Бюджетна система ● Фінансовий аналіз icon

Бюджетна система ● Фінансовий аналіз
Скачати 100.29 Kb.
НазваБюджетна система ● Фінансовий аналіз
Дата02.07.2012
Розмір100.29 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Фінанси і кредит»


Фінанси підприємств

Бюджетна система

Фінансовий аналіз

Податкова система


Програми дисциплін


Фінанси підприємств


Основи фінансів підприємств

Сутність і функції фінансів підприємств. Фінансові ресурси підприємств та їх характеристика. Організація фінансової роботи на підприємстві. Формування статутного капіталу на підприємстві.

Грошові розрахунки суб’єктів господарювання

Розрахункові і касові операції. Характеристика форм безготівкових розрахунків.

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

Економічна сутність відтворення основних засобів. Амортизація основних засобів. Показники оцінки стану та ефективності використання основних засобів. Суть капітальних вкладів і джерела їх фінансування.

Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

Сутність, функції і принципи організації оборотних коштів. Нормування оборотних коштів на підприємстві: нормування оборотних коштів у виробничих запасах; особливості нормування оборотних коштів у запасах тари; нормування оборотних коштів у виробництві; нормування оборотних коштів у витратах майбутніх періодів; нормування оборотних коштів у запасах готової продукції; нормування запасних частин; нормування малоцінних та швидкозношувальних предметів. Контроль за раціональним використанням оборотних коштів.

Грошові надходження підприємств

Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг. Планування виручки від реалізації. Формування прибутку на підприємстві. Планування прибутку від реалізації продукції.

Оподаткування підприємств

Сутність податкової системи, принципи її побудови. Види податків, їх функції та елементи оподаткування. Непрямі податки та особливості їх впливу на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання. Прямі податки та їх характеристика.

Кредитування підприємств

Індивідуальний кругообіг коштів підприємства та необхідність збалансування матеріальних та фінансових ресурсів. Різновиди кредитів та їх характеристика. Види банківських кредитів. Принципи кредитування. Визначення потреби підприємства в кредитах. Кредитний договір. Оцінка кредитоспроможності підприємства. Порядок погашення банківського кредиту підприємств.

Фінансове планування на підприємстві

Призначення, форми та методи фінансового планування. Зміст фінансового плану.

Оцінка фінансового стану підприємства

Порядок проведення оцінки фінансового стану підприємства. Шляхи оцінки фінансового стану підприємства.

Фінансова санація та банкрутство підприємств

Банкрутство підприємств та його види. Економічна сутність санації підприємств. Класична модель санації підприємств. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств. Принципи управління фінансовою санацією підприємств. Джерела фінансової санації підприємств. Державна фінансова підтримка санації підприємств. Система раннього попередження та реагування «моделі прогнозування банкрутства»

Література

1. Фінанси підприємств : підруч. / А.М. Поддерьогін, Л.Д. Буряк, Г.Г. Нам та ін.; керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 460 с.

2. Буряк Л.Д. Фінанси підприємств : навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Л.Д. Буряк. –

К. : КНЕУ, 2003. – 165 с.

3. Фінанси підприємств : навч. посіб. / О.М. Рудницька, О.Й. Вівчар, Р.Й. Желізняк, І.Я. Цигиль. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. – 208 с.


Бюджетна система


Сутність, призначення та роль бюджету держави

Сутність, ознаки і функції бюджету. Вплив бюджету на соціально-економічні процеси. Фактори впливу на бюджет

Бюджетна система України

Структура бюджетної системи України. Бюджетний устрій. Принципи побудови бюджетної системи України.

Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання

Сутність міжбюджетних відносин. Механізм розподілу доходів і видатків між ланками бюджетної системи. Розподіл видатків на основі функціональних повноважень рівнів державної влади. Розподіл доходів між бюджетами. Розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів.

Система доходів бюджету

Бюджетна класифікація доходів бюджету. Податкові надходження. Неподаткові надходження. Доходи від операцій з капіталом. Класифікації доходів бюджету. Склад доходів Державного бюджету України. Доходи місцевих бюджетів. Власні надходження бюджетних установ.

Система видатків бюджету

Класифікація видатків. Видатки Державного бюджету України. Видатки місцевих бюджетів. Кошторисне фінансування

Бюджетний дефіцит. Державний борг. Державний кредит

Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування. Державний та місцевий борг. Державний кредит.

Бюджетний процес

Сутність бюджетного процесу. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження. Стадії бюджетного процесу на загальнодержавному рівні. Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні.

Видатки бюджету на соціальний захист населення

Поняття соціальної сфери та соціального захисту. Видатки бюджету на соціальний захист.

Видатки бюджету на соціальну сферу

Видатки бюджету на освіту. Видатки бюджету на науку. Видатки бюджету на охорону здоров’я. Видатки бюджету на культуру та мистецтво. Видатки бюджету на фізичну культуру та спорт.

Видатки бюджету на оборону, управління, економічну діяльність держави

Видатки бюджету на національну оборону. Видатки бюджету на управління. Видатки бюджету на економічну діяльність держави.

Література

1. Ярошевич Н.Б. Бюджетна система : навч.посіб. / Н.Б. Ярошевич, І.Ю. Кондрат, П.Г. К.Ільчук. – : Знання, 2011. – 468 с.

2. Алексєєв І.В. Бюджетна система : навч. посіб. / І.В. Алексєєв, Н.Б.Ярошевич, А.М. Чушак-Голобородько. – К. : Хай-Тек Прес, 2007. – 376 с.

3. Алексєєв І.В. Бюджетна система : навч.посіб. / І.В. Алексєєв, Н.Б. Ярошевич, І.Ю. Кондрат / Дистанційне навчання. – №19 – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка» 2004. – 164с.

4. Артус М. Бюджетна система України : навч. посіб. / М. Артус. – К. : вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 220с.

5. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн : навч.посіб. / Ю.В. Пасічник. – К. : Знання-Прес, 2002. – 495с. – (Вища освіта ХХІ століття).

6. Старостенко Г. Бюджетна система України. навч. посіб. / Г. Старостенко. – К : ЦУЛ, 2006. – 240с


Фінансовий аналіз


Аналіз фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства. Аналіз фінансового стану підприємтва. Завдання фінансового аналізу. Зовнішній та внутрішній фінансовий аналіз. Управлінський аналіз. Ознаки видів фінансового аналізу. Основні завдання зовнішнього аналізу. Інформація для проведення фінансового аналізу.

Горизонтальний та вертикальний аналіз

Горизонтальний аналіз (аналіз динаміки). Ланцюгові та базисні показники. Абсолютне відхилення. Відносне відхилення. Темп росту. Вертикальний аналіз (аналіз структури). Порівняльний аналітичний баланс.

Аналіз прибутковості підприємства

Фінансовий результат підприємства. Чистий прибуток. Прибуток до оподаткування. Прибуток від операційної діяльності. Валовий прибуток. Cash-flow (чистий грошовий потік). Нетто Cash-flow. Рентабельність. Рентабельність активів (капіталу). Рентабельність власного капіталу. Збитковість.

Оцінка стану майна підприємства

Аналіз структури та динаміки майна підприємства. Типова динаміка основних фондів, нематеріальних активів та незавершеного будівництва. Коефіцієнт зносу основних засобів. Коефіцієнт відновлення основних засобів. Коефіцієнт вибуття основних засобів. Фондоємність та фондовіддача.

Оцінка ділової активності підприємства

Аналіз структури оборотних активів. Операційний, виробничий та фінансовий цикл. Ділова активність підприємства. Швидкість обороту оборотних коштів підприємства. Абсолютне та відносне вивільнення (залучення) оборотних активів. Аналіз оборотності запасів. Аналіз руху грошових коштів та дебіторської заборгованості. Розрахунок середньорічних показників. Аналіз кредиторської заборгованості.

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

Поняття фінансової стійкості. Абсолютні показники фінансової стійкості. Відносні показники фінансової стійкості. Показники фінансової стійкості, які визначають стан оборотних коштів. Показники, які визначають стан основних коштів підприємства. Показники, які визначають фінансову незалежність. Платоспроможність та ліквідність підприємства. Ліквідність балансу. Коефіцієнти ліквідності.

Аналіз позиції підприємства на ринку цінних паперів. Оцінка вартості підприємства

Позиція підприємства на ринку цінних паперів. Ринкова ціна підприємства. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства. Метод зіставлення мультиплікаторів.

Комплексний аналіз і рейтингове оцінювання фінансового стану підприємства

Мета інтегральної оцінки підприємства. Інтегральна оцінка iнвестицiйної привабливостi пiдприємств. Узагальнений показник та загальний алгоритм його розрахунку та оцінки. Оцінка ймовірності банкрутства. П’яти- та двофакторна модель альтмана.

Факторний аналіз

Зміст факторного аналізу. Метод ланцюгових підстановок. Факторний аналіз рентабельності реалізації продукції. Факторний аналіз рентабельності активів та рентабельності виробництва. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності.

Аналіз виробничого (операційного) та фінансового левериджу

Розподіл витрат і валова маржа. Змінні та постійні витрати. Розрахунок рівня (точки) беззбитковості. Запас фінансової стійкості. Сила впливу операційного важеля. Фінансовий леверидж. Ефект фінансового левериджу. Сила впливу фінансового левериджу. Сила виробничо-господарського левериджу.

Вплив інфляції на фінансовий стан підприємства

Інфляційні процеси та їх вплив на баланс підприємства. Оцінка впливу інфляції на фінансовий стан. Індекс цін. Переоцінка вартості основних засобів відповідно до податкового законодавства.

Аналіз підприємницького ризику

Підприємницький ризик. Області ризику діяльності. Кількісний аналіз ризику. Методи кількісної оцінки ризику. Способи зниження ризику.

Література

1. Хома І.Б. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / І.Б. Хома, Н.І. Андрушко, К.М. Слюсарчик. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 344 с.

2. Хома І.Б. Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств: навч.-метод. посібн. / І.Б. Хома, В.В. Турко. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. – 328с.


Податкова система


Теоретичні та організаційні основи оподаткування

Поняття і функції податків (податок, збір, відрахування). розподільча, контролююча та фіскальна функції податків. Елементи системи оподаткування (суб’єкт (платник), об’єкт, одиниця оподаткування, джерело сплати податку, податкова ставка. Види податкових ставок. Класифікація податків.

Податкова система і податкова політика держави

Особливості побудови податкової системи, джерела формування коштів держави. Сутність системи оподаткування. Наукове обґрунтування створення податкової системи держави. Податкова політика держави та її основні принципи. Податкова система України, її становлення і розвиток.

Форми оподаткування в Україні. Непряме оподаткування

Податок на додану вартість (ПДВ). Платники податку, вимоги щодо реєстрації платників податку, база оподаткування, ставки податку. Податкова декларація. Податкова накладна. Податковий кредит. Пільги по сплаті ПДІ. Контроль ДПА за сплатою ПДВ. Відповідальність платників податку. Акцизний податок. Платники податку. Реєстрація осіб платників податку. Порядок визначення об’єкту оподаткування. Пільги щодо сплати акцизного податку. Ставки податку. Строки сплати та подання розрахунків. Контроль ДПА за надходженням акцизного податку до бюджету, відповідальність платників. Мито. Законодавча база – основа справляння мита. Мито, митні збори, платники мита, об’єкт оподаткування. Види мита: ввізне та вивізне мито. Податкова ставка. Відповідальність платників.

Пряме оподаткування

Податок на прибуток підприємств. Законодавча база справляння податку, платники податку, об’єкт оподаткування, ставки податку. Порядок визначення доходів. Склад витрат та порядок їх визначення. Об’єкти нарахування амортизації та групи основних засобів. Строки сплати податку. Відповідальність платників податку. Контроль ДПА. Пільги щодо сплати податку. Податок на доходи фізичних осіб. Платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування ставки податку, податкова знижка. Податкова соціальна пільга. Особливості оподаткування різних видів діяльності. Контроль ДПА за сплатою податку, відповідальність платників. Збір за першу реєстрацію транспортних засобів. Платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування збором, ставки податку, пільги щодо сплати податку, порядок обчислення і сплати податку, відповідальність платників податку.

Платежі за ресурси та інші доходи бюджету

Збір за спеціальне використання води. Платники збору, об’єкти оподаткування збором, ставки збору, порядок обчислення збору, особливості обчислення збору при встановленні лімітів використання води, порядок сплати збору. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Платники збору, об’єкти оподаткування збором, ставки збору, порядок обчислення збору, порядок сплати збору. Плата за користування надрами. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин, порядок обчислення податкових зобов’язань та строки сплати. Збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування. Платники збору, об’єкт оподаткування, ставки збору, зарахування коштів до Державного бюджету. Плата за землю. Платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування , ставки податку, пільги щодо сплати податку, порядок обчислення і сплати податку, податковий період для плати за землю.

Місцеві податки і збори

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Єдиний податок. Збір за проведення деяких видів підприємницької діяльності. Збір за місця для паркування транспортних засобів. Туристичний збір. Строки сплати, ставки, зарахування податків і зборів до місцевого бюджету.

Література

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

2. Закони України з питань оподаткування та нормативні документи (декрети, постанови).

Схожі:

Бюджетна система ● Фінансовий аналіз iconБюджетна система ● Фінансовий аналіз
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Бюджетна система ● Фінансовий аналіз iconБюджетна система ● Фінансовий аналіз
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Бюджетна система ● Фінансовий аналіз iconБюджетна система ● Фінансовий аналіз
Сутність і функції фінансів підприємств. Фінансові ресурси підприємств та їх характеристика. Організація фінансової роботи на підприємстві....
Бюджетна система ● Фінансовий аналіз icon1. 1 Основні терміни з курсу «Бюджетна система»
Бюджетна система: конспект лекцій / укладачі: К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко. – Суми : Сумський державний університет, 2011. –...
Бюджетна система ● Фінансовий аналіз iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VІІ обсяг модуля
Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз прибутку і рентабельності. Суть, необхідність і функції фінансів. Фінансові ресурси....
Бюджетна система ● Фінансовий аналіз iconДисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Бюджетна система» є одержання студентами знань теорії, методології й методики функціонування бюджетної...
Бюджетна система ● Фінансовий аналіз iconФінансовий аналіз”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів заочної форми навчання...
Бюджетна система ● Фінансовий аналіз iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" / укладачі: К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко....
Бюджетна система ● Фінансовий аналіз iconДонецький національний університет Обліково-фінансовий факультет
«Фінансовий аналіз» є базовою для підготовки бакалаврів з спеціальності «Фінанси І кредит». Дисципліна є логічно – послідовною в...
Бюджетна система ● Фінансовий аналіз iconДонецький національний університет обліково-фінансовий факультет
Освоєння предмета «Сучасні концепції обліку» базується на знаннях І вміннях, отриманих студентами по всіх дисциплінах, досліджуваних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи