Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Сторінка1/3
Дата03.07.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджую”
Проректор з навчальної роботи
професор _____________М.Ю.Коломоєць
“___” ________ 200...р.ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

2 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВММФФ

Спеціальність – ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА


^ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


___ Нормальна фізіологія ____

(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання)


Довідник для студента складений на основі програми з нормальної фізіології для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації (МОЗ України, К., 2001 р.)


Схвалено на методичній нараді кафедри Фізіології „ 05” травня 2008 року (Протокол №26).


Завідувач кафедри, професор _________ С.С.Ткачук

(підпис)


Схвалено предметною методичною комісією з медико-біологічних дисциплін фізіологічного та фізико-хімічного профілю „14” травня 2008 року (Протокол №7).


Голова предметної методичної

комісії, професор _____________ І.Ф. Мещишен

(підпис)


^
Чернівці – 2008

Навчальна дисципліна


Нормальна фізіологія


нормативна дисципліна, дисципліна за вибором студентів (потрібне підкреслити)


 1. Вступ.

Мета викладання фізіології полягає в тому, щоб дати студентам знання про життєдіяльність цілісного здорового людського організму і його частин-систем, органів, клітин, про причини та механізми цієї діяльності, законах її протікання та взаємодії із зовнішнім середовищем.

У процесі викладання потрібно більше уваги приділяти фізіологічним процесам механізмів регуляції функцій та функціональному взаємозв’язку органів і систем органів. Викладення матеріалу слід пов’язувати з питаннями, що розкривають вплив соціальних факторів на організм людини, факторів навколишнього середовища. Кращому засвоєнню матеріалу сприяють демонстраційні експерименти, досліди, використання таблиць, муляжів, схем, малюнків, технічних засобів навчання, показ навчальних фільмів.

У виділені години для самостійної роботи навчити студентів працювати з літературою, складати реферати, доповіді.


Кількість навчальних годин

324 год.

Лекції

54 год.

Практичні заняття

160 год

Самостійна робота

110 год.
 1. Структура дисципліни "Нормальна фізіологія"^

1. Вступ. Клітина. Тканини


2.Фізіологія збудливих тканин. М’язова система.

3. Нервова система

4.Залози внутрішньої секреції (ендокринні залози)

5. Кров. Лімфа.

6.Серцево-судинна система

7. Дихальна система. Дихання

8.Травна система. Травлення

9. Обмін речовин та виділення

10. Органи чуття. Сенсорні системи. Вища нервова діяльність


Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні занягтя. в) самостійна робота студентів (СРС), в організації якої значну роль мають консультації викладачів. Тематичні плани лекцій, практичних занять, СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змістових модулів

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів фізіології

Практичні заняття за методикою їх організації є лабораторними, бо передбачають:

1) дослідження студентами функцій в експериментах на тваринах, ізольованих органах, клітинах, моделях,

2) дослідження функцій у здорової людини,

3) вирішення ситуаційних задач (оцінка і аналіз показників функцій, параметрів гомеостазу, механізмів регуляції та ін), що мають експериментальне або клініко-фізіологічне спрямування.


3.Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни згідно з освітньо-професійною програмою (ОПП)*:

 1. Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

 2. Аналізувати регульовані параметри й робити висновки про механізми нервової й гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та його систем

 3. стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

 4. Аналізувати основні конституціональні типи людини та їх аномалії.

 5. Аналізувати стан циркадних ритмів та вплив на них фізіологічних (вагіт­ність, статеве созрівання та інше) станів

 6. Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функцій організму

 7. Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

 8. Засвоїти знання про закономірності функціонування цілісного організму людини і його частин у взаємодії з навколишнім середовищем, про фізіологічні механізми, які лежать в основі життєдіяльності організму людини;

 9. Набути вміння застосовувати знання з усіх розділів фізіології для визначення та оцінки: функцій та їх параметрів, регуляції функцій для забезпечення пристосувальних реакцій організму та гомеостазу, індивідуальних відмінностей особистості людини (темпераменту, типів вищої нервової діяльності) .

 10. Набути вміння визначати вплив факторів, які залежать від стану і особливості організму людини (фізіологічні, патологічні тощо) на процеси всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу, грунтуючись на результатах опитування та анамнезі хворого

 11. ^ Набути вміння застосовувати знання хронобіології, хрономедицини на процеси всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу

 12. Оволодіти практичними навичками, необхідними для вивчення подальших дисциплін і для майбутньої фахової діяльності.


^ 4. Зміст навчальної програми.

1.Нормальна фізіологія наука про життєдіяльність здорової людини. Поняття про організм, його системи. Єдність організму і середовища. Методи фізіологічних досліджень.

Коротка характеристика розвитку фізіології. Роль робіт У.Гарвея, Р.Бернара, Е.Дюбуа-Реймона, У.Кеннова, Е.Людвіга, Ч.Шеррінгтона, І.М.Сеченова, І.П.Павлова, Г.П.Костюка та ін.

Основні поняття фізіології. Фізіологічна характеристика функцій. Фізіологія збудливих тканин. Подразливість і збудливість як основа реакції тканини на подразнення. Подразнення. Збудження і гальмування як діяльний стан збудливих тканин, їх фізіологічна роль. Клітинні мембрани, будова і функції. Мембранні канали і насоси.

Мембранний потенціал (МП), його походження. Іонні градієнти клітини, механізми їх підтримання. Зміни МП в залежності від дії подразника.

Локальна відповідь. Критичний рівень деполяризації. Потенціал дії (ПД) його фази і походження. Закон «все або нічого». Рефрактерність. Дія постійного струму на збудливі тканини.

Фізіологічні властивості нервових волокон. Механізм проведення нервового імпульсу по безм'якотних і м'якотних волокнах. Закони проведення збудження по нервових волокнах: двосторонність, ізольоване проведення, функціональна цілісність їх значення для клініки. Характеристика волокон типу А, В,С. Вікові особливості процесу мієлінізації нейронів і нервових волокон та швидкості проведення збудження по нервах. Аксонний транспорт, його роль в реалізації трофічних функцій нейрона.

Синапс. Будова і класифікація синапсів. Механізм передачі збудження в синапсах. Медіатори, їх синтез, перехід в синаптичну щілину, взаємодія з рецепторами постсинаптичної мембрани. Модуляція впливів нейропептидів на рівні синапсів. Постеинаптичні потенціали: збуджуючий (ЗПСП) і гальмівний (ГПСП), їх генез. Особливості будови і функції нервово-м'язового синапса. Онтогенетичні особливості синаптогену і співвідношення різних медіаторів.

Фізіологія м'язів. Функції і фізіологічні властивості поперечно- смугастих м'язів. Види і режими м'язових скорочень. Поодинике скорочення і його фази. Сумація скорочень і тетанус. Залежність амплітуди скорочення від частоти подразнення. Сила і робота м'язів. Динамометрія. Закон середніх навантажень. Рухові одиниці. Сучасні теорії м'язового скорочення і розслаблення. Хімізм і енергетика м'язового скорочення. Електроміографія. Основні відмінності в будові і функціонуванні скелетних та гладких м'язів.

2.Введення в фізіологію ЦНС. Нейрон і його функціональні властивості, особливості струкрури і функції нейронів у новонароджених та дітей перших років життя. Збуджуючі та гальмівні синапси. Основні принципи і особливості поширення збудження в центральній ланці рефлекторної дуги, (фізіологічні властивості нервових центрів). Гальмування в ЦНС (І.М.Сеченов). Основні види гальмування. Сучасні уявлення про механізм центрального гальмування ( Дж. Еккс, Реншоу). Методи дослідження ЦНС.

Функції спинного мозку (провідникова, рефлекторна). Спінальні (соматичні і вегетативні) рефлекси. Спинальні механізми регуляції м'язового тонусу і фазних рухів. Характеристика спинальних тварин на спинальний шок. Місце спинного мозку в системі ієрархії ЦНС. Морфофункціональні особливості спинного мозку у новонароджених та дітей раннього віку. Провідникова і рефлекторна функції довгастого мозку. Спінальні, сегментарні, автоматичні у новонароджених. «Бульбарна» тварина, її особливості.

Фізіологія середнього мозку і мозочка. Провідникова і рефлекторна функції середнього мозку. Мезенцефальні установчі автоматичні у новонароджених та дітей перших місяців життя Мезенцефалічна тварина, її особливості. Децеребраційна ригідність. Мозочок, його аференти та аферентні зв'язки. Наслідки часткового і повного зруйнування мозочка (А.Лючиані) та прояви його ураження у людини. Корегуючі та стабілізуючі впливи мозочка на моторні функції. Участь мозочка в процесах регуляції вегетативних функцій. Місце мозочка в інтеграції функцій мозку.

3.Фізіологія вегетативної нервової системи (ВНС). Особливості структури і функції ВНС. Симпатичний та парасимпатичний відділи ВНС і інервуємі ними органи. Медіатори ВНС. Класифікація рецепторів і вегетатропних речовин. Вегетативні рефлекси. Участь ВНС в інтеграції функцій цілісних поведінкових актів.

Проміжковий мозок. Таламус, як колектор аферентних шляхів. Функціональна характеристика специфічних (релейних), асоціативних і неспецефічних ядер таламуса. Гіпоталамус, як вищий підкорковий центр вегетативних функцій, його роль в процесах нейрогуморальної регуляції обміну, температури тіля та ін. Нейросекреція. Лімбічна система, як комплекс структур, що здійснюють функції, направлені на збереження виду і індивідима. Роль лімбічної системи в формуванні біологічних мотивацій (статевих, харчових, захисних) і емоцій. Базальні ядра, їх роль в формуванні м'язового тонусу і складних поведінкових актів.

4.Гуморальна регуляція функцій організму. Фактори гуморальної регуляції. Характеристика і класифікація фізіологічне активних речовин. Контур гуморальної регуляції. Негативний зворотній зв'язок в механізмах гуморальної регуляції. Взаємозв'язок нервової і гуморальної регуляції.

Фізіологія залоз внутрішньої секреції. Загальна характеристика гормонів і механізми їх дії на організм. Саморегуляторний механізм нейрогуморальних відношень і гормоноутворювальних функцій ворганізмі. Методи вивчення залоз внутрішньої секреції. Гормони щитоподєбної залози, їх фізіологічна дія, роль в регуляції обміну речовин, росту і розвитку. Регуляцій діяльності щитовидної залози. Причини широкого розповсюдження ендемічного зобу в минулому і його профілактика, як масового захворювання. Наслідки порушення функції.

5.Функція прищитовидних залоз і їх роль в регуляції обміну кальцію і фосфору. Ендокринна функція підшлункової залози, особливості становлення в онтогенезі. Фізіологічна дія інсуліну і глюкагону. Статеві залози. Чоловічі і жіночі статеві гормони і їх фізіологічна роль у різні періоди онтогенезу. Статеві цикли і їх регуляція. Ендокринні функції плаценти. Гормональна діагностика вагітності. Молокоутворення, молоковіддача і їх регуляція.

6.Гормони наднирників. Глюкокортикоїди, мінералокортикоїди і їх фізіологічне значення. Функції мозкової речовини наднирників, особливості у дитячому віці. Участь гормонів наднирників. Участь гормонів наднирників в механізмі загального адаптаційного синдрому. Фізіологія гіпофізу. Гормони передньої долі гіпофізу і їх фізіологічне значення.Функція проміжкової долі. Задня доля гіпофіза, як депо нагромадження гормонів гіпоталамуса. Роль гіпофіза в регуляції ендокринних органів. Нейросекрети гіпоталамуса. Ліберини і статини. Регуляція функцій гіпофіза. Гормони епіфіза.

7.Рідинні середовища організму. Поняття про внутрішнє середовище організму. Гомеостаз і його регуляція.

Кров. Поняття про систему крові. Основні фукнції крові. Склад і кількість крові у людини. Основні фізіологічні константи крові і механізми їх регуляції. Особливості системи крові у дітей.

Плазма, її склад. Гематокрит. Осмотичний і онкотичний тиск. Функціональні системи, що забезпечують постійність осмотичного тиску і кислотно-лужного стану крові.

8. Еритроцити. Будова, кількість, функції, вікові особливості. Будова та властивості гемоглобіну, його сполуки, види в продовж онтогенезу. Кількість гемоглобіну . Критерій насичення еритроцитів гемоглобіном (середня концентрація гемоглобіна, кольоровий показник), його визначення.Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) та фактори, які впливають на неї. Поняття про еритрон. Гемоліз, його види.

9.Захисні системи організму. Лейкоцити, їх кількість, види. Поняття про лейкоз та лейкопенію. Лейкоцитарна формула, її особливості у дітей різного віку. Функції різних видів лейкоцитів. Поняття про імунітет, його види. Онтогенез імунної системи і зв'язані з ним особливості імунітету у дітей різного віку.

10.Тромбоцити, їх будова, кількість, функції. Гемостаз. Процес зсідання крові і його значення.Сучасні уявлення про основні фактори, які приймають участь в зсіданні крові (плазменні, тромбоцитарні, лейкоцитарні, тканинні). Фази зсідання крові. Фібриноліз. Роль судинної стінки в регуляції зсідання крові і фібринолізі. Скипальна і фібринолітична системи крові як головні фактори функціональної системи підтримки її рідкого стану. Регуляція скипання крові: прискорюючі і уповільнюючі механізми скипання. Лабораторні методи дослідження крові. Вікові зміни системи гемостазу.

Групи крові (система АБО, резус-система, інші системи). Методи визначення груп крові. Правила переливання крові. Кровозамінні розчини. Кровотворення і його регуляція. Вікові зміни системи крові.

Лімфа, її склад, кількість, функції. Позасудинні рідини організму (інтерстиціальна, спинно-мозкова, синовіальна, плевральна, перитоніальна, рідина очного яблука, слиз), їх роль в забезпечення життєдіяльності організму.

11.Морфо-функціональна характеристика системи кровообігу, її роль і місце в підтриманні життєдіяльності організму. Системний кровообіг, функціональна класифікація кровоносних судин. Особливості кровообігу плода і новонароджених.

Серце. Кардіоміоцити, їх будова і функціональне значення. Рецептори. Особливості іонних каналів. Фізіологічні властивості міокарда (збудливість, провідність, скоротливість). Автоматизм серця. Провідна система, формування в онтогенезі, серцевий цикл і його фазова структура, особливості у дітей різного віку. Систолічний і хвилинний об'єми крові, серцевий індекс. Робота серця.

12.Зовнішні прояви серцевої діяльності (електричні, звукові, механічні), їх походження і фізіологічні основи методів дослідження (електрокардіографія, фонокардіографія, ультразвукова кардіографія, інвазивні дослідження скоротливої здатності міокарда та інші). Регуляція серцевої діяльності (міогенна, гуморальна, нервова). Вікові зміни серцевої діяльності.

13.Основні закони гемодинаміки. Механізм формування судинного тонусу. Загальний периферичний опір судин. Фактори, що забезпечують рух крові в судинах високого і низького тиску. Швидкість руху крові в різних відділах системи кровообігу. Час повного кровообігу крові. Фізіологічна характеристика резистивних судин. Кров'яний тиск, його види (систолічний, діастолічний, пульсовий, середній, артеріальний, капілярний, венозний). Фактори, що визначають величину кров'яного тиску. Лінійна і об'ємна швидкість кровотоку в різних відділах системи кровообігу. Фізіологічні основи методів вимірювання кров'яного тиску в експерименті і клініці.

14. Артеріальний пульс, його основні параметри.

Мікроциркуляція. Морфо-функціональна характеристика основних структур мікроциркуляторного русла. Капілярний кровотік і його особливості. Пре- і посткапілярний опір, кров'яний тиск у капілярах різних органів, транскапілярний обмін і фактори, які впливають на нього. Співвідношення між мікроциркуляцією і системним органним кровотоком. Фізіологічна характеристика ємкісних судин. Особливості венозного кровотоку. Поворот крові до серця. Депо крові, його відносутність. Венозний пульс, флебограма і її оцінка. Вікові особливості гемодинаміки в дітей.

Тонус судин і його регуляція. Особливості механізмів регуляції резистивних, ємкісних судин і мікроциркуляторного русла. Взаємопов'язана регуляція роботи серця, стану судин і об'єму циркулюючої крові в стані спокою і при різних адаптивних реакціях. Фізіологічні передумови порушення рівня кров'яного тиску.

Система кровообігу плода і новонародженого. Кровообіг у міокарді, його особливості і механізми регуляції. Методики дослідження органного кровотоку. Вікові особливості системи кровообігу.

15. Значення дихання для організму. Основні етапи процесу дихання. Дихальний цикл. Фізіологічна класифікація дихальних шляхів. Регуляція їх просвіту. Значення миготливого епітелію. Вентиляція легень і альвеол, її нерівномірність в різних відділах легень.

Механізм вдиху. Тиск в плевральній порожнині, його зміни при диханні. Поверхнева напруга альвеол, його механізми. Сурфактанти, їх значення. Статичні та динамічні показники зовнішнього дихання. Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання у дітей різних вікових груп.

Газообмін в легенях. Склад вдихуваного, видихуваного і альвеалярного повітря. Напруження газів, розчинених в крові, методи вимірювання. Парціальний тиск газів (РСО2, РО2) в альвеолярному повітрі. Механізми обміну газів між повітрям, що вдихається і альвеалярною газовою сумішшю, альвеолами і кров'ю.Транспорт газів кров'ю (О2 і СО2). Фактори, що впливають на утворення і дисоціацію оксигемоглобіну. Вміст О2 і СО2 в артеріальній і венозній крові. Киснева ємність крові. Утворення і дисоціація бікарбонатів і карбогемоглобіну. Значення карбоангідрази. Газообмін між кров'ю і тканинами. Напруження О2 і СО2 в тканинній рідиній і клітинах. Фізіологічні основи методів дослідження газів.

16. Регуляція дихання. Структури ЦНС, що забезпечують дихальну періодику. Вплив газового складу і рН артеріальної крові на частоту і глибину дихання.

Центральні і периферичні хеморецептори, їх значення в забезпеченні газового гомеостазу. Зміни вентиляції легень при гіперкапнії і гіпоксії. Механорецептори легень, їх значення в саморегуляції частоти і глибини дихання. Рефлекси Герінга-Бреера. Значення структур стовбура мозку і гіпоталамуса, лімбічної системи і кори великих півкуль в регуляції дихання. Умовно-рефлекторна і самовільна регуляція дихання.

Дихання при фізичній роботі, при підвищеному і зниженному барометричному тиску. Резервні можливості системи дихання. Захисні дихальні рефлекси. Дихання при мові. Функціональна система підтримки постійного газового складу крові. Перший вдих новонародженої дитини. Вікові особливості дихання.

17.Суть процесу травлення. Травлення в ротовій порожнині рота. Механічна та хімічна обробка їжі. Слиновиділення. Методи дослідження. Кількість, склад і властивості слини, її значення. Ковтання, його фази.

Травлення в шлунку, його роль Секреторна діяльність шлункових залоз. Методи дослідження. Склад і властивості шлункового соку.Фази секреції шлунку. Адаптивні зміни шлункової секреції. Особливості секреції складу активності ферментів слини і шлункового соку у дітей різних вікових періодів.

Травлення в тонкій кишці. Зовнішньо-секреторна діяльність підшлункової залози, вікові особливості.

18.Роль печінки в травленні.Утворення жовчі, її склад і властивості. Методи дослідження. Печінкова і міхурова жовч. Участь жовчі в травленні. Кишкова секреція. Склад і властивості кишкового секрету. Вікові особливості кишкової панкреатичної та печінкової секреції у дітей. Методи дослідження. Порожнинний і мембранний гідроліз харчових речовин.

Травлення в товстій кишці. Значення мікрофлори кишок. Моторна діяльність ШКТ. Акт дефекації.

Всмоктування. Методи дослідження. Всмоктування речовин в різних відділах травного каналу, його механізми. Особливості всмоктування води, солей, вуглеводів, білків, жирів. Регуляція всмоктування. Вікові особливості травлення.

Харчова мотивація. Фізіологічні основи голоду і насичення. Уявлення про харчовий центр. Функціональна система, що підтримує постійність поживних речовин в крові.

Типи травлення: (внутрішньоклітинне, порожнинне, мембранне), основні етапи. Основні принципи: механізм регуляції травлення. Гастро-інтенстинальні гормони. Фази секреції головних травних залоз. Періодична діяльність органів травлення.

19.Енергетичний обмін. Загальні поняття про обмін речовин в організмі. Пластична і енергетична роль харчових речовин. Баланс надходження і витрат речовин. Калорична цінність різних харчових речовин. Пряма і непряма калориметрія. Калоричний коефіцієнт О2. ДК. Основний обмін, величина, умови його дослідження. Специфічно-динамічна дія харчових речовин. Робочий обмін. Вікові особливості. Фізіологічні норми харчування.

20.Органи виділення, їх участь в підтриманні гомеостазу організму.

Нирки. Нефрон як морфо-функціональна одиниця нирки. Кровообіг в нирці, його особливості. Основні процеси сечоутворення (клубочкова фільтрація, канальцева реабсорбція і секреція). Механізми клубочкової фільтрації, склад первинної сечі. Реабсорбція в канальцях і механізми її регуляції. Коефіцієнт очищення. Повторно-протитечійна система. Секреторні процеси в канальцях. Кінцева сеча і її склад.

Нейрогуморальна регуляція сечоутворення (роль нервової системи  гормонів -АДГ, альдостерону, передсерднонатрійуретичного гормону та інші).

Роль нирок в підтриманні азотистого балансу, осмотичного тиску, рН крові, об'єму циркулюючої крові. Адаптивні зміни функції нирок при різних умовах зовнішнього середовища.

Виділення сечі із організму, регуляція. Фізіологічні основи методів дослідження функції нирок. Вікові зміни сечоутворення і сечовиділення.

21. Поняття про сенсорні системи (аналізатори). Значення аналізаторів у пізнаванні світу. Системний фактор сприймання. Функціональна організація аналізаторів. Рецептор: поняття, класифікація, основні властивості, механізм збудження, функціональна лабільність. Регуляція функції рецепторів. Поняття про рецептивне поле і рефлексогенні зони. Методи дослідження збудливості рецепторів.

Провідниковий відділ аналізаторів. Взаємодія аналізаторів. Кодування інформації в різних відділах аналізаторів.

Фізіологічні основи методів дослідження аналізаторів. Вікові зміни сенсорних систем.

Слуховий аналізатор. Звукопровідний, звукосприймаючий та звукоаналізуючий апарати. Провідниковий і корковий відділи аналізаторів. Центральні механізми аналізу звукової інформації. Теорія сприйняття звуків. Бінауральний слух.

Сомато-сенсорний аналізатор, його структура і функції. Ноціцепція. Біологічне значення болю, проекційна і відображена біль. Сучасні уявлення про ноціцептивну систему. Антиноціцептивна система. Фізіологічні основи знеболювання і наркозу.

Нюховий та смаковий аналізатор. Рецепторний, провідниковий і корковий відділи. Класифікація запахів та смаків, теорія їх сприймання. Інтерорецептивний аналізатор. Його роль в підтримці гомеостазу. Рецепторний, провідниковий і корковий відділи.

22.Зоровий аналізатор. Рецепторний аппарат. Фотохімічні процеси в рецепторах сітківки при дії світла.Функції біполярних і гангліозних клітин сіиківки. Поле зору.Рефракція і акомодація. Провідниковий і корковий відділи аналізатора. Перебудова інформації на різних його рівнях.Формування зорового образу. Роль лівої і правої півкуль в зоровому сприйманні. Сприймання простору. Сучасні уявлення про сприймання кольору. Основні форми порушення кольорового сприймання. Етапи постнатального дозрівання зорового аналізатора у дітей.

23.Природжені форми поведінки (безумовні рефлекси і інстинкти), їх значення для пристосувальної діяльності організму. Мотивації. Вища нервова діяльність (ВНД). Періоди психомоторного розвитку дітей 1-го року життя.

Об'єктивні методи дослідження ВНД. Умовний рефлекс як форма пристосування тварин і людини до змінних умов існування. Закономірності утворення і прояву умовних рефлексів. Класифікація умовних рефлексів. Фізіологічні механізми утворення умовних рефлексів, їх структурно-функціональна основа.Функціональні основи замикання тимчасового зв'язку. Становлення умовно-рефлекторної діяльності у дітей різних вікових періодів.

Особливості ВНД людини і відміна її від ВНД тварин. Перша і друга сигнальні системи, етапи формування у дітей.

Типи ВНД, їх класифікація, характеристика, методи дослідження. Роль виховання.

Пам'ять, її види і механізми. Аналітико-синтетична діяльність кори великих півкуль. Динамічний стереотип, його фізіологічна суть, значення для навчання і набування трудових навичок.

Мова. Функції мови. Механізм утворення голосу. Функціональна асиметрія кори великих півкуль, пов'язана з розвитком мови у людини.Фізіологічні методи дослідження мови у людини. Навіювання. Вікові етапи формування мовних навичок.

Мислення. Розвиток абстрактного мислення у дітей. Образне і вербальне мислення. Роль мозкових структур в процесі мислення. Свідомість.

24..Явище гальмування у ВНД. Безумовне (зовнішнє та позамежне гальмування) і умовне (внутрішнє) гальмування (згасюче, дифереційне згасаюче гальмо, запізнавальне). Аналітико-синтетична діяльність кори великих півкуль. Вікові особливості. Фізіологічні механізми сну і неспання. Снобачення. Гіпноз. Фазові явища в корі великих півкуль.

25.Архітектоніка суцільного поведінкового акту. Емоції, їх біологічна роль. Класифікація. Теорія емоцій. Нейрофізіологічний субстрат емоцій. Роль емоцій у психічному розвитку дітей та в цілеспрямованій діяльності людини.

Фізіологічні основи трудовоі діяльності. Особливості фізичної і розумової праці формування трудових навичок у дітей.

Втома як реакція цілісного організму.Фактори сприяння розвитку втоми. Активний відпочинок і його механізми.

26.Фізіологія адаптації. Біологічні і соціальні фактори адаптації. Види, фази і критерії адаптації. Механізми розвитку адаптивних реакцій. Вікові особливості у дітей. Можливі наслідки адаптації.

27.Фізіологія відтворення (формування статевого дозрівання, формування і реалізація статевої мотивації, вагітність, пологи, годування молоком дитини, її виховання).

Анатомо-фізіологічні основи відтворення. Регуляція статевих функцій. Безумовнорефлекторний механізм (аферентна, центральна і еферентна ланки). Умовнорефлекторна регуляція. Нейрогуморальна регуляція (гормони гіпоталамуса, гонадотропні гормони гіпофіза і статеві гормони).

Формування і механізми статевої мотивації. Роль статевих гормонів в формуванні статевої поведінки. Фази статевого циклу. Статеві рефлекси у жінок і чоловіків. Фізіологічні закономірності вагітності і полового акту. Вікові зміни відтворення.


ІІ.2.Практичні та підсумкові заняття, їх зміст.

1.Ознайомлення з кафедрою. Методи дослідження в фізіології. Методи подразнення і реєстрації, що використовуються в фізіології. Запис схеми ведення протоколів практичних занять. Знайомство з апаратурою для подразнення та регістрації фізіологічних функцій.Замалювання апаратів та схем приладів в протоколах.

2. Характеристика збудливих тканин. Приготування нервово- м'язевого препарату, визначення порогу збудливості його при прямому і непрямому подразненні. Замалювати препарат.

3.Біоелектричні явища в збудливих тканинах. Проведення першого досліду Гальвані. Проведення другого досліду Гальвані (скорочення без металу). Відтворення досліду Маттеучі.

4.Проведення збудження в нервових волокнах і нервових стовбурах. Закони проведення збудження по нервовому волокну. Спостереження скорочення різних груп м'язів при подразненні різних корінців сідничого нерва препарату задніх лапок жаби струмом порогової сили. Дослідження двостороннього проведення по нервовому волокну на препараті задніх лапок жаби.

5.Закони подразнення збудливих тканин. Вплив постійного струму на збудимі тканини. Спостерігати правило Дюбуа-Реймона на нервово- м'язовому препараті з лапкою жаби. Відтворити доказ полярного закону при дії хлороформу на нерв.

6.Параметри збудливості. Хронаксиметрія. Визначення реобази і субординаційної хронаксії для згиначів пальців.Визначення реобази і хронаксії для м'язів верхньої повіки. Залежність часу дії струму від його сили. Визначення часу дії струму для 1, 2, 3, 4, 5 реобаз. Виведення кривої сили - часу для згиначів кісті.

7.Фізіологія синапсів. Вивчення проведення збудження через синапс та порушень передачі після введення мюрелаксантів.

8.М'язове скорочення. Запис поодинокого скорочення. Запис порогового, субмаксимального і максимального скорочення м'язів. Запис на кімографі і зарисовка в протоколах кривої поодинокого скорочення. Тетанічне скорочення. Запис і аналіз кривої зубчастого та гладкого тетанусу. Запис песимуму і оптимуму сили подразнення.

9. Сила і робота м'язів. Визначення загальної і питомої сили литкового м'яза жаби. Визначення оптимальних умов для виконання максимальної роботи литкового м'яза жаби. Закон середніх навантажень. Велоергометрія. Визначення кожному у себе сили згиначів кисті і розгиначів тулуба.Фізіологія стомлення. Запис ергограми при різних навантаженнях. Перевірка відповіді м'язів на подразнення моторної точки після розвитку стомлення. Запис ергограми при швидкому і повільному ритмі роботи. Спостереження зміни температури м'язів при роботі.

10.Тестовий контроль з розділу.

11.Підсумкове заняття по темі «Фізіологія м'язів і нервів».

12.Аналіз рефлекторної дуги. Визначення залежності рефлексу від рецептивного поля. Виявлення відсутності рефлексу при зруйнуванні різних частин рефлекторної дуги. Дослідження колінного і ахілового рефлексів у людини.

13.Час рефлексу. Дослідження часу рефлексу за Тюрком. Визначення залежності часу рефлексу від сили подразнення. Визначення часу колінного рефлексу у людини з допомогою рефлексометра, розробленого Г.І.Ходоровським.

14.Властивості нервових центрі в.Спостереження явища іррадіації при сильному подразненні. Вивчення явища полегшення при подразненні препарата одним і тим же розчином сірчаної кислоти (0,6%) через короткі проміжки часу. Спостереження явища сумації на спинно-мозковому препараті жаби.

15. Гальмування спинномозкових рефлексів. Спостереження гальмування при накладенні гумового кільця на голову жаби, при накладенні лігатури на стегно і при потягуванні за передню лапку. Відтворення досліду Сеченовського гальмування спинно-мозкових рефлексів. Спостереження за реакціями жаби після введення їй стрихніну.

16.Вплив вегетотропних речовин на організм. Спостерігати дію пілокарпину на потовиділення у кішки. Спостерігати дію кокаїну на серцеву діяльність собаки. Дослідити дію гоматропіну на зіницю ока людини.

Вегетативні рефлекси. Визначення прямої і співдружньої реакції зіниці людини на світло. Спостерігати відсутність зіничного рефлексу після закапування в око розчину гоматропіну. Спостерігати рефлекс Даніні-Ашнера. Відтворити аксон-рефлекс (дермографізм). Спостереження ортостатичних і кліностатичних рефлексів.

17.Тонічні рефлекси. Спостереження за рухами жаби після одностороннього зруйнування лабіринту.Дослідження статичних рефлексів у морської свинки з нормальними і односторонньо вимкненими лабіринтами. Дослідження ліфтної реакції і готовності до стрибка.

18.Фізіологія мозочка.Видалення мозочка у щура. Демонстрація тварин з частковим і повністю видаленим мозочком.

19.Стереотаксична техніка. Вживлення мікроелектродів в різні структури мозку щура.

20.Електроенцефалографія. Ознайомлення з записом і аналіз ЕЕГ у дітей тварин.

21. Тестовий контроль з розділу.

22.Підсумкове заняття з розділу:Фізіологія ЦНС.

23.Дія на цілісний організм гормонів щитовидної залози і інсуліну. Вплив тиреоідину на линяння голубів. Спостереження гіпоглікемічних судом у мишей після введення інсуліну.

24. Дія адреналіну на зіницю енуклейованого ока жаби. Дія адреналіну і пітуітрину на пігментні клітини шкіри жаби.

25.Визначення фаз статевого циклу щура по піхвовому мазку. Піхвові мазки жінок як показник кількості естрогенів у крові.

26.Гормональна діагностика вагітності. Реакція Ашгейма-Дондека. Сперматозоїдна реакція Галлі-Майніні.

27. Тестовий контроль з розділу.

28.Підсумкове заняття по розділу: Фзіологія залоз внутрішньої секреції.

29.Оволодіння технікою взяття крові із пальця. Визначення об'ємного співвідношення плазми і формених елементів крові з допомогою мікроцентрифуги.

30.Ознайомлення з принципом підрахунку формених елементів крові. Ознайомлення з методами розведення крові для підрахунку еритроцитів і лейкоцитів. Знайомство з камерами для підрахунку форменних елементів крові. Замалювання сітки.

31.Взяття крові з пальця, розведення і підрахунок кількості еритроцитів з допомогою камери Горяєва і еритрогемометра.

32. Визначення кількості гемоглобіну за Салі і з допомогою еритрогемометра, вирахування кольорового показника крові. Розгляд спектру оксигемоглобіну з допомогою спектроскопа.

33. Складання шкали резистентності від 0,3 до 1% р-ну NаСL, визначення верхньої і нижньої границі резистентності еритроцитів. Спостераження гемолізу еритроцитів під впливом сірчаної кислоти, спирту, ефіру.

34.Визначення ШОЕ. Визначення часу осідання крові (встановлення протромбінового часу і розрахунок протромбінового індексу).

З5.Знайомство з методами вивчення та визначення групи крові кожному туденту.

36. Ззяття крові із пальця, розведення її і підрахунок кількості лейкоцитів. ейкоцитарна формула.

37. Тестовий контроль з розділу.

38. Підсумкове заняття: «Фізіологія крові».

З9. Перкусія і аускультація серця. Визначення локалізації верхівкового поштовху серця методом пальпації. Визначення границь серця методом перкусії. Вікові особливості форми, розмірів, маси і положення серця у дітей. Вислуховування тонів серця з допомогою стетоскопа та фонендоскопа і фоноелектрокардіографа.

40.Провідна система серця, формування в онтогенезі. Визначення провідної системи серця з допомогою лігатур Станіуса. Ознайомлення з методикою приготування ізольованого серця жаби. Вивчення впливу на нього високої і низької температури, надлишків іонів Са і К.

41. Кардіографія і запис екстрасистоли. Запис нормальної кардіограми серця жаби. Запис передсердної і шлуночкової екстрасистоли.

42.Вивчення нервово-рефлекторних впливів на серце. Спостереження зміни сердечної діяльності при подразненні блукаючого нерва жаби. Проведення дослідів Гольца і Сеченова.

43.Виміри кров'яного тиску у людини за методами Ріва-Роччі. Визначення систолічного і діастолічного тиску методом Короткова.

Вирахування пульсового тиску. Величина артеріального тиску у дітей різного віку. Ознайомлення з принципом і методикою сфігмографії. Запис пульсу з допомогою сфігмографа. Аналіз сфігмограми.

44.Ознайомлення з методами і принципами електрокардіографії і вектор-електрокардіоскопії. Запис ЕКГ у людини. Специфіка ЕКГ у дітей різного вікового періоду.

45.Сучасні методи дослідження серцевої діяльності. онокардіографія, балісто-кардіографія, динамокардіографія, пульсотахометрія, ехокардіографія.

46.Спостереження під мікроскопом руху крові в артеріях, капілярах і венах язика плавальної перетинки лапки жаби. Спостерігати капіляри нігтьового ложа за допомогою капіляроскопа.

47. Тестовий контроль з розділу.

48.Підсумкове заняття з фізіології кровообігу.

49.Перкусія і аускультація легень. Спостереження дихальних рухів грудної клітки і підрахунок кожному студенту кількості дихальних рухів за 1 хв. Визначення границь легень методом перкусії. Екскурсія легень при диханні. Вислуховування везикулярного дихання.

50.Визначення у людини ЖЕЛ і її складових частин (дихальних, резервних і додаткових порцій повітря). Спірографія. Функціональні показники дихання у дітей різного віку

51.Визначення кількості дихань і пульсу в спокої. Визначення вентиляції легень в спокої: а) з допомогою мішка Дугласа і газового лічильника; б) знаючи дихальну порцію і кількість дихань за 1 хв. Визначення кількості дихань і пульсу до і після 3-хвилинного інтенсивного навантаження ( біг по сходинах). Визначення вентиляції легень після інтненсивної роботи. Складання таблиць одержаних даних.

52.Регуляція дихання. Ознайомлення з методами одержання газів крові за допомогою помпи Сеченова. Ознайомлення з принципом газового аналізу за Холденом. Оксигемографія.

53. Тестовий контроль з розділу.

54.Підсумкове заняття з фізіології дихання.

55.Ознайомлення з методиками хірургічної підготовки тварин до хронічного досліду. Оволодіння методикою одержання слини у людини з допомогою капсули Лешлі-Красногорського. Визначення наявності мальтози і муцину у слині.

56.Ознайомлення з методиками дослідження шлункової секреції і виведення кривих соковиділення. Визначення перетравлюючої сили шлункового соку і дослідити вплив сечужного ферменту та підшлункового соку на молоко, жовчі на жири.

57.Дослідження рухової функції ШКТ. Спостереження рухів війок стравоходу жаби. Дослідження скоротливої здатності ізольовоного відрізка тонкої кишки щура і вплив на нього ацетилхоліну і адреналіну.

58.Електрогастрографія. Запис БІТ і її аналіз.

59. Тестовий контроль з розділу.

60.Підсумкове заняття з фізіології травлення.

61.Пряма калориметрія. Визначення основного обміну у кролика методом прямої калориметрії. Проведення розрахунку основного обміну за добу кожному студенту у себе за даними своєї ваги, росту,статі і віку (по таблицям Гарріса і Бенедикта). Проведення розхрахунку стандартного обміну у людини за номограмою.

62. Непряма калориметрія. Визначення основного обміну за даними газового аналізу.

63.Складання харчових раціонів для людей різних професій. Складання харчового раціону для студентів на 3000 ккал. з урахуванням необхідної кількості білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і солей ( обід-50%, сніданок-30%, вечеря-20%). Складання харчового раціону для дітей різного вікового періоду.

64.Ознайомлення з методиками операції виведення сечоводів за І.П.Павловим, Л.Н.Орбеллі, методиками збирання сечі у хронічно оперованих тварин, визначення величини клубочкової фільтрації і реабсорбції в канальцях.

65.Вивчення ролі ниркового апарату жаби в осморегуляції. Спостереження функціональної мобільності потових залоз у людини. Вивчення потовиділення на фаланзі пальця до і після фізичного навантаження.

66. Тестовий контроль з розділу.

67.Підсумкове заняття з розділів: обмін речовин і енергії, терморегуляція, виділення.

68.Вчення І.П.Павлова про аналізатори. Вивчення шкірної чутливості. Визначення порогу тактильної чутливості.Вивчення смакової і нюхової чутливості.

69.Фізіологія слуху. Визначення гостроти слуху методом Воячека. Визначення повітряної і кісткової провідності звуку. Дослідження слухових орієнтувальних реакцій у дітей раннього віку.

70.Вивчення рефракції і акомодації ока. Спостереження явища астигматизму. Дослідження зорово-орієндувальних реакцій у дітей першого року.

71.Визначення гостроти і поля зору. Визначення правильності окоміра по лінійці з резиновим кільцем. Визначення сліпої плями за малюнком Маріота. Визначення гостроти зору кожному студенту у себе по таблиці Сівцева. Визначення кольорового зору за таблицями Рабкіна.

72.Ознайомлення за методами вироблення умовних рефлексів на собаках і дрібних тваринах. Ознайомлення з моворуховою методикою вироблення умовних рефлексів у людини за Івановим-Смоленським.

73.Вироблення диференціювального гальмування. Спостереження у людини безумовного гальмування (з допомогою таблиць Анфімова).

74.Вивчення швидкості вироблення рефлексів у людей з різними типами нервової системи.

75.Ознайомлення з методами дослідження зв'язків першої і другої сигнальних систем у людини. Ознайомлення з методами інтегральної оцінки рівня нервово-психічного розвитку дітей.

76. Тестовий контроль з розділу.

77.Підсумкове заняття з розділів: фізіологія аналізаторів і вищої нервової діяльності.

78.Кібернетичне вивчення фізіологічних функцій, нейрокібернетика, математичне моделювання і індентифікація функцінування опорно-рухової системи, аналізаторів і роботи мозку. Практичне використання кібернетики і біоніки в медицині, досягнення в області створення фізіологічних, біотехнічних систем.

79.Вивчення процесів адаптації людини до змінних умов середовища. Негайна і тривала адаптація.

80. Повторення практичних навичок, набутих на практичних заняттях, виставлення заліку і оформлення залікових книжок.


  1   2   3

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи