Міжнародний органІзацІйний комІтет конференції голова icon

Міжнародний органІзацІйний комІтет конференції голова
Скачати 79.26 Kb.
НазваМіжнародний органІзацІйний комІтет конференції голова
Дата02.07.2012
Розмір79.26 Kb.
ТипДокументи

МІЖНАРОДНИЙ ОрганІзацІйНИЙ комІтет

конференцІЇ


Голова

Голубенко О.Л. д.т.н., проф., чл.-кор. АПН України,

ректор СНУ ім. Володимира Даля

Заступники голови

Петров О.С. д.т.н., проф., завідуючий кафедрою “Комп’ютерні системи та мережі” СНУ ім. Володимира Даля

Хорошко В.О. д.т.н., проф., завідуючий кафедрою “Системи захисту інформації” Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій (м. Київ)


Члени міжнародного організаційного комітету

Україна

Дудикевич В.Б. д.т.н., проф., завідуючий кафедрою захисту інформації Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету “Львівська політехніка”

Дядичев В.В. д.т.н., проф., проректор СНУ ім. Володимира Даля

Лєнков С.В. д.т.н., проф., начальник НДЦ Військового інституту КНУ ім. Тараса Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України

Меняйленко О.С. д.т.н., проф., проректор Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка

Петришин Л.Б. д.т.н., проф., завідуючий кафедрою інформатики При-карпатського національного університету

Рибальский О.В. д.т.н., проф., кафедра інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ, м.Київ

Скрипник Л.В. д.т.н., проф. спеціального факультету CБУ у складі Військового інституту телекомунікацій та інформатизації при НТУ України “КПІ”

Скопа О.О. д.т.н., доц., завідуючий кафедрою «Інформаційні системи в економіці» Одеського національного економічного університету, м. Одеса

Шелест М.Е. д.т.н., проф. Київського державного університету інформаційно-комунікаційних технологій

Шумейко О.О. д.т.н.,проф., ректор ІП «Стратегія», м. Жовті Води Дніпропетровської обл.

Бородулін А.В. спеціаліст з питань технічного захисту інформації
(м. Ялта)


Польща

Aleksander Marek Ph.D., Director of Institute of Engineering, State Higher Vocational School, Nowy Sącz

Bukowski Lech Andrzej Prof. dr hab. inż., Dziekan Wydziału Zarządzania, Akademia Gуrniczo-Hutnicza, Krakуw

Karpiński Mikołaj Prof. Dr. sc. nat., Chairman of Computer Science Division, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała

Kubiński Wiktor Dr hab. inż., Profesor Katedry Badań Operacyjnych i Technologii Informacyjnych, Akademia Gуrniczo-Hutnicza, Krakуw

Lebkowski Piotr Dr hab. inż., Prodziekan Wydziału Zarządzania ds. Nauki, Akademia Gуrniczo-Hutnicza, Krakуw


^ Координатори конференції

Петров А.О. к.т.н., доцент кафедри «Комп’ютерні системи та мережі», СНУ ім. Володимира Даля

Мінін А.В. старший викладач кафедри «Комп’ютерні системи та мережі», СНУ ім. Володимира Даля

Технічний секретар

Командіна Т.В. асистент кафедри «Комп’ютерні системи та мережі», СНУ ім. Володимира Даля
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
молоді та спорту УКРАЇНИ
^

СХІДноукраЇнсЬкий нацІональнИй унІверситет імені Володимира Даля

^

ТернопільськиЙ національний технічний університет

імені Івана Пулюя

^

Гірничо-металургійна академія в кракові, польща

Державна виЩа технічна школа в новому сончі, Польща

Університет в Бєльську-Бялій, Польща


^ IX МІЖНАРОДНА

науКОВо-практичНа конференцІя

«ІнформацІЙнІ технологІЇ ТА безпЕКА в управлІнНІ»^ 17-21 вересня 2012 року

Крим

Реєстрація учасників конференції буде здійснюватися через сайт конференції itsm.kafcsn.org.ua


Форма заявки на участь у конференції розміщена на сайті конференції:itsm.kafcsn.org.ua. Останній термін для реєстрації – 15 травня 2012 р.


^ АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

Україна, 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а, к.318,

СНУ ім. В.Даля, кафедра комп’ютерних систем та мереж,

ITSM-2012.


Телефони (0642) 41-63-99


E-mail konf.itsm@gmail.com (тема: konferencia)


Адреса сайту: itsm.snu.edu.ua, itsm.kafcsn.org.ua

^ Контрольні дати


Прийом заявок

до 15 травня 2012 р.

Прийом матеріалів для

публікацій


до 30 травня 2012 р.

Надання квитанцій про оплату оргвнеску


до 30 червня 2012 р.

Формування програми та списку учасників


до 1 серпня 2012 р.

Робота конференції

17–21 вересня 2012 р.


^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Гірничо-металургійна академія в Кракові, Польща, Державна вища технічна школа в Новому Сончі, Польща, Університет в Бєльську-Бялій, Польща запрошують Вас взяти участь у роботі IX Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та безпека в управлінні», яка відбудеться з 17 по 21 вересня 2012 р. на базі однієї з найкращих здравниць Криму.

^ Мета конференції:

Обмін науково-технічною інформацією, узагальнення та систематизація результатів та досвіду впровадження наукових досягнень в галузі інформаційних технологій та безпеки в управлінні, розробка спільних наукових програм.

Планується робота таких секцій:

 1. Безпека інформаційних систем та захист інформації.

 2. Інформаційні технології та безпека в соціально-економічних системах.

 3. Інформаційні технології у виробництві.

 4. Інформаційні технології в науково-освітній діяльності.

 5. Проблеми забезпечення, охорони й захисту інформації в законодавстві України.

 6. Екологічна безпека об’єктів енергетики, промисловості, транспорту.

 7. Комп’ютерні науки та їхні міждисциплінарні зв’язки з іншими науками.

 8. Сучасні проблеми інформаційної діяльності.

^ Робочі мови конференції

Українська, російська, англійська.

Програма та список учасників формуються до
1 серпня 2012 року.
Матеріали конференції будуть видані до відкриття конференції.

^ Матеріали для публікації у виданні «Вісник СНУ ім. Володимира Даля» приймаються до 30 травня 2012 року. Після надання відповіді редакційної колегії про прийняття матеріалів до друку, автор(и) статті має представити копію квитанції про оплату організаційного внеску до 30 червня 2012.

Матеріали кожної доповіді, яку буде включено в програму конференції, будуть надруковані в фаховому науковому журналі.

Оргкомітет залишає за собою право не публікувати матеріали, які були подані з відхиленням від вимог, що висуваються до видань, або не пройшли рецензування.

1. ^ Матеріали статті подаються:

разом із заявкою про реєстрацію на сайті конференції: itsm.kafcsn.org.ua до 30 травня 2012 р.;

обсяг статті не повинен виходити за 8 сторінок разом із рисунками, поля дзеркальні (см): верхнє – 2; нижнє – 5,7; всередині – 2; зовні – 5.

З прикладом оформлення статті ви можете ознайомитися на сайті конференції, завантаживши в електронному вигляді.

Стаття починається з індексу УДК у верхньому лівому куті аркуша, текст статті повинен будуватися за загально прийнятою структурною схемою (обов’язкова): ініціали та прізвище автора (авторів), на наступному рядку – місце роботи, посада, автора (авторів), назва статті, ключові слова, анотація мовою оригіналу обсягом не більш 300 знаків, текст статті, який становить вступну, основну частину, висновок (висновки), список літератури, інформація про рецензента (прізвище, ініціали, місце роботи, посада).

Фізичні величини подаються в системі СІ.

2. Стаття повинна мати всі необхідні елементи, згідно з постановою ВАК № 97-05/1 від 15.01.2003 р.

3. Окремим файлом додаються тексти анотацій, відомості про авторів (як в заяві), назва статті, ключові слова українською, російською, англійською мовами.

Анотація мовою оригіналу статті шрифтом Arial Cyr №8 розміщується також безпосередньо перед текстом, і весь її текст виділяється окремим абзацом з відступом 2 см.

4. Оформлення статті повинне бути витримане в одному стилі (текст, функція, змінна, матриця-вектор, число – шрифтом Times New Roman, а грецькі букви та символи – Symbol).

Текст статті повинен бути набраний стилем Обычный (допускається стиль Список на частках тексту, які містять нумерований або маркірований список).

Весь текст повинен бути набраний кеглем 10 шрифтом Times New Roman з вирівнюванням по ширині та абзацом такого вигляду: лівий та правий відступи – 0 см, відступ першого рядку 1 см.

Формули та символи, які до них входять, повинні бути набрані тільки в редакторі формул Microsoft Equation 3.0 (та наступних версіях). Кожний новий рядок повинен бути окремим об’єктом, за виключенням систем рівнянь, які об’єднані фігурною дужкою, або матриць і т.д. Розміри шрифту: звичайний - № 10, крупний індекс - № 7, дрібний індекс - № 5, крупний символ - № 12, дрібний символ - № 8. Написання символів як в основному тексті.

Формули розміщуються через інтервал після тексту, текст після формули – також через інтервал. Нумерація формул – в округлих дужках, по правому краю межі тексту.

Рисунки, які надаються в статтях, повинні бути у форматі *.jpg або *.bmp з підписом під рисунком. Рисунки повинні бути розміщені безпосередньо після абзацу з їх згадуванням або декілька нижче.

^ Автор статті несе професійну відповідальність за відповідність статті вимогам ВАКу.

5. Комп’ютерний варіант статті подається електронною поштою на адресу конференції konf.itsm@gmail.com архівним файлом *.rar або *.zip, або разом із заявкою прикріпленим файлом, назвою якого є прізвище та ініціали першого автора, наприклад, Ivanov_P_F.rar. Архів повинен містити у собі тільки одну статтю.

6. Матеріали, які були оформлені з порушенням вимог, особливо п. 2, та тематики конференції, а також які надійшли до оргкомітету з запізненням, не будуть опубліковані.

7. Доповіді, які подані без оплати, не публікуються.


Обов’язкові документи для публікації

 1. Заявка на участь.

 2. Матеріали статті.

 3. Відомості про авторів (П.І.Б. повністю, місце роботи, посада, контактна інформація) російською, українською та англійською мовами.

 4. Анотації російською, українською та англійською мовами.

 5. Назва статті (окремо) та ключові слова російською, українською та англійською мовами.

 6. Зовнішня рецензія доктора наук (не потрібна, якщо в складі авторів є доктор наук).

 7. Акт експертного висновку про можливість опублікування у відкритому виданні.

 8. Документ (копія) про оплату оргвнеску.^

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК


Організаційний внесок (до 30 червня) за отримання матеріалів конференції (1 примірник журналу) складатиме 70 грн. + 20 грн. за кожну сторінку статті.

Організаційний внесок (до 30 червня) за участь у конференції з кожного учасника складатиме 800 грн. Оргвнесок включає: видання матеріалів конференції, оренду конференц-залу, культурну програму.


Банківські реквізити:

Одержувач: Луганська філія АО «Брокбизнесбанк »

МФО: 304632

Код ОКПО: 19065841

Номер рахунку: 29243210100000

Призначення платежу: «Перерахування коштів для ПЕТРОВ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ з подальшим зарахуванням на СКР № 26250400070318 без ПДВ».

Дивіться також на сайті конференції за адресою

itsm.kafcsn.org.ua

Схожі:

Міжнародний органІзацІйний комІтет конференції голова iconМіжнародний органІзацІйний комІтет конференції голова
Голубенко О. Л. д т н., проф., чл кор. Апн україни, ректор сну ім. Володимира Даля
Міжнародний органІзацІйний комІтет конференції голова iconМіжнародний органІзацІйний комІтет конференції голова
Голубенко О. Л. д т н., проф., чл кор. Апн україни, ректор снду ім. Володимира Даля
Міжнародний органІзацІйний комІтет конференції голова iconБританська Рада в Україні
Донецька обласна громадська організація та Донецьким осередком Ліги студентів Асоціації правників України спільно з економіко-правовим...
Міжнародний органІзацІйний комІтет конференції голова iconОрганізаційний комітет
Поважний Олександр Станіславович – голова оргкомітету, ректор Дондуу, академік аен україни, д е н., професор
Міжнародний органІзацІйний комІтет конференції голова iconОрганізаційний комітет
Поважний Олександр Станіславович – голова оргкомітету, ректор Дондуу, академік аен україни, д е н., професор
Міжнародний органІзацІйний комІтет конференції голова iconОрганізаційний комітет
Поважний Олександр Станіславович – голова оргкомітету, ректор Дондуу, академік аен україни, д е н., професор
Міжнародний органІзацІйний комІтет конференції голова iconОрганізаційний комітет
Поважний Олександр Станіславович – голова оргкомітету, ректор Дондуу, академік аен україни, д е н., професор
Міжнародний органІзацІйний комІтет конференції голова iconОрганізаційний комітет голова оргкомітету
Дорофієнко В. В. – д е н., професор, академік аен україни, в о проректора з наукової роботи Дондуу
Міжнародний органІзацІйний комІтет конференції голова iconОрганізаційний комітет
Поважний Олександр Станіславович – голова оргкомітету, ректор Дондуу, академік аен україни, д е н., професор
Міжнародний органІзацІйний комІтет конференції голова iconОрганізаційний комітет
Поважний Олександр Станіславович – голова оргкомітету, ректор Дондуу, академік аен україни, д е н., професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи