Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту icon

Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту
Скачати 77.91 Kb.
НазваМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту
Дата02.07.2012
Розмір77.91 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»


Макроекономіка

Мікроекономіка

Основи менеджменту

Управління персоналом

Основи зовнішньоекономічної діяльності


Програми дисциплін


Основи менеджменту


Сутність та значення менеджменту

Управління та менеджмент. Категорії, закони і принципи менеджменту. Менеджери та підприємці. Поділ управлінської праці та рівні управління.

Історичні етапи розвитку науки про менеджмент

Етапи розвитку менеджменту. Основні етапи розвитку управлінської науки в Україні.

Організація та процес менеджменту

Сутність та класифікація організацій. Організація як система. Формальні та неформальні групи в організації. Фактори впливу на організацію. Життєвий цикл організації. Процес менеджменту та його етапи. Функції та технологія менеджменту.

Методи менеджменту

Сутність методів менеджменту та їх взаємозв’язок із функціями менеджменту. Класифікація методів менеджменту та характеристика їх різновидів.

Управлінські рішення

Сутність управлінських рішень та їх взаємозв’язок з методами менеджменту. Класифікація управлінських рішень та характеристика їх різновидів. Процес прийняття та оптимізації управлінських рішень.

Інформація та комунікації у менеджменті

Інформація, її види та роль у менеджменті. Поняття і характеристика комунікацій.

Література

1. ???

2. ???


^ Управління персоналом


Управління персоналом у системі менеджменту організацій

Основні терміни, поняття та категорії в управлінні персоналом. Управління персоналом: означення, предмет, об’єкт, цілі та основні завдання. Методи управління персоналом. Принципи управління персоналом. Етапи історичного розвитку управління персоналом. Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. Науково-технічний прогрес і нові вимоги до працівників.

Зарубіжний досвід управління персоналом

Практичний досвід управління персоналом у різних країнах.

Система управління персоналом організації (СУПО)

Принципи побудови системи управління персоналом організації. Цілі, функції та структура СУПО. Основні елементи (підсистеми) управління персоналом.

Персонал організації як соціальна система

Характеристика персоналу організації. Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова. Соціальна структура персоналу: за віком, статтю, стажем роботи, рівнем освіти. Поняття професії, кваліфікації, спеціальності, посади. Модель співробітника і модель посади. Кваліфікаційна карта та карта компетенцій. Чисельність персоналу: показники чисельності персоналу. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Компетентність працівника. Професійна компетентність і професійна придатність. Системи опису професій за кордоном. Професійна орієнтація нових працівників. Методи та форми професійної орієнтації.

Людина як об’єкт/суб’єкт управління персоналом

Поняття «Особистість». Основні характеристики. Поняття трудового особистісного потенціалу. Мотивація трудової поведінки і діяльності. Ставлення до праці. Типологія трудової поведінки.

Група в організації як об’єкт управління. Формування колективу організації. Згуртованість та соціальний розвиток колективу

Поняття групи, поведінка особистості в групах, теорія груп, різновиди соціальних груп. Формальні і неформальні групи. Колектив як соціальна група. Специфіка жіночих колективів. Етапи розвитку групи (колективу). Роль менеджера з персоналу у формуванні колективу. Лідерство в колективі. Згуртованість колективу. Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкта управління. Психологічна сумісність працівників в організаціях. Вимоги до психологічних якостей працівників та керівників сучасних організацій. Соціальний розвиток колективу. Корпоративна культура в системі управління персоналом. Формування корпоративної культури: цінності і традиції колективу.

Кадрова політика організації

Зміст, завдання та принципи кадрового планування в організації. Стратегічне, тактичне і оперативне планування. Завдання. Планування потреби в персоналі. Фактори, що впливають на визначення потреби у персоналі. Теоретичні основи розрахунку оптимальної чисельності працівників організації.

Організаційне забезпечення управління персоналом

Служби управління персоналу, їх різновиди та функції. Стан, проблеми і тенденції розвитку кадрових служб. Основні напрями перебудови кадрових служб в сучасних умовах. Статус, організаційна побудова та принципи розподілу повноважень. Взаємозв’язок кадрової служби з іншими підрозділами організації. Реорганізація роботи кадрової служби. Інформаційне забезпечення служби управління персоналом. Кінцеві результати і ефективність діяльності служб управління персоналом. Автоматизовані системи управління персоналом. Організація обліку та звітності по персоналу. Іноземний досвід формування служб управління персоналу.

Форми та методи комплектування організації персоналом

Визначення вакантних місць. Основні джерела інформації про вакансії. Організація пошуку та джерела залучення персоналу. Ефективність способів залучення персоналу. Методи та процедури відбору персоналу. Позиція і поведінка роботодавця при підборі персоналу. Позиція і поведінка найманого робітника при працевлаштуванні. Аналіз стандартних помилок працедавців при відборі кандидатів. Форми трудових договорів.

Професійна і соціально-психологічна адаптація нових працівників

Поняття і види адаптації персоналу, управління адаптацією. Етапи адаптації персоналу. Адаптація керівника в колективі. Адаптація працівників і стреси. Фізіологічна адаптація до режимів роботи.

Оцінювання та атестація персоналу

Необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. Ділова оцінка персоналу: сутність, види, методи, організація. 3 Критерії та методи оцінки персоналу. Оцінювання якості роботи різних категорій персоналу. Оцінка індивідуального внеску Оцінювання робітників і службовців. Оцінювання спеціалістів. Оцінювання керівників. Атестація персоналу. Види атестації. Методологія атестації. Зміст атестації для різних категорій персоналу. Запобігання суб’єктивності.

Професійний розвиток персоналу

Суть професійного розвитку персоналу. Організація системи професійного навчання персоналу. Методи і форми професійного навчання. Підвищення кваліфікації персоналу. Професійне навчання на закордонних підприємствах. Підготовка і формування резерву керівників.

Розвиток кар’єри в організаціях

Типи, етапи і цілі кар’єри. Управління кар’єрою.

Управління процесом вивільнення персоналу

Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. Форми звільнення: з ініціативи адміністрації та за власним бажанням. Аутсорсинг, аутплейсмент. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Типові порушення трудової та виконавчої дисципліни, причини їх виникнення. Дисциплінарний вплив. Управління плинністю кадрів, фактори, що їх зумовлюють. Показники абсолютні та відносні. Розроблення заходів з плинності персоналу.

Соціальне партнерство в організації

Соціальні партнери в організації: роботодавець і наймані працівники. Інтереси роботодавця і працівників: спільність і розбіжність, імовірність виникнення і загострення конфліктів. Спільне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників. Громадські організації. Роль профспілкової організації в представництві інтересів найманих працівників. Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального партнерства. Сторони колективного договору. Зміст колективного договору. Колективні переговори, порядок укладання і реєстрації договору, строк чинності колективного договору. Соціальна відповідальність менеджера перед суспільством, колективом та окремим. Працівником.

Управління конфліктами

Поняття конфлікту, причини виникнення конфліктів. Етапи розвитку конфліктів, форми проходження конфліктів. Управління трудовими конфліктами. Способи вирішення конфліктів. Роль примирних процедур у вирішенні трудового конфлікту.

Ефективність управління персоналом

Ефективність роботи персоналу: сутність та підходи. Методика оцінки ефективності. Методики оцінки за якістю та результатами праці. Взаємозалежність ефективної роботи підприємства від робіт персоналу. Критерії ефективності Соціальна та економічна ефективність персоналу. Бальна методика оцінки ефективності персоналу: теорія, зміст, застосування. Комплексна оцінка управлінської праці: суть принципи, застосування. Оцінка за коефіцієнтом трудової участі: сутність, розрахунок, переваги та недоліки у застосуванні. Порівняльна характеристика різних методів оцінки ефективності роботи персоналу. Специфіка процесу управління персоналом в багатонаціональних організаціях.

Література

1. ???

2. ???


^ Основи зовнішньоекономічної діяльності


Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності

Поняття, види та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти та об’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Форми зовнішньоекономічних зв’язків.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Поняття зовнішньоекономічної політики держави. Структура регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти та об’єкти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Сутність і класифікація методів тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Види мит.

Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Сутність і класифікація методів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоекономічні операції

Поняття і види зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоторговельні операції.

Зовнішньоекономічний договір (контракт)

Поняття і структура зовнішньоекономічного договору (контракту). Підготовка та укладання зовнішньоекономічних договорів

Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Сутність інформаційного забезпечення та види документів у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

Спільні підприємства

Сутність спільних підприємств, порядок їх створення та державної реєстрації.

Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Державна політика в Україні щодо валютного регулювання. Система валютного контролю. Поняття про валютний курс, методи його розрахунку. Валютні цінності. Порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті.

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності країни, регіону, галузі.

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Валютна ефективність експорту та імпорту. Економічна ефективність зовнішньоекономічних операцій. Показники ефекту експорту та імпорту.

Література

1. ???

2. ???

Схожі:

Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту
Управління та менеджмент. Категорії, закони І принципи менеджменту. Менеджери та підприємці
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту
Управління та менеджмент. Категорії, закони і принципи менеджменту. Менеджери та підприємці
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту
...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Основи менеджменту та адміністрування”, „Управління персоналом”, „Зовнішньо-економічна діяльність підприємства”, „Операційний менеджмент”,...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Основи менеджменту та адміністрування”, „Управління персоналом”, „Зовнішньо-економічна діяльність підприємства”, „Операційний менеджмент”,...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін професійної підготовки: “Історія економіки та економічної думки”, “Макроеко­номіка-2”,...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін професійної підготовки: “Історія економіки та економічної думки”, “Макроеко­номіка-2”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи