Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Економіка підприємства» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Економіка підприємства»
Скачати 138.67 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Економіка підприємства»
Дата02.07.2012
Розмір138.67 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Економіка підприємства»


Економіка та організація інноваційної діяльності

Стратегія підприємства

Економіка підприємства

Потенціал підприємства

Організація виробництва

Проектний аналіз

Економіка праці та соціально-трудові відносини


Програми дисциплін


Економіка та організація інноваційної діяльності


Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку Іінноваційні процеси

Поняття та види інновацій. Поняття та напрямки інноваційної діяльності. Суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності. Життєвий цикл інновації. Державне регулювання інноваційної діяльності.

Інноваційна політика фірми. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства і продукції.

Основні складові інноваційної політики підприємства. Поняття та види інноваційних стратегій. Загальна послідовність розробки інноваційної стратегії. Вибір оптимальної інноваційної стратегії.

Оцінка економічної ефективності впровадження заходів з нової техніки

Поняття технології. Види технологічних змін. Критерії вибору найкращої технології. Критерії доцільності припинення експлуатації застарілої техніки. Розрахунок економічного ефекту від впровадження прогресивних технологій.

Система управління інноваційними процессами

Мета та завдання інноваційного менеджменту. Економічні, адміністративні та соціально-психологічні методи управління інноваційними процесами, інноваційними програмами та проектами. Організація процесів розробки та впровадження інновацій. Інноваційні обґрунтування у бізнес-плануванні.

Сучасні організаційні форми реалізації інновацій

Поняття інноваційного підприємства. Інноваційні центри. Технополіси. Технологічні парки. Інноваційні бізнес-інкубатори. Зарубіжний досвід організації впровадження інновацій. Інноваційна інфраструктура.

Управління ризиком та фінансування інноваційних процесів

Чинники ризику інноваційної діяльності. Методи оцінки та управління ризиком інноваційної діяльності. Страхування, диверсифікація ризиків. Особливості фінансування інноваційної діяльності.

Комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності фірми

Критерії оцінки ефективності інноваційної діяльності фірми. Методи оцінки. Економічна оцінка впливу інновацій на результати діяльності підприємства.

Оцінка економічної ефективності інноваційних проектів

Поняття інноваційного проекту. Порівняння варіантів інноваційних проектів. Процес відбору інноваційних проектів на підприємстві. Критерії вибору найкращого інноваційного проекту
^ Управління якістю інноваційної продукції

Поняття інноваційної продукції. Методи оцінки якості інноваційної продукції. Методи управління якістю інноваційної. продукції. Функціонально-вартісний аналіз.

Література

1. Економіка й організація інноваційної діяльності : підруч. / О.І. Волков, М.П. Денисенко та ін. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 960 с.

2. Микитюк П.П. Інноваційна діяльність : навч. посіб. / П.П. Микитюк, Б.Г. Сенів. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.


Стратегія підприємства


Введення в стратегічний менеджмент.

Передумови розвитку стратегічного управління в наших умовах. Етапи розвитку корпоративного планування. Сутність стратегічного менеджменту.

Основні складові стратегічного менеджменту.

Поняття стратегічної одиниці бізнесу і портфелю підприємства. Типи стратегій. Основні етапи стратегічного менеджменту. Місія і цілі підприємства.

Аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища.

Склад і типи зовнішнього середовища. Аналіз галузі. Стратегічні групи конкурентів. Аналіз споживачів.

Управлінський аналіз.

Цілі, принципи і методи управлінського аналізу. Визначення стратегічних ресурсів і сфер діяльності підприємства. Можливі підходи до визначення структури управлінського аналізу. Проблеми управлінського аналізу, його місце в розробці стратегії підприємства.

Портфельний аналіз.

Призначення і основні етапи портфельного аналізу. Матриця Бостонської консультаційної групи. Матриця МакКінсей – Дженерал Електрік. Матриця Ансоффа і трьохмірна схема Абеля. Діловий комплексний аналіз (база даних РІМS).

Конкурентні переваги.

Визначення конкурентних переваг підприємства. Основні методи досягнення конкурентних переваг: Конкурентні переваги на основі низьких витрат; Стратегія диференціації; Стратегія фокусування, першопрохідника і синергізму. Бізнес – план, як форма представлення ділової стратегії підприємства.

Стратегія диверсифікації діяльності підприємства.

Цілі і мотиви диверсифікації. Інтеграція і диверсифікація. Основні форми об’єднань підприємств. Управління диверсифікованими підприємствами. Вигоди і втрати диверсифікації.

Стратегічні альтернативи і умови реалізації стратегії.

Визначення стратегічних альтернатив. Критерії вибору стратегічних альтернатив. Умови реалізації стратегії: атруктура і система управління; культура і персонал підприємства. Реалізація стратегії.

Напрями розвитку і перспективи використання ідей стратегічного менеджменту.

Нові підходи до формування конкурентних переваг та змагання у формуванні компетенцій. Принципи управління змінами. Моделі організаційних змін. Інноваційне управління персоналом підприємства.

Література

1. Афанасьєв М.В. Стратегія підприємства: навч.-метод. посіб. / М.В. Афанасьєв, Г.О. Селезньова. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 272 с.

2. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Г.І. Кіндрацька. – К. : Знання, 2006. – 366 с.

3. Міщенко Ф.П. Стратегічне управління : навч. посіб. / Ф.П. Міщенко. – К : Центр навч. лі-ри, 2004. – 336 с.


Економіка підприємства


Теорії підприємств і підприємницька діяльність суб’єктів господарювання

Поняття місія, цілі та напрямки діяльності підприємства. Теорії та моделі підприємств. Основи підприємницької діяльності. Cучасні форми організації бізнесу та взаємодії його учасників.

Види підприємств та їх організаційно-правові форми

Класифікація видів підприємств за різними ознаками та її практичне значення. Поняття та види господарських товариств. Інтеграційні форми підприємств та організацій.

Зовнішнє середовище господарювання підприємства

Види ринків за різними структуризаційними ознаками. Інфраструктура ринку. Закриті та відкриті системи. Поняття зовнішнього середовища, фактории впливу, та їх взаїмоповязаність.

Структура та управління підприємством

Структура підприємства. Типи та види організаційної структури. Види, типи та чинники формування виробничої інфраструктури. Функції, методи, та принципи управління підприємством.

Ринок і продукція

Програма діяльності підприємства. Натуральні та вартісні показники виробничої програми та їх взаємозв'язок. Сутність факторного аналізу зміни обсягів виробництва. Асортиментної політики підприємства. Стратегія й тактика маркетингу на підприємстві.

Планування діяльності підприємства

Предмет, мета і об’єкти прогнозування. Методи прогнозування. Сутність принципи та методи планування на підприємстві. Види планування.

Персонал підприємства, продуктивність та оплата праці

Персонал підприємства. Продуктивність праці та методи її розрахунку. Нормування праці та планування чисельності промислово-виробничого персоналу. Мотивація та оплата праці.

Капітал підприємства

Основний капітал підприємства. Склад та структура основних виробничих фондів (ОВФ) підприємства. Групування ОФ. Види вартості ОВФ. Зношення ОВФ. Сутність амортизації ОВФ та методи її нарахування. Показники ефективності відтворення та використання ОВФ. Сутність, склад та структура оборотних коштів підприємства. Джерела формування оборотних коштів. Показники оборотності оборотних коштів та шляхи прискорення їх обігу. Нормування оборотних коштів на підприємстві. Нормування витрат матеріальних ресурсів, показники їх використання. Нематеріальні ресурси і активи.

Інвестиційні ресурси

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Джерела фінансування інвестицій. Інвестиційний проект та основні етапи його впровадження. Показники оцінки ефективності та доцільності реалізації інвестиційного проекту.

Інноваційні процеси

Поняття інновацій та інноваційної діяльності. Класифікація інновацій. Життєвий цикл інновації та її основні етапи. Науково-технічний прогрес (НТП), його форми та пріоритетні напрями. Оцінка економічного ефекту від впровадження нових прогресивних технологій.

Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства.

Організація виробництва та забезпечення якості продукції

Організація виробництва. Поняття та види інфраструктури підприємства. Якість та конкурентоспроможність продукції та напрямки її забезпечення.

Витрати на виробництво та реалізацію продукції

Витрати підприємства та собівартості продукції. Класифікація витрат підприємства. Групування витрат за економічними елементами та статями калькуляції. Віднесення непямих витрат на собівартість продукції. Види собівартості продукції та її структура. Оцінка рівня витрат підприємства та шляхи зниження собівартості його продукції.

Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

Ціни на продукцію підприємств. Цінова політика підприєства. Методи ціноутворення. Поняття прибутку і доходу. Особливості оподаткування підприємств. Формування чистого прибутку та його розподіл. Дивідендна політика підприємства. Показники прибутковості підприємства та продукції.

Розвитку підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація

Сутність і тенденції організаційного розвитку підприємств. Сутність трансформації, її види, напрями та форми. Реструктуризація підприємств.

Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства

Поняття фінансового стану підприємства та необхідність його оцінювання. Фінансова криза та антикризове управління на підприємстві.

Література

1. Економіка підприємства : теорія і практикум : навч. посіб. / за ред. доц. Н.Г. Міценко, доц. О.І. Ященко. – Львів : Магнолія-2006, 2008. – 688 с.

2. Бойчик І.М. Економіка підприємства : навч. посіб. / І.М. Бойчик. – К., 2007. – 478 с.


Потенціал підприємства


Характеристика потенціалу підприємства. Формування потенціалу підприємства

Потенціал підприємства. Взаємозв’язок економічного потенціалу країни, сфери діяльності, галузі, регіону і підприємства. Складові потенціалу підприємства, методи діагностики.Етапи та завдання формування потенціалу підприємства. Системи стратегічного оцінювання потенціалу підприємств.

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Формування конкурентних переваг підприємства. Завдання оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Напрямки підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Підходи до управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства. Системи управління якістю і їх роль у підвищенні конкурентоспроможності потенціалу підприємств.

Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

Завдання оцінювання потенціалу підприємства. Вимоги до вибору критеріїв, індикаторів та показників оцінки потенціалу. Принципи оцінювання потенціалу підприємства, особливості оцінювання його складових. Порівняльна характеристика систем стратегічного аналізу та оцінювання.. Методи та інструменти оцінки потенціалу підприємства.

Підходи до оцінювання потенціалу підприємства та управлінських рішень з його розвитку

Класифікація та порівняльний аналіз підходів до оцінювання потенціалу підприємства. Методи урахування вартості відшкодування вкладень у розвиток підприємства. Оцінювання впливу управлінських рішень на потенціал підприємства. Особливості оцінки потенціалу управлінських рішень.

Оцінювання складових потенціалу розвитку підприємства

Оцінка людського та інтелектуального потенціалу підприємства. Оцінка використання творчого потенціалу розвитку, та оцінка його ресурсних складових. Оцінка імовірнісних складових потенціалу розвитку підприємства. Моделювання процесів оцінювання потенціалу управлінських рішень.

Оцінювання потенціалу необоротних активів

Потенціал необоротних активів: земельних ділянок, будівель і споруд. Оцінювання виробничого потенціалу активної частини основних засобів, нематеріальних активів, фінансових активів.

Оцінювання потенціалу праці та оборотних активів

Оцінка потенціалу праці та оборотних активів. Оцінка потенціалу запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості. Оцінка потенціалу витрат та доходів майбутніх періодів.

Оцінювання вартості бізнесу

Оцінка вартості бізнесу. Методологічні основи оцінки вартості підприємства. Особливості оцінки вартості підприємства для конкретних цілей. Оцінювання впливу стану підприємства на його вартість.

Комплексна оцінка потенціалу підприємства та можливостей покращення його використання

Механізм комплексного діагностування та оцінювання стану підприємства. Вибір ефективних напрямків розвитку потенціалу та оцінка можливостей нарощування та покращення використання потенціалу підприємства. Формування реінжинірингового потенціалу розвитку підприємства.

Література

1. Потенціал підприємства : формування та оцінка. навч. посіб. / О.К. Добикіна та ін. – К. : Центр учбової лі-ри, 2007. – 208 с.

2. Довбенко В.І. Потенціал і розвиток підприємства. навч. посіб. / В.І. Довбенко, В.М. Мельник. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. - 156 с.


Організація виробництва


Організація виробництва як предмет вивчення. Теоретичні основи організації виробництва

Виробництво та виробнича діяльність. Сутність організації виробництва. Теоретичні основи, загальні закони та принципи організації. Закони і закономірності організації виробничих систем.

Виробничі системи. Підприємство як виробнича система і об’єкт організації.
Виробничий процес і організаційні типи виробництва. Організаційне проектування виробничих систем.


Організаційні структури: сутність та особливості, типи. Проектування організаційних форм управління. Показники, що характеризують структуру підприємства.

Організація комплексної технічної підготовки виробництва.

Зміст та завдання організації технічної підготовки виробництва. Організація науково-дослідної, конструкторської, технологічної, організаційно-планової підготовки виробництва.

Організація виробничих процесів у просторі. Виробнича структура підприємства.

Сутність організації виробничих процесів у просторі. Виробнича структура підприємства. Показники, що характеризують виробничу структуру підприємства.

Організація виробничого процесу в часі

Виробничий цикл та розрахунок його тривалості при різних видах руху предметів праці. Показники ефективності організації виробничих процесів.

Організація трудових процесів і робочих місць. Організація нормування праці

Суть, зміст і завдання організації праці (ОП). Організація трудових процесів та робочих місць. Поняття та об’єкти нормування праці. Затрати робочого часу. Методи нормування.

Методи організації виробництва

Організація непотокового та потокового виробництва. Розрахунок потоків.

Сіткове моделювання виробництва

Основні правила побудови сіткових графіків. Алгоритм розрахунку сіткових графіків.

Організація планування виробництва.

Сутність і задачі планування. Методи організації робіт з планування.

Організація допоміжних виробництв та обслуговуючих господарств.Організація матеріально-технічного постачання та збуту. Організаційно-виробниче забезпечення якості продукції.

Загальні поняття про якість продукції, показники якості продукції. Методи оцінки якості продукції.

Література

1. Тян Р.Б. Організація виробництва : навч. посіб. / Р.Б. Тян, І.В. Багрова. – К. : центр навч. л-ри, 2005. –

248 с.

2.Козик В.В. Організація виробництва : навч. посіб. / В.В. Козик, А.С. Гавриляк. – К. : Знання, 2011.- 222с.


Проектний аналіз


Суть і зміст проектного аналізу.

Предмет і мета проектного аналізу. Еволюція проектного аналізу. Концепція проектного аналізу. Принципи проектного аналізу.

Концепція проекту. Життєвий цикл проекту.

Поняття проекту та його основні ознаки. Економічна взаємозалежність проектів. Класифікація проектів. Середовище та учасники проекту. Життєвий цикл проекту. Передінвестиційна, інвестиційна та експлуатаційна фази проекту. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень.

Концепція затрат і вигід у проектному аналізі.

Визначення цінності проекту. Поняття явних і неявних вигід і затрат. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі. Визначення вигід у проектному аналізі. Поняття затрат у проектному аналізі. Особливості і визначення затрат у проектних розрахунках.

Цінність грошей у часі. Грошовий потік.

Поняття майбутньої і теперішньої вартостей. Номінальна та реальна процентні ставки. Фактори, які впливають на вартість грошей. Проектний грошовий потік та його розрахунок.

Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень.

Оцінка ефективності проектних рішень. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв. Порівняння проектів за різними критеріями оцінки. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів.

Динамічний аналіз беззбитковості проекту.

Управління структурою витрат за проектом. Поняття і розрахунок беззбитковості проекту. Особливості визначення різних видів точки беззбитковості проекту. Використання операційного левериджу для прийняття проектних рішень. Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін.

Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності.

Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків. Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів. Методи зниження ризику.

Аспекти проектного аналізу

Комерційний аналіз. Технічний аналіз. Екологічний аналіз. Інституційний аналіз. Соціальний аналіз. Фінансовий аналіз. Економічний аналіз.

Література

1. Проектний аналіз : навч. посіб. / Рижиков В.С., Яковенко М.М., Латишева О.В. та ін. – К. : ЦУЛ, 2007 – 384 с.

2. Митяй О.В. Проектний аналіз : навч. посіб. / О.В. Митяй. – К. : вид. дім «Професіонал», 2008. – 288 с.


Економіка праці та соціально-трудові відносини


Об’єкт, предмет і завдання дисципліни « Економіка праці та соціально-трудові відносини».

Праця й соціально-трудові відносини як предмет наукового економічного дослідження.

Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва.

Соціально-економічна сутність праці та її функції. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства.

Соціально-трудові відносини як система та механізм її функціонування.

Соціальна сутність, чинники формування соціально-трудових відносин. Методи регулювання СТВ.

Роль держави у регулюванні соціально-трудових відносин. Наймані працівники та профспілки.

Соціальне партнерство.

Організація праці: регулювання робочого часу і міри праці.

Сутність, зміст і завдання організації праці. Затрати робочого часу та методи нормування праці.

Продуктивність та ефективність праці.

Сутність продуктивності та ефективності праці. Політика доходів і регулювання заробітної плати.

Сутність вартості робочої сили.

Доходи населення та джерела їх формування. Функції, форми, системи зарплати, преміювання.

Планування, аналіз, звітність і аудит у сфері праці.

Зміст і показники плану з праці. Планування,аналіз продуктивності праці. Звітність, аудит у сфері праці.

Ринок праці та його регулювання.

Поняття ринку праці в економічній системі, його сутність, елементи. Кон’юнктура, функції ринку праці.

Соціально-трудові відносини зайнятості

Економічна та соціальна сутність зайнятості. Безробіття як економічна категорія, його види.

Моніторинг соціально-трудової сфери.

Сутність і завдання моніторингу. Основні напрями моніторингу.

Зарубіжний досвід соціально-трудових відносин.

МОП. Цілі і основні напрямки діяльності МОП. Проблеми формування і розвитку СТВ в Україні.

Література

1. Законодавство України про працю. Збірник законодавчих і нормативних актів. – К. : Атака, 2010. – 944 с.

2. Богиня Д.П. Основи економіки праці. навч.посіб. / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. – К. ׃ Знання – Прес, 2008. – 313 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Економіка підприємства» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Економіка підприємства» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Економіка підприємства» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Економіка підприємства» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Економіка підприємства» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Економіка підприємства» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
Незгасаючі та згасаючі гармонічні коливання з одним та багатьма ступенями вільності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Економіка підприємства» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Економіка підприємства»
Поняття та види інновацій. Поняття та напрямки інноваційної діяльності. Суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності. Життєвий цикл...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Економіка підприємства» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Економіка підприємства»
Поняття та види інновацій. Поняття та напрямки інноваційної діяльності. Суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності. Життєвий цикл...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Економіка підприємства» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Економіка підприємства» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи