Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Скачати 305.5 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Дата10.07.2012
Розмір305.5 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджую”
Проректор з навчальної роботи
професор _____________М.Ю.Коломоєць
“___” ________ 200...р.ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

2 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВММФФ

Спеціальність – ^ СЕСТРИНСЬКА СПРАВА (МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ)


З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


___Фізіологія ____

(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання)


Довідник для студента складений на основі програми з нормальної фізіології для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації (МОЗ України, К., 2001 р.)


Схвалено на методичній нараді кафедри Фізіології „ 05” травня 2008 року (Протокол №26).


Завідувач кафедри, професор _________ С.С.Ткачук

(підпис)


Схвалено предметною методичною комісією з медико-біологічних дисциплін фізіологічного та фізико-хімічного профілю „14” травня 2008 року (Протокол №7).


Голова предметної методичної

комісії, професор _____________ І.Ф. Мещишен

(підпис)


^
Чернівці – 2008

Навчальна дисципліна

Фізіологія


нормативна дисципліна, дисципліна за вибором студентів (потрібне підкреслити)


 1. Вступ.

Мета викладання фізіології полягає в тому, щоб дати студентам знання про життєдіяльність цілісного здорового людського організму і його частин-систем, органів, клітин, про причини та механізми цієї діяльності, законах її протікання та взаємодії із зовнішнім середовищем. Знання фізіології необхідне для вивчення фармакології.

У процесі викладання потрібно більше уваги приділяти фізіологічним процесам механізмів регуляції функцій та функціональному взаємозв’язку органів і систем органів. Викладення матеріалу слід пов’язувати з питаннями, що розкривають вплив соціальних факторів на організм людини, факторів навколишнього середовища. Кращому засвоєнню матеріалу сприяють демонстраційні експерименти, досліди, використання таблиць, муляжів, схем, малюнків, технічних засобів навчання, показ навчальних фільмів.

У виділені години для самостійної роботи навчити студентів працювати з літературою, складати реферати, доповіді.


Кількість навчальних годин

150 год.

Лекції

60 год.

Практичні заняття

40 год

Самостійна робота

50 год.
 1. Структура дисципліни "Фізіологія "


Програма дисципліни структурована на 10 розділів:
^

1. Вступ. Клітина. Тканини


2.Фізіологія збудливих тканин. М’язова система.

3. Нервова система

4.Залози внутрішньої секреції (ендокринні залози)

5. Кров. Лімфа.

6.Серцево-судинна система

7. Дихальна система. Дихання

8.Травна система. Травлення

9. Обмін речовин та виділення

10. Органи чуття. Сенсорні системи. Вища нервова діяльність


Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні занягтя. в) самостійна робота студентів (СРС), в організації якої значну роль мають консультації викладачів. Тематичні плани лекцій, практичних занять, СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змістових модулів

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів фізіології

Практичні заняття за методикою їх організації є лабораторними, бо передбачають:

1) дослідження студентами функцій в експериментах на тваринах, ізольованих органах, клітинах, моделях,

2) дослідження функцій у здорової людини,

3) вирішення ситуаційних задач (оцінка і аналіз показників функцій, параметрів гомеостазу, механізмів регуляції та ін), що мають експериментальне або клініко-фізіологічне спрямування.


3.Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни згідно з освітньо-професійною програмою (ОПП)*:

 1. Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

 2. Аналізувати регульовані параметри й робити висновки про механізми нервової й гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та його систем

 3. стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

 4. Аналізувати основні конституціональні типи людини та їх аномалії.

 5. Аналізувати стан циркадних ритмів та вплив на них фізіологічних (вагіт­ність, статеве созрівання та інше) станів

 6. Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функцій організму

 7. Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

 8. Засвоїти знання про закономірності функціонування цілісного організму людини і його частин у взаємодії з навколишнім середовищем, про фізіологічні механізми, які лежать в основі життєдіяльності організму людини;

 9. Набути вміння застосовувати знання з усіх розділів фізіології для визначення та оцінки: функцій та їх параметрів, регуляції функцій для забезпечення пристосувальних реакцій організму та гомеостазу, індивідуальних відмінностей особистості людини (темпераменту, типів вищої нервової діяльності) .

 10. Набути вміння визначати вплив факторів, які залежать від стану і особливості організму людини (фізіологічні, патологічні тощо) на процеси всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу, грунтуючись на результатах опитування та анамнезі хворого

 11. ^ Набути вміння застосовувати знання хронобіології, хрономедицини на процеси всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу

 12. Оволодіти практичними навичками, необхідними для вивчення подальших дисциплін і для майбутньої фахової діяльності.


4. Зміст навчальної програми.

^

1.ВСТУП. КЛІТИНА. ТКАНИНИ


Предмет і завдання фізіології, їх взаємозв'язок, значення в медицині. Значення фізіології в системі фармацевтичної освіти.

Методи фізіологічних досліджень. Ознайомлення з апаратурою, яка використовується для фізіологічних досліджень. Основні поняття фізіології. Фізіологічна характеристика функцій.

Клітина. Будова та функції.

^ 2.ФІЗІОЛОГІЯ ЗБУДЛИВИХ ТКАНИН. М’ЯЗОВА СИСТЕМА.

Подразливість і збудливість як основа реакції тканини на подразнення. Мембранний потенціал (МП), його походження. Потенціал дії (ПД) його фази і походження. Закони подразнення збудливих тканин.

Фізіологічні властивості нервових волокон. Механізм проведення нервового імпульсу по безм'якотних і м'якотних волокнах. Закони проведення збудження по нервових волокнах, їх значення для клініки.

Фізіологія м'язів. Функції і фізіологічні властивості поперечносмугастих м'язів. Види і режими м'язових скорочень. Сила і робота м'язів. Сучасні теорії м'язового скорочення і розслаблення. Основні відмінності в будові і функціонуванні скелетних та гладких м'язів.

^ 3. НЕРВОВА СИСТЕМА

Загальні відомості про нервову систему. Поняття про центральну і периферичну нервову ристему, їх єдність. Соматична і автономна (вегетативна) нервова система. Рефлекс - основна форма нервової діяльності. Поняття про рефлекторну дугу, рефлекторне кільце. Час рефлексу.

Синапс. Класифікація синапсів. Механізм синаптичної передачі Нерви та нервові вузли (ганглії).

Спинний мозок, його функції. Передні й задні корінці та утворення спинномозкових нервів.

Головний мозок. Загальні дані про головний мозок, відділи та їх функції.

Стовбур мозку. Довгастий мозок, мозковий міст, середній, задній, проміжний, передній мозок, їх функціональне значення. Функції кори головного мозку.

Вегетативна нервова система. Особливості будови і функції. Вплив вегетотропних речовин на організм.

Вивчення на таблицях і муляжах будови спинного і головного мозку, периферичної нервової та принципів роботи автономної системи.

^ 4.ЗАЛОЗИ ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ (ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ)

Загальна характеристика системи залоз внутрішньої секреції. Поняття про гормони. Поняття про порушення функцій залоз внутрішньої секреції (гіпофункція та гіперфункція).

Будова та функції гіпофіза.

Будова й функції шишкоподібного тіла (епіфіза). Щитоподібна залоза, прищитоподібні залози, загрудинна залоза (тимус), їх функціональне значення їх гормонів. Гіпер- і гіпофункція цих залоз.

Надниркові залози, їх будова та функції.

Внутрішньосекреторна острівцева частина підшлункової залози. Гормони підшлункової залози. Інсулін і його роль в організмі

Внутрішньосекреторна функція статевих залоз. Статеві гормони та їх фізіологічна роль.Поняття про овуляцію, менструацію.

^ 5. КРОВ. ЛІМФА.

Кров і лімфа як внутрішнє середовище організму. Фізіологічне значення крові та лімфи. Кількість крові в організмі. Склад крові. Клітини крові. Еритроцити, їх будова, кількість, функції. Гемоглобін, його склад і роль у газообміні Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ). Лейкоцити. Кількість, види, значення. Фагоцитоз. Лейкоцитарна формула та її значення для діагностики захворювань. Імунітет. Тромбоцити та їх роль. Плазма крові, її склад і фізико-хімічні властивості. Фізіологічні, ізотонічні, гіпертонічні та гіпотонічні розчини. Кровозамінні рідини. Зсідання крові. Явище гемолізу. Групи крові. Резус-фактор. Переливання крові. Органи кровотворення. Лімфа, її склад і значення.

^ 6.СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

Загальна характеристика серцево-судинної системи. Роль кровообігу в організмі. Велике та мале кола кровообігу.

Серце, його будова, функції. Фізіологічні властивості міокарда і їх особливості. Серцевий цикл і його фази. Зовнішні прояви серцевої діяльності (електричні, звукові, механічні), їх походження і фізіологічні основи методів дослідження. Регуляція серцевої діяльності.

Основні закони гемодинаміки. Фактори, що забезпечують рух крові в судинах. Кров'яний тиск, його види. Артеріальний пульс, його основні параметри. Сфігмографія. Венозний пульс, флебограма і її оцінка. Швидкість та особливості руху крові в артеріях, капілярах і венах. Нервовий гуморальний механізми регуляції серцево-судинної системи.

^ 7. ДИХАЛЬНА СИСТЕМА. ДИХАННЯ

Значення дихання для організму. Основні етапи процесу дихання. Механізм вдиху та видиху. Тиск у плевральній порожнині, його роль у забезпеченні дихання. Поверхнева напруга альвеол. Життєва ємність легень.

Газообмін в легенях. Склад вдихуваного, видихуваного і альвеалярного повітря. Механізми обміну газів між повітрям, що вдихається і альвеолярною газовою сумішшю, альвеолами і кров'ю. Транспорт газів кров'ю. Регуляція дихання. Значення структур стовбура мозку і гіпоталамуса, лімбічної системи і кори великих півкуль у регуляції дихання. Умовно-рефлекторна і самовільна регуляція дихання.

^ 8.ТРАВНА СИСТЕМА. ТРАВЛЕННЯ

Суть процесу травлення. Травлення в порожнині рота. Ковтання, його фази.

Травлення в шлунку, його роль. Секреторна діяльність шлункових залоз. Методи дослідження. Склад і властивості шлункового соку. Фази секреції шлунку.

Травлення в тонкій кишці. Зовнішньо-секреторна діяльність підшлункової залози. Роль печінки в травленні. Кишкова секреція. Порожнинний і мембранний гідроліз харчових речовин. Травлення в товстій кишці. Значення мікрофлори кишок.

Всмоктування. Особливості всмоктування води, солей, вуглеводів, білків, жирів. Регуляція всмоктування. Моторна діяльність ШКТ. Акт дефекації.

Фізіологічні основи голоду і насичення. Уявлення про харчовий центр.

^ 9. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ВИДІЛЕННЯ

Енергетичний обмін, пластична і енергетична роль харчових речовин. Калорична цінність різних харчових речовин. Пряма і непряма калориметрія. Основний обмін, величина, умови його дослідження

Специфічно-динамічна дія харчових речовин. Робочий обмін. Вікові особливості обміну. Фізіологічні норми харчування.

Теплоутворення і тепловіддача. Терморегуляція. Температура тіла людини.

Загальні уявлення про обмін речовин і енергії в організмі (білковий, жировий, вуглеводний, водно-сольовий). Харчовий раціон. Вітаміни та їх використання.

Органи виділення, їх участь в підтриманні гомеостазу організму.

Нирки. Нефрон як морфо-функціональна одиниця нирки. Основні процеси сечоутворення, їх механізми. Кінцева сеча і її склад.

Нейрогуморальна регуляція сечоутворення.

Роль нирок в підтриманні азотистого балансу, осмотичного тиску, рН крові, об'єму циркулюючої крові.

Виведення сечі із організму, регуляція Фізіологічні основи методів дослідження функції нирок.

^ 10. ОРГАНИ ЧУТТЯ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Поняття про аналізатори. Значення аналізаторів у пізнанні зовнішнього світу, його об'єктивної реальності. Вчення І.П. Павлова про аналізатори.

Слуховий аналізатор. Звукопровідний, звукосприймаючий та звукоаналізуючий апарати. Центральні механізми аналізу звукової інформації. Теорія сприйняття звуків. Бінауральний слух.

Сомато-сенсорний аналізатор, його структура і функції. Ноціцепція. Біологічне значення болю. Нюховий та смаковий аналізатор.

Зоровий аналізатор. Рецепторний апарат. Поле зору. Рефракція і акомодація. Провідниковий і корковий відділи аналізатора. Сучасні уявлення про сприймання кольору.

Умовні та безумовні рефлекси. Особливості ВНД людини. Перша і друга сигнальні системи. Типи ВНД. Пам'ять. Емоції. Мова.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ 3 ФІЗІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ

Спеціальність – сестринська справа

Освітньо-кваліфікаційний рівень- молодший спеціаліст

пп

Тема лекції

К-ть год

1.

Предмет і завдання нормальної фізіології, фізіологія та біофізика збудливих тканин.

2

2.

Введення у фізіологію ЦНС. Функції спинного, заднього.

2

3.

Фізіологія середнього мозку та мозочка.
4.

Фізіологія вегетативної нервової системи, проміжного мозку, лімбічної системи та підкіркових ядер.

2

5.

Фізіологія залоз внутрішньої секреції. Гормони щитоподібної залози та їх значення.

2

6.

Фізіологія прищитоподібних, підшлункової та статевих залоз.

2

7

Гормони наднирків. Фізіологія гіпофіза та епіфіза.

2

8.

Поняття про внутрішнє середовище організму.

2

9.

Кров. Формені елементи. Кількість та функції еритроцитів.

2

10.

Захисна функція крові. Кількість та функція лейкоцитів.

2

11.

Поняття про гемостаз. Кількість та функції тромбоцитів.

2

12.

Кровообіг та його значення для організму. Фізіологічні особливості та властивості серцевого м'язу.

2

13

Регуляція діяльності серця.

2

14.

Фізіологія та біофізика гемодинаміки.

2

15.

Пульс, походження та характеристика. Нервова та гуморальна регуляція кровообігу.

2

16.

Фізіологія дихання. Зовнішнє дихання. Газообмін в легенях.


2

17.

Транспорт газів кров'ю. Регуляція дихання.

2

18.

Фізіологія травлення. Травлення в ротовій порожнині та шлунку.

2

19.

Травлення в тонкій кишці. Роль печінки в процесах травлення. Травлення в товстій кишці. Регуляція діяльності травної системи.

2

20.

Всмоктування речовин в різних відділах травного каналу, його механізми. Регуляція всмоктування.

2

21.

Обмін речовин та енергії. Терморегуляція.

2

22.

Фізіологія виділення. Фізіологія нирок та сечовивідних шляхів.

2

23.

Нейрогуморальна регуляція сечоутворення. Роль нирок в підтриманні гомеостазу. Вікові зміни сечоутворення і сечовиділення.


2

24.

Загальна характеристика аналізаторів. Фізіологія та біофізика слухового, смакового і шкірного аналізаторів.

2

25.

Фізологія зорового аналізатора.

2

26.

Фізіологія ВНД. Пам’ять.

2

27.

Явище гальмування у ВНД. Фізіологічні механізми сну і активного стану.

2

28.

Архітектоніка суцільного поведінкового акту. Роль мотивації та емоцій у формуванні поведінки. Фізіологія трудової діяльності людини.

2

29.

Фізіологія адаптації людини до різних умов існування.

2

30.

Фізіологія відтворення.

2
Разом годин

60


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВММФФ

Спеціальність – сестринська справа. Освітньо-кваліфікаційний рівень- мол.спец.Тема заняття

К-сть

год.

1.

Предмет і завдання нормальної фізіології, фізіологія та біофізика збудливих тканин.

2

2.

Аналіз рефлекторної дуги. Властивості нервових центрів. Час рефлексу. Функції спинного мозку.

2

3.

Роль довгастого, середнього і проміжного мозку в регуляції функцій.

2

4.

Фізіологія мозочка.Тонічні рефлекси. ЕЕГ. Вегетативні рефлекси.

2

5.

Дія на організм гормонів щитоподібної залози, та інсуліну. Дія адреналіну на енуклейоване око жаби і пігментні клітини.

2

6.

Статевий цикл і його фази. Гормональна діагностика вагітності.

2

7.

Тестовий контроль.Підсумкове заняття з розділу "Фізіологія м'язів та нервів","Фізіологія регуляторних систем.

2

8.

Оволодіння технікою взяття крові з пальця. Визначення об'ємного співвідношення плазми та формених елементів крові. Підрахунок еритроцитів та лейкоцитів.

2

9.

Визначення кількості гемоглобіну. Гемоліз та резистентність еритроцитів.

2

10.

ШОЕ. Час згортання. Групи крові.

2

11.

Перкусія та аускультація серця. Провідна система серця. Регуляція дільності серця.

2

12.

Вимірювання КТ у людини. Сфігмографія. ЕКГ, ВЕКС, БКГ, ДКГ, ФКГ, УЗД. Спостереження руху крові в судинах.

2

13.

Тестовий контроль. Підсумкове заняття з розділу "Фізіологія крові та кровообігу".

2

14.

Перкусія та аускультація легень. Визначення ЖЕЛ. Визначення вентиляції легень. Регуляція дихання.

2

15.

Травлення в ротовій порожнині. Травлення в шлунку і кишечнику. Рухова функція ШКТ, ЕГГ.

2

16.

Пряма калориметрія.Непряма калориметрія. Складання харчових раціонів. Фізіологія нирок.

2

17.

Тестовий контроль. Підсумкове заняття з розділу "Фізіологія дихання, травлення, обміну речовин та виділення".

2

18.

Фізіологія шкірного, смакового і нюхового аналізаторів. Фізіологія слуху. Рефракція і акомодація ока. Визначення гостроти і поля зору.

2

19.

Ознайомлення з методами вироблення умовних рефлексів. Гальмування умовних рефлексів. Типи ВНД. 1-а та 2-а сигнальні системи.

2

20.

Підсумкове заняття з розділу "Фізіологія аналізаторів та ВНД". Повторення практичних навичок. Проведення заліку та оформлення залікових книжок.

2
Всього

40


^ ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЯКІ ВИДІЛЕНІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ 1 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ

Спеціальність – сестринська справа

Освітньо-кваліфікаційний рівень- молодший спеціаліст№ п.п.

ТЕМА

Кількість годин

1.

Внесок робіт І.М.Сеченова, І.П.Павлова, Л.А.Орбелі, П.К.Анохіна, П.Г.Костюка в розвиток світової фізіології.

4

2.

Гормональна регуляція статевих функцій організму. Репродукція.

4

3.

Українська фізіологічна школа.

4

4.

Вікові зміни працездатності людини


4

5.

Мислення. Розвиток абстрактного мислення в людини.

4

6.

Свідомість.

4

7.

Фізіологія сну, його види й фази. Механізми сна. Снобачення. Гіпноз.

4

8.

Фізіологічні основи трудової діяльності людини. Нервово-гуморальні механізми забезпечення трудової діяльності.

4

9.

Фізіологія адаптації. Біологічні і соціальні фактори адаптації. Види, фази і критерії адаптації. Механізми розвитку адаптивних реакцій.

6

10.

Особливості фізичної і розумової праці. Оптимальні режими праці.

4

11.

Фізіологічні механізми втоми. Активний відпочинок і його механізми. Гіпокінезії.

4

12.

Мовлення

4
Всього

50


^ 4.5. Оцінювання навчальної діяльності студента.


Контроль початкового рівня знань студентів до засвоєння фізіології здійснюється шляхом перевірки їх знань з питань біології, фізики, анатомії, які є базовими для вивчення фізіології.

^ Поточний контроль знань здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і включає перевірку знань теоретичного матеріалу, вмінь та контроль опанування студентами практичних навичок, які передбачені методичними розробками занять з відповідних тем.

^ Проміжний контроль знань проводиться з використанням тестів на підсумкових заняттях після вивчення певного розділу програми.

Контроль самостійної позааудиторної роботи студентів здійснюється шляхом підготовки рефератів студентами та співбесіди викладачів зі студентами під час індивідуальної позааудиторної роботи.

^ Підсумковий контроль знань здійснюється під час проведення іспиту, який проводиться в усно-практичній формі. У студентів з’ясовують знання теоретичного матеріалу згідно контрольних питань, а також використання засвоєних практичних навичок.


ПЕРЕЛІК

^ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК , ЯКІ ПОВИНЕН ОПАНУВАТИ СТУДЕНТ І ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС

ІСПИТУ


Спеціальність – сестринська справа

Освітньо-кваліфікаційний рівень- молодший спеціаліст


1.Визначення сили м'язового скорочення. Динамометрія.

2.Хронаксиметрія.

3.Гормональна діагностика вагітності.

4.Методика взяття крові з пальця.

5.Визначення гематокриту.

6.Підрахунок кількості еритроцитів.

7.Визначення осмотичної стійкості еритроцитів.

8.Визначення часу згортання крові.

9.Визначення ШОЕ.

10.Визначення кількості гемоглобіну.

11.Визначення кольорового показника.

12.Визначення групи крові.

13.Підрахунок кількості лейкоцитів.

14.ЕКГ.

15.Вимірювання артеріального тиску.

16.Пальпація те реєстрація артеріального пульсу.

17.Вислуховування тонів серця.

18.Визначення границь серця.

19.Визначення дихальних об'ємів легенів.

20.Спірометрія, спірографія.

21.Шлункове та дуоденальне зондування.

22.Вивчення емульгуючої дії жовчі на жири.

23.Визначення муцину в слині та перетравлення крохмалю слиною.

24.ЕГГ.

25.Пряма біокалориметрія.

26.Непряма біокалориметрія.

27.Визначення фільтраційного ниркового тиску.

28.Визначення величини клубочкової фільтрації.

29.Визначення величини канальцевої реабсорбції.

30.Вивчення шкірної рецепції.

31.Вивчення смакової чутливості.

32.Визначення бінаурального слуху.

33.Визначення гостроти слуху за Воячеком.

34.Ольфактометрія.

35.Аудіометрія.

36.Визначення гостроти зору.

37.Визначення колірного зору.

38.Дослідження вегетативних рефлексів.

39.Вимірювання часу рефлексу у людини

40.Вивчення шкірних та сухожильних рефлексів у людини.^ БІЛЕТНА ПРОГРАМА

з фізіології до іспиту з дисципліни “Фізіологія” для студентів медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

Спеціальність – сестринська справа

Освітньо-кваліфікаційний рівень- молодший спеціаліст

1.Фізіологія як наука. Поняття про функцію. Сучасні уявлення про будову та функції мембран. Методи фізіологічних досліджень.

2.Явище домінанти, його фізіологічне значення.

3.Сучасні уявлення про процес збудження. Потенціал дії, механізм походження та фази.

4.Проведення збудження в серці, його особливості.

.5.Закони проведення збудження по нервових і м'язових волокнах.
6.Фізіологічні властивості скелетних м'язів. Сила та робота м'язів.

7.Нервово-м'язовий синапс, його структура. Механізми й закономірності нервово-м'язової передачі збудження.

8.М'язова робота людини, її види. Показники м'язової працездатності.

9.Втомлення, фактори, які впливають на швидкість його розвитку. Природа й локалізація втомлення.

10.Провідникова функція спинного мозку. Низхідний контроль діяльності спинного мозку.

11.Мозочок, його зв язки та функції. Симптоми ураження мозочка та фактори, які їх зумовлюють.

12.Вплив парасимпатичної нервової системи на функції організму.

13.Загальний план будови вегетативної нервової системи. Вегетативні рефлекси, їх рефлекторні дуги.

14.Вплив симпатичної нервової системи на функції організму.

15.Вплив парасимпатичної нервової системи на функції організму.

16.Роль центрів спинного, довгастого та середнього мозку в регуляції вегетативних функцій.

17.Таламус, його зв'язки та функції.

18.Поняття про лімбічну систему. Гіпоталамус, його зв'язки та функції.

19.Загальна характеристика гормонів, механізми їх дії на організм.

20.Залози внутрішньої секреції, їх фізіологічне значення.

21.Гормони кори наднирників. Роль мінералокортикоїдів у регуляції сольового обміну.

22.Гормони статевих залоз та плаценти, їх роль у регуляції функцій організму.
23.Гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникова система регуляції, її роль у забезпеченні неспецифічної адаптації організму до стресової ситуації.

24.Гормони підшлункової залози, їх роль у регуляції обміну вуглеводів.

25.Гуморальна регуляція, її відмінність від нервової. Фактори гуморальної регуляції.

26.Загальна характеристика системи крові. Склад і функції крові.
27.Види гемоглобіну й його сполуки, їх фізіологічна роль.

28.Лейкоцити й їх роль в організмі. Регуляція кількості лейкоцитів у крові. Лейкоцитарна формула.

29.Поняття про гомеостаз внутрішнього середовища організму, його значення.

30.Осмотичний тиск плазми крові. Значення та механізми підтримання ізоосмії. Білки плазми крові й їх роль в організмі.

31.Еритроцити, їх роль в організмі. Поняття про еритрон. ШОЕ.

32. Кислотно-основний стан крові й механізми, які забезпечують підтримку його сталості.

33.Загальна характеристика груп крові. Система АВ0 та резус-фактор. Їх значення при гемотрансфузії.

34.Функціональна система по підтриманню агрегатного стану крові. Коагулянти та антикоагулянти.

35.Тромбоцити, їх роль в організмі. Поняття про гемостаз.
36.Неспецифічний та специфічний імунітет. Роль лімфоцитів.

37.Загальна характеристика й значення системи кровообігу. Фактори, які визначають безперервний і однонаправлений кровотік.

38.Сучасні уявлення про природу й градієнт автоматії серця.

39.ЕКГ, її аналіз. Електрокардіографічні відведення. Векторна теорія формування ЕКГ.

40.Роль серця в гемодинаміці. Фази серцевого циклу.

41.Фактори, які забезпечують рух крові в судинах. Загальний периферичний опір, роль різних ділянок судинного русла в його створенні.

42.Регуляція системного артеріального тиску.

43.Базальний тонус судин. Міогенна та гуморальна регуляція судинного тонусу. Роль ендотелію судин у регуляції тонусу.

44.Кров'яний тиск, його зміни за ходом судинної системи. Артеріальний тиск, його види. Фактори, які визначають величину артеріального тиску.

45.Гуморальна регуляція діяльності серця. Залежність діяльності серця від іонного складу крові.

46.Роль судин у гемодинаміці. Особливості структури й функції різних відділів судинного русла.

47.Лінійна й об'ємна швидкості руху крові в різних ділянках судинного русла, фактори, які визначають їх величину. Час кровообігу крові.

48.Кровотік в венах, вплив на нього гравітації. Фактори, які впливають на ємність вен і величину венозного тиску.

49.Функції клапанів серця. Тони серця, їх походження.

50.Артеріальний пульс, його походження та характеристика.

51.Характер і механізм впливу блукаючих нервів на діяльність серця.

52.Характер і механізм впливу симпатичних нервів на діяльність серця.

53.Саморегуляція діяльності серця. Закон серця ( Старлінг Е.Х.)
54.Загальна характеристика системи дихання, його основні етапи. Біомеханіка вдиху й видиху.

55.Дихальний центр, його структура. Механізм першого вдиху. Роль блукаючих нервів у забезпеченні ритмічності дихання.

56.Фізіологічна роль дихальних шляхів, регуляція їх просвіту.

57.Транспорт вуглекислого газу кров'ю. Форми транспорту вуглекислого газу. Роль еритроцитів у транспорті СО2.

58.Загальна характеристика системи травлення. Значення ротової порожнини як початкового відділу травного каналу. Жування. Ковтання..

59.Рухова функція шлунка, її регуляція. Механізм переходу хімусу зі шлунка в дванадцятипалу кишку.

60.Нейрогуморальна (шлункова і кишкова) фаза регуляції шлункової секреції. Ентеральні стимулятори та інгібітори шлункової секреції.

61.Механізми секреції слинних залоз. Фази секреторного циклу. Склад, властивості, роль слини.

62.Склад і властивості шлункового соку. Значення компонентів шлункового соку для травлення.

63.Усмоктування в шлунково-кишковому тракті. Методи вивчення. Механізм усмоктування вуглеводів, білків, жирів, солей, води.

64.Гастро-інтестинальна ендокринна система та її значення в регуляції функцій травної системи.

65.Рухова функція кишечника. Види скорочень та їх регуляція. Механізм переходу хімусу з тонкої кишки в товсту.

66.Основний обмін та фактори, від яких залежить його величина. Стандартний обмін. Робочий обмін. Специфічно-динамічна дія їжі.

67.Джерела і шляхи використання енергії в організмі. Дихальний коефіцієнт, значення його визначення при дослідженні енергозатрат.

68.Температура тіла людини. Фізіологічне значення гомойотермії. Механізм теплопродукції в організмі.

69.Загальна характеристика системи виділення. Функція нирок як основного органу цієї системи. Особливості кровопостачання нирок.

70.Клубочкова фільтрація в нирці. Склад первинної сечі. Фактори, які впливають на інтенсивність клубочкової фільтрації.

71.Канальцева реабсорбція і секреція в нирках, їх механізми.

72.Зоровий аналізатор. Діоптричний апарат ока. Рефракція та її аномалії.

73.Структурна й функціональна організація слухового аналізатора. Функції зовнішнього й середнього вуха.

74.Структурна і функціональна організація смакового та нюхового аналізаторів.

75.Руховий (пропріорецептори) та вестибулярний аналізатори. Роль у сприйнятті положення тіла в просторі й формуванні рухів.

76.Умовні рефлекси, їх відмінність від безумовних, біологічна роль. Значення робіт І.М.Сеченова та І.П Павлова у вивченні вищої нервової діяльності.

77.Симпато-адреналова система, її роль у забезпечені неспецифічної адаптації організму до стресової ситуації.

78.Гальмування умовних рефлексів, види, фізіологічне значення.

79.Особливості вищої нервової діяльності людини. 1-а й ІІ-а сигнальні системи дійсності.

80.Типи ВНД. Основні характеристики нервових процесів, які визначають тип вищої нервової діяльності.
^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ

З ФІЗІОЛОГІЇ


Навчальним планом з фізіології передбачений іспит. Для проведення іспиту наказом ректора БДМУ створюється екзаменаційна комісія, деканатом складається розклад іспитів.

До іспиту допускаються студенти, які повністю виконали навчальну програму з фізіології, здали всі підсумкові заліки, не мають заборгованості з практичних занять, лекцій і не зданих заліків.

Іспит проводиться у вигляді співбесіди екзаменатора і членів комісії зі студентом з питань білету, три з яких є теоретичними, а четверте – з клінічних методів дослідження функцій. Знання студента оцінюються згідно з критеріями оцінки знань. Білетна програма та критерії оцінки знань вивішуються на інформаційному стенді.


КРИТЕРІЇ

^ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА ІСПИТІ
з ФІЗІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВММФФ


Спеціальність – сестринська справа

Освітньо-кваліфікаційний рівень- молодший спеціаліст


Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який вичерпно,
послідовно, грамотно та логічно вірно відповів на всі три питання,
показав вміння пов'язувати теоретичний матеріал з практичним його
застосуванням, не вагаючись відповідає на додаткові питання, показує
міцні знання фізіологічних методів дослідження та уміння їх практичного
застосування, володіє різнобічними навичками та способами їх виконання.

Оцінка «добре» виставляється студенту, який грамотно, послідовно і
по суті відповів на два із трьох питань, допустив окремі неточності при
викладенні одного із питань, правильно пов'язує теоретичний матеріал з
практичним його застосуванням, досить повно відповів на одне-два
додаткові запитання, добре знає методи фізіологічних досліджень і вміє
застосовувати їх на практиці.

Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який знає тільки
основний матеріал, але не засвоїв його деталей, припускається
неточностей, дає недостатньо правильні визначення, зазнає труднощів при
викладенні фізіологічних методик і їх практичного виконання, правильно
відповів не менш ніж на одне з трьох питань білету.

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не знає значної
частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, невпевнено, зі
значними труднощами виконує практичні роботи.


ПРИМІТКА:

При оцінці знань студента на іспиті враховується також його поточна
успішність в навчальному році, знання лекційного матеріалу і додаткової
літератури по питанню, яке викладається.


^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ, ТЕХНІЧНИХ ТА ІНШИХ НАВЧАЛЬНО-НАОЧНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА КАФЕДРІ ФІЗІОЛОГІЇ

Спеціальність – сестринська справа

Освітньо-кваліфікаційний рівень- молодший спеціаліст


^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

1.Шевчук В.Г., Наливайко Д.Г. Посібник з нормальної фізіології. К. «Здоров'я», 1995р.

2. Чернівецький медичний інститут, МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ практичних занять з нормальної фізіології (методичний посібник для студентів), 1995, 95с.

3.Буковинська державна медична академія,"Нормальна фізіологія в тестах." Навчальний посібник, 2000, 152с.


^ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ

1. Таблиці.

2. Слайди.

3.Діапроектор.

4.Комп'ютер з принтером

5. Мікроскопи


ІНШІ НАВЧАЛЬНО-НАОЧНІ ЗАСОБИ

1.Хроноксиметр

2. Стимулятор

3.Ергографи

4.Кімографи

5.Еритрогемометр

6. Лейкоцитарний лічильник

7.Електрокардіограф, балістоприставка

8. Прилад Панченкова

9. Тонометр

10.Сфігмограф

11. Прилад для рефлексометрії

12.Центрифуга

13. Магнітофон

14.Холодильник.


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


І.Є.М.Панасюк, ЛС.Корзюк, Я.М.Федорів, Ю.В.Онищенко. Фізіологія і патологія системи дихання. Л-Видавництво «СВІТ», 1992.

2.Дж. Уэст. Физиология дыхания, Издательство «Мир», 1988.

3.ПокровскийВ.М., Коротько Г.Ф. Физиология человека, М.»Медицина», 1997. т.І., т.П.

4.Філімонов В.І. Нормальна фізіологія. К. «Здоров'я», 1994 р.

5. Физиология человека (под ред. Шмидта Р., Тевса Г.) пер. с англ.Т.І-ІУ. М.Мир, 1985.т.І, с.282, т.ІІ- с. 239, т.ІІІ- с. 288, т.ІУ-с.312.

6.Коробков А. В. Нормальная физиология. М.«Высшая школа», 1980 г.

7.Косицкий Г.И. Нормальная физиология. М. «Медицина», 1985 г.

8.Б.И.Ткаченко. Основы физиологии человека, т.І, т.П., Международный фонд истории науки, 1994 г.

9.Кулланда К.М. Практикум по физиологии. Изд. «Медицина», 1980 г.

10.Агаджанян Н.Н. Практикум по нормальной фиологии М. «Высшая школа», 1983 г.

12.Косицкий Г.И. Руководство к практическим занятиям по физиологии М. «Медицина», 1988 г.

13.Шевчук В.Г., Наливайко Д.Г. Посібник з нормальної фізіології. К. «Здоров'я», 1995р.

14. Словарь физиологических терминов, под ред. О.Г.Газенко.М.”Наука” 1987. С.446.

15. Вільям Ф.Ганонг Фізіологія людини.-Львів:БаК., 2000.


Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи