Логістика ● Логістичне обслуговування icon

Логістика ● Логістичне обслуговування
Скачати 172.6 Kb.
НазваЛогістика ● Логістичне обслуговування
Дата02.07.2012
Розмір172.6 Kb.
ТипКонцепція

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Логістика»


Логістика

Логістичне обслуговування

Функціональна логістика


Програми дисциплін


Логістика


Логістика – інструмент ринкової економіки

Поняття і сутність логістики. Походження терміну, сучасні визначення логістики. Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Особливості сучасного етапу розвитку логістики. Мета і завдання логістики. Рівні формування логістики. Досвід зарубіжних країн у завдання логістики. Роль логістики в реформуванні економіки України.

Концепція інтегрованої логістики

Засади сучасної концепції логістики. Концептуальна основа інтеграції логістики. Внутрішня та зовнішня інтеграція. Логістичні системи та їх елементи. Класифікація і структуризація логістичних систем. Оперативні цілі логістики: швидка реакція, мінімальна невизначеність, мінімальний обсяг запасів, якість, підтримка життєвого циклу. Базові характеристики концепції логістики: системність, корисність, ефективність, орієнтація на споживача, повні витрати. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. Економічний ефект від використання логістики.

Об’єкти логістичного управління та логістичні операції

Об’єкти дослідження в логістиці. Поняття матеріального потоку та показники, що їх характеризують. Класифікація матеріальних потоків. Інформаційні потоки та їх класифікація. Фінансові потоки та їх класифікація. Потоки послуг. Логістичні операції з матеріальними, інформаційними, фінансовими та сервісними потоками. Загальні схеми взаємодії потоків. Інтегровані логістичні потоки. Критерії оптимального управління інтегрованими потоками.

Логістична діяльність та логістичні функції

Логістичні процеси. Основні види логістичної діяльності: постачання і закупівлі, зовнішнє і внутрішнє транспортування, складування, контроль запасів, комплектування замовлень, вантажопереробка, управління фізичним розподілом, зворотна дистрибуція, вибір місця розміщення, комунікації. Організація логістичної діяльності. Основні логістичні функції та їх розподіл між різними учасниками логістичного процесу. Основні логістичні функції та їх розподіл між різними службами підприємства. Інфраструктура логістичних процесів.

Логістичний менеджмент в системі загального менеджменту

Логістична місія та логістичне середовище підприємства. Визначення та місце логістичного менеджменту. Інтеграція функцій управління бізнес-процесами в рамках логістичного менеджменту. Логістичний мікс «7R». Взаємодія логістичного менеджменту з маркетингом, з фінансовим та виробничим менеджментом. Логістика і стратегічне планування. Стратегія підприємства і логістична стратегія. Стратегічна роль логістики і види логістичних стратегій. Стратегія інтеграції. Стратегія зниження витрат. Стратегія обслуговування клієнта. Логістика як інтегруюча стратегія підприємства.

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері виробництва

Традиційна і логістична концепції організації виробництва. Внутрішньовиробничі логістичні системи і їх роль в удосконаленні управління виробництвомтоварів і послуг. Виштовхуючи та витягуючі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці. Мікрологістична система «планування потреби в матеріалах/ресурсах» та її модифікації (MRP, MRP-1, MRP-2, ERP. Концепція «точно в термін» та мікрологістична система КАНБАН. Мікрологістична система ОПТ як синтез систем MRP та КАНБАН. Концепція ненасиченого виробництва («lean production»). Ефективність застосування логістики при управлінні матеріальними потоками на виробництві.

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері обігу

Організація дистрибуції матеріалів та готової продукції. Традиційний і логістичний підходи до управління розподілом матеріалів і готової продукції. Логістичні канали та логістичні ланцюги. Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу. Логістичні посередники в дистрибуції, їх класифікація та функції. Координація та інтеграція дії логістичних посередників. Проектування дистрибуційних систем. Система планування матеріальних ресурсів в каналах розподілу DRP та її модифікація DRP-2. Системи швидкого реагування на попит (DDT), швидкої реакції (QR), планування неперервного поповнення (CPR) та ефективної реакції на запити споживачів (ECR) та особливість управління матеріальними потоками в них. Специфіка логістичної діяльності в кожній системі. Ефективність застосування логістики приуправлінні матеріальними потоками у сфері обігу.

Логістичний підхід до обслуговування споживачів

Технологія роботи з клієнтами. Технологічна схема обробки замовлень. Логістичні принципи обслуговування. Поняття логістичного обслуговування. Формування системи логістичного обслуговування. Залежність витрат на сервіс від рівня сервісу. Методи оцінки рівня логістичного обслуговування. Визначення оптимального рівня логістичного обслуговування. Логістика сервісного відгуку – SRL.

Економічне забезпечення логістики

Структура та обсяги логістичних витрат. Вплив логістичних витрат на ринкову вартість продукції. Співзалежність складових логістичних витрат. Підвищення ефективності виробництва продукції та послуг за рахунок управління логістичними витратами. Ідентифікація конфлікту витрат. Концепція мінімізації загальних витрат підприємства. Логістика як фактор підвищення фінансової стійкості та конкурентоспроможності підприємства. Вплив логістики на доходність активів.

Сучасні тенденції розвитку логістики

Причини удосконалення теорії логістики (конкуренція в ланцюгах постачань, формування торгових мереж, аутсорсинг, створення союзів, альянсів, партнерство в поставках тощо). Удосконалення комунікацій. Логістичні інформаційні системи. Сучасні інформаційні технології в логістиці. Глобалізація і розвиток міжнародної торгівлі. Єврологістика. Глобальна логістика. Глобальні ланцюги постачань

Література

1. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії : підруч. / Є.В. Крикавський – 2-е вид., доп. і перероб. – Львів : НУ «Львівська політехніка» ; Інтелект-Захід, 2006, – 456 с.

2. Є.В. Крикавський Логістика : компендіум і практикум : навч. посіб. / Є.В. Крикавський, Н.Є. Чухрай, Н.В. Чорнописька. – К. : Кондор, 2006. – 340 с.


^ Логістичне обслуговування


Обслуговування споживача як вид діяльності

Поняття обслуговування споживача. Обслуговування споживача як критерій якості роботи. Обслуговування споживача як філософія управління та місія підприємтсва.

Сутність логістичного обслуговування споживача

Окреслення цілей логістичного обслуговування. Компоненти логістичного обслуговування: час поставки, доступність товару, гнучкість, частота, комплектність та відповідність поставок, гарантії та процедури розгляду скарг тощо. Елементи та критерії лоістичного обслуговування споживача. Зміна споживчих пріоритетів в логістичному обслуговуванні.

Процес логістичного обслуговування споживача

Основні етапи процесу логістичного обслуговування: інформування потенційних споживачів, отримання та опрацювання замовлення, поставка товару, розгляд скарг та вимог, відповіді на рекламації, утилізація. Лояльний клієнт" і вигоди від його утримання. Визначення пріоритетів в обслуговуванні споживача. Базовий рівень обслуговування. Диверсифікація логістичних послуг. Сегментування споживачів та розробка пакетів логістичних послуг для різних сегментів.

Логістичні рішення в системі обслуговування споживача

Вибір рівня логістичного обслуговування споживача. Витрати на логістичне обслуговування споживача та їх ефективність. Кількісна оцінка рівня логістичного обслуговування. Моделювання процесу вибору оптимального рівня логістичного обслуговування споживача.

Стандарти логістичного обслуговування та якість послуг

Поняття та мета розробки «стандартів обслуговування». Якість послуг, очікування споживачів та їх задоволення. Критерії якості роботи і способи мотивації працівників, що надають логістичні послуги. Контроль рівня задоволеності споживача та дотримання «стандартів обслуговування».

Концепції логістичного обслуговування споживача

Концепція «циклу замовлень» в управлінні обслуговуванням споживача. Замовлення як джерело інформації. Форми опрацювання замовлень. Логістичний цикл замовлень. Інформаційна логістична система (ІЛС) в обслуговуванні замовлень. Інтеграція ІЛС постачальника і замовника за допомогою ЕDІ. Концепція «ефективного обслуговування споживача» (ЕСR): характеристика, основні елементи, управління попитом і пропозицією. Концепція «швидкого реагування» на замовлення (QR).

Стратегії логістичного обслуговування споживача

Конфронтаційні стратегії обслуговування клієнта. Стратегії уникнення та ігнорування конкуренції в обслуговуванні споживача. Стратегії обслуговування на різних рівнях логістичної інтеграції. Методика розробки стратегії обслуговування споживача в логістичних системах: аудит, обслуговування, визначення цілей і стандартів сервісу, інституціоналізація системи управління, контролю і аудиту.

Література

1. Чухрай Н.І. Логістичне обслуговування : підруч. / Н.І. Чухрай. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006 – 284 с.

2. Крикавський Є.В. Логістичне управління : підруч. / Є.В. Крикавський. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.

3. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг. підруч. / Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай – Львів, вид-во НУ «Львівська політехніка», 2001 – 336 с.


^ Функціональна логістика


Організація постачання та управління замовленнями

Значення функції управління постачанням. Логістичний підхід до управління постачанням. Основи матеріально-технічного постачання. Матеріально-технічні ресурси. Норми і нормативи. Коефіцієнт використання. Коефіцієнт здобування. Коефіцієнт розкрою. Метод укрупнених нормативів. Метод перевідних коефіцієнтів. Організація матеріально-технічного забезпечення. Внутрішньо фірмова організація. Організація зовнішніх господарських зв’язків. Транзитна форма постачання. Складська форма постачання. Планування постачання на підприємстві. Моделі планування постачання на підприємстві. Політика в сфері розробки програми постачання. Вартісний аналіз. Політика у сфері умов поставок. Політика комунікацій у сфері постачання. Планування доставки товарів. Характеристика окремих методів планування в постачанні і логістиці. АВС-аналіз. Динамічні моделі визначення оптимального обсягу закупівель. Методи управління складськими запасами і постачання. Основи управління закупівлями. Цілі управління закупівлями: розширення номенклатури, зменшення витрат, позбавлення від застарілих запасів і запасів, що повільно реалізуються. Максимізація закупівель за стандартними замовленнями. Оцінка діяльності відділу закупівель. Розроблення стратегії створення запасів. Розробка тактики закупівель. Критерії нарощування обсягів закупівель. Критерії зменшення обсягів закупівель. Оптимальна періодичність закупівель. Організація закупівель продукції. Етапи процесу закупівель. Формування плану закупівель. Попередній графік. Оголошення про подання пропозицій. Оцінка пропозицій. Заключні переговори. Документація. Постачання і контроль якості. Спірні питання. Організаційна структура управління постачанням. Обов’язки співробітників відділу закупівель. Фактори, що впливають на статус відділу закупівель в організації. Взаємодія відділу закупівель з іншими підрозділами підприємства: проектним відділом розробки дизайну, відділом маркетингу, бухгалтерією та фінансовим відділом. Обов’язки і повноваження менеджера із закупівель. Децентралізовані і централізовані закупівлі. Створення спільних команд з участю постачальників, клієнтів, покупців тощо. Консорціуми. Фактори, що впливають на вибір постачальника. Ціна продукції та вартісний аналіз. Якість постачань. Надійність постачальника. Здатність задовольняти вимоги споживачів. Терміни постачань. Готовність до постачання. Помилки в поставках. Гнучкість постачань. Інформаційна готовність. Географічне розташування. Методи вибору постачальників. Метод напівматриць. Метод оцінки за критеріями ціни, якості і надійності. Розрахунок рейтингу постачальників. АВС- та XYZ-аналіз постачальника. Якість. Розробка договору постачання. Предмет договору постачання. Укладання договору. Терміни виконання зобов’язань. Порядок постачання товарів. Комплексність постачання. Тара і упакування. Недоліки та терміни їх вияву. Обов’язки продавця. Обов’язки покупця. Одностороння відмова від виконання договору постачання. Розрахунок збитків при розриві договору. Відповідальне зберігання товару не прийнятого покупцем. Рекомендації щодо укладання договорів. Організація взаємодії з постачальником. Скорочення кількості постачальників. Довгострокові контракти. Оцінка проекту. Семінари для постачальників. Системи управління виробничими процесами та взаємодія з постачальниками. Заохочувальні програми. Премії. Штрафи. Первинна атестація постачальників. Кількісна оцінка діяльності постачальника. Методи розрахунку витрат на постачання. Ціни і знижки, митні платежі, податки. Витрати на транспортування. Вибір стратегії транспортування і складування в постачанні. Прямі операції між постачальником і замовником. Посередницькі торговельні операції. Інтегровані ланцюги постачань. Інформаційне забезпечення постачання. Використання сучасних технологій при здійсненні закупівель. Підвищення продуктивності за допомогою технічних засобів (факс, факс-модем, електронна пошта, супутниковий зв’язок). Електронний обмін даними (EDI) з постачальниками. Застосування штрих-кодів. Експертні системи. Потоки зовнішньої інформації у відділ закупівель. Внутрішні потоки інформації. Узгодження зустрічно діючих цілей у постачанні.

Організація виробництва і логістика

Планування виробництва та завдання виробничої логістики. Сучасне виробництво і логістика. Принципи планування виробництва. Роль логістичного підходу в організації виробництва. Цілі управління виробництвом. Зв’язок операційного менеджменту з логістичним в процесі управління виробництвом. Визначення потреби в сировині і матеріалах. Види потреб в матеріалах. Методи розрахунку потреби в матеріалах (детерміновані і стохастичні). Визначення потреби в матеріалах на основі виробничої програми. Планування потреби в матеріалах. Система планування потреб в матеріалах МРП. Цілі системи. Структурне дерево. Принцип кодування на початковому етапі. Складові системи МРП. Обсяг партії при плануванні потреби в матеріалах. Правила визначення розміру партії замовлення. Непорушний запас. Визначення обсягів замовлень. Можливості виробництва Організація виробничих процесів. Управління виробництвом. Вибір місця розташування підприємства. Розрахунок виробничих показників. Розрахунок тривалості виробничого циклу. Оптимальна партія виробів. Внутрішньозаводський оборот. Показники ритмічності. Питомі витрати сировини і матеріалів. Собівартість продукції. Коефіцієнт економічності виробів. Коефіцієнт використання матеріалів.

Управління запасами та організація їх складування

Основи управління запасами. Визначення запасів, їх роль та функції. Класифікація запасів. Матеріальні запаси. Запаси готової продукції. Запаси сировини і матеріалів. Незавершене виробництво. Логістичний підхід до управління запасами. Політика управління запасами на виробництві та в сфері обігу. Ризики утримання запасів. Інвентаризація запасів. Мета інвентаризації. Порядок проведення інвентаризації. Оперативний облік. Обов’язкова інвентаризація. Поточні перевірки. Інвентаризаційні комісії. Інвентаризаційний ярлик. Прийом продукції під час інвентаризації. Втрати продукції. Система інформаційного обміну. Інвентаризація запасів, що знаходяться в дорозі. Порівняльні відомості. Методи оцінки запасів продукції. Необхідність оцінки запасів продукції. Визначення вартості запасів. Нормативні витрати. Середні витрати. Оцінка запасів продукції. Метод середньої вартості. Оцінка по вихідній вартості. Середньозважений метод оцінки. Вплив різних методів оцінки запасів на розрахунок прибутку. Метод штучної оцінки. Метод FIFO, метод LIFO та їх порівняння Проектування і розробка систем управління запасами. Мета управління запасами. Структура загальних витрат при управлінні запасами. Стратегії управління запасами. Управління запасами в системі «Точно в термін» та в МРП. Логістичні принципи проектування систем управління запасами Методика розрахунку показників запасів продукції. Розрахунок оптимального розміру партії – економічного розміру замовлення. Модель виробничого замовлення. Модель замовлення з резервним запасом. Моделі з дисконтованою кількістю. Детерміновані та стохастичні моделі управління запасами. Основи проектування складів. Технічні і технологічні вимоги до облаштування складу. Основні конструктивні елементи складів. Спеціальні склади. Класифікація складів. Види складських приміщень. Вимоги до планування складських приміщень. Характеристика основних складських зон. Параметри навантажувально-розвантажувальних зон. Вибір складського обладнання. Організація складської діяльності. Суть і функції складів. Структура апарату складу і функції його працівників. Організаційна структура управління складським господарством. Посадові інструкції зав. складу. Системи складування. Принципи організації зберігання товарів на складі. Інформаційне обслуговування складу. Організація обліку запасів продукції на складі. Принципи обліку запасів продукції. Облік матеріалів і контроль за їх рухом. Прийом, зберігання і видача матеріалів. Документальне оформлення. Організація документообороту на складі. Розробка типового складського технологічного процесу. Надходження продукції на склад. Розвантаження продукції. Прийом продукції за кількістю і якістю. Переміщення до зони зберігання. Розміщення продукції на зберігання. Контроль продукції, що зберігається. Відслідковування продукції за категоріями. Підготовка звітної документації. Щоденний звіт про стан продукції на складі. Відбір продукції. Переміщення продукції до місця комплектування. Комплектування продукції за замовниками. Перевірка відповідності відібраної продукції рахункам-фактурам. Пакування продукції. Наклейка упаковочного листа. Маркування. Пломбування інвентарної тари. Переміщення тарних місць в експедицію відвантажень. Оформлення відвантажувальних документів. Видача продукції. Послуги із продажу, що надаються складом. Принципи ефективної організації складського технологічного процесу. Технологічні графіки. Автоматизована система управління складськими операціями. Управління переміщенням продукції. Організація надходження продукції на склад. Перелік факторів, що впливають на структуру і перелік операцій з приймання продукції на склад. Перевірка схоронності продукції при прийманні продукції від перевізника. Перелік операцій при доставці вантажів залізнодорожними вагонами, автомобільними засобами. Організація приймання продукції. Основні товаросупроводжуючі документи. Товарно-транспортна накладна. Залізнодорожна накладна. Претензії при втраті або пошкодженні вантажу. Види приймання на склад. Акт про вагу тари. Дії при нестачі або при надлишку. Способи визначення кількості. Попередня здача-приймання. Остаточна здача-приймання. Приймання за якістю. Акти про установлення розходження. Рекламаційний акт. Акт про належну якість продукції. Організація зберігання продукції на складі. Розміщення товарів на зберігання. Операції, що виконуються в процесі зберігання продукції. Види зберігання. Основні форми зберігання. Методи розміщення продукції на зберігання. Комплектація. Оброблення некондиційної продукції. Повернення продукції. Організація відпускання продукції зі складу. Склад технологічних операцій з відпускання. Виконання замовлень. Комплектація. Види відбору. Відбір асортименту на замовлення оптових покупців. Укладка скомплектованої продукції в тару. Відвантаження продукції зі складу. Необхідні документи при відпусканні продукції. Доручення. Товарний звіт. Товарно-транспортна накладна. Рахунок-фактура. Лімітно-заборна карта. Вимога-накладна. Відпускання матеріалів у виробництво. Відпускання матеріалів на сторону. Вантажопереробка. Основні принципи вантажопереробки. Системи вантажопереробки: механізовані, напівавтоматизовані, комп’ютеризовані. Розрахунок продуктивності підйомно-транспортного обладнання: крана, навантажувача, електроштабелера тощо. Розрахунок показників ефективності використання підйомно-транспортного обладнання. Коефіцієнт використання парку. Тривалість фактичної роботи машин. Максимально-можливий час використання машин. Коефіцієнт перевантаження. Коефіцієнт інтенсивного навантаження. Розрахунок оптимальної кількості засобів механізації та автоматизації. Методика розрахунку технологічних показників роботи складу. Вантажооборот складу. Коефіцієнт нерівномірності завантаження складу. Сумарна робота складу. Потреба в стелажному обладнанні. Місткість складу. Необхідна кількість складського обладнання. Складський товарооборот. Рівень складського обслуговування. Показники складів. Методика розрахунку показників використання складських приміщень. Показники роботи складу. Визначення загальної площі складу. Визначення корисної площі складу та її розрахунок. Розрахунок допоміжної площі. Площі дільниць приймання і комплектації. Визначення службової площі. Визначення довжини фронтів навантажувально-розвантажувальних робіт. Вмістимість складу. Коефіцієнт використання вмістимості складу. Вантажонапруженість складу. Витрати складів. Собівартість зберігання продукції. Доходи складів. Продуктивність праці працівників складу. Показники ефективності використання складської площі і об’єму. Методика розрахунку економічних показників роботи складу. Показники роботи складу. Фактори, що впливають на мінімізацію витрат на утримання складу. Основні економічні показники складської діяльності. Загальні витрати. Поточні складські витрати. Методи зменшення витрат на складське господарство. Автоматизація.

Транспортно-експедиційне забезпечення логістики

Транспортування продукції. Функції транспортування: переміщення і зберігання вантажів. Організаційні принципи транспортування: економія за рахунок масштабів вантажоперевезень та економія за рахунок дальності перевезень. Учасники перевезень. Логістичний принцип взаємодії учасників перевезень. Транспортна інфраструктура. Транспортні магістралі. Засоби транспорту. Перевізники. Види транспорту: автомобільний, залізничний, морський, повітряний, річковий, трубопровідний. Порівняльний аналіз видів транспорту. Критерії вибору виду транспорту. Правове регулювання внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів. Державне регулювання перевезень. Основні нормативні документи, що регулюють внутрішні перевезення вантажів. Міжнародні конвенції і угоди, що регулюють транспортну діяльність. Правове регулювання міжнародних перевезень вантажів. Основні нормативні документи. Правила перевезень. Оформлення основних документів. Базисні умови постачань Інкотермс. Ліцензування транспортних послуг. Сучасні системи доставки вантажів. Види доставок. Інтермодальні, мультимодальні, юнімодальні перевезення. Термінальні перевезення. Технологічні схеми перевезень. Проблеми взаємодії видів транспорту в різних вив темах доставки. Єдиний транспортний процес. Контроль та координація операцій, що забезпечують транспортний процес. Особливості експрес перевезень. Аналіз компаній, які займаються глобальними експрес перевезеннями. Специфіка транспортних потоків при експрес доставці. Роль логістики в організації експрес перевезень. Системи доставки “із рук в руки”, “точно в термін”. Експрес перевезення як різновид термінальних перевезень. Перспективи розвитку експрес доставки. Види послуг при виконанні експрес доставки. Критерії оцінки якості експрес доставки. Транспортні витрати і тарифи. Види тарифів на різних видах транспорту. Правила застосування тарифів. Розрахунок собівартості перевезень. Визначення загальної вартості складного перевезення. Транспортний сервіс. Послуги транспорту. Класифікація послуг. Транспортне обслуговування. Якість транспортного обслуговування. Оцінка якості доставки вантажів. Специфіка логістичного обслуговування транспортної клієнтури. Експедиційне забезпечення перевезень. Організація роботи експедиційного підприємства. Організація експедирування вантажів. Договір експедиції. Правові взаємовідносини експедитора з клієнтом, з перевізником. Правила транспортно-експедиційного обслуговування (модель ФІАТА). Документація ФІАТА. Транспортна тара та упакування вантажів. Логістичні аспекти тари та упаковки. Споживча і промислова упаковка. Ефективність упаковки при вантажопереробці. Контейнеризація. Пакувальні матеріали. Вантажна одиниця. Розрахунок показників використання транспортної тари. Маркування вантажів та штрих-кодування. Товарне, відправне, транспортне і спеціальне маркування, його роль в доставці вантажів. Міжнародні стандарти маркування. Роль штрих-кодування. Системи міжнародних кодів. Радіочастотна ідентифікація. Організація митного оформлення вантажів. Митна справа. Митні режими. Митні операції. Експорт товарів. Імпорт товарів. Реекспорт, реімпорт товарів. Митна інформація. Митні платежі. Митні брокери. Митні аспекти організації та здійснення багатоступеневих вантажних перевезень. Система транзитних перевезень МДП та міжнародна система визнання заходів митного контролю. Транзитна система ЄС. Логістичні особливості формування і управління транспортними макросистемами. Розвиток комплексної системи міжнародних коридорів. Формування регіональних транспортно-логістичних систем. Інформаційне забезпечення транспортної логістики.

Організація розподілу продукції та дистрибуції товарів

Розподіл продукції та його роль в логістиці. Мета, завдання та функції логістики розподілення. Логістика і маркетинг. Основні форми організації розподільчої логістики. Основні системи розподілу товарів. Канали розподілу і їх функції. Взаємодія підприємств, що виконують функції каналів розподілу. Роль посередників в системах розподілу продукції. Оптові і логістичні посередники в системі розподілу. Роздрібні посередники. Класифікація та характеристика посередників. Їх роль в каналах розподілу. Класифікація та вибір каналів розподілу. Горизонтальні та вертикальні канали розподілу. Комбіновані системи розподілу. Основні варіанти побудови каналів розподілу. Обов’язки учасників каналу розподілу. Оцінка основних варіантів каналів. Принципи функціонування каналів розподілу. Розробка структури каналу. Ширина каналу. Масштаб ринку. Оцінка ефективності каналу. Розподільчі центри та зони обслуговування. Визначення кількості складів в зоні обслуговування. Визначення місця розташування складу. Організація збуту продукції. Збутова діяльність як об’єкт логістики. Оптова торгівля. Роздрібна торгівля.

Література

1. Гаджинський А.М. Основы логистики : учеб. пособие / А.М. Гаджинський. – М. : ИВЦ Маркетинг, 1995.

2. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії : підруч. / Є.В. Крикавський – 2-е вид., доп. і перероб. – Львів : НУ «Львівська політехніка» ; Інтелект-Захід, 2006, – 456 с.

Схожі:

Логістика ● Логістичне обслуговування iconЛогістика ● Логістичне обслуговування
Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Особливості сучасного етапу розвитку логістики. Мета...
Логістика ● Логістичне обслуговування icon«Логістика»
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Логістика ● Логістичне обслуговування iconМіністерство освіти І науки україни
Навчальна програма дисципліни “Митна логістика” складена на основі навчального плану спеціальності 050200 “Логістика”, №нб – 7 –...
Логістика ● Логістичне обслуговування iconМіністерство освіти І науки україни
Навчальна програма дисципліни “Митна логістика” складена на основі навчального плану спеціальності 050200 “Логістика”, №нб – 7 –...
Логістика ● Логістичне обслуговування iconВ. В. Грабко 2012 р. Програма
«Обслуговування програмних систем І комплексів»,  05010102 «Обслуговування систем бази даних І знань», 05010201 “Обслуговування комп’ютерних...
Логістика ● Логістичне обслуговування icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Сутність поняття „екскурсійне обслуговування”. Показники екскурсійного обслуговування. Місце екскурсійних послуг у туризмі
Логістика ● Логістичне обслуговування icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Сутність поняття „екскурсійне обслуговування”. Показники екскурсійного обслуговування. Місце екскурсійних послуг у туризмі
Логістика ● Логістичне обслуговування iconЯкість обслуговування як економічна категорія: проблеми визнання
...
Логістика ● Логістичне обслуговування iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Логістичне управління» для студентів 5 курсу спеціальності 100402 «Транспортні...
Логістика ● Логістичне обслуговування iconПитання для співбесіди з вступниками на напрям підготовки 140101 «Г отельно-ресторанна справа»
Методи обслуговування: «а ля карт», «а парт», «табльдот», шведський стіл, буфетне обслуговування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи