Перелік питань до підсумкового контролю з модулю Медична психологія для студентів 3-го курсу мед фак.№№1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа» icon

Перелік питань до підсумкового контролю з модулю Медична психологія для студентів 3-го курсу мед фак.№№1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа»
НазваПерелік питань до підсумкового контролю з модулю Медична психологія для студентів 3-го курсу мед фак.№№1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа»
Сторінка1/3
Дата02.07.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Перелік питань до підсумкового контролю з модулю Медична психологія

для студентів 3-го курсу мед.фак.№№1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа»


 1. Предмет і завдання медичної психології.

 2. Зв’язок медичної психології із загальною медициною.

 3. Психіка і свідомість. Фізіологічні механізми свідомості.

 4. Свідоме і безсвідоме.

 5. Поняття про психічне здоров’я. Критерії ВООЗ.

 6. Критерії ясної свідомості.

 7. Механізми психологічного захисту особистості.

 8. Структура особистості. Біологічний фундамент особистості. Темперамент і характер.

 9. Особистість лікаря. Медико-психологічні аспекти лікарської діяльності.

 10. Акцентуація характеру особистості.

 11. Психометрія особистості.

 12. Особистість і хвороба. Особистість хворого.

 13. Клініко-психологічні аспекти пізнавальної діяльності. Вплив хвороби на пізнавальні процеси людини.

 14. Рівень розумового розвитку. Вплив особливостей інтелекту хворого на лікувальний процес.

 15. Клінічне мислення лікаря.

 16. Клініко-психологічні аспекти емоційно-вольової сфери. Вплив хвороби на емоційно-вольову сферу людини.

 17. Психологія волі і поведінки у хворих.

 18. Психопрофілактика і психогігієна.

 19. Основні методи психотерапії, їх значення в практичній діяльності лікаря.

 20. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря.

 21. Перспективи розвитку медико-психологічної служби.

 22. Психологія діагностичного та лікувального процесів.

 23. Типи відношення хворого до хвороби.

 24. Хворий і медичне середовище.

 25. Медична психологія в клініці внутрішніх хвороб.

 26. Особливості психології соматичного хворого.

 27. Медична психологія в акушерстві.

 28. Особливості психології гінекологічних хворих.

 29. Медико-психологічні аспекти в педіатрії.

 30. Психологія стосунків мама – дитина - лікар.

 31. Медична психологія в хірургічній клініці.

 32. Психологія хірургічного хворого.

 33. Медична психологія в клініці інфекційних хвороб.

 34. Особливості психології інфекційного хворого.

 35. Психологія хворих на туберкульоз.

 36. Психологія хворих на СНІД.

 37. Медична психологія в клініці психіатрії.

 38. Особливості роботи лікаря, середнього медичного персоналу з психічно хворими.

 39. Особливості роботи лікаря, середнього медичного персоналу з хворими на алкоголізм, наркоманії і токсикоманії.

 40. Психологія хворих з дефектами опорно-рухового апарату.

 41. Психологія хворих з вродженими або набутими фізичними дефектами.

 42. Психологія онкологічних хворих.

 43. Психологія хворих похилого і старечого віку.

 44. Лікарські помилки: причини і види.

 45. Ознаки професійної деформації, «синдром вигоряння». Шляхи його попередження.

 46. Види спілкування в медичному середовищі.

 47. Психологічні особливості етапів діагностичного процесу.

 48. Конфлікти в медичному середовищі, їх різновиди.

 49. Психологічні аспекти умирання та смерті.Тестовий контроль до підсумкового модуля «Медична психологія»

для студентів 3-го курсу мед.фак.№№1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа»


1. До методів дослідження в медичній психології належать всі за винятком одного:

А. патопсихологічне дослідження

B. клінічне інтерв’ювання

С. нейропсихологічне дослідження

В. тестування індивідуально-психологічних особливостей

*E. аліментарно-кофеїнове розгальмування


2. Принципом клінічного інтерв’ювання є всі за виключенням одного:

А. алгоритмізованість

B. доступність

С. безпристрасність

*D. стереотипність

Е. перевіряємість


3. Клінічне інтерв’ювання складається з:

А. 1 етапу

В. 2 етапів

С. 3 етапів

*D. 4 етапів

Е. 5 етапів


4. Тривалість першого інтерв’ю повинна складати:

А. 20 хв.

В. 30 хв.

С. 40 хв.

*D. 50 хв.

Е. 60 хв.


5. Гарантія конфіденційності надається клієнту на:

*А. 1 етапі інтерв’ю

В. 2 етапі інтерв’ю

С. 3 етапі інтерв’ю

D. 4 етапі інтерв’ю

Е. 5 етапі інтерв’ю


6. Антиципацій ний тренінг проводиться на:

А. 1 етапі інтерв’ю

В. 2 етапі інтерв’ю

С. 3 етапі інтерв’ю

*D. 4 етапі інтерв’ю

Е. 5 етапі інтерв’ю


7. Метод піктограм використовується для дослідження:

*А. пам’яті

В. уваги

С. інтелекту

D. емоцій

Е. свідомості


8. Методика Мюнстерберга використовується для дослідження:

А. пам’яті

*В. уваги

С. інтелекту

D. емоцій

Е. свідомості


9. Сукупність поведінкових, мотиваційних та пізнавальних особливостей психічної діяльності хворих, визначених у психологічних поняттях називають:

А. психопатологічним симптомом

В. психопатологічним синдромом

*С. патопсихологічним синдромом

D. патопсихологічним симптомом

Е. патопсихологічним феноменом


10. Емоційно-вольові розлади, порушення структури та ієрархії мотивів, неадекватність самооцінки та рівня домагань, порушення мислення у вигляді «відносного афективного недоумства», порушення прогнозування та опори на минулий досвід входять до структури:

А. шизофренічного симптомокомплексу

В. невротичного симптомокомплексу

*С. психопатичного симптомокомплексу

D. органічного симптомокомплексу

Е. олігофренічного симптомокомплексу


11. Опора в мисленні на латентні ознаки, виявлена при проведенні методики «піктограми» вказує на наявність:

*А. шизофренічного симптомокомплексу

В. невротичного симптомокомплексу

С. психопатичного симптомокомплексу

D. органічного симптомокомплексу

Е. олігофренічного симптомокомплексу


12. Тест Люшера використовують для оцінки:

А. ступеня мне стичних порушень

В. ступеня інтелектуального розвитку

С. особливостей мислення

D. ясності свідомості

*Е. емоційних переживань


13. Дослідження, направлене на оцінку стану вищих психічних функцій, особливостей функціонування, асиметрії півкуль називається:

*А. нейропсихологічним

В. патопсихологічним

С. психопатологічним

D. психіатричним

Е. психосоматичним


14. Здатність впізнавати предмети на дотик називається:

А. тактильністю

*В. стереогнозисом

С. емпатією

D. рефлексією

Е. агнозією


15. Міннесотський багатопрофільний опитувальник особистості дозволяє виявити:

А. нейропсихологічні симптоми

В. патопсихологічні феномени

*С. особистісний профіль

D. властивості темпераменту

Е. інтелектуальні здібності


16. Оцінка афективної ригідності за даними тесту ММРІ здійснюється за:

А. 1 шкалою

В. 2 шкалами

С. 3 шкалами

D. 4 шкалами

*Е. 5 шкалами


17. До методів дослідження уваги належать усі методики за виключенням однієї:

*А. піктограма

В. тест Шульте

С. коректурна проба

D. тест Равена

Е. методика Мюнстерберга


18. Оцінка ефективності психологічних способів впливу на людину включає всі з нижче перерахованих за виключенням одного:

А. критерій ступеня симптоматичного покращення

В. критерій ступеня усвідомлення психологічних механізмів хвороби

В. критерій ступеня зміни порушених відношень особливості

*D. критерій ступеня покращення партнерських (сексуальних) відношень

Е. критерій ступеня покращення соціального функціонування.


19. Сукупність психічних властивостей і вчинків людини, які основані на єдності тіла і психіки, що формуються і проявляються у суспільних зв’язках носить назву:

А. Індивідум.

В. Індивідуальність.

С. Ідентичність.

*D. Особистість.

Е. Оригінальність.


20. Індивідуально–типологічна характеристика людини і вищих тварин, що виявляється у силі, напруженості, швидкості та врівноваженості перебігу її психічних процесів називається:

*А. Темпераментом.

В. Характером.

С. Здібностями.

D. Талантом.

Е. Геніальністю.


21. Які розрізняють типи темпераменту?

А. Сангвіністичний

В. Флегматичний

С. Холеричний

D. Меланхолічний

*Е. Все вірно.


22. Що є стержнем особистості, головним визначником її індивідуальності.

*А. Характер.

В. Темперамент.

С. Індивідуальність.

D. Здібності.

Е. Талант.


23. Комплекс сталих психічних властивостей людини, що виявляються в її поведінці та діяльності, у ставленні до суспільства, до праці, колективу, до самої себе називають:

А. Темперамент.

*В. Характер.

С. Індивідуальність.

D. Здібності.

Е. Талант.


24. Індивідуально – психологічні особливості людини, які відповідають потребам даної діяльності і являються умовою її успішного виконання називають:

А. Темперамент.

В. Характер.

С. Індивідуальність.

*D. Здібності.

Е. Талант.


25. Якою вважають людину, якщо вона швидко і успішно опановує будь – яку діяльність, легко, порівнюючи з іншими, опановує відповідні навички і уміння, прагне здобути успіхів (досягнень), які переважають середній рівень?

А. Геніальною.

В. Талановитою.

*С. Здібною.

D. Працьовитою.

Е. Все вірно.


26. Від чого залежать досягнення людини?

А. Властивостей особистості та її ставлення до діяльності.

В. Стану психічних процесів.

С. Функції аналізаторів.

D. Швидкості реакцій.

*Е. Все вірно.


27. Що є певними передумовами розвитку здібностей людини?

А. Темперамент.

В. Характер.

С. Здібності.

*D. Задатки.

Е. Талант.


28. Високий рівень здібностей називають:

А. Темпераментом.

В. Характером.

С. Здібностями.

D. Задатками.

*Е. Талантом.


29. Як називається найбільш сприятливе поєднання здібностей, які дають можливість успішно, творчо виконувати певну діяльність; коли людина має схильність і потребу у цій діяльності, велику працездатність і наполегливість.

А. Темпераментом.

В. Характером.

С. Здібностями.

D. Задатками.

*Е. Талантом.


30. Що визначає мету, яку ставить перед собою людина, властиві їй прагнення, мотиви, у відповідності з якими вона діє?

*А. Спрямованість особистості.

В. Зовнішня мотивація.

С. Внутрішня мотивація.

D. Потреби.

Е. Мотивації.


31. У хворого підвищений, ейфоричний настрій, він легковажно ставиться до недуги та лікування. Надіється, що "само все обійдеться", тому порушує режим, що призводить до загострення перебігу хвороби. Який тип реагування на недугу?

А. Утилітарний.

В. Анозогнозичний.

C. Неврастенічний.

*D. Ейфоричний.

E. Дисфоричний.


32. Хворий активно відкидає думки про недугу та її можливі наслідки, прояви хвороби оцінює як "несерйозні відчуття", тому відмовляється від обстеження і лікування або обмежується "самолікуванням". Який тип реагування на хворобу?

А. Егоцентричний.

В. Гармонійний.

С. Апатичний.

D. Ейфоричний.

*E. Анозогнозичний.


33. Хворий цілком байдужий до своєї недуги та її наслідків, апатичний, втратив інтерес до життя, до всього, що раніше його цікавило. Пасивно приймає ліки та процедури. Який тип реагування на хворобу?

A. Іпохондричний.

B. Анозогнозичний.

C. Егоцентричний.

*D. Апатичний.

E. Депресивний.


34. Хворий тривожний, депресивний, неспокійний, побоюється можливих ускладнень, сумнівається в ефективності лікування, настрій пригнічений. Який тип реагування на хворобу?

А. Іпохондричний.

B. Неврастенічний.

*C. Тривожно-депресивний.

D. Дисфоричний.

E. Анозогнозичний.


35. Хворий депресивний, пригнічений, тривожний, не вірить у сприятливе закінчення недуги, не виявляє особливого інтересу до обстеження і лікування. Який тип реагування на хворобу?

A.Ейфоричний.

B. Дисфоричний.

*C. Тривожно-депресивний.

D. Іпохондричний.

Е. Неврастенічний.


36. Хворий переконаний у наявності в нього серйозної недуги, постійно зосереджений на хворобливих відчуттях, переживання та безперервні розмови про хворобу призводять до перебільшеного суб'єктивного сприймання наявних і пошуку уявних недуг. Бажання лікуватись поєднуються з невірою в успіх. Який тип реагування на хворобу?

A. Тривожно-депресивний.

*B. Іпохондричний.

C. Апатичний.

D. Егоцентричний.

E. Дисфоричний.


37. Хворий дратівливий при болю, стражданнях, нетерплячий, нездатний чекати результатів обстеження і лікування. Який тип реагування на хворобу?

A. Депресивний.

B. Іпохондричний.

C. Егоцентричний.

*D. Неврастенічний.

E. Ейфоричний.

38. Тривога хворого більше стосується не реальних, а можливих ускладнень недуги, а також мало реальних життєвих труднощів, пов'язаних з нею. Розуміє абсурдність своїх хвилювань, але не може подолати їх. Який тип реагування на хворобу?

A. Неврастенічний.

B. Дисфоричний.

C. Апатичний.

*D. Нав'язливо-тривожний.

E. Тривожно-депресивний.


39. У хворого пригнічено-злобний настрій, схвильований, схильний до спалахів крайньої невдоволеності людьми, які його оточують, і собою теж. Скрупульозно виконує призначення, але з підозрілою недовірою ставиться до нових призначень. Який тип реагування на хворобу?

A. Зневажливий.

*B. Дисфоричний.

C. Утилітарний.

D. Депресивний.

E. Іпохондричний.


40. Хворий демонструє свою хворобу близьким і рідним з метою привернути до себе їх увагу, вимагає виняткового піклування про себе. Який тип реагування на хворобу?

A. Утилітарний.

*B. Егоцентричний.

C. Гармонійний.

D. Анозогнозичний.

E. Зневажливий.


41. Хворий гармонійно, правильно оцінює свою недугу, прагне активно сприяти лікуванню, а при несприятливому прогноз! переключав увагу на інші фактори. Який тип реагування на хворобу?

A. Неврастенічний.

*B. Гармонійний.

C. Ейфоричний.

D. Егоцентричний.

E. Апатичний.


42. Хвора задоволена, що захворіла, стверджуючи: "Зможу приділити більше уваги дітям, не буду відводити їх у дитячий садок, зроблю ремонт у квартирі, трохи почитаю, займусь улюбленою справою". Який тип реагування на хворобу?

A. Утилітарний.

B. Ейфоричний.

C. Гармонійний.

*D. Нозофільний.

E. Егоцентричний.


43. Психічний процес, що забезпечує відображення в свідомості оживання образів, які були сприйняті в минулому, називається

*А. Уявлення.

В. Мислення.

С. Психіка.

D. Пам'ять.

Е. Емоції.


44. Елементарний психічний акт, який полягає у відображенні окремих властивостей предметів і явищ зовнішнього світу і внутрішнього стану організму, що безпосередньо впливають на аналізатори – органи чуттів людини, називається

А. Сприйняття.

*В. Відчуття.

С. Пам'ять.

D. Емоції.

Е. Увага.


45. Як називається здатність отримувати відчуття?

А. Збудливістю.

В. Подразливістю.

*С. Чутливістю.

D. Сенситивністю.

Е. Рефрактерністю.


46. Такі параметри, як поріг відчуття, контраст відчуттів, адаптація, характеризують

А. Акомодацію аналізаторів.

В. Збудливість організму.

С. Працездатність організму.

*D. Чутливість аналізаторів.

Е. Всі відповіді вірні.


47. До кількісних розладів відчуттів відносяться:

*А. Гіперестезія, гіпестезія, анестезія.

В. Парестезії, сенестопатії, сенестезії.

С. Галюцинації.

D. Синестезії.

Е. Ілюзії.


48.До якісних розладів відчуттів відносяться:

А. Гіперестезія, гіпестезія, анестезія.

В. Галюцинації.

*С. Парестезії, сенестопатії, сенестезії.

D. Синестезії.

Е. Ілюзії.


49. Як називається психічний процес, завдяки якому відбувається відображення предметів і явищ обґєктивної дійсності, які діють на аналізатор людини, у цілому, причому результат їхньої дії на органи чуттів синтезується з минулим практичним досвідом в одне ціле?

*А. Сприйняття.

В. Відчуття.

С. Пам'ять.

D. Емоції.

Е. Увага.


50. До розладів сприйняття належать:

А. Ілюзії.

В. Галюцинації.

С. Психосенсорні розлади.

D. Дереалізація, деперсоналізація.

*Е. Всі відповіді вірні.


51. Хибне сприйняття оточуючих предметів і явищ реального світу, називають:

*А. Ілюзії.

В. Галюцинації.

С. Психосенсорні розлади.

D. Деперсоналізація.

Е. Всі відповіді вірні.


52. Який вид ілюзії виникає у людини, що знаходиться в потягу і через вікно спостерігає за рухом іншого потяга?

А. Фізичні ілюзії.

*В. Фізіологічні ілюзії.

С. Психічні ілюзії.

D. Афективні ілюзії.

Е. Всі відповіді вірні.


53. Неприємне відчуття, яке пов’язане із реальним або потенційним пошкодженням тканин, називається:

А. Страхом.

*В. Болем.

С. Жахом.

D. Панікою.

Е. Все невірно.


54. Больовий поріг визначається:

*А. Мінімальною силою подразника, що викликає біль.

В. Мінімальною силою подразника, що викликає адекватне відчуття.

С. Максимальною силою подразника, що викликає адекватне відчуття.

D. Середньою силою подразника, що викликає біль.

Е. Все невірно.


55. Як називається психічний процес, за допомогою якого людина відображає минулий досвід та реальну дійсність

А. Відчуття.

В. Сприйняття.

С. Увага.

*D. Пам’ять.

Е. Емоції.


56. Які процеси лежать в основі запам'ятовування?

А. Фіксація енграм.

В. Зберігання (ретенція).

С. Відтворення (репродукція), впізнавання.

D. Забування.

*Е. Все вірно.


57. Пам'ять на невеликий проміжок часу (секунди, хвилини), але достатній для точного відтворення подій, які тільки що відбулися, називається:

*А. Короткочасна пам’ять.

В. Довготривала пам’ять.

С. Оперативна пам’ять.

D. Проміжна пам’ять.

Е. Все невірно.


58. Який вид пам’яті характеризується значним проміжком часу і тривалістю збереження сприйнятого матеріалу?

А. Короткочасна пам’ять.

*В. Довготривала пам’ять.

С. Оперативна пам’ять.

D. Проміжна пам’ять.

Е. Все невірно.


59. Запамґятовування відомостей на певний час, необхідний для виконання операції, окремого акту діяльності, називається:

А. Короткочасна пам’ять.

В. Довготривала пам’ять.

*С. Оперативна пам’ять.

D. Проміжна пам’ять.

Е. Все невірно.


60. Яка існує залежність між обсягом і тривалістю пам'яті та здатністю людини до концентрації уваги, установкою, важливістю інформації, повторенням, застосуванням додаткових мнемотехнічних прийомів.

*А. Прямо пропорційна.

В. Обернено пропорційна.

С. Логарифмічна.

D. Не існує залежності.

Е. Все невірно.


61. Як називається порушення пам'яті, що супроводжується її послабленням?

А. Гіпермнезія.

*В. Гіпомнезія.

С. Амнезія.

D. Парамнезія.

Е. Все невірно.


62. Який психічний процес і як порушений у хворого, якщо він не здатний достовірно викласти анамнестичні дані, забуває приймати ліки, плутає і не виконує лікарські рекомендації?

*А. Послаблення пам'яті.

В. Послаблення мислення.

С. Розлади мислення.

D. Розлади волі.

Е. Все невірно.


63. Що таке амнезія?

А. Посилення пам’яті на певні відрізки часу.

В. Зниження пам’яті на певні відрізки часу.

С. Зниження пам’яті.
  1   2   3

Схожі:

Перелік питань до підсумкового контролю з модулю Медична психологія для студентів 3-го курсу мед фак.№№1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа» iconНазва курсів навчальних дисциплін Викладачі, які їх ведуть Медична психологія – мед фак. №1-2, спеціальність «лікувальна справа»
Медична психологія – мед фак. №2 спеціальність «лікувальна справа», 3 курс, іноземні студенти
Перелік питань до підсумкового контролю з модулю Медична психологія для студентів 3-го курсу мед фак.№№1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа» iconПерелік питань до підсумкового заняття з медичної психології для студентів 4-го курсу мед фак.№№1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія»
Структура особистості. Біологічний фундамент особистості. Темперамент І характер
Перелік питань до підсумкового контролю з модулю Медична психологія для студентів 3-го курсу мед фак.№№1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа» iconНазва курсів навчальних дисциплін Викладачі, які їх ведуть І. Спеціальність «Лікувальна справа»
Медична психологія – мед фак. №2 спеціальність «Лікувальна справа», 4 курс, іноземні студенти
Перелік питань до підсумкового контролю з модулю Медична психологія для студентів 3-го курсу мед фак.№№1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа» iconТестові завдання з психіатрії та наркології до підсумкового модульного контролю №1 для студентів 4 курсу мед фак. №1-2 зі спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія»
Затяжний психічний розлад з тяжкими стійкими хворобливими проявами, які часто загострюються
Перелік питань до підсумкового контролю з модулю Медична психологія для студентів 3-го курсу мед фак.№№1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа» iconПерелік питань для підсумкового контролю з радіології для студентів ііі-го курсу спеціальність «медична психологія»
Природа і властивості іонізуючих випромінювань: α-, β-, γ-, рентгенівських променів, нейтронів та протонів
Перелік питань до підсумкового контролю з модулю Медична психологія для студентів 3-го курсу мед фак.№№1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа» iconПерелік тестових завдань та ситуаційних задач для підсумкового контролю по модулю 2, змістовному модулю 3 «Грудна, серцева, ендокринна хірургія, основи трансплантації легень,
Перелік тестових завдань та ситуаційних задач для підсумкового контролю по модулю 2, змістовному модулю 3 «Грудна, серцева, ендокринна...
Перелік питань до підсумкового контролю з модулю Медична психологія для студентів 3-го курсу мед фак.№№1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа» iconТестові завдання з психіатрії та наркології до підсумкового модульного контролю №2 для студентів 4 курсу мед фак. №1-2 зі спец. «Лікувальна справа», «Педіатрія»
Хвора 75-ти років, не може назвати місяць, число, пору року. Після довгих роздумів називає своє ім'я. Настрій дратівливо-незадоволений....
Перелік питань до підсумкового контролю з модулю Медична психологія для студентів 3-го курсу мед фак.№№1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа» iconКалендарний план лекцій з психофізіології для студентів 3 курсу мед фак. №1 зі спеціальності ''медична психологія на 2009-2010 н р
Предмет І завдання психофізіології. Методи дослідження, які використовуються в психофізіології
Перелік питань до підсумкового контролю з модулю Медична психологія для студентів 3-го курсу мед фак.№№1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа» iconГрафік практичних занять студентів 6 курсу спеціальності «педіатрія»
«педіатрія» та «медична психологія» на циклі “дитячі хвороби” та «дитячі хвороби з клінічною психологією» та перепідготовки лікарів...
Перелік питань до підсумкового контролю з модулю Медична психологія для студентів 3-го курсу мед фак.№№1-2 зі спеціальності «Лікувальна справа» iconПерелік питань підсумкового контролю з англійської мови для студентів ІІІ курсу спеціальності «бухгалтерський облік»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи