Інформаційний бюлетень нових надходжень вересень 2010 р icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень вересень 2010 р
Скачати 220.58 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень вересень 2010 р
Дата02.07.2012
Розмір220.58 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет


Методичний кабінет обліково-фінансового факультету


Інформаційний бюлетень

нових надходжень

вересень 2010 р.


Донецьк, 2010 р.


1. Козак Ю. Г., Логвінова Н. С, Ржепішевський К. І., Граматик Ю. І., Ба-рановська М. L, Наумчик А. А., Лебедева С. Н., Сотніков 10. М., Захарчен-ко О. В., Гаврилов М. С, Кравченко Є. В., Аверіхіна Т. В., Чистов 10. Т., Ко­валенко О. М., Курмиженко В. В., Запша Г. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний 3-78 курс: Навч. иосіб. — 3-тє вид., перероб. та доп. / За ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової, К. І. Ржепішевського. - К.. Центр учбової літерату­ри, 2010. - 288 с.


Навчальний посібник побудовано за стандартами кредитно-модульиої системи відповідно до умов Болонської декларації. У посібнику на підставі висвітлення тео­ретичних основ зовнішньоекономічної діяльності з'ясовуються найважливіші питання функціонування підприємства як головного суб'єкта ЗЕД.

Посібник містить проблемно-пошукові запитання, теми для доповідей і рефератів щодо змістовних модулів курсу, тестові завдання і контрольні запитання до кожного узагальненого модуля курсу, а також підсумкові тестові завдання та контрольні запи­тання до курсу в цілому.

^ Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.


2. В.П.Шило, С.С.Доровська, С.Б. Ільіна, Н.С. Іванова, М 69 Міжнародні фінанси (за модульною системою навчання): Теоретично-практичний посібник. - К.: Кондор, 2010 р. — 346 с.

ISBN 978-966-351-288-4


У теоретично-практичному посібнику з дисципліни «Міжнародні фінан­си» (за модульною системою) висвітлюються теоретичні та практичні аспек­ти модульної сите ми з дисципліни «Міжнародні фінанси» відповідно до міжнародних вимог. З урахуванням закордонного досвіду розглядається нова для України форми вивчення дисципліни та підготовки фахівців економічного профілю. У даному виданні знайшли відображення законодавчі та нор­мативні акти Уряду України, автореферати, статті провідних економістів і практиків пов'язаних з організацією функціонування міжнародних фінансів. Передбачені у посібнику форми активних методів навчання: відкритий текст на формування та структурування відповідей, технічні вправи, ситуаційні зав­дання, графічний диктант, завдання з економіко-математичного моделю­вання економічних процесів на світовому фінансовому ринку. Розрахований на студентів економічних та фінансових спеціальностей, кон­тролю керівників навчальних установ незалежно від форм власності.


3. В.М.Івахненко. Теорія економічного аналізу. Навчаль­ний посібник для студентів вищих навчальних закладів -К.: Видавничий Дім "Слово", 2010. - 352 с.


Посібник підготовлено відповідно до першого розділу програми з дисципліни "Економічний аналіз". У ньому розкриваються теоретичні основи і практика економічного аналізу. Особливий наголос робиться на вивченні численних методів та технічних прийомів аналізу, можливос­тей їх застосування та запобігання помилкових дій. З метою кращого засвоєння матеріалу у другій частині посібника наводяться навчальні завдання та додаткова література.

^ Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих нав­чальних закладів, аспірантів, слухачів факультетів підвищення кваліфі­кації та викладачів.


4. М. М. Бердар. Фінанси підприємств. Навч. посіб. - К: Центр учбової літератури, 2010. - 352 с.


Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу «Фінанси підприємств» для студентів економічних спеціальностей. У ньому розглядається сутність фінансів підприємств, функції та організація, організація грошових розра­хунків підприємств, грошові надходження підприємств, формування і використання прибутку підприємств, сутність оподаткування підприємств і податкової системи, класифікація податків, порядок розрахунку і сплати їх до бюджету, оборотні та нео­боротні активи; формування і використання, фінансування і відтворення основних засобів, кредитування підприємств, порядок та погашення банківського кредиту, ме­тодичні підходи до оцінки фінансового стану підприємства, фінансове планування і контроль на підприємствах, фінансова санація та банкрутство підприємства.

^ Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів.


5. Шемет Т. С. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посіб. / Т. С. Шемет, А. М. Коряк, О. М. Диба; за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Т. С. Шемет. — К.: КНЕУ, 2009. — 348 [4] с


У навчальному посібнику розглядаються теоретичні питання організації системи міжнародних розрахунків в Україні, висвітлюються практичні аспекти виконання банками міжнародних розрахункових і валютних операцій. Значну увагу приділено правовій основі здійснення валютних і торговельних операцій в Україні, включаючи міжнародні стандарти, правила та звичаї.

^ Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.


6. Блонська BJ., Васильців Т.Г, Гринкевич С.С., Заярна Н.М., Качмарик Я.Д., Масленніков О.Ю., Міценко Н.Г., Маринич I.A., Ященко 0.1. Економіка підприємства: теорія і практикум (За редакцією доц. Міценко Н.Г., доц. Ященко О.І.): Навчальний посібник. - Львів: "Магнолія 2006", 2010.-688 с.


7. Мікроекономіка: практикум : навч. посіб. / за ред. М59 В.Д. Базилевича. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2010. — 491 с. — (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років).


Практикум поглиблює та доповнює підручник з мікроекономіки, створений викладачами економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Його завдан­ня — не тільки розширити, а й закріпити знання студентів з курсу мікроекономіки. За структурою посібник містить базові терміни та поняття, навчальні тренінги і практичні завдання. У навчальних тренінгах представлені тести, задачі і графічні вправи (з відповідя­ми) до базового курсу з мікроекономіки, який вивчають студенти економічних спеціальностей. У практичних завданнях наведено питання, що стосуються реальних економічних ситуацій, відповіді на які допоможуть студентам краще зрозуміти теоретичні поло­ження, сформувати навички вирішення проблем, що виникають у діяльності суб'єктів економіки, ефективно застосувати набуті знання на практиці.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викла­дачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також підприємцям, економістам-практикам, керівникам підприємств.


8. Політична економія. Навчальний посібник /За редакцією д. е. н., проф Г.І Башнянина і к.е.н., доц. Є.С.Шевчук - Львів: "НовийСвіт-2000",2010.


Посібник підготовлений згідно основних вимог програми курсу "Політекономія", затвердженої і рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Розглядаються основи економічного розвитку. Політекономія трактується як вступна частина до економічної теорії і як загальна теорія економічних систем. Загальні закономірності функціонування та розвитку економічних систем аналізуються в контексті формування ринкової економіки в суспільствах перехідного типу.

^ Призначений для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів найвищого рівня акредитації.


9. Червінська Л. IL

Економіка праці: Навч. посіб. - К: Центр учбової літератури, 2010. - 288 с. ISBN 978-611-01-0100-4


У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання економіки пращ, економічні, організаційні, правові та соціально-психологічні тощо. При підготовці видання використовувались відомі наукові праці, законодавчі й нормативні акти та інші розробки з окремих проблем економічної науки і практики. Навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів з економіки праці, науковців і тих, хто самостійно вивчає економічні проблеми у сфері соціально-трудових відносин.


10. Заблоцький Б. Ф. 3-12 Національна економіка: Підручник. — Львів: Новий Світ-2000,2010.— 582 с.


Монографічний підручник написаний відповідно до освітньо-професій­ної програми підготовки фахівців у вищій школі України за спеціальностя­ми напряму 0501 "Економіка і підприємництво" і призначений для вивчення національної економіки. У ньому висвітлено теоретичні основи формуван­ня національної економічної системи окремої країни, значення базисних інститутів та інституційних чинників у її стабільному і збалансованому роз­витку. Розкрито ознаки і типи національних економік, сутність суспільного добробут}' і ринкової економіки, економічного потенціалу та місце держави в управлінні економікою.

Висвітлено роль демократизації, економічної свободи, прогнозування і регулювання економічних процесів країни. У підручнику також розкрито сутність політики економічного зростання, інтеграції у світове господарство та основи національної економічної безпеки.

Розглянуто методичні матеріали для складання робочої програми лек­тором, індивідуального навчального плану студентом, запропоновано те­сти для поточного і підсумкового контролю знань студента та ін. Підруч­ник стане добрим помічником також викладачам загальноекономічних дисциплін, аспірантам, працівникам управління економікою, науковцям.


11. Галушка Є.О. Банківські операції: Навч. посібник - Чернівці: Наші книги, 2009. - 336 с.


У посібнику, підготовленому відповідно до програми курсу «Банківські операції», подаються навчально-методичні матеріали, необхідні студентам для успішного самостійного опанування цією дисципліною. Значну увагу приділено методиці організації самостійної роботи студентів практично з усіх видів навчальної роботи. Посібник містить ключові поняття до кожної теми, плани семінарських (практичних) занять, задачі та тести, список рекомендованої літератури тощо.

Навчальний посібник висвітлює всі теми навчального курсу, призначений для студентів спеціальності «Фінанси» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр вищих навчальних закладів, може бути корисний викладачам економічних спеціальностей і всім, хто цікавиться національною економікою.


12. Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит: Навчальний посібник. — Львів: Новий Світ-2000,2010.-432 с.


Зміст підручника відповідає тематиці, передбаченої галузевим стандартом вищої освіти "Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра" напряму 0501 "Економіка і підприємництво".

У підручнику подається система загальнотеоретичних і прикладних знань з грошових, кредитних та валютно-фінансових відносин, механізму їх функціо­нування, впливу на розвиток макроекономічних процесів, змісту і суті грошової, кредитної та валютної політики.

^ Теоретичний матеріал доповнено аналізом офіційних статистичних публікацій, законодавчих актів.

Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.


13. Горбач Л. М., Каун О. Б. Г 672 Страхування. Навчальний посібник. — К. 2010. — 520 с.


Запропонований навчальний посібник присвячений основам та особливостям організації і проведення страхування в України. В ньому описано історичні аспекти страхування, висвітлюється економічна сутність цієї категорії, визначається правове поле діяльності учасників страхового ринку, розглянуто складові договору страхування, характе­ризуються види страхування, фінансова надійність та платоспромож­ність страхової компанії. У посібнику на основі чинних законодавчих актів подано механізм формування і використання доходів, витрат і прибутку страховика, характеризуються підходи до формування стра­хового фонду та тарифна політика страхової компанії, наведено світо­вий досвід проведення страхування, подано перспективи розвитку страхового ринку в Україні.

Структура посібника підпорядкована меті найповнішого розкриття предмету навчального курсу, реалізації його завдань і функцій. Посібник складається з дванадцяти основних розділів, які розкрива­ють, сутність та значення страхування в суспільстві. Вивчення дисципліни вимагає опрацювання додаткової літератури, тому у кінці кожного розділу подані запитання для самоконтролю, які допоможуть студентам у самостійній роботі над курсом «Страхування».


14. Березін О. В., Безпарточний М. Г Стратегія підприємства: навчальний посібник / О. В. Березін,М. Г. Безпарточний. — К.: Ліра-К, 2010. —224с.


У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні та практичні засади опрацювання та реалізації стратегій підприємств. З урахуванням думок укра­їнських та зарубіжних авторів, вивчення стану господарювання підприємств різних сфер національної економіки авторами висвітлено концепції та поняття стратегії, формування місії та цілей підприємства, оцінювання зовнішнього середовища та йо­го впливу на можливості реалізації стратегій. У посібнику приділено значну увагу методиці діагностики стану підприємства у конкурентному середовищі, оцінки його ринкових позицій з метою забезпечення ефективності функціонування у довготри­валій перспективі. Для глибокого засвоєння теоретичного матеріалу та набуття до­свіду опрацювання і реалізації стратегій підприємств подаються питаннями для об­говорення, передбачено тестовий контроль і практичні завдання.

Призначається для студентів економічних спеціальностей вищих навчаль­них закладів, аспірантів, науковців та практиків, які цікавляться проблемами формування ефективної моделі стратегічної поведінки підприємства на ринку.


15 Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. -Центр учбової літератури, 2010. — 432 с.


Підручник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Управління проектами», яка включена в навчальні плани підготовки магістрів на­пряму «Економіка і підприємництво». У ньому подано теоретичний матеріал згідно з навчальною програмою дисципліни, тестові завдання для самоконтролю знань, завдан­ня, приклади виконання індивідуальних завдань. Розрахований на студентів напряму «Економіка і підприємництво», аспірантів економічного профілю, усіх хто цікавиться проблематикою управління проектами.


16. Калетиік Г. М., Козловський С. В., Підвальна О. Г. Теоретичні основи моделювання та фінансово-економічні розрахунки в менеджменті та бізнесі: Навч. посіб. —- К.: «Хай-Тек Прес», 2010. - 400 с.


У посібнику розглянуті питання фінансово-економічних розрахунків в умовах визначеності (нарощені і дисконтовані суми, потоки платежів, ренти, кредитні розрахунки, оцінка інвестиційних проектів, фінансові розрахунки на ринку цінних паперів); в умовах невизначеності: теорія оптимального портфеля, теоретико-ймовірнісні методи, фінансові ризики. Розглянуто основи економетричних та статистичних розрахунків (ймовірнісний і регресійний аналіз, часові ряди) та теоретичні основи моделювання і прогно­зування економічних процесів на основі теорії нечіткої логіки. Наведені питання і задачі для самостійної перевірки знань.

Посібник розрахований для студентів і викладачів економічних і фінан­сових спеціальностей вищих навчальних закладів а також для працівників, які займаються комерційною, економічною та фінансовою діяльністю.


17. Здрок В.В., Лагоцький Т.Я. Економетрія: Підручник. – К.: Знання,2010. – 541 с. + компакт-диск


У підручнику викладено основні розділи економетрії. Розглянуто етапи станов­лення та розвитку цієї науки, методологічні засади економетричного дослідження складних соціально-економічних систем. Значну увагу приділено теоретичним та практичним аспектам побудови, дослідження і застосування економетричних мо­делей. Теоретичний матеріал книги проілюстровано прикладами, розділи закінчу­ються запитаннями для самоконтролю. До підручника додано компакт-диск, який містить тести для перевірки знань, а також завдання для самостійної роботи.

^ Призначено для студентів та магістрів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців у галузі економіки.


18. Аудит : підручник / Г.М. Давидов, І.Г. Давидов, Ю.Г. Давидов та ін. ; за ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К.: Знання, 2009. — 495 с.


Розкриваються найважливіші сторони становлення та здійснен­ня аудиторської діяльності: історія розвитку, становлення і органі­зація аудиторської діяльності в Україні, теоретичні основи аудитор­ської діяльності, система підходів до здійснення аудиту, методика проведення аудиту, надання впевненості та супутніх послуг, методи­ка проведення аудиторських перевірок основних об'єктів (предметів) аудиту. У підручнику враховано вимоги законодавчих і норматив­них актів України, Міжнародних стандартів аудиту, надання впев­неності та етики.

^ Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викла­дачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також ауди­торам-практикам.


19 Мельникова О. П. Економічна інформатика: Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури. 2010. - 424 с.


У навчальному посібнику викладено матеріал навчальної дисципліни «Економічна інформатика». Посібник складається з теоретичного матеріалу, питань для обговорення, тестів та завдань для виконання на персональних комп'ютерах. Викладання теоретичного матеріалу ілюстровано малюнками, що допоможе читачеві зорієнтуватися в офісних та мережних технологіях.

^ Для студентів всіх економічних спеціальностей. Навчальний посібник може бути використано для самостійного вивчення дисципліни.


20. Горбонос Ф. В., Черевно Г. В., Павленчик Н. Ф., Павлен-чик А. 0. Економіка підприємств: Підруч. — К.: Знання, 2010. — 463 с.


У підручнику висвітлено теоретичні та практичні питання формування і розвитку економіки підприємств як суб'єкта госпо­дарювання, забезпеченості й використання матеріальних трудових, інвестиційних та інших ресурсів. Розглянуто суть категорій і показники економічної ефективної діяльності аграрних підприємств.

Охоплено обов'язкові теми нормативного курсу. Структура підруч­ника дає змогу студентам активно освоювати теорію і забезпечує його практичне спрямування. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації.


21. Онисько C, M., Тофан І. M., Грицина О. В.Податкова система: підручник. 4-тє видання, виправлене і доповнене/ За загальною редакцією С. М. Онисько. - Львів: "Магнолія 2006", 2009. -336с.


У підручнику систематизовані теоретичні та методологічні основи функціо­нування податкової системи в Україні на базі діючого законодавства. Підручник підготовлений на основі програми курсу "Податкова система". Розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників фінансових та податкових служб, управлінців та широке коло читачів, яких ціка­вить діюча система оподаткування в Україні. Додаток "Діаграми і гістограми" сформований за даними сайту ГДПАУ


22. Я. І. Бедрій, Ю. Л. Дещинський, О. С Мурін та ін. Основи охорони праці: Навчальний посібник/За ред. Я. і, Бедрія. - 3-тє вид., переробл. і доп. - Льеів: "Магнолія 2006", 2010.- 240 с.


Посібник написано відповідно до типової програми нормативної дисципліни "Основи охорони праці", затвердженої Міністерством освіти і науки України, адаптовано до нової редакції Закону України "Про охорону пращ".

Розрахований на студентів економічних, педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти України. Може бути використаний для широкого загалу інженерно-технічних працівників різних галузей господарювання. Деякі розділи посібника можуть бути використані для вивчення навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі".


23. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навч. посіб. — К.: Каравела, 2010.-400 с.


У навчальному посібнику розглядаються теоретичні, методо­логічні та практичні питання планування комерційної діяльності промислового підприємства та підприємств сфери товарного обігу.

Навчальний посібник розрахований на студентів, які навча­ються за програмами підготовки бакалаврів і спеціалістів еконо­мічних фахових спрямувань, а також студентів інших спеціаль­ностей.

^ Посібник може бути корисний аспірантам, викладачам, керівникам, менеджерам та спеціалістам, які займаються плану­ванням комерційної діяльності.


24. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. / За ред. О. Б. Чернеги 2-е вид., оновл. і доп. - Львів: "Магнолія 2006", 2009. - 592 с.


У навчальному посібнику викладені основні питання стратегічного пла­нування, прийняття рішень, організаційного розвитку міжнародних кор­порацій, розглянуто особливості контролю і звітності фінансового ме­неджменту та соціальної відповідальності міжнародних корпорацій.

^ До кожного розділу дається резюме, контрольні запитання і практичні ситуації для обговорення, перелік літературних джерел.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, ви­кладачів вузів, слухачів системи додаткової професійної освіти, а також на тих, хто прагне самостійно вивчати проблеми управління на міжна­родному рівні і всіх, хто цікавиться цими питаннями.


25. Mачкур А.Є. та ін. Економіка і управління підприємством: Навч. посібник / А.Є. Мач-кур, Л.А. Лещій, 3.0. Коваль. - Львів: Видавництво Національного універ­ситету "Львівська політехніка", 2010.-156 с.


Висвітлено основні концептуальні положення з економіки і управління підприємством. Надано теоретичні відомості, основні питання для обго­ворення та самостійного вивчення дисципліни, тести і практичні завдання, теми рефератів і рекомендовану літературу, що допоможе здобути знання з основних аспектів економіки і управління підприємством, а саме поняття: підприємство як суб'єкта господарювання в ринковій економіці, основи управління підприємством, необоротні та оборотні активи підприємства, нематеріальні ресурси та активи, економіка та організація заробітної плати на підприємстві, основи інвестиційної діяльності підприємства, основи йото маркетингової діяльності та фінансово-економічні результати і ефективність діяльності підприємства.

^ Призначений для студентів неекономічних спеціальностей.


26. Палий И. А. Прикладная статистика: Учебное пособие / И. А.Палий. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. —224 с.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта. Рассмотрены следую­щие разделы курса: выборка, ее графическое представление и число­вые характеристики; двумерные выборки; временные ряды; экономи­ческие индексы; точечные и интервальные оценки параметров гене­ральной совокупности; проверка параметрических и непараметричес­ких гипотез.

^ Изложение сопровождается подробно разобранными примера­ми, иллюстрациями, диаграммами.

Для студентов технических и социально-экономических специ­альностей вузов всех форм обучения.


27. Щурик М. В., Буряк II. Ю., Гарасим М. IL та ін. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: «Хай-Тек Прес», 2010.-376 с.


Навчальний посібник підготовлено до вимог освітньо-кваліфікаційної програми дисципліни «Фінансовий аналіз», яку включено до навчального плану підготовки фахівців з економіки і підприємництва. У ньому розкрито теоретичні засади фінансового аналізу і його інформаційне забезпечення. Висвітлено методику аналізу майна, грошових потоків, ліквідності та ї платоспроможності, фінансової стабільності та стійкості і ділової активності підприємств. Важливе місце відведено аналізу ділової активності, інвестиційної діяльності та комплексному аналізу фінансових результатів підприємства.

^ Для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальнос­тей вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, підприємців та працівників фінансових служб.


28. Супрун A.A., Зайвенко Т.О. Страхові послуги. Навчальний посібник. - Львів: "Магнолія2006",2010.-248 с.


Навчальний посібник підготовлено згідно нормативної програми курсу У видані розглянуто страхові послуги як підсистему страхового ринку, охарактеризовано галузі та види страхування в розрізі послуг, що надоються. Розділи посібника містять схеми, таблиці, термінологічний словник, тести, проблемні питання, формули для розрахунків, задачі та методику їх вирішення. Все це сприятиме самостійному опануванню методику їх вирішення. Все це сприятиме самостійному опануванню

Видання розраховане на студентів, викладачів економічних вузів та факуль­тетів, а також на пересічного читача, який бажає самостійно опанувати курс, Може бути використане в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації трацівників.


29. Пришва, Н.Ю. Податкове право : навч. посіб. / Н.Ю.Пришва.- К. Юрінком Інтер, 2010. - 368 с. - Бібліогр.: с. 354-359.


У навчальному посібнику відповідно до програми курсу висвітлено основні положення податкового права як навчальної дисципліни. Розкри­то зміст таких категорій як податок, збір, податкова система. Визначено місце податкового права в системі права, розглянуто особливості правово­го регулювання окремих видів податків та інших обов'язкових платежів.

^ Для студентів юридичних та економічних факультетів, аспірантів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями податкового права.


30. Новак В.О., Матвеев В.В., Бондар B.IL, Карпенко М.О. Інформаційні системи в менеджменті: Підручник. 2-е вид. ~к.-Каравела, 2010. — 536 с.


Метою написання підручника є узагальнення матеріалів щодо за­провадження модульно-рейтингових технологій в навчальний процес при вивченні навчальних дисциплін, що є складовими інформаційно­го забезпечення менеджменту сучасного підприємства. Підручник де­тально знайомить читача з основними напрямами застосування інфор­маційних систем та технологій в управлінні сучасним підприємством (організацією, фірмою) в сучасному бізнесі, з концепцією інформа­ційного суспільства та роллю комунікацій в процесах управління, з науковими підходами до інформації та її ролі в процесах управління.

Підручник запропоновано для використання студентами та викла­дачами вищих навчальних закладів, а також для широкого кола фахів­ців, підприємців, керівників організацій та фірм.


31. Фрадинський О. А. Основи оподаткування. Навч. посібник. – Львів: „Новий світ-2000”, 2010.-344 с.


Зміст навчального посібника відповідає тематиці, передбаченій галузевим стан­дартом вищої освіта України "Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 - "Економіка і підприємництво".

У навчальному посібнику розкриті теоретичні та практичні аспекти функціону­вання податків та оподаткування в економіці ринкового типу. Характеризуються їх функції та окреслюються основні елементи, аналізуються підходи до класифікації обов'язкових платежів. Висвітлюються питання еволюції оподаткування як в світо­вому масштабі так і в Україні, узагальнюються наукові теорії фіскального процесу, аналізується сутність та принципи побудови податкових систем і акцентується увага на особливостях розбудови вітчизняної системи оподаткування, розкрито світовий досвід організації нарахування та сплата обов'язкових платежів.

^ За кожною темою курсу наведено питання для самостійної підготовки та розробле­но тести для перевірки набутих знань.

Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіта, викладачів, науковців та практиків сфери фінансів, оподаткування та державного фінансового контролю.


32. Васильев А.С. та ін. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. A.C. Васильева О.П. Подцерковного. - Издание четвертое, с изменениями и дополнениями. — X.: ООО «Одиссей», 2010. — 488 с.


В учебнике рассматриваются в теоретическом и практическом аспекте положения Хозяйственного кодекса Украины и специального хозяйственного законодательства Украины. Особое внимание уделено вопросам об­новления хозяйственного права как самостоятельной отрасли права методам государственного воздействия на экономику, правовому статусу субъектов хозяйствования, специфике институтов хозяйственного права по сравнению с общегражданским регулированием.

^ Рассчитано на практикующих юристов, предпринимателей, преподавателей, студентов юридических и экономических вузов, широкий круг читателей.


33. Малахова Н. Б. Микроэкономический анализ; Учебное пособие,- X: ИД «ИНЖЭК»

2010.-232 с. Рус. яз.


Учебное пособие раскрывает содержание нормативной учебной дисципли­ны, в которой углубляются знания о сущности производства и затрат. Освеща­ются вопросы истории, теории и практики маржинальной методологии иссле­дования производства и издержек.

^ Рекомендовано для студентов, аспирантов и преподавателей экономиче­ских специальностей, специалистов в сфере экономической теории.


34. Туманова E.A., Шагас Н.Л. Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 400 с. - (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова).


Учебник предназначен для изучения курса «Макроэкономика» магистерского уровня. В нем излагаются макроэкономические проблемы, актуальные для российской экономики, содержатся примеры использова­ния макроэкономических моделей для анализа конкретных ситуаций, формулируются вопросы и задания по каждой теме.

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень вересень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Вересень 2010 року
Ж6 з-41 Збожна, О. М. Основи технології : навч посіб. 3-є вид змін, І доп. Т. Карт-бланш, 2010. 486 с. іл. Іsbn 978-966-351-323-2...
Інформаційний бюлетень нових надходжень вересень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Вересень 2010 року
Ж6 з-41 Збожна, О. М. Основи технології : навч посіб. 3-є вид змін, І доп. Т. Карт-бланш, 2010. 486 с. іл. Іsbn 978-966-351-323-2...
Інформаційний бюлетень нових надходжень вересень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р
Черниш С. С. Економічний аналіз: Навч посіб. К: Центр учбової літератури, 2010. 312 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень вересень 2010 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р
Наукові записки Наукма. Т. 111. Філологічні науки / відп ред. В. С. Брюховецький. – К. Наукма, 2010. – 84 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень вересень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень вересень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень вересень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Д8 А77 Аптулаева, Т. Киев / Т. Аптулаева. — М. Вече, 2010. —168 с ил. ( Городское путешествие с Павлом Любимцевым ). Isbn 978-5-9533-3681-9...
Інформаційний бюлетень нових надходжень вересень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Д8 А77 Аптулаева, Т. Киев / Т. Аптулаева. — М. Вече, 2010. —168 с ил. ( Городское путешествие с Павлом Любимцевым ). Isbn 978-5-9533-3681-9...
Інформаційний бюлетень нових надходжень вересень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року
Ж с16 Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів І послуг: підручник, —СалухІна Н. Г., Язвінська О. М. – К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень вересень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року
Ж с16 Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів І послуг: підручник, —СалухІна Н. Г., Язвінська О. М. – К. Центр учбової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи