Затверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма icon

Затверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма
Скачати 221.76 Kb.
НазваЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма
Дата03.07.2012
Розмір221.76 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра внутрішньої медицини, фізіотерапії та інфекційних хвороб


ЗАТВЕРДЖЕНО”


Проректор з навчальної роботи

професор М.Ю.Коломоєць

“ _____ “ ____________________ 2007 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


Факультет – медичний

Спеціальність – педіатрія

Курс – 6


Семестр – 11, 12

Загальна кількість годин - 54

Практичні заняття – 34 години

Самостійна позааудиторна робота – 18 годин

Підсумковий контроль – дифзалік (2 години)


Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми з інфекційних хвороб для студентів вищих державних медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації, затвердженої Головним управлінням закладів освіти МОЗ України 29.02.1999 р.


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні кафедри інфекційних хвороб

"07" 09 2007 р., (протокол №2).


Завідувач кафедри

внутрішньої медицини, фізіотерапії,

інфекційних хвороб,

професор О.І. Федів


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін

" 22 " 09 2007 р. (протокол №1).


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін, професор В.К.Тащук
^

1. 0. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ VI КУРСУ. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - ПЕДІАТРІЯ

  1. Мета викладання дисципліни.

Тематичний план циклу інфекційних хвороб для студентів 6-го курсу передбачає підвищення якості підготовки лікаря загального профілю.

За період роботи в клініці інфекційних хвороб основну увагу студентів 6-го курсу буде звернуто на удосконалення набуття практичних навичок, постановку діагнозу інфекційних захворювань, які зустрічаються на території України і за кордоном, розпізнавання атипових форм з допомогою сучасних лабораторних та інструментальних методів дослідження, призначення адекватної терапії, надання невідкладної допомоги.

Студенти 6-го курсу будуть приймати участь в проведенні профілактичних і протиепідемічних заходів у вогнищі інфекції та знайомитись з принципами диспансерного спостереження і лікування осіб, які перенесли інфекційні захворювання.

^

1.2. Завдання вивчення дисципліни
Тематичний план практичних занять побудований за синдромно-діагностичними принципами. Особливу увагу буде приділено диференційній діагностиці синдромів, лікуванню хворих в амбулаторних умовах та вдома, вивченню невідкладних станів при інфекційних хворобах і наданню невідкладної допомоги на догоспітальному етапі.

Для студентів медичних факультетів із спеціальності “Лікувальна справа” особлива увага приділяється питанням ранньої діагностики інфекційних хвороб, віковим особливостям інфекційних хвороб, диференціації інфекційних хвороб з неінфекційними, невідкладної допомоги.

Форми роботи із студентами 6-го курсу передбачають клінічні розбори тематичних хворих, щоденну курацію хворих під наглядом викладача, участь в клінічних обходах професора та доцента, клінічних конференціях, присутність під час аутопсії померлих інфекційних хворих, участь у клініко-патологоанатомічних конференціях, вирішення тестових завдань „Крок-2”, ситуаційних задач.

Перевірка практичних навичок студентів буде здійснюватись до початку курації, під час курації хворих та після закінчення циклу за письмовими відповідями на ситуаційні задачі, що передбачає обґрунтування клінічного діагнозу, перелік обстеження, план диференціальної діагностики, конкретний обсяг призначеного лікування.

Підсумковий контроль – диференційований залік.


  1. ^ Алгоритм роботи студентів 6-го курсу

Основним принципом підготовки студентів 6-го курсу являється щоденне ведення 3-5 хворих і проведення тематичних практичних занять.

Студенти несуть повну відповідальність за своєчасне обстеження хворих, оволодівають методикою лікарських маніпуляцій, вивчають варіанти клінічного перебігу хвороб, призначають лікування.

За період навчання в клініці інфекційних хвороб студенти ведуть оформлення всієї документації, пов’язаної з перебуванням хворих у відділенні (ведення історій хвороби, заповнення лікарняного листа, видача довідок тощо).

Студенти проводять санітарно-освітню роботу, приймають участь в клінічних розборах хворих та тематичних обходах завідувача кафедри, доцента, приймають участь у наукових конференціях з показом хворих, знайомляться з принципами диспансерного нагляду за реконвалесцентами, а також поглиблюють свої знання з питань ранньої діагностики інфекційних захворювань.

Для студентів 6-го курсу, які навчаються в клініці інфекційних хвороб протягом 5 робочих днів, встановлюється наступний графік роботи:

 • перша половина робочого дня з 8.30 до 11.45 повністю приділяється курації хворих, тематичним обходам з наступним розбором хворих та оформленням всієї необхідної документації;

 • теоретична частина практичних занять проводиться в другій половині робочого дня з 12.15 до 14.00;

 • за період навчання кожний студент несе одне вечірнє чергування з 16.00 до 22.00, результати якого заслуховуються наступного дня на ранковій студентській конференції.
  1. Перелік дисциплін з вказівкою розділів, засвоєння яких

необхідне для вивчення курсу інфекційних хвороб студентами 6-го курсу


В програмі збережена логічна послідовність вивчення окремих тем і розділів курсу інфекційних хвороб за рахунок інтеграції, координації та виключення дублювання матеріалу, висвітленого в програмах наступних дисциплін:

 • Мікробіологія з вірусологією (етіологія, патогенез, імунологія, імунопатологія, алергологія, хіміо- та імунотерапія, специфічна профілактика різних мікробних і вірусних захворювань; мікробіологічні, вірусологічні та імунологічні методи діагностики);

 • Патологічна фізіологія (патогенез, алергія);

 • Патологічна анатомія (патологоанатомічні зміни при інфекційних захворюваннях);

 • Фармакологія (механізм дії хіміотерапевтичних препаратів і антибіотиків).

 • Інфекційні хвороби та епідеміологія (5-й курс з вивченням епідеміології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб)
^

2.0. Зміст курсу інфекційних хвороб для студентів 6-го курсу, спеціальність “педіатрія”
 1. Діагностика та принципи лікування інфекційних хворих. Особливості опитування інфекційних хворих, об’єктивного обстеження, складання плану додаткових досліджень (лабораторних, інструментальних та інших). Вміння сформулювати (з урахуванням сучасної класифікації інфекційних хвороб) і обґрунтувати попередній та клінічний діагнози. Принципи етіотропної, патогенетичної та симптоматичної терапії хворого.

 2. Диференційна діагностика жовтяниць: диференційна діагностика вірусних гепатитів А, В, С, Д, Е; диференційна діагностика інфекційних хвороб, що перебігають з синдромом жовтяниці; диференційна діагностика інфекційних та неінфекційних жовтяниць; роль та використання різних методів лабораторної діагностики для характеристики жовтяниць; гостра печінкова енцефалопатія, діагностика, невідкладна допомога.

 3. Диференційна діагностика захворювань з менінгеальним синдромом. Невідкладні стани (синдром Уотерхауза-Фрідеріксена, інфекційно-токсичний шок), невідкладна допомога.

 4. Диференційна діагностика екзантем. Дитячі крапельні інфекції у дорослих. Профілактика керованих інфекцій, графік щеплень. Анафілактичний шок, прояви, невідкладна допомога.

 5. Диференційна діагностика захворювань, що перебігають з високою температурою в клініці інфекційних хвороб (черевний тиф і паратифи, висипний тиф і хвороба Брілла, сепсис, малярія та інші). Тактика дільничного лікаря. Невідкладні стани при черевному тифі, невідкладна допомога. Підсумкове заняття. Диференційований залік.

^ Тематичний план

практичних занять з інфекційних хвороб для студентів 6-го курсу медичного факультету з спеціальності “Педіатрія”

на 2007-2008 навчальний рік
п/п

Тема практичних занять

К-сть

годин

1

Діагностика та лікування інфекційних хворих.

7

2

Диференційна діагностика жовтяниць. Гостра печінкова енцефалопатія, клініка, невідкладна допомога.

7

3

Диференційна діагностика захворювань з менінгеальним синдромом. Невідкладні стани, допомога.

7

4

Диференційна діагностика екзантем. Профілактика керованих інфекцій.

7

5

Диференційна діагностика захворювань з високою гарячкою. Тактика дільничного лікаря.

6

6

Підсумкове заняття. Диференційований залік.

2
Разом годин

36Схвалено на засіданні кафедри інфекційних хвороб 07.09.2007 р.

(протокол №2)


Завідувач кафедри

внутрішньої медицини, фізіотерапії,

інфекційних хвороб, професор О.І. Федів

ПЕРЕЛІК

тем з інфекційних хвороб, які виділені для самостійної позааудиторної роботи

студентів 6-го курсу медичного факультету з спеціальності „Педіатрія”
п/п


Тема

Кількість

годин

1

Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб”

4

2

Диференційна діагностика особливо небезпечних хвороб. Карантинні інфекції

4

3

Диференційна діагностика геморагічних гарячок, вірусних енцефалітів

4

4

Гостра ниркова недостатність при інфекційних хворобах. Невідкладна допомога

2

5

Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, виконання режимних наказів, нормативних документів

4

6

Разом годин

18Схвалено на засіданні кафедри інфекційних хвороб 07.09.2007 р.

(протокол №2)


Завідувач кафедри

внутрішньої медицини, фізіотерапії,

та інфекційних хвороб, професор О.І. Федів


4.0. ^ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО

ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Початковий контроль рівня підготовки студентів 6 курсу здійснюється на першому і другому заняттях шляхом вирішення ситуаційних задач з визначенням вміння сформулювати і обґрунтувати діагноз, скласти план додаткових досліджень та намітити адекватне лікування.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і включає перевірку знань, вмінь та контроль опанування студентами практичних навичок, які передбачені методичними розробками занять з відповідних тем.

Підсумковий контроль здійснюється на заліковому занятті з інфекційних хвороб при закінченні циклу і виконанні студентом всієї передбаченої навчальним планом програми, а також на практично-орієнтованому державному випускному іспиті з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб.

Результати складання диференційного заліку оцінюються за чотирибальною шкалою і вносяться в екзаменаційну відомість та залікову книжку.


Схвалено на засіданні кафедри 07.09.2007 р. (протокол № 2)


Завідувач кафедри

внутрішньої медицини, фізіотерапії,

та інфекційних хвороб, професор О.І. Федів


5.0. Практичні навички,

які, з урахуванням практичної орієнтованості державних іспитів, повинні

опанувати та закріпити студенти 6-го курсу за період навчання


 1. ПП.025 Визначати тактику ведення хворих на найбільш поширені інфекційні хвороби.

 2. ПП.026. Визначати тактику госпіталізації та ізоляції інфекційних хворих.

 3. ПП.028. Виявляти основні клінічні симптоми, що формують характерний синдром щодо найбільш поширених інфекційних хвороб.

 4. ПП.031. Демонструвати обізнаність щодо інфекційних хвороб як зброї масового ураження.

 5. ПП.033. Інтерпретувати закономірність та особливості перебігу патологічного та епідеміологічного процесу при різних інфекційних хворобах.

 6. ПП.036. Проводити диференційну діагностику, обґрунтувати і формулювати попередній діагноз найбільш поширених інфекційних хвороб.

 7. ПП.039. Розрізняти особливості клінічного перебігу найбільш поширених інфекційних захворювань у дітей.

 8. ПП.042. Ставити попередній діагноз найбільш поширених інфекційних хвороб (синдромальний та етіологічний).

 9. ПП.046. Ставити попередній клінічний діагноз, планувати профілактичні та карантинні заходи щодо найбільш поширених та особливо небезпечних інфекційних хвороб.

 10. ПП.059. Демонструвати вміння ведення медичної документації в клініці інфекційних хвороб

 11. ПП.063. Діагностувати невідкладні стани та надавати допомогу на догоспітальному етапі.

 12. ПП.066. Здійснювати клінічну і лабораторну диференціальну діагностику інфекційних хвороб та інфекційних хвороб з неінфекційними.

 13. ПП.067. Інтерпретувати результати специфічних аналізів за наявності поєднаної патології – інфекційної та неінфекційної.

 14. ПП.071. Обґрунтувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України.

 15. ПП.095. Вибирати необхідні лікарські засоби, адекватну лікарську форму та дозовий режим введення при призначенні хворим з основними патологічними синдромами.

 16. ПП.125. Аналізувати епідемічний стан території та населення в зоні надзвичайної ситуації, планувати відповідні заходи і організовувати їх виконання.

 17. ПП.243. Проводити епідеміологічне обстеження осередку інфекційної хвороби та епідемічного спалаху і розробляти заходи щодо їх ліквідації.

6.0 Методика проведення

диференційованого заліку з інфекційних хвороб для студентів 6-го курсу

медичного факультету з спеціальності „Педіатрія”


Відповідно до програми з інфекційних хвороб, затвердженої 29.03.1996 р. МОЗ України, розроблено комплект ситуаційних задач та підготовлено комплекти примірників тестових завдань, які будуть використовуватися під час державного інтегрованого медичного ліцензійного іспиту (МЛІ) з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб (розділ „Інфекційні хвороби”) для бланкового тестування.

До складання диференційованого заліку допускаються студенти, які повністю виконали програму з інфекційних хвороб, відвідували практичні заняття, оволоділи практичними навичками, передбаченими за­твердженою програмою.

Диференційований залік проводиться за наступною схемою:

1. Кожний студент одержує 20 тестових завдань третього рівня, на які повинен дати відповідь письмово або за комп'ютерною тестовою програ­мою;

2. Одержує ситуаційну задачу і дає відповідь у письмовій формі;

3. Після цього вибірково проводиться співбесіда зі студентами, які мали пропуски практичних занять та низьку поточну успішність за пи­таннями, передбаченими програмою.

Відповідно до критеріїв оцінки знань виставляється загальна оцінка з інфекційних хвороб з урахуванням вище зазначених складових.


Схвалено на засіданні кафедри 07.09.2007 р. (протокол №2)


Завідувач кафедри

внутрішньої медицини, фізіотерапії,

та інфекційних хвороб, професор О.І. Федів


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних

дисциплін " 22 " 09 2005 р. (протокол № 1).


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін, професор В.К.Тащук


^

7.0. Критерії

оцінки теоретичних знань і практичної підготовки студентів

6-го курсу медичних факультетів № 1 та №2 на диференційованому

заліку з інфекційних хвороб (спеціальність “педіатрія”,


2004-2005 навчальний рік)

Оцінка «відмінно» ставиться студенту, який глибоко і досконало засвоїв теоретичний матеріал, правильно проводить опитування та фізичне обстеження інфекційного хворого, інтерпретує дані додаткових методів дослідження, обґрунтовує діагноз і диференційний діагноз, уміє визначити етіологію, патогенез і клінічний варіант перебігу захворювання, скласти детальний план обстеження, лікування конкретного хворого та план профілактичних і первинних протиепідемічних заходів, надати невідкладну допомогу, вільно володіє діагностичними і лікувальними маніпуляціями, передбаченими «Переліком знань, вмінь та практичних навичок терапевтичного профілю, якими повинен володіти випускник медичного факультету за спеціальністю „Лікувальна справа”».

Оцінка «добре» ставиться студенту, який досить глибоко засвоїв теоретичний матеріал, уміє методично правильно обстежувати інфекційного хворого, виконувати діагностичні та лікувальні маніпуляції, але припускається окремих неточностей у відповіді, в т.ч. щодо конкретного хворого, в послідовності та методиці обстеження хворого і виконанні окремих діагностичних та лікувальних маніпуляцій.

Оцінка «задовільно» ставиться студенту, який в основному засвоїв теоретичний матеріал, має задовільну практичну підготовку, але припускається помилок у відповіді та при вирішенні клінічних задач, у послідовності та методиці обстеження хворого, при інтерпретації результатів додаткових методів дослідження, у процесі виконання окремих діагностичних та лікувальних маніпуляцій.

Оцінка «незадовільно» ставиться студенту, який поверхнево засвоїв теоретичний матеріал, має незадовільну практичну підготовку, припускається грубих помилок у відповіді та при вирішенні клінічних задач, у послідовності та методиці обстеження хворого, при інтерпретації результатів додаткових методів дослідження, у процесі виконання більшості діагностичних та лікувальних маніпуляцій.


Схвалено на засіданні кафедри 07.09.2007 р. (протокол № 2)


Завідувач кафедри

внутрішньої медицини, фізіотерапії,

та інфекційних хвороб, професор О.І. Федів


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних

дисциплін " 22 " 09 2007 р. (протокол № 1).


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін, професор В.К.Тащук


8.0. МЕТОДИКА

проведення державного практично-орієнтованого іспиту

з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

(розділ „Інфекційні хвороби”).


У відповідності з ухвалою вченої ради Буковинської державної медичної академії від 26.02.2004 р. при здачі іспиту з інфекційних хвороб, як складової частини іспиту з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб, передбачено вирішення студентами ситуаційних (клінічних) задач та інтерпретація змін з боку шкіри або слизових оболонок на підставі аналізу кольорових фотографій.

При вирішенні ситуаційної задачі студент повинен продемонструвати вміння діагностувати та визначати тактику при різних інфекційних захворюваннях, тобто вміти сформулювати і обґрунтувати діагноз, визначити об'єм і характер додаткового обстеження пацієнта з метою підтвердження діагнозу, конкретні організаційні заходи (ізоляція вдома, госпіталізація в інфекційний стаціонар, у інфекційний госпіталь для особливо небезпечних інфекцій, порядок подання в СЕС термінової інформації про цей випадок та ін.). Особлива увага буде приділена питанням уміння надавати невідкладну допомогу хворому на догоспітальному етапі (гіповолемічний, інфекційно-токсичний, анафілактичний шоки, синдром Уотерхауза-Фридеріксена, набряк головного мозку з вказівкою конкретних фармацевтичних препаратів, їх доз та способу введення.

При оцінці змін з боку шкіри, наведених на кольоровій фотографії, студент повинен чітко визначити характер висипу, вказати при яких хворобах та в які строки від початку захворювання він з'являється, його діагностичне значення.

Інтерпретація змін слизових оболонок ротоглотки здійснюється аналогічно змінам на шкірі. Студент повинен знати, для яких захворювань характерні зміни з боку слизової оболонки щік мигдаликів та оточуючих їх тканин, додаткові методи дослідження для уточнення діагнозу, лікувальну тактику.

На підставі оцінки змін загального вигляду хворого, пози, змін з боку суглобів. студент повинен визначити для яких хвороб ці зміни характерні.

За результатами вирішення клінічної задачі і оцінки наочного матеріалу буде виставлена загальна оцінка відповіді, яка буде складовою узагальнюючої оцінки практично-орієнтованого іспиту.

^
Обговорено і затверджено на засіданні кафедри інфекційних хвороб

07.09.2007 р., (протокол № 2)

Завідувач кафедри

внутрішньої медицини, фізіотерапії,

та інфекційних хвороб, професор О.І. Федів


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з внутрішніх хвороб

„__22__” _____09___ 2007 р (протокол №1).

Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін

професор В.К.Тащук


9.0. КРИТЕРІЇ

оцінки знань та вмінь студентів медичних факультетів на практично

орієнтованому державному іспиті з внутрішніх, професійних

та інфекційних хвороб (фрагмент „Інфекційні хвороби”)


Оцінка „відмінно” виставляється студенту, який глибоко та ґрунтовно засвоїв матеріал, послідовно і грамотно його викладає, вміє сформулювати і обґрунтувати повний діагноз інфекційного захворювання, наведеного у клінічній задачі, викласти раціональний план обстеження хворого, розуміє діагностичне значення того чи іншого показника додаткових методів дослідження, визначає характер і об'єм лікування (етіотропного, специфічного, патогенетичного, симптоматичного), особливо тих заходів, які проводяться при невідкладних станах, розуміє механізм дії ліків, дози, способи їх уведення, тривалість застосування, можливу побічну дію. Він також повинен продемонструвати характер змін з боку шкіри (слизових оболонок) з чітким визначенням висипних елементів (розеола, папула, везикула, афта, петехія, крововилив і т.п.), для якої хвороби вони характерні, визначити період хвороби, її тяжкість, призначити адекватне лікування.

Оцінка „добре” виставляється студенту, який глибоко знає програмний матеріал, чітко орієнтується в патології, наведеній у клінічній задачі, ілюстративному матеріалі, уміє аргументовано диференціювати її з іншими захворюваннями інфекційної і неінфекційної патології, раціонально склав план обстеження та лікування, протиепідемічних (профілактичних) заходів, але допустив окремі неточності, які не впливають на перебіг захворювання, не ускладнюватимуть епідеміологічну ситуацію.

Оцінка „задовільно” виставляється студенту, який допустив помилки в діагностиці та диференційній діагностиці хвороби, поверхово оцінює значення показників додаткового обстеження, дози, механізм лікування засобів, але правильно вирішує питання надання невідкладної допомоги.

Оцінка „незадовільно” виставляється студенту, який допускає принципово важливі помилки в діагностиці та диференційній діагностиці інфекційної хвороби, нераціонально складає план обстеження та лікування, не знає алгоритму надання невідкладної допомоги.


Схвалено на засіданні кафедри 07.09.2007 р. (протокол № 2)


Завідувач кафедри

внутрішньої медицини, фізіотерапії,

та інфекційних хвороб, професор О.І. Федів


10.0. ПЕРЕЛІК

навчально-методичних посібників, технічних та інших навчально-наочних засобів, які використовуються у навчальному процесі на кафедрі інфекційних хвороб

 1. Методические рекомендации для студентов медицинского института по самостоятельному изучению клиники инфекционных болезней. Выпуск 1. Кишечные инфекции. Н.А.Богачик, А.Н.Сокол, М.А.Андрейчин, А.С.Мороз, И.Н.Хилько, Я.В.Венгловская, Г.П.Коровин, А.А.Носова, А.Г.Трефаненко, И.С.Ищук, В.Ф.Борак, Л.Б.Павлович. Черновцы, 1989, 54 стр.

 2. Ситуационные задачи по медицинской паразитологии для студентов лечебного факультета (Медицинские рекомендации к самостоятельной работе). В.К.Патратий, В.П.Пишак, А.Н.Сокол, Т.Е.Дьякова, И.И.Сидорчук, И.Н.Хилько. Черновцы, 1991, 54 стр.

 3. Методичні вказівки до самопідготовки студентів лікувального факультету до практичних занять по загальній епідеміології. М.А.Андрейчин. А.М.Сокол, І.С.Іщук, С.С.Луцук, Н.А.Богачик В.П.Борак, Н.А.Васильєва, Н.І.Ільїна, Л.Г.Кійко. М.Д.Чемич, Г.В.Пізар. Тернопіль, 1993, 43 ст.

 4. Інфекції дихальних шляхів. Навчальний посібник для студентів 5-6 курсів медичних факультетів ІІІ-ІУ рівня акредитації та лікарів-інтернів. А.М.Сокол, Н.А.Богачик, І.М.Хилько, Я.В.Венгловська,

 5. Обмін білірубіну в нормі та патології. Методичні рекомендації для студентів медичного, мед сестринського факультетів, лікарів-інтернів. А.М.Сокол, І.Ф.Мещишен, Н.А.Богачик, Я.В.Венгловська, Г.А.Носова, А.Г.Трефаненко, О.М.Давиденко,І.М.Хилько, О.В.Мироник, Чернівці, 2000, 14 с.

 6. Навчальний посібник для студентів-іноземців на англійській мові: «Лікування інфекційних хвороб». “Guide to ahtimicrobial therapy” Sahford I.P., Gilbert D.N., Moellering R.C., Sanford M.A. Dallas- Yienna, 1997., 134 cт. Оброблено і доповнено співробітниками кафедри інфек­ційних хвороб. А.М.Сокол, І.М.Хилько, Г.А.Носова. Чернівці, 1998.

 7. Кишкові інфекції. Навчальний посібник. А.М.Сокол, Н.А.Богачик, Я.В.Венгловська, А.Г.Трефаненко, Г.А.Носова, О.М.Давиденко, І.С.Давиденко, І.М.Хилько, В.Д.Москалюк, О.В.Мироник, Ю.О.Рандюк Чернівці, 2001, 114 с.

 8. Лікування інфекційних хвороб. Навчальний посібник. А.М.Сокол, Г.А.Носова, О.М.Давиденко, Н.А.Богачик, Я.В.Венгловська, А.Г.Трефаненко, І.М.Хилько. Чернівці, 2001, 114 с..

 9. Основи спеціальної медичної вірусології. Навчально-методичний посібник для студентів медичного факультету. В.К.Патратій, А.М.Сокол, І.Й.Сидорчук, С.Є.Дейнека, І.О.Петруник, І.П.Бурденюк, Л.В.Дячишина, О.О.Бліндер, А.О.Міхеєв. Чернівці, Видавництво “Медик”, 2002, 199 с.

 10. Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб. Методичні рекомендації. А.М.Сокол, ., Н.А.Богачик, Я.В.Венгловська, О.М.Давиденко, О.В.Мироник, А.Г.Трефаненко, І.М.Хилько. Чернівці, 2002, 40 с.

 11. Профілактика інфекційних хвороб (Збірник нормативних документів) Навчальний посібник. А.М.Сокол, І.М.Хилько, В.Д.Москалюк, А.Г.Трефаненко, Н.А.Богачик, Я.В.Венгловська, О.М.ДавиденкоО.В. Мироник, Ю.О.Рандюк Чернівці, 2003, 132 с.

 12. Кров'яні інфекції Навчальний посібник для студентів 5-6 курсів медичних факультетів ІІІ-ІУ рівня акредитації та лікарів інтернів медичних закладів освіти. А.М.Сокол, Н.А.Богачик В.Д.Москалюк, Я.В.Венгловська, І.М.Хилько, А.Г.Трефаненко,
^

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ

 1. Кінопроектор “Україна”- 1

 2. Діапроектор “Спутник”-2

 3. Діапроектор “Протон” -1

 4. Проектор “Полілюкс” - 1

 5. Негатоскоп - 1

 6. Фільми - 4^
ТАБЛИЦІ ТА ЇХ НОМЕРИ

 1. Дизентерія –1

 2. Черевний тиф – 2, 3, 43

 3. Амебіаз – 4

 4. Геморагічні гарячки –5

 5. Холера – 6, 6а, 6б, 48,49

 6. Чума – 7

 7. Натуральна віспа –8, 9, 9а, 9б, 9в

 8. Туляремія – 10

 9. Сибірка – 11

 10. Висипний тиф – 12, 13

 11. Правець – 14

 12. Бруцельоз – 15

 13. Аспергільоз – 16

 14. Поліомієліт - 17, 17а

 15. Грип – 18, 19

 16. Менінгококова інфекція – 20, 20а, 21

 17. Сказ – 22, 46

 18. Лептоспіроз – 23

 19. Малярія – 24, 44

 20. Кір – 25

 21. Енцефаліт – 26а, 26б, 26в, 26г, 26д

 22. Менінгіти – 27, 27а, 27б, 27в, 27г

 23. Схема-план будови протичумної лабораторії – 28

 24. Схема лабораторного дослідження на чуму – 29

 25. Схема розташування госпіталю для хворих чумою – 30, 31, 32

 26. Організація щеплень з допомогою інжекторів – 33

 27. Схема організації протиепідемічних, лікувально-профілактичних і санітарних заходів у вогнищі особливо заразних інфекцій (чума, холера, натуральна віспа) – 34

 28. Забір проб з зовнішнього середовища – 35

 29. Протичумний костюм – 36

 30. Класифікація вірусного гепатиту – 37

 31. Схема невідкладних заходів при гострих гастроентеритах з дегідратаційним синдромом – 38

 32. Схема невідкладних заходів при гострій нирковій недостатності – 39

 33. Схема реанімаційних заходів при анафілактичному шоку – 40

 34. Сальмонельози – 42

 35. Сибірка – 47

 36. Схема механізму передачі при кишкових інфекціях – 50

 37. Кров’яні інфекції – 51

 38. Інфекції дихальних шляхів – 52^

СЛАЙДИ (КОМПЛЕКТИ)


 1. Грип та грипоподібні захворювання – 3

 2. Диференціальна діагностика інфекційних хвороб: 5 частин – 5

 3. Набір слайдів з окремих інфекційних хвороб – 1.^

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРАА. ОБОВ'ЯЗКОВА:

 1. Васильев В.С., Комар В.И., Цыркунов В.М. Практика инфекциониста. – Мн.: Выш. шк., 1993. – 496 с.

 2. Возіанова Ж.І. Інфекційні та паразитарні хвороби.: Підручник. В 3-х томах.– К.: Здоров’я, 2000-2002.

 3. Інфекційні хвороби: Підручник / М.Б.Тітов,Б.Ф.Герасун, Л.В.Шевченко та ін. / За ред. М.Б.Тітова. К.: Вища шк., 1995.-567 с.

 4. Инфекционные болезни: учебник /Е.П.Шувалова, А.Г.Рахманова, М.С.Фаворский и др./ под ред. Е.П.Шуваловой,- 4-е перераб. и допол.- М.: Медицина, 1995.-656 с.

 5. Діагностика, терапія та профілактика інфекційних хвороб в умовах поліклініки / За ред. Проф. М.А.Андрейчина. – 2-е вид. перероб. та доповн. / Львів: вид-во Мед. газета України, 1996. – 352 с.

 6. Епідеміологія з основами медичної паразитології / К.М.Синяк, В.М.Гирін та ін. – К.: “Здоров’я”, 2001. – 632 с.

 7. Кишкові інфекції. Навчальний посібник. А.М.Сокол, Н.А.Богачик, Я.В.Венгловська, О.М.Давиденко, О.В.Мироник, Г.А.Носова, А.Г.Трефаненко, І.М.Хилько, Л.В.Сідей, В.Д.Москалюк, Ю.О.Рандюк. - Чернівці, 2002. - 114.

 8. Інфекції дихальних шляхів. Навчальний посібник. А.М.Сокол, Н.А.Богачик, Я.В.Венгловська, О.М.Давиденко, І.С.Давиденко, О.В.Мироник, Г.А.Носова, А.Г.Трефаненко, І.М.Хилько, В.Д.Москалюк, Ю.О.Рандюк.-Чернівці, 2003.- 122 с.

 9. Кров’яні інфекції: Навчальний посібник. А.М.Сокол, Н.А.Богачик, Я.В.Венгловська, В.Д.Москалюк, А.Г.Трефаненко, І.М.Хилько. – Чернівці, 2004.– 160 с.

 10. Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб. Методичні рекомендації. Сокол А.М., Богачик Н.А., Венгловська Я.В., О.М.Давиденко, О.В.Мироник, А.Г.Трефаненко, Ю.О. Рандюк. - Чернівці, 2003. – 40 с.

 11. Профілактика інфекційних хвороб (Збірник нормативних документів). Навчальний посібник. А.М.Сокол, І.М.Хилько, В.Д.Москалюк, Н.А.Богачик, А.Г.Трефаненко, Я.В.Венгловська, О.М.Давиденко, О.В.Мироник, Г.А.Носова, Ю.О.Рандюк. – Чернівці, 2003. – 132 с.


^

Б. ДОДАТКОВА:


 1. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Здоров’я, 2004. – 636 с.

 2. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей / Зубик Т.М., Иванов К.С., Казанцев А.П., Лесников А.Л. – Л.: Медицина, 1996. –256 с.

 3. Инфекционные болезни: Руководство для врачей / Под ред. акад. В.И.Покровского. – М.: Медицина, 1996.- 256 с.

 4. Инфекционные болезни тропиков / Под. ред. проф. А.С.Сокол, А.Ф.Киселевой.- К.: Здоровья, 1992.-280 с.

 5. Клінічні протоколи антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих, підлітків, дітей та лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД ,атверджено Наказом МОЗ України № 580 від 12.12.2003 р. “Про удосконалення лікування хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД”.- 2004.

 6. Крюкова З.М., Бондарь Л.С. и др. Неотложная терапия инфекционных болезней. Л.: Медицина, 1985.

 7. Руководство по инфекционным болезням / Под ред. проф. Ю.В.Лобзина и проф. А.П.Казанцева.- Спб: Комета, 1996.-720 с.

 8. Методичні рекомендації щодо лабораторного моніторингу за ВІЛ-інфекцією та антиретровірусною терапією, затверджено Наказом МОЗ України № 580 від 12.12.2003 р. “Про удосконалення лікування хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД”.- 2004.– 64 с.


Схожі:

Затверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми з епідеміології для студентів медичних вузів, затвердженої Головним...
Затверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми з епідеміології для студентів медичних вузів, затвердженої Головним...
Затверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 року робоча навчальна програма з інфекційних хвороб
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми з інфекційних хвороб для студентів вищих державних медичних закладів...
Затверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2006 р. Робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми з інфекційних хвороб для студентів вищих державних медичних закладів...
Затверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2006 р. Робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми з інфекційних хвороб для студентів вищих державних медичних закладів...
Затверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма icon«затверджую» Проректор з навчальної роботи Проф. М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. «Схвалено»
Робоча навчальна програма підготовки лікарів-інтернів зі спеціальності «інфекційні хвороби»
Затверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 р. “ ” 2007 р протокол №
Затверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма iconБуковинський державний медичний університет “затверджую” Перший проректор бдму професор М. Ю. Коломоєць
Робоча навчальна програма підготовлена у відповідності Програми навчальної дисципліни “Топо­графічна анатомія та оперативна хірургія”...
Затверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць „ ” 2008 р. Перелiк
Застосовувати алгоритми дій клінічного провізора, проводячи бесіду з пацієнтом для кожного симптому чи нездужання, що можна вилікувати...
Затверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2008 р. “ ” 2008 р протокол №
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи