповідати кодовій таблиці ASCI 866. Для набору апострофа треба використовувати зміну розкладки клавіатури з української на латинську. Використання позначки (’’) замість апострофа не дозволяється.

Розкладки клавіатур (латинської, російської, української) слід використовувати лише стандартні.

Для супроводження передачі документів (-а) на магнітних носіях необхідно використовувати надійні носії типу flash або лазерні диски.


^ 4. Доповнення, зміни та оновлення комплексів


Комплекси підлягають обов’язковому перегляду та перезатвердженню у разі:

- змін у галузевих стандартах вищої освіти (ОКХ, ОПП);

- зміни у системі оцінювання знань студентів;

- зміни у навчальних планах.

Максимальний термін дії комплексу не повинен перевищувати три роки.


5. Відповідальність


Відповідальність за зміст та дотримання термінів розробки комплексу покладається на автора чи колектив авторів, який забезпечує викладання навчальної дисципліни чи курсу; контроль за дотриманням плану-графіка розробки та видання здійснює завідувач відповідної кафедри та декан факультету.

Контроль за своєчасною підготовкою кафедрами комплексів, відповідність їх навчальним планам підготовки фахівців здійснює навчально-методичний відділ.

Контроль за виконанням плану видання і передачу друкованих та електронних версій комплексів до бібліотеки здійснює видавничо-інформаційний центр.


Додаток 1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Навчально-методичний відділ iconПоложення про навчально-методичний відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка загальні положення 1
Навчально-методичний відділ є основним структурними підрозділом університету, через який здійснюється організація та планування навчального...
Навчально-методичний відділ iconПоложення про методичний відділ хду методичний відділ є
Методичний відділ знаходиться в оперативному підпорядкуванні першого проректора (за дорученням ректора). Керівництво роботою методичного...
Навчально-методичний відділ iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Навчально-методичний відділ iconПоложення про навчально-методичний відділ затвердити (додається). Затвердити наступну структуру навчально-методичного відділу з 1 січня 2008 року: Сектор науково-методичної роботи. Сектор практики
З метою удосконалення навчально-виховного процесу, координування навчальної та науково-методичної роботи в університеті
Навчально-методичний відділ iconНаказ №59 Про зміну до наказу №534 від 27 грудня 2007 року «Про перейменування навчального відділу у навчально-методичний відділ університету»
У зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів та з метою удосконалення навчально-виховного процесу, координування навчальної...
Навчально-методичний відділ iconНавчально-методичний мультимедійний комплекс
Назва розробки. Навчально-методичний комплекс дистанційного курсу дисципліни «Програмне забезпечення систем мультимедіа»
Навчально-методичний відділ iconНавчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології
Планування роботи дошкільного навчального закладу. Навчально-методичний посібник
Навчально-методичний відділ iconСоціологіямасов оїкомунікаці ї” Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...
Навчально-методичний відділ iconНавчально-методичний посібник для студентів професійно-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
З-38 Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 98 с
Навчально-методичний відділ iconН. В. Шеенко, д-р філософ, н. Друкується в редакції укладача Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­дентів денної та заочної форм навчання: Навч метод, посіб. / Уклад. Н....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи