Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент icon

Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент
Скачати 303.57 Kb.
НазваМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент
Дата28.07.2012
Розмір303.57 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності»


Макроекономіка

Мікроекономіка

Операційний менеджмент

Основи менеджменту

Управління персоналом

Економіка і фінанси підприємства

Стратегічне управління підприємством

Управління інноваційною діяльністю


Програми дисциплін


Операційний менеджмент


Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Об'єктивні закономірності управління виробництвом (операційною діяльністю).

Сутність операційної функції. Галузеві особливості операційної функції.

Категорія «операційна діяльність» та «виробнича діяльність», їх взаємозв'язок та розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики. Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. Взаємозв'язок операційного менеджменту з іншими функціональними видами менеджменту.

Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова революція, розвиток теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і систем.

Взаємозв'язок між категоріями «операційна функція», «операційний менеджер», «операційна система», «операційний процес», «операція».

Особливості операційного менеджменту: цілі та основні завдання.

Структура процесу реалізації операційного менеджменту. Функціональна характеристика операційного менеджменту.

Операційна стратегія як основа проектування операційної системи

Коло стратегічних питань, що вирішується у операційному менеджменті. Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Виражена компетентність підприємства.

Формування стратегії виробництва товару. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію.

Розробка стратегії процесу. Типи процесів: сфокусований на процесі, сфокусований на продукті та процес, який повторюється. Порівняння стратегій процесів. Особливості сфери послуг, які впливають на операційну стратегію. Застосування «дерева рішень» у проектуванні продукту або процесу.

Операційна система організації: поняття, склад та види

Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система як об'єкт управління. Особливості та властивості операційної системи.

Елементи операційної системи: підсистема забезпечення, трансформуюча підсистема та підсистема планування і контролю. «Входи» та «виходи» операційної системи.

Класифікаційні підходи до операційних систем. Специфічні риси одиничної операційної системи. Особливості операційної системи серійного типу. Характеристика операційної системи масового виробництва. Операційна система з безперервним процесом як різновид операційної системи масового виробництва.

Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати

Поняття операційної діяльності підприємства. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності. Продукт (послуга) як результат операційної діяльності підприємства.

Операційні процеси організації – динамічна основа функціонування та розвитку операційної системи. Принципи організації та складність операційних процесів. Типи операційних процесів, їх ознаки.

Організація операційного процесу у просторі: технологічний та предметний напрями спеціалізації.

Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. Визначення тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами операційного циклу підприємства.

Управління процесом проектування операційної системи

Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад критеріїв та факторів проектування операційної системи. Соціотехнічний підхід до розробки операцій. Відмінності між проектуванням продукту та послуги. Розгортання функції якості як можливість залучення споживача до операційного процесу. Сучасний рівень розвитку виробничих та невиробничих операційних систем.

Необхідність рішень з просторової організації діяльності. Проектування виробничих потужностей: аргументи на користь створення великих централізованих та невеликих децентралізованих підприємств. Проектування та місце розташування підприємства: фактори мікро- і макросередовища.

Розміщення обладнання та робочих місць для виробництва: поопераційне функціональне, потокове лінійне та фіксоване позиційне планування. Проектування робіт і нормування праці.

Управління поточним функціонуванням операційної системи

Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування операцій, сукупне планування. Базові стратегії планування. Управління матеріально-технічним забезпеченням. Функції, завдання і основні вимоги до оперативного управління виробництвом. Зміст та фази оперативного управління. Види систем оперативного управління виробництвом. Організація диспетчеризації операційної діяльності.

Контролювання операційного процесу: значення й технологія. Контролювання якості сировини, матеріалів, товарів та послуг. Контролювання запасів. Роль, завдання та принципи управління матеріальними ресурсами та запасами. Управлінські рішення у сфері управління запасами та пов'язаними з ними витратами. Особливості управління запасами залежного та незалежного попиту. Виштовхувальні та витягувальні системи. Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Розподіл та кооперація праці. Мотивування роботи. Основи нормування праці. Методи нормування праці та часу. Хронометраж.

Основи управління проектами

Сутність проектного підходу до управління організацією. Значення та основні завдання в процесі управління проектами. Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення робочих графіків за допомогою діаграм Г.Гантта. Розклад проектів. Контроль проектів. Методи сітьового планування: переваги та недоліки. Техніка управління проектами методом оцінювання та розгляду програми (PERT) та методом критичного шляху (СРМ).

Основи менеджменту якості

Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг. Показники якості та методи їх оцінювання.

Основні підходи щодо менеджменту якості. Планування якості. Організаційне забезпечення якості. Інструменти контролю якості. Аналіз існуючих програм забезпечення якості: підхід У.Е.Демінга, Д.Джурана, П.Кросбі, К.Ісікави. Підхід з позицій загального менеджменту якості. Розвиток програми забезпечення якості. Система стандартів ISO 9000.

Управління результативністю операційної діяльності

Показники результативності функціонування виробничих та невиробничих операційних систем.

Продуктивність операційної діяльності як міра результативності операційного менеджменту. Комплекс­ний підхід до питань продуктивності. Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи. Фактори, що впливають на динаміку продуктивності. Шляхи підвищення її продуктивності.

Література

1. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій : підруч. / П.І. Белінський. – К. : ЦНЛ, 2005. – 624 с.

2. Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посіб. / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко ; за ред. В.О.Василенка. – К. : ЦНЛ, 2005. – 532 с.

3. Михайловська О.В. Операційний менеджмент. навч. посіб. / О.В. Михайловська – К. : Кондор, 2008. –

550 с.

4. Гевко І.Б. Операційний менеджмент : навч. посіб. / І.Б. Гевко. – К. : Кондор, 2005. – 228 с.

5. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент / Л. Гэлловэй – СПб : Питер, 2001. –320 с.

6. Сумець О.М. Основи операційного менеджменту : підруч. для студ. ВУЗ / О.М.Сумець. – К. : Професіонал, 2005. – 414 с.

7. Чейз Р. Б. Производственный и операционный менеджмент : пер. с англ. / Ричард Б. Чейз, Николас Дж. Эквилайн, Роберт Ф. Якобс. – 8-е изд. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2001. – 704 с.

8. Управление и организация в сфере услуг, / К. Хаксевер, Б. Рендер, Р. Рассел, Р. Мердик и др. ; пер. с англ. под ред. В.В. Кулибановой. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 752 с.


Основи менеджменту


Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування.

Історія розвитку менеджменту

Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

Закони, закономірності та принципи менеджменту

Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід. Закони і закономірності менеджменту. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв'язок між принципами менеджменту.

Функції та методи менеджменту

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв'язок конкретний і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних.

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.

Процес управління

Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв'язок. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність.

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень.

Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень.

Планування як загальна функція менеджменту

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємо­зв'язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування. Політика, правила процедури. Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей.

Організування як загальна функція менеджменту

Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності. Повноваження, обов'язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія структур організації.

Мотивування як загальна функція менеджменту

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в процесі мотивування. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи. Зіставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.

Контролювання як загальна функція менеджменту

Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотний зв'язок під час контролю. Види управлінського контролювання.

Регулювання як загальна функція менеджменту

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи процесу регулювання.

Інформація і комунікації в менеджменті

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. Вимоги, що висуваються до інформації. Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв'язок в процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.

Керівництво та лідерство

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та континууму стилів керування. Характеристика та класифікація стилів керування. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера.

Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.

Ефективність менеджменту

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загально-організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності. Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та соціальна ефек­тивність менеджменту. Системи показників економічної, організаційної та соціальної ефек­тивності менеджменту, їх склад і методи визначення. Напрями підвищення ефективності управління організацією. Сутність та різновиди відповідальності та етики у менеджменті. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Сутність та значення соціальної поведінки менеджменту. Культура менеджменту.

Література

1. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підруч. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 2-е вид., випр., допов. – К. : Академвидав, 2007. - 464 с.

2. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 3-е вид., допов. і перероб. - Львів : НУ «Львівська політехніка» ; «Інтелект-захід», 2007. -384 с.

3. Менеджмент : теорія і практика : навч. посіб. / A.A. Мазаракі, Г.Є. Мошек, ЛА. Гомба та ін. – К. : Атіка, 2007. - 564 с.


Управління персоналом

^
Управління персоналом у системі менеджменту підприємств

Роль і значення управління персоналом як науки і навчальної дисципліни. Управління персоналом як часткова функція менеджменту. Етапи історичного розвитку управління персоналом.
^
Управління як соціальна сисрозділ

Особистість: сутність, структура, організаційна поведінка. Структура і чисельність персоналу підприємства. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Компетентність працівника: сутність, види.
^
Формування колективу підприємства

Колектив як соціальна група.Етапи створення і розвитку трудового колективу. Структура та ефективність роботи трудового колективу. Корпоративна культура в системі управління персоналом підприємства.
^
Згуртованість і соціальний розвиток колективу

Згуртованість колективу: сутність, стадії. Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкту управління. Соціальні ролі і відносини в колективі. Колективна творчість.
^
Кадрова політика підприємства

Поняття і значення сучасної кадрової політики підприємств. Стратегії управління персоналом підприємства. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства.
^
Служби персоналу: організація і функції

Організація роботи кадрової служби підприємства . Діловодство в роботі кадрової служби підприємства.
^ Кадрове планування у підприємстві

Кадрове планування у підприємстві: значення, цілі, задачі, принципи, етапи. Види планування роботи з персоналом підприємства. Визначення потреби підприємства в персоналі.
^
Організація набору і відбору персоналу

Наймання персоналу у підприємство. Залучення персоналу. Відбір персоналу. Професійна орієнтація в системі управління персоналом. Управління трудовою адаптацією.
^
Оцінювання та атестація персоналу підприємства

Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, зміст і методологія. Оцінювання спеціалістів і керівників у підприємстві. Атестація персоналу підприємства.

Управління процесом розвитку і рухом персоналу підприємства

Кар'єра: сутність, види, етапи. Управління кар'єрою персоналу. Навчання персоналу. Управління мобільністю персоналу. Планування і підготовка кадрового резерву.

Управління процесом вивільнення персоналу

Способи вивільнення персоналу. Організація процесу звільнення. Управління плинністю кадрів у підприємстві. Управління безпекою персоналу.

Соціальне партнерство у підприємстві

Соціальне партнерство у підприємстві: сутність і функції. СисРОЗДІЛ регулювання соціально-трудових відносин у підприємстві. Колективний договір як засіб зміцнення соціального партнерства. Закордонний досвід соціального партнерства.

Ефективність управління персоналом підприємства

Економічна, соціальна і організаційна ефективність управління персоналом підприємства. Оцінка комплексної ефективності управління персоналом підприємства.

Література

1. ?

2. ?


^ Економіка і фінанси підприємства


Економічні засади функціонування підприємства в системі ринкових відносин

Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці. Підприємство як суб'єкт господарювання, його місце в системі ринкових відносин. Зовнішнє середовище функціонування підприємства, його характеристика. Види та об’єднання підприємств, їх класифікація. Планування діяльності підприємства. Сутність, принципи та види планування діяльності підприємства. Методи планування. Стратегічне планування, види та розроблення стратегії. Тактичне та оперативне планування.

Економічні основи виробничої діяльності підприємства

Економічна характеристика продукції підприємства. Загальна характеристика, систематизація та методи вимірювання продукції, що виробляє та реалізує підприємство. Товарна політика підприємства і механізм її здійснення. Виробнича програма підприємства. Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємства. Інформаційне забезпечення обґрунтування виробничої програми та фактори, що визначають обсяги виробництва та реалізації продукції підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми підприємства. Виробнича потужність підприємства. Сутність виробничої потужності підприємства. Фонд часу роботи обладнання та методика його визначення. Системи і методи визначення потужності підприємства. Динамічні показники виробничої потужності та фактори, що впливають на ефективність її використання.

Ресурсне забезпечення діяльності підприємства

Ресурсний потенціал підприємства. Сутність та види економічних ресурсів. Поняття потенціалу і ресурсного потенціалу підприємства. Взаємозв'язок окремих елементів ресурсного потенціалу підприємства.

Трудові ресурси підприємства. Трудові ресурси підприємства та характеристика їх видів. Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінювання. Форми мотивації праці робітників. Системи оплати праці та їх характеристика. Форми додаткової заробітної плати, особливості їх застосування на підприємствах з різними формами власності. Методичні інструменти аналізу чисельності та фонду оплати праці підприємства. Зміст плану з праці та порядок його розроблення. Майнові ресурси (активи) підприємства. Сутність активів підприємства та їх місце в системі ресурсного забезпечення діяльності. Поняття, склад та класифікація необоротних активів підприємства. Сутність, класифікація та особливості відтворення основних засобів підприємства. Знос та відновлення основних засобів, їх види та показники оцінки. Показники ефективності використання основних засобів. Нематеріальні активи підприємства: сутність, класифікація, призначення, особливості формування та відтворення. Довгострокові фінансові інвестицій підприємства: поняття, класифікація, методи оцінки.

Оборотні активи підприємства. Економічна сутність та класифікація оборотних активів. Запаси як складова ресурсного забезпечення підприємства: сутність, класифікація, види вартості та методи оцінювання вибуття. Оцінка вибуття оборотних активів. Дебіторська заборгованість підприємства як складова економічних ресурсів підприємства: сутність, склад, види вартості, призначення та класифікація. Сутність і класифікація грошових активів підприємства та їх еквівалентів. Методичні інструменти аналізу оборотних активів підприємства. Фінансові ресурси (капітал підприємства). Фінансові ресурси підприємства: сутність, склад, класифікація та джерела формування. Капітал як складова ресурсів підприємства: характеристика сутності з позицій різних підходів та принципи його формування. Класифікація капіталу підприємства. Власний і позиковий капітал підприємства: сутність, склад, класифікація, функції, відмітні особливості. Особливості формування залежно від основних характеристик підприємства. Кредитування як механізм формування позикового капіталу підприємства: поняття, принципи, завдання. Особливості, форми та інструменти банківського і небанківського кредитування підприємства. Поняття структури та вартості капіталу підприємства. Методичні підходи до оцінки ефекту фінансового важеля та середньозваженої вартості капіталу підприємства. Планування обсягу і структури капіталу підприємства: сутність, етапи та методи. Резерви зростання капіталу підприємства

Економічні результати господарсько-фінансової діяльності підприємства

Поточні витрати підприємства та собівартість продукції. Сутність понять витрати, поточні та капітальні витрати підприємства, виробнича собівартість продукції, послуг і робіт. Класифікація поточних витрат. Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення. Поняття та порядок калькулювання повних витрат на виробництво продукції та послуг. Методи калькулювання собівартості. Методичні інструменти аналізу поточних витрат підприємства. Зміст і механізм дій виробничого левериджу. Методи планування поточних витрат підприємства. Кошторис витрат виробництва: поняття, склад та методика складання

Доходи та цінова політика підприємства. Доходи підприємства в системі економічних показників його діяльності та їх класифікація. Сутність, механізм формування доходів від операційної діяльності підприємства. Цінова політика підприємства ж фактор формування його доходів від реалізації продукції: сутність та етапи розроблення. Методи ціноутворення. Методичні інструменти та послідовність аналізу доходів підприємства. Планування доходів підприємства: поняття, завдання і послідовність. Етапи та методи планування доходів підприємства. Фінансові результати діяльності підприємства. Поняття, види та класифікація фінансових результатів діяльності підприємства. Сутність, функції та значення прибутку, джерела його утворення. Показники рентабельності підприємства та фактори, що їх визначають. Методичні інструменти та послідовність аналізу прибутку підприємства. Обґрунтування прибутку на плановий період: завдання та методичний інструментарій. Резерви зростання прибутку підприємства: поняття, класифікація, методика оцінки. Використання чистого прибутку підприємства.

Інтегральна оцінка стану підприємства

Ефективність діяльності та методичні засади її оцінювання. Поняття ефекту як результату діяльності підприємства, аналітичного показника і критерію оцінки діяльності підприємства. Види ефекту. Методичні засади оцінки ефективності діяльності підприємства. Особливості оцінки ефективності основних видів діяльності підприємства: операційної, інвестиційної та фінансової. Оцінка ефективності інвестиційних та інноваційних проектів підприємства. Методи інтегральної оцінки ефективності діяльності підприємства. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємства. Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки. Поняття фінансово-майнового стану підприємства, мета і завдання його дослідження. Поняття та методи оцінки фінансово-майнового стану підприємства. Горизонтальний (трендовий) аналіз. Вертикальний (структурний) аналіз. Порівняльний (просторовий) аналіз. Аналіз фінансових коефіцієнтів (ІІ-аналіз). Факторний аналіз. Експрес-метод діагностики фінансово-майнового стану. Сутність понять ліквідності та платоспроможності підприємства, показники оцінювання. Сутність поняття фінансової стійкості підприємства, класифікація та показники оцінювання. Сутність рентабельності діяльності підприємства, показники оцінювання. Показники оцінювання ділової активності підприємства. Комплексне оцінювання фінансово-майнового стану підприємства. Інтегральна оцінка фінансово-майнового стану підприємства. Послідовність етапів здійснення інтегральної оцінки фінансово-майнового стану підприємства.

Розвиток підприємства та забезпечення його економічної безпеки

Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризація) підприємств у процесі розвитку. Поняття «розвиток»; його роль, місце і значення в господарській діяльності. Видова класифікація процесів розвитку, основні концепції та форми розвитку підприємств. Сучасні моделі розвитку підприємств. Методичний інструментарій аналізу процесів розвитку на підприємстві. Сутнісна характеристика та організаційні форми трансформації підприємств (організацій) та об'єднань. Розроблення і реалізація програми (бізнес-проекту) трансформації підприємств. Методичні підходи до визначення ефективності трансформації господарюючих суб'єктів. Вітчизняний і зарубіжний досвід трансформації та реструктуризації підприємств. Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність. Сутність і фази розгортання кризи. Банкрутство підприємства його види, фінансово-економічні передумови та наслідки виникнення ситуації банкрутства. Інститут банкрутства: сутність, цілі та завдання. Процедура розгляду і прийняття рішення у справі про банкрутство підприємства. Загальна характеристика процесу ліквідації збанкрутілого суб'єкта господарювання. Оцінювання та продаж майна підприємства-банкрута. Цілі та форми санації. Відмітні особливості досудової та судової санації (фінансового оздоровлення). Зміст плану санації. Класифікація санаційних заходів. Генезис формування та сучасне розуміння економічної безпеки підприємств, її місце і роль в системі управління підприємством. Система показників та оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Методи моніторингу та механізми забезпечення економічної безпеки підприємства

Література

1. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003. – К. : Атіка, 2003. – 208 с.

2. Економіка і фінанси підприємства : навч. посіб. / Й.С. Ситник, Л.Р. Струтинська, Т.В. Склярук, М.В. Гербут. – Львів : «Тріада плюс», 2010. – 244 с.

3. Гетьман О.О. Економіка підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 488 с.

4. Грещак М.Г. Управління витратами : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисцип. / М.Г. Грещак, О.С. Коцюба, – К. : КНЕУ, 2002. – 131 с.

5. Економіка підприємства : підруч. / І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л. Стасюк та ін. ; за заг. ред. Н.М. Ушакової. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 569 с.

6. Нормативно-правові матеріали чинного законодавства України.

7. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку – К. : Атіка, 2002. – 124 с.

8. Про оплату праці / Закон України від 24.03.1995 р. №108/ 95-ВР в редакції закону України від 06.02.1997 №50 / 97-ВР, зі змінами і доповненнями.

9. Податковий Кодекс України від 21.12.2010 р.


Стратегічне управління підприємством


Вступ в стратегічне планування

Роль стратегії планування в сучасному менеджменті. Передумови розвитку стратегічного управління на вітчизняних підприємствах. Еволюція системи управління організацією. Сутність стратегічного управління. Концепція стратегічного управління. Передумови формування системи стратегічного управління. Взаємозв’язок основних елементів стратегічного управління. Методологічні таметодичні підходи в стратегічному управлінні. Специфіка стратегічного управління. Основні складові системи стратегічного управління. Характеристика етапів стратегічного управління. Підходи до визначення складових процесу стратегічного управління. Основні етапи розвитку управління в зарубіжних корпораціях: бюджетне, довгострокове і стратегічне планування, стратегічне управління, стратегічне підприємництво.

Основні складові стратегічного управління

Елементи системи стратегічного управління. Поняття стратегічної одиниці бізнесу і портфеля підприємства. Типи стратегій: корпоративна, ділова, функціональна Основні етапи процесу стратегічного менеджменту. Вплив рівня нестабільності на вибір методології управління. Оцінка нестабільності середовища зашкалою І.Ансоффа. Характеристика та види систем управління в умовах мінливого середовища. Ранжування управлінських задач встратегічному управлінні.

Визначення місії та цілей організації

Поняття місії організації. Формулювання та характеристика елементів місії (образ і кредо). Поняття, види та принципи формулювання цілей організації. Класифікація цілей за таким ознаками; часовий період, характер діяльності, функціональні сфери, зміст діяльності організації, рівень вимірюваності, пріоритетності, ієрархії. Процес визначення цілей. Виявлення й аналіз трендів, які спостерігаються в середовищі. Вибір цілей організації загалом.

Управлінський аналіз в стратегічному менеджменті

Цілі, принципи і методи управлінського аналізу. Визначення стратегічних ресурсів підприємства і сфер діяльності. Конкурентні переваги підприємства. Визначення стійких конкурентних переваг підприємства. Основні напрями досягнення конкурентних переваг. Стратегічна модель Портера. Визначення структури управлінського аналізу в стратегічному управлінні. Методичний підхід до діагностики середовища. Структура середовища. Три форми організації діагностики середовища (аналітична. експертна, імітаційна). Попереднє дослідження середовища організації. Аналіз макрооточення. Аналіз мезо-(безпосереднього) оточення. Можливості і загрози зовнішнього середовища. Аналіз внутрішнього середовища. Методи оцінки середовища: економіко-логічні, економіко-математичні та евристичні. Характеристика методів експертних оцінок. Метод "5x5". Перелік з чотирьох запитань. Алгоритм проведення SWOT-аналізу. Матриця можливостей. Матриця загроз. Метод побудови профілю внутрішнього середовища. SWOT.

Прогнозування тенденцій зміни середовища організації. Класифікація методів прогнозування за рівнем об'єктивності та рівнем аналітичності процесу. Методи експертних оцінок, екстраполяції, експлікативні. Частота та надійність деяких методів прогнозування.

Стратегічне планування в системі стратегічного управління організацією

Особливості стратегічного планування, його специфіка, відмінність від довгостроковою планування. Принципи стратегічного планування. Значення стратегічного планування діяльності підприємства в умовах мінливого зовнішнього оточення. Підходи до організації стратегічного планування у підприємстві. Процес планування стратегії організації. Основні види стратегій: загальна, бізнес-, функціональна й операційна. Піраміда розроблення загальної та бізнес-стратегії (за А.Томпсоном). Характеристика стадій розроблення загальної стратегії. Особливості формування бізнес-стра­тегії. Організація планування стратегії на різних рівнях управління організації. Централізований, децентралізований і комбінований підходи до формування стратегії. Моніторинг в системі стратегічного планування. Система стратегічних планів підприємства. Сфери стратегічного планування.

Управління портфелем бізнесу підприємства

Сутність порт фоліо-аналізу. Характеристика й основні етапи аналізу господарського портфеля. Аналіз темпів приросту та частки ринку за методом Бостонської консалтингової групи (БКГ). Алгоритм методу БКГ. Характеристика основних категорій СГЦ. Побудова поточного і цільового господарських портфелів організації. Можливості й обмеження застосування методу БКГ. Метод «Дженерал Електрік» - «МакКінсі». Побудова матриці «привабливість-конкурентоспроможиість», її переваги і недоліки. Позиціювання СГЦ на матриці. Матриця Ансоффа. Діловий комплексний підхід.

Стратегічні альтернативи і умови реалізації стратегії

Визначення стратегічних альтернатив. Критерії вибору альтернативних рішень. Умови реалізації стратегії: структура і система управління. Методи генерації й аналізу альтернатив на бізнес-рівні. Характеристика моделі «кривої досвіду». Модель «життєвого циклу товару». Метод РІМS. Модель «товар – ринок». Модель М.Портера.

Вибір стратегії та складання стратегічного плану

Стратегія за формою та змістом. Стратегія як набір для прийняття рішень. Відмітні риси стратегії. Рівні стратегії в системі стратегічного управління.. Підходи до формування стратегії. Школи стратегій. Типологія корпоративних стратегій: стабільність, зростання, скорочення. Інтенсивне зростання: глибоке проникнення на ринок, розширення ринку, удосконалення товару. Стратегії інтеграції: прогресивна, регресивна і горизонтальна. Стратегії диверсифікації: концентрична, горизонтальна, конгломератна. Стратегії скорочення: «збір урожаю», скорочення витрат, скорочення організації та її ліквідація. Класифікація конкурентних стратегій (за М.Портером). Матриця конкуренції. Характеристика стратегії лідерства у витратах. Застосування стратегії диференціації. Особливості стратегії концентрації (спеціалізації). Класифікація конкурентних стратегій (за М.Портером): стратегія лідера, стратегія атакування лідера, стратегія переслідування лідера, стратегія фахівця. Класифікація конкурентних стратегій (за А.Юдановим): віолентна, патієнтна, комутантна. експлерентпа. Поле стратегії конкурентної боротьби. Перегляд стратегічних альтернатив І вибір стратегії, матриця вибору стратегії (за А.Томпсоном і А.Стріклендом). Метод перегляду альтернативних конкурентних стратегій X. Вiльдемана. Поняття оптимальної стратегії. Оцінювання факторів, які впливають на вибір стратегії. Оцінка обраної стратегії. Методи та моделі оцінювання правильності вибору стратегії. Особливості вибору стратегій для малих та середніх підприємств. Формування портфеля стратегій підприємства.

Організування стратегічного управління в організації

Особливості управлінської діяльності в системі стратегічного управління. Об'єктивізація стратегічних змін на підприємстві в процесі реалізації стратегії. Зміни на стадії реалізації стратегії. Завдання та рівні стратегічних змін. Матриця можливих результатів реалізації стратегії. Потенціал змін організації. Основні сфери стратегічних змін: організаційна структура і організаційна культура. Організаційна структура як об'єкт стратегічних змін. Процес вибору організаційної структури (за Х.Віссемою). Зміни в організаційній культурі. Мотивація персоналу в процесі реалізації стратегії. Формування стратегічноїповедінки і команди підтримки стратегічних змін на підприємстві. Керівництво процесами стратегічних змін. Типи стратегічних змін: реінжиніринг. нововведення, реструктуризація. Впровадження стратегічних змін в організації. Матриця "зміни - опір"'. Служба (відділ) стратегічного розвитку підприємства: мета, завдання, призначення.

Література

1.Ансофф И. Стратегическое управлепие / И. Ансофф ; пер. с англ. - М. : Прогресс, 1989.

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб. : Питер Ком. 1999.

3.Василенко В.А.. Ткаченко Т.І. Стратегічне управління : навч. посіб. / В.А.. Василенко, Т.І. Ткаченко. –К. : ЦУЛ. 2003.

4. Зуб А.Т.. Системний стратегический менеджмент : Методология и практика / А.Т. Зуб, М.В. Локтионов. – М. : Генезис, 2001.

5.Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент : навч. посіб./ Г.І. Кіндрацька – К. : Знання. 2006.

6. Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент : підруч. / М.М. Мартиненко, І.А. Ігнатєва. – К. : Каравела, 2006. - 320 с.

7. Немцов В.Д., Довгань Л.Е. Стратегічний менеджмент / В.Д. Немцов, Л.Е. Довгань. – К. : КПІ, 2001.

8. Портер М. Стратегія конкуренції / М. Портер ; пер. з англ. – К. : Основи, 1997.

9. Томпсон-мл. А.А. Стратегический менеджмент : концепиии и ситуации для анализа / А.А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд ; пер. с анг. – М. : Издат. дом Вильямс. 2002.

10. Томпсон А.А, Стратегический менеджмент. Искусство разработки н реализаний стратегии : учеб. для вузов : пер. с англ. / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд ; под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

11. Шершньова З.С. Стратегічне управління : підруч. / З.С. Шершньова – К. : КНЕУ, 2004. - 699 с.


Управління інноваційною діяльністю


Сутність понять управління інноваціями

Сутність поняття «інновація». Класифікація новацій, інноваційних процесів, нововведень. Сучасні аспекти нововведень та розвитку конкуренції. Управління інноваціями як сукупність принципів, методів і форм управління інноваційними процесами й інноваційною діяльністю. Інноваційний процес та інноваційна діяльність. Особливості прийняття рішень в управлінні інноваціями. Інновації в теоріях економічного розвитку. Становлення теорії інноватики та її сучасні концепції.

Інноваційна діяльність як об'єкт управління

Сутність понять «інноваційний процес» і «інноваційна діяльність». Етапи іннова­ційного процесу на макро- та мікрорівні. Особливості фундаментальної наукової діяльності, прикладних науково-дослідних розробок, проектно-конструкторських і науково-технічних робіт, виробничої інноваційної діяльності. Оцінка факторів впливу зовнішнього та внутріш­нього середовища на інноваційну діяльність організації.

Учасники інноваційної діяльності. Завдання управління інноваційною діяльністю. Технологія управління інноваціями. Сфера інноваційної діяльності. Ринковий механізм (ринок новацій, ринок інвестицій, ринок чистої конкуренції нововведень) та інфраструктура інноваційної діяльності.

Державна підтримка інноваційних процесів

Роль держави у забезпеченні інноваційних процесів. Інновації як фактор економічного зростання. Значення інноваційної діяльності для формування сучасної моделі економічного зростання національної економіки України. Ринкові механізми у галузі наукової та науково-технічної діяльності.

Способи державного впливу на ефективність інноваційних процесів. Методи державної підтримки інноваційної діяльності. Вплив державних, приватних і громадських структур. Національна інноваційна система. Сучасний стан і перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні, особливості інноваційного розвитку в провідних індустріальних країнах.

Організаційні форми інноваційної діяльності

Принципи організації інноваційних процесів за циклом «дослідження - виробництво - дифузія - комерціалізація». Види наукових, проектних та інноваційних організацій. Роль академічного та освітянського секторів. Зміст понять «технопарк», «технополіси», «інку­батор інновацій».

Організація виконання НДДКР і інформаційне забезпечення інноваційних процесів. Організація впровадження й трансферту наукових інновацій. Малий інноваційний бізнес, життєвий цикл і тенденції розвитку. Особливості менеджменту в наукових організаціях і малих інноваційних підприємствах.

Інноваційні венчурні фонди. Роль венчурного бізнесу в розвитку інноваційної діяльності.

Науково-технічне співробітництво. Форми інтеграції науки і виробництва. Конкуренція та кооперація в галузі сучасних інноваційних технологій. Види виробничої та технологічної кооперації.

Управління інноваційним розвитком організації

Стратегічне управління інноваційним розвитком організації. Стратегія нововведень і їхня класифікація. Взаємозумовленість інноваційної політики та стратегії нововведень організації. Особливості розроблення, впровадження та реалізації стратегії нововведень. Планування інноваційної діяльності. Продуктово-тематичне, техніко-економічне, оперативно-календарне планування інновацій. Вплив структури управління на інноваційні можливості організації. Узгодження організаційної структури управління із стратегією нововведень. Мотиваційний механізм інноваційної діяльності. Форми та методи стимулювання інноваційної діяльності. Організаційно-економічні форми стимулювання інноваційної активності працівників.

Управління інноваційним проектом

Інноваційний проект: поняття та основні види. Життєвий цикл інноваційного проекту. Фінансування інноваційного проекту. Управління реалізацією інноваційних проектів. Ресурсне забезпечення інноваційного проекту. Інформаційне забезпечення. Інвестиційне забезпечення. Створення та використання різних організаційних форм проектного управління. Управління персоналом у процесі реалізації інноваційного проекту. Управління проектними ризиками. Класифікація ризиків. Кількісна оцінка ризиків. Методи аналізу невизначеності та ризику. Методи управління ризиками.

Оцінювання ефективності інноваційної діяльності організації

Ефективність інноваційної діяльності. Характеристика результатів і ефективність витрат на інноваційну діяльність. Інноваційна діяльність як об'єкт інвестування.

Обґрунтування економічної ефективності інноваційного проекту. Критерії інвестицій­ної привабливості та оцінки інноваційних проектів. Методи оцінки інноваційних проектів. Аналіз інноваційних проектів в умовах невизначеності. Оцінка впливу невизначеності на ефективність інноваційного проекту. Врахування проектних ризиків в оцінці ефективності інноваційних проектів.

Література

1. Василенко О.В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / О.В. Василенко, В.Г. Шматько ; за ред. В.О. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2003. - 440 с.

2. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. / Н.В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003.

3. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К. : Академвидав, 2006. - 464 с.

4. Стадник В.В.Економіка іорганізація інноваційної діяльності:навч.посіб. / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К. : Академвидав, 2005. - 400 с.

5. Пашута М.Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання : навч. посіб. / М.Т. Пашута, О.М. Шкільнюк. – К. : ЦНЛ, 2005. - 117 с.

6. Йохна М.А. Трансфертехнологій : формиіметоди ефективногоздійснення / М.А. Йохна, П.Г. Іжевський, В.В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2007. - 164 с.

Схожі:

Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістрів
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент
Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Об'єктивні закономірності управління виробництвом (операційною...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент
Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Об'єктивні закономірності управління виробництвом (операційною...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент
Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Об'єктивні закономірності управління виробництвом (операційною...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Основи менеджменту та адміністрування”, „Управління персоналом”, „Зовнішньо-економічна діяльність підприємства”, „Операційний менеджмент”,...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Основи менеджменту та адміністрування”, „Управління персоналом”, „Зовнішньо-економічна діяльність підприємства”, „Операційний менеджмент”,...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Операційний менеджмент iconМакроекономіка Мікроекономіка Менеджмент
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів та магістрів зі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи