Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/4
Дата02.07.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Д.М. Рославцев, Д.П. Понкратов


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до самостійної роботи і виконання практичних завдань
з дисципліни «Проектний аналіз»
(для студентів 4 курсу напрямку підготовки 6.1004 –

«Транспортні технології»)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008


Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання практичних завдань з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів 3 курсу підготовки напрямку 6.1004 – «Транспортні технології» / Укл.: Рославцев Д.М., Понкратов Д.П. – Харків: ХНАМГ, 2008. – с. 33


Укладачі: Д.М. Рославцев, Д.П. Понкратов


Рецензент: О.М. Горяїнов


Рекомендовано кафедрою транспортних систем і логістики, протокол
01 від 28.08.07 р.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

Формування стадії ідентифікації інвестиційного проекту


Мета заняття: Придбати практичні навички у формуванні й виборі ідей щодо реалізації інвестиційних проектів.

Завдання: Розробити декілька пропозицій щодо покращення роботи існуючого підприємства. Провести аналіз пропозицій з погляду інвестиційного проекту. На його основі надати рекомендації до впровадження того чи іншого варіанта.

^ Умови завдання.

На основі характеристики діяльності підприємства необхідно розробити декілька варіантів ідей по інвестиційних проектах які мають за мету розвиток підприємства. До них можуть належати проекти, направлені на удосконалення роботи, розвиток, розширення сфер діяльності, або інші, які принципово не змінюють вид діяльності підприємства та направлені на його розвиток. Серед запропонованих варіантів необхідно обрати один, який на думку автора є найбільш ефективний з точки зору вказаного критерію. Цей варіант необхідно розглянути більш детально, вказавши основні переваги серед інших варіантів й можливі недоліки.

^ Вихідні дані за варіантами

Таблиця 1варіанта

Характеристика діяльності підприємства

0

АТП. Спеціалізується на міських вантажних перевезеннях. Основними клієнтами є невеликі виробничі й будівельні організації. Існуючий парк рухомого складу нараховує 130 одиниць техніки, 80% парку знаходиться в експлуатації більше 15 років. Має базу для ТО і ремонту вантажних автомобілів. Парк рухомого складу використовується на 40 %. Фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати як складний.

1

Склад оптової торгівлі продовольчими товарами. Має значні площі для зберігання товару. Незважаючи на великий асортимент має 20% вільної площі. Робота організована таким чином, що першу половину дня склад видає товар, а другу приймає. Така ситуація обумовлена існуючою потужністю пункту ПРР. Фінансовий стан є задовільним.

2

АТП. Спеціалізується на міжміських і міжнародних вантажних перевезеннях. Парк РС на 50% складають відносно нові машини. Ринком перевезень на 80 % є Україна і держави СНД, таку ситуацію обумовлює невідповідність 70 % РС стандартам Європейських держав. Підприємство має базу для ТО і ремонту вантажних автомобілів у неробочому стані. Фінансовий стан задовільний.


Продовження табл. 1варіанта

Характеристика діяльності підприємства

3

Транспортно-експедиційне підприємство. Має великий парк нових автомобілів 100% Європейського виробництва, і великі витрати на їх ремонт і ТО. 40 % перевезень здійснюється на території держав СНД за довгостроковими контрактами з крупними виробничими підприємствами. Має філію в Німеччині і Києві. Фінансовий стан задовільний.

4

Склад оптово-роздрібної торгівлі будівельними матеріалами. Має відносно невелику площу для зберігання, обладнану двохярусними стелажами. Висота складу 7 м. Має добре обладнаний пункт розвантаження і 2 навантажувачі. Пункт відправки товару не відповідає умовам попиту. Фінансовий стан задовільний

5

АТП. Спеціалізується на міжміських пасажирських перевезеннях. Обслуговує 7 міжміських маршрутів. Має РС, який не є новим, але знаходиться в задовільному стані. Власна база має значну територію, засоби проведення ТО й ремонту автобусів у задовільному стані. Фінансове становище складне.

6

Контейнерний термінал. Має вигідне географічне розташування, постійно зростаючі обсяги переробки, але не займає позицію лідера, оскільки слабко розвинута інформаційна підтримка і облік вантажу. Має значні вільні зони зберігання, обладнаний пост ПРР для автомобільного транспорту. Є можливість підводу залізничної колії. Фінансовий стан складний.

7

АТП. Спеціалізується на міських пасажирських перевезеннях. Значно зменшилися обсяги перевезень на маршруті після пуску нової лінії метро. Маршрут є достатньо довгим, обслуговується автобусами великої місткості з строком експлуатації понад 15 років. АТП має 2 м/автобуса які працюють за договорами з туристичними фірмами. Фінансове становище складне.

8

Виробничо-торговельне підприємство. Має роздрібну мережу, в якій реалізує комп’ютери власного виробництва і побутову техніку інших виробників. Мережа постійно розширюється, обсяги реалізації збільшуються. Підприємство має власну територію і великі складські приміщення, філії в 10 інших містах на території України, для транспортного обслуговування використовує АТП.

9

Портовий складський комплекс. Не задовольняє існуючий попит. Має морально і фізично старе обладнання в зоні зберігання і переробки. Пункт розвантаження відповідає сучасним умовам. Складське приміщення, до якого підведена залізнична колія, не відповідає належним умовам, не працює. Фінансове становище складне.

^ Вказівки до виконання.

1. Відповідно до варіанта і умов завдання розробити декілька ідей по інвестиційних проектах. Надати їх стислу характеристику, в якій вказати мету проекту, послідовність її досягнення, можливі статті витрат і доходів, інші ефекти, які можуть мати місце внаслідок реалізації проекту.

2. Серед визначених проектів обрати один, реалізація якого, на Вашу думку, буде найбільш доцільною при існуючих умовах. Дати розширене обґрунтування обраного проекту, детально розглянути статті вигід і витрат проекту.

3. За результатами роботи зробити висновки.


Питання до самостійної роботи.


1. Яка основна мета стадії ідентифікації проекту?

2. Які чинники формують зовнішнє оточення проекту?

3. Які чинники формують внутрішнє оточення проекту?


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2

Розподіл діяльностІ за окремими стадіями

проектного циклу.


Мета заняття: Придбати практичні навички розподілу діяльності з економічного розвитку за окремими стадіями проектного циклу.

Завдання: Розподілити діяльність за окремими стадіями проектного циклу.


^ Умови завдання.

Аналізуючи характеристики діяльності з економічного розвитку (табл. А.1 Додатку А), розташувати її у логічній послідовності самостійно. Викладач, який проводить заняття, розділяє учбову групу на команди по 3-5 студентів. Кожна команда формує власні пропозиції відносно послідовності реалізації даних видів діяльності. Наступним кроком необхідно дійти згоди щодо досліджуваного питання представникам від кожної команди за участю викладача. Останнім етапом є розподіл наведеної діяльності за окремими стадіями проектного циклу


Теоретична частина.

^ Проектний цикл являє собою концепцію, яка розглядає розвиток інвестиційного проекту від формулювання ідеї до оцінки результатів, як послідовність стадій (фаз), кожна з яких має своє призначення і встановлену протяжність в часі.

Ідентифікація — формулювання і відбір ідей для реалізації інвестиційних проектів, визначення їх цілей та завдань, а також шляхів виконання. Процеси ідентифікації інвестиційних проектів мають узгоджуватися з програмами розвитку економіки, її певних галузей, регіонів (міст) або баченням, місією, цілями, завданнями та стратегіями окремих підприємств.

Відбір ідей на стадії ідентифікації і їх попередня оцінка в значній мірі пов'язані зі збором, накопиченням і вивченням інформації. Ця інформація може використовуватися і надалі, як при розгляді нових ідей інвестиційних проектів, так і в умовах повернення до тих, які розглядалися раніше, якщо їх реалізація на момент висунення видавалася передчасною.

Початковий відбір ідей інвестиційних проектів, як правило, іде за звичайною логікою забезпечення стратегічних планів відповідного рівня. Якщо ж це видається недостатнім, то проводяться попередні розрахунки, які дозволяють виділити інвестиційні ідеї для подальшого аналізу і проранжувати їх за певними показниками, які обрано в якості критеріїв.

Торкаючись проблеми формулювання цілей та завдань інвестиційного проекту, слід підкреслити, що вони не є чимось таким, що не підлягають на наступних стадіях проектного циклу уточненню та доповненню. Навпаки, цілі та завдання мають коригуватися, зокрема під впливом змін у внутрішньому й зовнішньому щодо інвестиційного проекту середовищі.

Підготовка — детальна оцінка інвестиційного проекту за рядом аспектів, до складу яких, в найбільш загальному вигляді, входять такі аспекти як технічний, маркетинговий, фінансовий, економічний, соціальний, екологічний та інституціональний. Аналіз в рамках кожного із зазначених аспектів ґрунтується на положеннях відповідних наукових дисциплін, які, в свою чергу, розвивають теоретичні засади аналізу інвестиційних проектів за відповідними аспектами як окремий напрям досліджень.

Результатом стадії підготовки має стати всебічне обґрунтування інвестиційного проекту за аспектами, що обрані до аналізу, на основі якого може бути прийнято одне з наступних рішень:

а) інвестиційний проект доцільно реалізовувати;

б) інвестиційний проект не доцільно реалізовувати на момент, що розглядається, проте з часом до ідеї інвестиційного проекту можна повернутися знову, скоригувавши дані, що були отримані раніше;

в) інвестиційний проект не доцільно реалізовувати взагалі.

Експертиза — оцінка інвестиційного проекту з метою визначення припустимості його реалізації з погляду прийнятих критеріїв. Експертиза, як правило, здійснюється за тими ж аспектами, що й розробка інвестиційного проекту, їй підлягає, відповідно, як сам інвестиційний проект, так і одиниці господарювання — державні й недержавні підприємства та організації, які є його власниками або такими, що відповідають за реалізацію чи подальшу експлуатацію інвестиційного проекту. Коли інвестиційний проект повністю фінансується за рахунок коштів його власників, стадія експертизи взагалі може бути відсутньою, якщо її мету зводити лише до узгодження умов кредитування. Разом з тим, власники інвестиційного проекту можуть бути зацікавлені в тому, щоб отримати оцінку як інвестиційного проекту в цілому так і окремих його складових "зі сторони", від незалежних експертів або працівників інших підрозділів підприємства, які не брали безпосередньої участі в розробці інвестиційного проекту. Крім того, реалізація інвестиційного проекту може вимагати проведення його експертизи з погляду впливу на стан навколишнього середовища, здоров'я людей, які задіяні в інвестиційному проекті або/і проживають на територіях, що до нього прилягають, тощо. Якщо тлумачити стадію експертизи в такому, більш широкому контексті, то вона має бути притаманна практично всім інвестиційним проектам незалежно від умов їх фінансування.

Невід'ємною складовою стадії експертизи в умовах залучення кредитних ресурсів є проведення переговорів між власниками інвестиційного проекту і кредиторами. Вони мають досягти порозуміння відносно умов кредитної угоди, а саме терміну, на який позичаються кошти, рівня відсоткової ставки, схеми погашення позики, об'єкта застави та ін., які потім оформляються як юридичні зобов'язання.

Реалізація - фізичне втілення інвестиційного проекту, створення необхідної організаційної структури й підготовка до початку експлуатації. На цій стадії, яка починається з моменту прийняття рішення щодо реалізації інвестиційного проекту, мають місце значні витрати, зокрема пов'язані з будівництвом, придбанням обладнання тощо. При цьому інвестиційний проект ще не в змозі підтримувати свій розвиток за рахунок власних коштів. Стадія реалізації завершується виводом інвестиційного проекту на повну потужність, яка визначена цілями та завданнями.

Експлуатація — функціонування інвестиційного проекту, що починається з моменту його виводу на повну потужність і триває доти, доки чисті вигоди, які забезпечує інвестиційний проект, залишаються суттєвими з погляду його власників. Величина цього періоду складає так званий економічний термін експлуатації проекту, який співпадає з економічним терміном життя "основного активу" інвестиційного проекту і, як правило, не перевищує 25-30 років. При цьому слід розрізняти економічний і фізичний термін експлуатації, останній, звичайно, триває довше, оскільки являє собою термін, протягом якого об'єкт може фізично функціонувати, незважаючи на моральний знос і високі експлуатаційні витрати.

^ Післяпроектний аудит — узагальнення досвіду здійснення інвестиційного проекту, який передбачається використовувати в подальшій роботі щодо ідентифікації, розробки, експертизи, реалізації та експлуатації нових інвестиційних проектів. Проектні аналітики систематично шукають позитивні й негативні приклади, що пов'язані зі здійсненням інвестиційних проектів. Разом з тим аудит не має обмежуватися інвестиційними проектами, що завершені, він є важливим інструментом управління для тих інвестиційних проектів, що тривають, і може проводитися кілька разів протягом їх життя, як відповідно до плану, так і через виникнення певних особливих обставин.

Кожна фаза проектного циклу веде до наступної, а остання (кінцева), в свою чергу, дає ідеї, ресурси до ідентифікації нових інвестиційних проектів, забезпечуючи, таким чином, самовідновлення проектного циклу. Водночас, звичайним є повернення з наступної стадії проектного циклу до попередньої, що є відображенням ітераційного характеру процесу здійснення інвестиційного проекту.


^ Вказівки до виконання завдання.

1. Ознайомитися з теоретичною частиною. Самостійно розташувати різновиди діяльності за інвестиційним проектом економічного розвитку в логічній послідовності.

2. Дійти згоди відносно послідовності реалізації даних видів діяльності, працюючи в команді.

3. Розподілити наведену діяльність за окремими стадіями проектного циклу

4. За результатами роботи зробити висновки.


Питання до самостійної роботи.


1. Визначте послідовність стадій реалізації інвестиційних проектів. Які основні характеристики кожної стадії?

2. Які основні аспекти оцінки інвестиційних проектів? Надайте їх характеристику.

3. В чому полягає концепція проектного циклу?

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3

ОБСЯГ КАПІТАЛЬНИХ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ВАНТАЖУ


Мета заняття - перевірити ступінь засвоєння питань, що викладаються у лекційному курсі за даного темою.

Завдання. Визначити обсяг капітальних і експлуатаційних витрат на організацію роботи маршруту з перевезення вантажу.

Вихідні дані наведені в табл. 3.1 та 3.2. У таблиці 3.1 вихідні дані вибирають за передостанньою цифрою номера залікової книжки, в табл. 3.2 - за останньою цифрою номера залікової книжки.


Таблиця 3.1 – Вихідні дані за варіантами

Показник

Номер варіанта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Марка автомобіля

МАЗ-630308

Iveco Daily

МАЗ-630308

IVECO Daily

КАМАЗ 53215

КАМАЗ-53215

МАЗ-533603

МАЗ-533603

ЗИЛ 433110

КАМАЗ 53215

2. Ціна автомобіля, Ца, тис. грн.

275

294

275

426

214

234

190

215

100

214

3. Вантажопідйомність ТЗ, т

14,5

7,5

14,5

10

11

11

8,3

9,3

7,5

11

4. Технічна швидкість, Vт, км/год.

24

25

26

27

28

29

24,5

25,5

26,5

27,5

5. Лінійна норма витрат палива, НL, л/100 км

24

18

26

20

25,5

25,5

23

24

27

26


Таблиця 3.2

Вихідні дані за варіантами

Показник

Номер варіанта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Клас вантажу

2

4

3

1

1

3

2

4

4

4

2. Відстань доставки, lд, км

10

12

14

16

18

20

22

21

19

17

3. нульовий пробіг, l01/l02, км

8/14

6,5/9

4/13

5/5

3/14

3/14

4/16

6/10

8/11

9/15

4. Обсяг перевезень, Qp, тис.т/рік

200

180

140

100

80

60

90

110

120

150Довідкові дані

1. Тривалість робочого дня підприємств, що обслуговуються
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи