Інформаційний бюлетень нових надходжень жовтень 2010 р icon

Інформаційний бюлетень нових надходжень жовтень 2010 р
Скачати 232.74 Kb.
НазваІнформаційний бюлетень нових надходжень жовтень 2010 р
Дата02.07.2012
Розмір232.74 Kb.
ТипДокументи

Донецький національний університет


Методичний кабінет обліково-фінансового факультету


Інформаційний бюлетень

нових надходжень

жовтень 2010 р.


Донецьк, 2010 р.

1. Костров A.B.

Основы информационного менеджмента: учеб. посо­бие / A.B. Костров. - 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финан­сы и статистика; ИНФРА-М, 2009. - 528 с: ил.


Рассматриваются основы информационного менеджмента (ИМ) в различных аспектах и используемые при этом средства. ИМ иллюстри­руется как специфическая проблема управления. Проанализированы ос­новные задачи ИМ в типовых условиях применения информационной системы (ИС). Приведены примеры задач. В отличие от первого издания (2001 г.) дан материал по системному моделированию, планированию и управлению персоналом, по управлению использованием ресурсов, жи­вучести ИС. Включены модели, методы и алгоритмы оценки эффектив­ности ИС, в том числе экономической.

Для студентов, системных аналитиков, информатикой, экономи­стов и менеджеров. Может быть использовано преподавателями при обу­чении по программам магистра, бакалавра.


2. Кравчук О. М., Лещук В. П. К77 Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. — 504 с.

У посібнику розглянуті актуальні питання розвитку фінансової діяльності суб'єктів підприємництва в Україні, організація фінансової діяльності суб'єктів під­приємництва, фінансування, управління власним і позичковим капіталом, фінан­совими інвестиціями, оцінка вартості підприємства, фінансовий контролінг. Значна увага приділяється методам оцінки грошового потоку, доцільності вкладення фінансових інвестицій, залучення власного чи позичкового капіталу у підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання.

^ Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, наукових пра­цівників, спеціалістів у сфері управління, викладачів, аспірантів.


3. Орлюк, О.П. Фінансове право. Академічний курс : підручник/ О.П.Орлюк. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 808 с. - Бібліогр. в кінці модулів.


У підручнику відповідно до програми курсу висвітлено основні пра­вові інститути Загальної та Особливої частин фінансового права як само­стійної галузі права. На основі Конституції України, Бюджетного кодексу України, інших численних нормативно-правових актів, що становлять си­стему фінансового законодавства, розкрито правові засади регулювання суспільних відносин у різних сферах публічної фінансової діяльності, яка і є предметом регулювання фінансовим правом.

Видання призначене для студентів і аспірантів, які вивчають курс фінансового права, а також юрисконсультів, адвокатів, аудиторів, бухгал­терів, працівників бюджетних установ, суб'єктів підприємницької діяль­ності та всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання фінансо­вої діяльності й фінансових ринків.


4. Верига Ю. А., Зима Г. I., Кулявець Н. О. В 32 План рахунків бухгалтерського обліку: Навч. посю. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 176 с.


У навчальному посібнику наведено План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських суб'єктів малого підприємництва, Інструкцію про застосування Плану рахунків та коментарі до них.

^ Навчальний посібник буде корисний для студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів навчальних закладів та працівників бухгалтерського обліку.


5. Грннчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: Навч. посіб. - К: Центр учбової літератури, 2010. - 304 с.


У навчальному посібнику розглядаються питання створення підприємств, їхні оргашзаідйно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування й ліквідації. Ґрун­товно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів (персоналу, основних фондів та обігових коштів, нематеріальних і інвестиційних ресурсів). Значну увагу приділено інноваційним процесам, плануванню діяльності та формуванню фінансово-економічних ре­зультатів діяльності суб'єктів господарювання. Розглянуто питання організації виробництва, продуктивності та оплати праці, витрат на виробництво й банкрутства підприємств.

^ У кожній темі подано питання та тести для перевірки знань, список використаної і реко­мендованої літератури.

Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Економіка підпри­ємства». Призначений для студентів вищих навчальних закладів 111- IV рівнів акредитації всіх форм навчання економічних спеціальностей, а також для викладачів, керівників підпри­ємств, менеджерів і підприємців.


6. Калайтан Т. В. Контролінг. Навчальний посібник.-Львів: Новий Світ-2000 2010 252 с


Навчальний посібник підготовлено у відповідності до програми з дисципліни "Контролінг", яка входить до обов'язкового переліку курсів навчання студентів спеціальності "Менеджмент організацій". Розглянуто увесь комплекс питань, пов'язаних з процесом управління діяльністю підприємства: організація служби контролінгу, планування, розроблення бюджетів, аналіз і контроль відхилень фактичних результатів діяльності від планових, вироблення оптимальних управлінських рішень. З метою кращого засвоєння матеріалу посібник містить комплекс практичних завдань, тестів і запитань для перевірки знань.

^ Навчальний посібник може бути використаний у процесі самостійного вивчення дисципліни "Контролінг" студентами усіх форм навчання.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів відділень післядипломної освіти, викладачів, менеджерів, працівників економічних служб підприємств.


7. Кравчук О.М., Лещук В. П. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва; Навч. посіб. - Центр учбової літератури, 2010. - 504 с


У посібнику розглянуті актуальні питання [розвитку фінансової діяльності суб'єктів підприємництва в Україні, організація фінансової діяльності суб'єктів підприємництва, фінансування, управління власним и позичковим капіталом, фінансовимі інвестиціями, оцінка вартості підприємства, фінансовий контролінг. Значна увага приділяється методам оцінки грошового потоку, доцільності вкладання фінансових інвестицій, залучення власного чи позичкового капіталу у підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання.

^ Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, наукових працівників, спеціалістів у сфері управління, викладачив, аспірантів.


8. Шморгун Л.Г. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Л.Г. Шмор. гун. — К. : Знання, 2010. — 452 с. — (Вища освіта).


У навчальному посібнику узагальнюються досягнення сучасної науки про менеджмент і практика управління у контексті но­вих змін і тенденцій розвитку світової економіки з урахуванням наслідків глобальної фінансово-економічної кризи. Розглядаються основні аспекти та функції управління організацією і сучасним бізнесом. Основна частина навчального матеріалу складається зтрьох змістових модулів. Особлива увага приділяється аналізу нових і но­вітніх форм організації, зокрема таких як навчальна організація, нове робоче місце, віртуальна організація та ін. З метою глибшого осмислення та ефективного закріплення теоретичного матеріалу в кінці кожного модуля наводяться запитання та завдання для са­моконтролю і тести.

Для студентів, викладачів, слухачів різних програм підготов­ки менеджерів і представників бізнесу, практичних управлінців -усіх тих, хто прагне оволодіти знаннями, а також формами і ме­тодами ефективного менеджменту.


9. Михайловська І. М., Ларіойова К. Л. Гроші та кредит практикум: Навч. посібник - Львів: "Новиі Світ-2000",2010,- 312 с.


Зміст навчального посібника відповідає тематиці, передбаченою галузевим стандартам вищої освіти України "Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 - "Економіка та підприємництво

У навчальному посібнику подається система загальнотеоретичних і приклад них знань з грошових, кредитних та валютно-фінансових відносин, механізму їх функціонування, впливу на розвиток макроекономічних процесів, змісту і сутті грошової, кредитної та валютної політики.

^ Теоретичний матеріал доповнено задачами та прикладами розв'язання типо­вих задач, а також тестовими питаннями для контролю знань студентів.

Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей вищих на­вчальних закладів освіти, викладачів, наукових і практичних працівників.


10. Гомонко Э.А. Управление затратами на предприятии : учебник / Э.А. Гомонко, Т.Ф. Тарасова. - М.: КНОРУС, 2010. - 320 с.


Содержит теоретические и практические вопросы управления затратами на пред­приятии. Рассмотрены понятие и сущность затрат как экономической категории, представлены различные подходы к их классификации, раскрыты теоретические и правовые осцовы управления затратами, его информационное обеспечение, вы­делены особенности анализа и планирования текущих затрат на производственных и торговых предприятиях, определены направления их снижения. Описаны совре­менные системы управления затратами и результатами, такие как стандарт-кост, директ-костинг, контроллинг.

^ Для студентов экономических специальностей.


11. Фінансове право : навч. посіб. / за ред. М. П. Кучерявенка. -Ф59 X. : Право, 2010. - 288 с.


У навчальному посібнику розкрито зміст основних фінансово-правових понять. З урахуванням положень чинного законодавства проана­лізовані найважливіші інститути фінансового права — фінансовий конт­роль, бюджетне та податкове право, державне страхування, грошовий обіг, банківська та валютна діяльність, ціноутворення тощо.

^ Для викладачів і студентів юридичних і економічних вузів, працівників фінансових органів, практичних працівників підприємств і організацій.


12. Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2010.-344 с.


У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «валюта», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття про грошовий обіг, грошова маса, грошові потоки, грошовий ринок. Проаналізовано організацію грошово-кредитної та банківської систем України, функціонування основ кредитних, розрахункових і валютних відносин в умовах ринкової еко­номіки.

^ Теоретичний матеріал доповнено задачами й прикладами їх розв'язання, а також тестовими питан­нями до контролю знань студентів до кожної теми.

Посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Гроші та кредит» відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом «Економіка і підприємництво».

^ Для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.


13. Оснач О.Ф.

Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літера­тури, 2007. - 304 с.


У навчальному посібнику розкривається класифікація, при­значення, основні характеристики, маркірування, умови транс­портування та зберігання основних видів промислового облад­нання, інструменту, підшипників кочення та засобів промислової автоматики.

^ Рекомендовано для студентів і викладачів економічних спеціальностей ВНЗів та практичних фахівців.


14. Оснач О.Ф.

Товарознавство: Навчальний посібник - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 219 с. ISBN 966-836SHЯf|E. ,


У посібнику розкриті основні властивості, наведені класи­фікація, умови використання, принципи маркування, правила транспортування і зберігання товарів промислового призначення. Також підкреслюється значення вивчення курсу для студентів спеціальності "Маркетингу визначено цілі, завдання і принципи товарознавства.

^ До кожного розділу курсу наведені контрольні питання і тести для самостійного визначення рівня засвоєння матеріалу.

Рекомендовано для студентів і викладачів економічних вузів, а також для практичного використання у роботі з ринком.


15. Медвідь Л. Г., Фостяк І. В. Облік у банках: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». - Львів: Видавництво ПП «Магнолія 2006», 2010.-360 с.


Посібник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Облік у банках». У ньому вміщено для кожної теми перелік питань, що вносяться для вивчення; перелік рекомендованих джерел; завдання для практичних занять; завдання для самостійної роботи студентів; запитання для самоперевірки; завдання для індивідуальної роботи (тематика рефератів); тестові завдання для контролю знань студентів. Крім цього посібник вміщує завдання для поточного модульного контролю знань студентів, критерії оцінювання знань та перелік додаткових рекомендованих джерел.

Посібник призначений для роботи над курсом студентів напряму підготовки «Облік і аудит». Він може бути корисним для студентів усіх напрямів галузі знань «Економіка і підприємництво».


16. Основы международной статистики: Учебник / Под общ. 072 ред. д-ра экон. наук Ю.Н. Иванова. — М.: ИНФРА-М, 2010. -621 с. — (Высшее образование).


В учебнике рассматриваются основополагающие концепции, определе­ния, показатели и классификации международной статистики. Подробно изложены международные стандарты по наиболее важным разделам со­циально-экономической статистики и применение этих стандартов в ста­тистике России. Особое внимание уделено рассмотрению международных стандартов, которые разработаны в последние годы: стандарты по статис­тике индексов потребительских цен, доходов домашних хозяйств, госу­дарственных финансов, факторной производительности, международных сопоставлений ВВП на основе паритетов покупательной способности валют, платежного баланса и международной инвестиционной позиции. Изложены основные положения обновленной Системы национальных счетов 1993 года, одобренной Статистической комиссией ООН в 2008 году.

^ Для студентов экономических вузов и экономических факультетов высших учебных заведений.


17 Дадашев Б. А., Гриценко О. І. Д 14 Кредитні спілки в Україні: Навч. посіб. — К: Центр учбової літера-тури, 2010.- 112 с.


Посібник підготовлений з врахуванням вимог Болонської декларації Мета видання — ознайомити студентів з організаційно-економічними і пра­вовими основами створення та функціонування кредитних кооперативів, дати їм теоретичні знання та практичні навички щодо фінансово-кредитного забезпечення суб'єктів господарювання через залучення коштів кредитних спілок, необхідних для прийняття рішень і здійснення господарської діяль­ності в сучасних умовах господарювання.

^ Призначений для студентів економічних спеціальностей усіх форм на­вчання.


18. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - К., 2010. -196 с.


^ Мета навчального посібника — сформувати у студентів, фахівців комплекс­ний підхід до фінансового аналізу діяльності підприємств. У пропонованому по­сібнику розкриваються сутність і зміст фінансового аналізу діяльності підприємств, інформаційне забезпечення фінансового аналізу, аналіз майна та джерел його ут­ворення, аналіз рентабельності підприємства, аналіз грошових потоків, аналіз фінансової стійкості, аналіз ліквідності і платоспроможності, аналіз ділової актив­ності підприємства, аналіз інвестиційної діяльності.

^ Для студентів, аспірантів, викладачів, а також фахівців, які займаються фінансовим аналізом.


19. Юденков Ю.Н. Ю16 № гтернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски • учебно-практическое пособие / Ю.Н. Юденков, H.A. Тысячником, И.В. Сандалов, СЛ. Ермаков; предисл. чл.-корр. РАН A.C. Сигова.- 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2011.-320 с.


Посвящено проблемам внедрения интернет-технологий в банковское дело с целью изучения возможностей повышения эффективности их использования, а также определения параметров контроля и регулирования возникающих рис- ков при применении информационных технологий в банковском бизнесе. Практическая ценность и оригинальность пособия состоит в том, что вопросы использования информационных технологий в банке рассматриваются здесь через призму внедрения и функционирования интернет-банкинга, который является со­временным электронным форматом банковского обслуживания.

^ Для руководителей и топ-менеджеров банков в области ИТ, студентов и пре- подавателей вузов, для всех настоящих и перспективных пользователей интер­нет- банкинга.


20. Партин Г.О., Селюченко Н.Є.

Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. - Львів: Видав­ництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. - 332 с.


Викладено теоретичні та прикладні основи фінансового менедж­менту, визначено складові системи його організаційного та інформацій­ного забезпечення, наведено методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі, вартості власного і позикового капіталу, ефектив­ності інвестиційних проектів, рівня фінансових ризиків, аналізу фінансо­вого стану та оцінки ймовірності банкрутства підприємства, формування фінансових планів і бюджетів. Висвітлено механізми управління прибут­ком, активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими ризиками підпри­ємства та особливості антикризового фінансового управління.

Підготоване відповідно до навчальної програми нормативної дисцип­ліни "Фінансовий менеджмент", що передбачена галузевим стандартом вищої освіти України для підготовки магістрів з економічних спеціальностей.

^ Призначений для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів, економіки і підприємництва.


21. Райзберг Б. А. Прикладная экономика: учебное пособие / Б. А. Райзберг. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.— 318 с. : ил.


Доступно изложены базисные сведения о прикладной экономике. Дости­жения экономической науки и практики, изменения и реформы в мировой и российской экономике, причины возникновения кризисных ситуаций, изменение научных представлений об экономических объектах, процессах, отношениях и влияние на них государства, общества, предпринимателей отражены в учебном пособии. В конце каждой главы представлены вопросы и задания, призванные сформировать у изучающего экономическую науку гражданское отношение к событиям экономической жизни.

Для студентов, изучающих основы экономики и финансов, для лиц, получающих второе образование по экономическим специальностям, а также для самостоятельно изучающих прикладную экономику и финансы.


22. Форкун І.В., Шацька В.М., Фролова Н.Л. ф 79 Основи казначейської справи: Навч. посібник. - Львів: «Новий Світ-2000», 2010. -516 с.


Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни "Основи казначейської справи", яку долучено до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю "Фінанси". В ньому висвітлено сутність та роль казначейської системи в організації виконання бюджетів всіх рівнів: функціонування платіжної системи виконання бюджетів та її інформаційно-технічне забезпечення, технологію казначейського виконан­ня бюджетів за доходами та видатками, організацію бухгалтерського обліку та порядок складання і подання фінансової звітності з виконання бюджетів, методичні підходи до організації фінансового контролю у системі казна­чейства.

^ Для студентів, аспірантів, практичних працівників у сфері державних фінансів.


23. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. 16 Риторика: Навч. посібник. — Львів: Світ, 2001. - 240 с,


У посібнику докладно висвітлено особливості розвитку риторики в різні історичні епохи, всебічно проаналізовані основні види красномовства (академічне, політичне, судове, церковне, суспільно-побутове). Великий ін­терес викликають методичні та практичні рекомендації щодо підготовки ораторського твору: вдосконалення його структури, логічних та емоційних засад.

Для студентів юридичних, філологічних, педагогічних факультетів ву­зів, учителів та учнів коледжів, духовних семінарій, гімназій, загальноосвітніх шкіл, усіх, хто професійно займається риторикою: народних депутатів усіх рівнів, духовенства, теле- і радіожурналістів, адвокатів, лекторів, керівни­ків установ та організацій.


24. Аранчій В.І.,Бойко Л.М., Черненко Л. В. Гроші та кредит: Навч. посібник. -Полтава: АСМІ, 2010. - 300 с.


Навчальний посібник підготовлено для проведення практичних занять та самостійного вивчення студентами галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напрямів підготовки "Фінанси і кредит'1, "Облік і аудит"; відповідно до навчальної програми курсу "Гроші та кредит" та має на меті сформувати у студентів сучасне економічне мислення та систему глибоких практичних навичок з питань особливостей функціонування грошей та грошово-кредитної системи загалом; опанування теоретичних навичок, необхідних для аналізу грошово-кредитної політики центрального банку, кредитних відносин між суб'єктами господарювання; засвоєння відповідної термінології.

Навчальний посібник містить огляд ключових теоретичних положень, методичні розробки до тем практичних занять, які включають перелік питань практичних (семінарських) занять; практичні завдання; криптограми; тести для самоконтролю; запитання для самоконтролю; теми рефератів; список рекомендованої літератури. Структура даного посібника дозволяє студенту не тільки отримати інформацію з основних питань теми, а і систематизувати та закріпити знання, отримані вході теоретичного вивчення шляхом вирішення практичних завдань.

^ Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, слухачів факультетів післядипломної освіти.


25. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник / Б 40 Клебанова Т. С, Раєвнєва О. В., Прокопович С. В., Степуріна С. 0., Яценко Р. М., Чуйко І. М.- X.: ВД «ІНЖЕК», 2010.- 352 с. Укр. мова.


Навчальний посібник містить систематичний виклад основних базових ма­тематичних методів, що використовуються в економіці. Подано класифікацію та характеристику економіко-математичних методів, що апроксимують процеси, які виникають у різних сферах підприємницької діяльності; наведено способи й методи побудови моделей.

^ Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів, слухачів бізнес-шкіл, фахівців із прикладної економіки. Становить інтерес для викладачів і аспірантів.


26 Щенин Р.К. Банковские системы стран мира: учебное пособие/ Р.К. Щенин. – М.: КНОРУС,2010. – 400с.


Всесторонне рассматриваются банкирские системы наиболее представительных стран всех континентов мира. Показаны особенности экономического развития стран, эволюции их банковских систем, организационные структуры систем, место и роль крупнейших банков, их внутренних и международных ветвей в мировой экономике и международном бизнесе.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений экономического профиля, а также для специалистов, занимающихся вопросами международного банковского дела в рамках мировой экономики


27. Скоморович І.Г. Банківські операції: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво П.П. „Магнолія 2006”,2010. – 482 с.


Розглянуто теоретичні та практичні засади здійснення банківських операцій в Україні, а також особливості та закономірності проведення окремих видів операцій. Визначено роль банків у розвитку вітчизняної економіки, механізми здійснення основних видів банківських операцій та надання послуг за сучасних умов ведення бізнесу. Висвітлено Порядок організації та технологію ведення банківської діяльності в Україні.

Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, фінансистів, Бізнесменів, Працівників банківських установ, усіх, хто цікавиться особливостями здійснення банківських операцій в Україні.


28. Школа І.М., Бутирська І.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. – Чернівці


Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу „Інноваційний менеджмент, який входить до навчального плану підготовки спеціалістів і магістрів зі спеціальності „Менеджмент організацій.

Навчальний курс сформований у системі модульно-рейтингового поетапного контролю знань. До кожної теми додається перелік питань для самоконтролю, що дозволяє під час самостійного опрацювання курсу активізувати розумову і науково-аналітичну діяльність студентів. Зв`язок змісту дисципліни із сучасним методичним забезпеченням стимулює процес пізнання, водночас є ефективним дидактичним механізмом керування навчально - творчею діяльністю.

Для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, аспірантів, викладачів. Книга може бути цікавою та корисною для підприємців, керівників і фахівців у різних галузях економічної діяльності.


29. Унинець-Ходаківська В.П., Костюкевич О.І., Лятамбор О.А. Ринок фінансових послуг: Вид. 2-ге, доп. і перероб.: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с.


Посібник складається з 20 тем, в яких розглянуті теоретичні аспекти організації теоретичні аспекти організації та функціонування ринку фінансування послуг, обґрунтована класифікація основних сегментів ринку фінансових послуг за суб’єктивною ознакою, дана загальна характеристика основних сегментів ринку фінансових послуг та операційного механізму надання фінансових послуг, розглянуті особливості державного регулювання, фінансового моніторингу та оподаткування на ринку фінансових послуг в Україні.

Видання підготовлене відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти Освітньо-професійних програми підготовки спеціаліста і магістра напряму 0501 – „Економіка і підприємництво, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України, №330 від 06.06.2002 року, та розраховане на магістрів і спеціалістів, що навчаються за спеціальностями „Фінанси, „Банківська справа, „Маркетинг та іншими, а також для аспірантів, викладачів вищої школи та менеджерів (управителів) у сфері фінансової діяльності для інформаційних і навчальних цілей.


30. Кужельний М.В., Левицька С.О. Організація обліку: Підручник. – К.: Центр учбової літератури,2010. – 352 с.


У підручнику розкриваються особливості організації бухгалтерського обліку та фінансового аналізу для суб`єктів підприємницької діяльності з урахуванням чинного нормативного поля з питань економіко-правової діяльності підприємств, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, податкового законодавства, міжнародної облікової практики.

Підручник розраховано на студентів вищих навчальних закладів (спеціалістів, магістрів), які навчаються за фахом „Облік і аудит, керівників підприємств, бухгалтерів-практиків


31. Михайлова Л.І., ЮрчеюсоО.Ю., Данько Ю.І., Михаилов А.М.

Міжнародний менеджмент: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 200 с.


В навчальному посібнику викладені передумови еволюції міжнарод­ного менеджменту як окремого виду управлінської діяльності, висвіт­люються його теоретичні основи та аналізуються основні особливості ефективного здійснення в умовах поглиблення глобалізації світової еко­номіки. Викладені практичні завдання та варіанти їх розв'язання, містяться ситуаційні вправи (кейси) для аналізу та обговорення, подані тестові завдання для самоконтролю знань студентів.

Навчальне видання розраховане на студентів, магістрів і викладачів вищої школи. Може також бути корисним аспірантам, керівникам підприємств - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та всім, хто цікавиться проблемами сучасного міжанрордного менеджменту.


32. Буряк II. Ю., СмолінськаС. Д., Татарин II. Б. Фінанси: Підручник. — К.: «Хай-ТекПрсс», 2010. — 392 с.


Підручник написаний згідно стандартів вищої освіти з підготовки економістів-фінансистів стосовно викладення курсу «Фінанси». Дане видання допоможе у вивченні студентами дисципліни «Фінанси», зокрема в оволодінні основами вчення про закономірності і закони розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту країни, правила формування доходів держави та органів місцевого самоврядування і використання їх на потреби населення, принципи функціонування суб'єктів господарювання та здійснення ними фінансової діяльності, а також знаннями про
стан і перспективи функціонування фінансової системи України загалом.


Розрахований на студентів вищих навчальних закладі)! фінансово-економічного спрямування, аспірантів, викладачів, працівників фінансової системи та всіх, хто цікавиться сучасними проблемами функціонування та розвитку фінансів.


33. Яремко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. - Львів: "Новий Світ-2000", 2010. - 240 с.


^ Посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни "Теорія бухгалтерського обліку". У ньому розкриті питання теоретичних онов бухгалтерського обліку в межах анотації змісту дисципліни освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Матеріал розкриває теорію бухгалтерського обліку як основу інформаційної системи для цілей управління і має за мету формування системи знань з теорії і практики ведення бухгалтерського обліку.

Матеріал посібника охоплює тематику основ організації обліку і звітності, мето­дологічні аспекти концептуальної основи облікової системи (предмет, метод, рахунки і подвійний запис, документацію та інвентаризацію), організаційні процеси (форми бухгалтерського обліку, облік господарських процесів, звітно-облікове відображення показників обліку).

^ Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вузів.


34. Міжнародний менеджмент. Навчальний посібник/ БілозубенкоB.C., Озаріна О.В., Семенов A.A.; за редакцією професора О.Б. Чернеги. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 592 с.


У навчальному посібнику викладені основні питання міжнародного менеджменту, принципи і механізм їх функціонування. У кожному розділі наведено ілюстративний матеріал у вигляді численних прикладів, схем, рисунків і таблиць, що сприяють більш глибокому розумінню й ефективному засвоєнню матеріалу.

^ По кожному розділу дається резюме, контрольні запитання і прак­тичні ситуації для обговорення, покажчик літературних джерел.


35. Організація праці: навч. посіб. / В.MДанюк, О 64 А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова [та ін.]; за заг. ред. В. М. Да-нюка. — К.: КНЕУ, 2009. — 332, [4] с.


Розглядаються актуальні питання теорії та практики організації праці. Зокрема, становлення та розвиток організації праці, нормативно-правове за­безпечення, зв'язок організації праці з корпоративною культурою, кадрове забезпечення, поділ і кооперування пращ, планування виробничих завдань, мотивування активної трудової поведінки працівників.

Розкриваються методи вдосконалення організації праці на підприємст­вах: проектування трудових процесів, організації колективної праці, органі­зації та обслуговування робочих місць, гуманізації праці в сучасних умовах, економічна та соціальна ефективність організаційних нововведень.

Схожі:

Інформаційний бюлетень нових надходжень жовтень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Жовтень 2010 року
В1 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб наук праць]. Фізико-математичні науки. №660. Львів, 2009....
Інформаційний бюлетень нових надходжень жовтень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Жовтень 2010 року
В1 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб наук праць]. Фізико-математичні науки. №660. Львів, 2009....
Інформаційний бюлетень нових надходжень жовтень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень грудень 2010 р
Черниш С. С. Економічний аналіз: Навч посіб. К: Центр учбової літератури, 2010. 312 с
Інформаційний бюлетень нових надходжень жовтень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень жовтень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Інформаційний бюлетень нових надходжень жовтень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень в бібліотеку Доннует жовтень – листопад 2009 р
В11 К48 Клепко, В. Ю. Вища математика в прикладах І задачах : навч посіб. 2-е вид. / Клепко В. Ю., Голець В. Л. К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень жовтень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень в бібліотеку Доннует жовтень – листопад 2009 р
В11 К48 Клепко, В. Ю. Вища математика в прикладах І задачах : навч посіб. 2-е вид. / Клепко В. Ю., Голець В. Л. К. Центр учбової...
Інформаційний бюлетень нових надходжень жовтень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Д8 А77 Аптулаева, Т. Киев / Т. Аптулаева. — М. Вече, 2010. —168 с ил. ( Городское путешествие с Павлом Любимцевым ). Isbn 978-5-9533-3681-9...
Інформаційний бюлетень нових надходжень жовтень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Грудень 2010 року
Д8 А77 Аптулаева, Т. Киев / Т. Аптулаева. — М. Вече, 2010. —168 с ил. ( Городское путешествие с Павлом Любимцевым ). Isbn 978-5-9533-3681-9...
Інформаційний бюлетень нових надходжень жовтень 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Травень 2010 року
Ж с16 Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів І послуг: підручник, —СалухІна Н. Г., Язвінська О. М. – К. Центр учбової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи