Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 75.79 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата02.07.2012
Розмір75.79 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Донецька обласна державна адміністрація

Міжнародна Академія холоду

Асоціація українських виробників «Морозиво та заморожені продукти»

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Національний університет харчових технологій

Одеська державна академія холоду

Одеська національна академія харчових технологій

Холдинг «Група «Норд»

ПАТ «Укр НДІ ПобутМаш»

Кафедра холодильної і торговельної техніки ДонНУЕТ
^ VІ Міжнародна науково-технічна конференція


«Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчової галузі»


19-21 вересня 2012року


^

Запрошення і програмаДонецьк 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Донецька обласна державна адміністрація

Міжнародна Академія холоду

Асоціація українських виробників «Морозиво та заморожені продукти»

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Національний університет харчових технологій

Одеська державна академія холоду

Одеська національна академія харчових технологій

«Холдинг «Група Норд»

ПАТ «Укр НДІ ПобутМаш»

Кафедра холодильної і торговельної техніки ДонНУЕТ
^

Шановний колего!


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ Міжнародної науково-технічної конференції «Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчової галузі», яка відбудеться 19-21 вересня 2012 р. у м. Донецьку на базі кафедри холодильної і торговельної техніки ДонНУЕТ і Українського науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту побутового машинобудування.

Порядок проведення конференції:

18 вересня – Заїзд учасників конференції, їх реєстрація (VII навчальний корпус ДонНУЕТ, кафедра холодильної і торговельної техніки), поселення.

19 вересня, 1000 – Відкриття конференції, пленарне засідання (актовий зал І навчального корпусу ДонНУЕТ).

19 вересня, 1430 – Робота секції “Використання хладотеплотехніки в технологіях виробництва та зберігання харчових продуктів” (І навчальний корпус ДонНУЕТ).

20 вересня, 1000 – Робота секції “Хладотеплотехніка та процеси з її використанням” (актовий зал І навчального корпусу ДонНУЕТ).

20 вересня, 1400 – круглий стіл з питань удосконалення хладотеплотехніки, підбивання підсумків, закриття конференції (конференцзала ПАТ«Укр НДІ ПобутМаш»).

21 вересня, 700 – екскурсія.

В рамках проведення конференції буде видано тематичний збірник наукових праць “^ Обладнання та технології харчових виробництв” (випуск 29). Збірник входить до Переліку наукових фахових видань, затвердженого ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.

Для опублікування у збірнику (випуск 29) матеріалів статті необхідно не пізніше 15 березня 2012р. надіслати на адресу оргкомітету:

  • друкований та електронний варіант статті, оформлених за представленими вимогами, у двох екземплярах за підписом автора (авторів) із зазначенням найменування напрямку (назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора);

- друкований та окремим файлом електронний варіант анотації, ключові слова російською та англійською мовами, де обов’язково вказується назва статті, повне ім’я та прізвище автора(ів), та авторська довідка.

  • рецензію або виписку із засідання кафедри.

За підсумками роботи конференції буде видано матеріали, які сформовані на основі тез доповідей учасників конференції. Обсяг доповідей – до двох машинописних сторінок.

8-062-304-27-82 (кафедра холодильної і торговельної техніки),

E-mail: htt@kaf.donduet.edu.ua.

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

наукових статей, які подаються до публікації в тематичному збірнику

наукових праць "Обладнання та технології харчових виробництв"


^ Обсяг матеріалів, що направляються до редакції, повинен становити від п'яти повних до восьми машинописних сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, літературу.

1 Стаття повинна бути набрана українською мовою громадянами України, громадянами інших країн – англійською або російською, в редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, розміром 14, з одинарним міжрядковим інтервалом, у форматі А4 (210Ч297). Шрифт у заголовках, текстах, ілюстраціях повинен співпадати. Поля з усіх боків мають становити по 20 мм.

Ілюстрації та графіки, що супроводжують текст, повинні бути розміщені в кадрі в книжковій орієнтації.

2 Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТу 2.105-95. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця  мати назву.

2.1 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо рисунок один, то він позначається "Рисунок 1". Слово "Рисунок" і назву розміщують після пояснювальних даних і розташовують таким чином: Рисунок 1  Деталі приладу...

Рисунки мають бути розміром не менше 6060 через один інтервал від основного тексту та згрупованими. Шрифт тексту на осях графіків слід виконувати розміром 12.

2.2 Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше наведено посилання на неї, або на наступній сторінці. Не допускається розміщувати таблицю вздовж довжини сторінки аркуша документа (таблиці виконуються тільки в книжковій орієнтації). Якщо таблиця виходить за формат сторінки, її ділять на частини, при цьому в кожній частині повторюють її головку або боковик. Слово "Таблиця" вказують один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть "Продовження таблиці", вказуючи номер. Назву варто розташувати над таблицею.

Наприклад: ^ Таблиця 1  Дані експериментальних…

Таблиця відокремлюється від тексту одним рядком.

Під час посилання на ілюстрації та таблиці слід писати: “… відповідно до рисунка 1” і т.п.

2.3 Формули повинні відокремлюватися одним рядком від решти тексту, центруватися, мати нумерацію. Номери формул вказують у круглих дужках, які мають бути вирівняні до правої межі тексту.

Редактор формул Microsoft Equation.

Стиль формул для Microsoft Eguation  курсив, розмір складових формули:

Full______________________ 14 pt.

Subscript/Superscript________ 10 pt.

Sub-Subscript/Superscript____ 8 pt.

Symbol___________________ 15 pt.

Sub-Symbol_______________ 11 pt.

3 ^ Стаття повинна мати такі структурні елементи: індекс УДК; прізвище та ініціали автора(ів); науковий ступінь, вчене звання, скорочену назву організації, місто; назву; анотацію українською мовою; ключові слова; текст статті; літературу.

Індекс УДК міститься у верхньому лівому куті сторінки.

^ Прізвище та ініціали автора(ів), науковий ступінь, вчене звання друкувати малими (жирними) літерами через кому, які мають бути вирівняні до лівої межі тексту. Скорочену назву організації, місто друкувати в круглих дужках через кому, курсивом.

Назву потрібно друкувати великими (жирними) літерами по центру, відступивши один рядок.

Анотацію (обсягом 3-4 рядки) друкувати малими літерами, курсивом, відступивши один рядок.

Ключові слова із тексту статті друкувати малими (жирними) літерами, курсивом, через кому.

Текст статті, який складається зі вступу, основної частини і висновків, друкувати, відступивши від ключових слів один рядок. Згідно з вимогами ВАК, стаття повинна мати такі структурні елементи:

  • постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок із найважливішими науковими чи практичними завданнями;

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання поданої проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

  • формування цілей статті (постановка завдання);

  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  • висновки із зазначених проблем і перспективи подальших досліджень у поданому напрямку.

У тексті не повинно бути жодних шрифтових виділень (жирний шрифт, курсив, підкреслення). Використовувати треба ненумерований список з маркером у вигляді "тире" () за форматом висячого рядка з абзацним відступом. Нумерований список використовувати тільки в тих випадках, коли є посилання на нього в тексті.

Література оформлюється відповідно до ГОСТу 7.1:2006. Заголовок списку друкується жирними літерами, центрується. Неправильно наведене джерело літератури або наведене без посилання вилучається зі статті.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відмовити у друкуванні не відредагованих матеріалів, які не відповідають тематиці чи вимогам або надіслані пізніше вказаного терміну.

Адреса редакції збірника:

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31. Кафедра холодильної і торговельної техніки.

Е-mail: htt@kaf.donduet.edu.ua

Телефон кафедри холодильної і торговельної техніки: (062) 304-27-82.

Телефон відповідального секретаря збірника В.П. Данько: 050 226-66-79


УДК 621.56

Осокін В.В., Ржесік К.А., Селезньова Ю.А., Дьомін М.В. (ДонНУЕТ, Донецьк)


^ ПРО АКТУАЛЬНІСТЬ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖОБЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ У ПОБУТОВИХ ХОЛОДИЛЬНИКАХ ІЗОБУТАНУ ЯК ХОЛОДОАГЕНТУДана статистика відмов у роботі побутових холодильників внаслідок витоків у них ізобутану. Наведено відомості про види і причини пошкоджень їх компресорної системи. Показані відмінності умов і об’ємів витоків ізобутану з ліній нагнітання і всмоктування компресорної системи побутових холодильників. Обґрунтовано експериментально-теоретичним шляхом створення пожежонебезпеки за фактором утворення в повітрі горючої концентрації ізобутану при витоках його в побутових холодильниках.

Ключові слова: Побутовий холодильник. Лінії нагнітання і всмоктування компресорної системи. Пошкодження компресорної системи. Витоки ізобутану. Займання робочого тіла. Горіння ізобутану. Пожежа.


До 40-х років минулого століття в побутовій холодильній техніці використовувалися як холодоагенти вуглеводні...

Мета даної роботи - дати об'єктивну оцінку ступеня пожежонебезпеки…

Статистичний аналіз отриманих протягом чотирьох років даних…

Висновки. Таким чином, показана можливість витоків ізобутану…

Перспектива подальших досліджень.Надалі необхідні розробка…Література


^

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ


анотації та ключових слів англійською мовою


Osokin V.V., Rzhesik K.A., Seleznyova Y.A., Demin M.V.

THE RELEVANCE OF SOLUTION TO THE PROBLEM FIRE HAZARD IN USE IN REFRIGERATOR ISOBUTANE AS REFRIGERANT

Statistics of failures due to leakage of household refrigerators in them isobutane. Provides information on the types and causes damage to the compressor system. The differences of conditions and the volume of leakage of isobutane from line discharge and suction compressor systems of domestic refrigerators. Substantiated by experimental and theoretical creation of fire by the factor of education in the air concentration of isobutane fuel spills it in domestic refrigerators.

Key words: domestic refrigerator, discharge line and suction compressor system, damage to the compressor system, leakage of isobutene, inflammation of the working body, the burning of isobutene, fire.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи