Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Скачати 271.78 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Дата03.07.2012
Розмір271.78 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджую”
Проректор з навчальної роботи
професор _____________М.Ю.Коломоєць
“___” ________ 200...р.ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

1 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВММФФ

Спеціальність – фармація (молодший спеціаліст)


^ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ

(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання)


Довідник для студента складений на основі програми у відповідності до “Програми з анатомії з основами фізіології” для студентів медичних училищ, спеціальність “Фармація” (МОЗ України, Київ, 1995р.)


Схвалено на методичній нараді кафедри Фізіології „ 05” травня 2008 року (Протокол №26).


Завідувач кафедри, професор _________ С.С.Ткачук

(підпис)


Схвалено предметною методичною комісією з медико-біологічних дисциплін фізіологічного та фізико-хімічного профілю „14” травня 2008 року (Протокол №7).


Голова предметної методичної

комісії, професор _____________ І.Ф. Мещищен

(підпис)


^
Чернівці – 2008

Навчальна дисципліна


ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ

нормативна дисципліна, дисципліна за вибором студентів (потрібне підкреслити)


 1. Вступ.

Мета викладання фізіології полягає в тому, щоб дати студентам знання про життєдіяльність цілісного здорового людського організму і його частин-систем, органів, клітин, про причини та механізми цієї діяльності, законах її протікання та взаємодії із зовнішнім середовищем. Знання фізіології необхідне для вивчення фармакології.

Фармацевт повинен розуміти механізм дії лікарських речовин і шляхи перетворення їх в організмі. У процесі викладання потрібно більше уваги приділяти фізіологічним процесам механізмів регуляції функцій та функціональному взаємозв’язку органів і систем органів. Викладення матеріалу слід пов’язувати з питаннями, що розкривають вплив соціальних факторів на організм людини, факторів навколишнього середовища. Кращому засвоєнню матеріалу сприяють демонстраційні експерименти, досліди, використання таблиць, муляжів, схем, малюнків, технічних засобів навчання, показ навчальних фільмів.

У виділені години для самостійної роботи навчити студентів працювати з літературою, складати реферати, доповіді.


Кількість навчальних годин

67 год.

Лекції

20 год.

Практичні заняття

20 год

Самостійна робота

27 год.

Примітка: розділ основи фізіології викладаються як складова частина дисципліни "Анатомія з основами фізіології". Розділ анатомія обсягом 68 год (лекції - 20 год, практичні заняття - 20 год., сам. робота - 28 год.), викладається на кафедрі анатомії людини.


 1. Структура дисципліни " ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ "


Програма дисципліни структурована на 10 розділів:
^

1. Вступ. Клітина. Тканини


2.Фізіологія збудливих тканин. М’язова система.

3. Нервова система

4.Залози внутрішньої секреції (ендокринні залози)

5. Кров. Лімфа.

6.Серцево-судинна система

7. Дихальна система. Дихання

8.Травна система. Травлення

9. Обмін речовин та виділення

10. Органи чуття. Сенсорні системи. Вища нервова діяльність


Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні занягтя. в) самостійна робота студентів (СРС), в організації якої значну роль мають консультації викладачів. Тематичні плани лекцій, практичних занять, СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змістових модулів

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів фізіології

Практичні заняття за методикою їх організації є лабораторними, бо передбачають:

1) дослідження студентами функцій в експериментах на тваринах, ізольованих органах, клітинах, моделях,

2) дослідження функцій у здорової людини,

3) вирішення ситуаційних задач (оцінка і аналіз показників функцій, параметрів гомеостазу, механізмів регуляції та ін), що мають експериментальне або клініко-фізіологічне спрямування.


3.Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни згідно з освітньо-професійною програмою (ОПП)*:

 1. Робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його систем та органів

 2. Аналізувати регульовані параметри й робити висновки про механізми нервової й гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та його систем

 3. стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв

 4. Аналізувати основні конституціональні типи людини та їх аномалії.

 5. Аналізувати стан циркадних ритмів та вплив на них фізіологічних (вагіт­ність, статеве созрівання та інше) станів

 6. Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функцій організму

 7. Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму

 8. Засвоїти знання про закономірності функціонування цілісного організму людини і його частин у взаємодії з навколишнім середовищем, про фізіологічні механізми, які лежать в основі життєдіяльності організму людини;

 9. Набути вміння застосовувати знання з усіх розділів фізіології для визначення та оцінки: функцій та їх параметрів, регуляції функцій для забезпечення пристосувальних реакцій організму та гомеостазу, індивідуальних відмінностей особистості людини (темпераменту, типів вищої нервової діяльності) .

 10. Набути вміння визначати вплив факторів, які залежать від стану і особливості організму людини (фізіологічні, патологічні тощо) на процеси всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу, грунтуючись на результатах опитування та анамнезі хворого

 11. ^ Набути вміння застосовувати знання хронобіології, хрономедицини на процеси всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу

 12. Оволодіти практичними навичками, необхідними для вивчення подальших дисциплін і для майбутньої фахової діяльності.


4. Зміст навчальної програми
^

1.ВСТУП. КЛІТИНА. ТКАНИНИ


Предмет і завдання фізіології, їх взаємозв'язок, значення в медицині. Значення фізіології в системі фармацевтичної освіти.

Методи фізіологічних досліджень. Ознайомлення з апаратурою, яка використовується для фізіологічних досліджень. Основні поняття фізіології. Фізіологічна характеристика функцій.

Клітина. Будова та функції.

^ 2.ФІЗІОЛОГІЯ ЗБУДЛИВИХ ТКАНИН. М’ЯЗОВА СИСТЕМА.

Подразливість і збудливість як основа реакції тканини на подразнення. Мембранний потенціал (МП), його походження. Потенціал дії (ПД) його фази і походження. Закони подразнення збудливих тканин.

Фізіологічні властивості нервових волокон. Механізм проведення нервового імпульсу по безм'якотних і м'якотних волокнах. Закони проведення збудження по нервових волокнах, їх значення для клініки.

Фізіологія м'язів. Функції і фізіологічні властивості поперечносмугастих м'язів. Види і режими м'язових скорочень. Сила і робота м'язів. Сучасні теорії м'язового скорочення і розслаблення. Основні відмінності в будові і функціонуванні скелетних та гладких м'язів.


^ 3. НЕРВОВА СИСТЕМА

Загальні відомості про нервову систему. Поняття про центральну і периферичну нервову ристему, їх єдність. Соматична і автономна (вегетативна) нервова система. Рефлекс - основна форма нервової діяльності. Поняття про рефлекторну дугу, рефлекторне кільце. Час рефлексу.

Синапс. Класифікація синапсів. Механізм синаптичної передачі Нерви та нервові вузли (ганглії).

Спинний мозок, його функції. Передні й задні корінці та утворення спинномозкових нервів.

Головний мозок. Загальні дані про головний мозок, відділи та їх функції.

Стовбур мозку. Довгастий мозок, мозковий міст, середній, задній, проміжний, передній мозок, їх функціональне значення. Функції кори головного мозку.

Вегетативна нервова система. Особливості будови і функції. Вплив вегетотропних речовин на організм.

Вивчення на таблицях і муляжах будови спинного і головного мозку, периферичної нервової та принципів роботи автономної системи.

^ 4.ЗАЛОЗИ ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ (ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ)

Загальна характеристика системи залоз внутрішньої секреції. Поняття про гормони. Поняття про порушення функцій залоз внутрішньої секреції (гіпофункція та гіперфункція).

Будова та функції гіпофіза.

Будова й функції шишкоподібного тіла (епіфіза). Щитоподібна залоза, прищитоподібні залози, загрудинна залоза (тимус), їх функціональне значення їх гормонів. Гіпер- і гіпофункція цих залоз.

Надниркові залози, їх будова та функції.

Внутрішньосекреторна острівцева частина підшлункової залози. Гормони підшлункової залози. Інсулін і його роль в організмі

Внутрішньосекреторна функція статевих залоз. Статеві гормони та їх фізіологічна роль.Поняття про овуляцію, менструацію.

^ 5. КРОВ. ЛІМФА.

Кров і лімфа як внутрішнє середовище організму. Фізіологічне значення крові та лімфи.

Кількість крові в організмі. Склад крові. Клітини крові.

Еритроцити, їх будова, кількість, функції. Гемоглобін, його склад і роль у газообміні Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ).

Лейкоцити. Кількість, види, значення. Фагоцитоз. Лейкоцитарна формула та її значення для діагностики захворювань. Імунітет.

Тромбоцити та їх роль.

Плазма крові, її склад і фізико-хімічні властивості. Фізіологічні, ізотонічні, гіпертонічні та гіпотонічні розчини. Кровозамінні рідини.

Зсідання крові. Явище гемолізу. Групи крові. Резус-фактор. Переливання крові.

Органи кровотворення. Лімфа, її склад і значення.

^ 6.СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

Загальна характеристика серцево-судинної системи. Роль кровообігу в організмі. Велике та мале кола кровообігу.

Серце, його будова, функції. Фізіологічні властивості міокарда і їх особливості. Серцевий цикл і його фази. Зовнішні прояви серцевої діяльності (електричні, звукові, механічні), їх походження і фізіологічні основи методів дослідження. Регуляція серцевої діяльності.

Основні закони гемодинаміки. Фактори, що забезпечують рух крові в судинах. Кров'яний тиск, його види.

Артеріальний пульс, його основні параметри. Сфігмографія. Венозний пульс, флебограма і її оцінка.

Швидкість та особливості руху крові в артеріях, капілярах і венах.

Нервовий і гуморальний механізми регуляції серцево-судинної системи.

^ 7. ДИХАЛЬНА СИСТЕМА. ДИХАННЯ

Значення дихання для організму. Основні етапи процесу дихання. Механізм вдиху та видиху. Тиск у плевральній порожнині, його роль у забезпеченні дихання. Поверхнева напруга альвеол. Життєва ємність легень.

Газообмін в легенях. Склад вдихуваного, видихуваного і альвеалярного повітря. Механізми обміну газів між повітрям, що вдихається і альвеолярною газовою сумішшю, альвеолами і кров'ю.

Транспорт газів кров'ю.

Регуляція дихання. Значення структур стовбура мозку і гіпоталамуса, лімбічної системи і кори великих півкуль у регуляції дихання. Умовно-рефлекторна і самовільна регуляція дихання.

^ 8.ТРАВНА СИСТЕМА. ТРАВЛЕННЯ

Суть процесу травлення. Травлення в порожнині рота. Ковтання, його фази.

Травлення в шлунку, його роль. Секреторна діяльність шлункових залоз. Методи дослідження. Склад і властивості шлункового соку. Фази секреції шлунку.

Травлення в тонкій кишці. Зовнішньо-секреторна діяльність підшлункової залози. Роль печінки в травленні. Кишкова секреція. Порожнинний і мембранний гідроліз харчових речовин.

Травлення в товстій кишці. Значення мікрофлори кишок.

Всмоктування. Особливості всмоктування води, солей, вуглеводів, білків, жирів. Регуляція всмоктування.

Моторна діяльність ШКТ. Акт дефекації.

Фізіологічні основи голоду і насичення. Уявлення про харчовий центр.

^ 9. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ВИДІЛЕННЯ

Енергетичний обмін, пластична і енергетична роль харчових речовин. Калорична цінність різних харчових речовин. Пряма і непряма калориметрія. Основний обмін, величина, умови його дослідження

Специфічно-динамічна дія харчових речовин. Робочий обмін. Вікові особливості обміну. Фізіологічні норми харчування.

Теплоутворення і тепловіддача. Терморегуляція. Температура тіла людини.

Загальні уявлення про обмін речовин і енергії в організмі (білковий, жировий, вуглеводний, водно-сольовий). Харчовий раціон. Вітаміни та їх використання.

Органи виділення, їх участь в підтриманні гомеостазу організму.

Нирки. Нефрон як морфо-функціональна одиниця нирки. Основні процеси сечоутворення, їх механізми. Кінцева сеча і її склад.

Нейрогуморальна регуляція сечоутворення.

Роль нирок в підтриманні азотистого балансу, осмотичного тиску, рН крові, об'єму циркулюючої крові.

Виведення сечі із організму, регуляція Фізіологічні основи методів дослідження функції нирок.

^ 10. ОРГАНИ ЧУТТЯ. СЕНСОРНІ СИСТЕМА. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Поняття про аналізатори. Значення аналізаторів у пізнанні зовнішнього світу, його об'єктивної реальності. Вчення І. П. Павлова про аналізатори.

Слуховий аналізатор. Звукопровідний, звукосприймаючий та звукоаналізуючий апарати. Центральні механізми аналізу звукової інформації. Теорія сприйняття звуків. Бінауральний слух.

Сомато-сенсорний аналізатор, його структура і функції. Ноціцепція. Біологічне значення болю.

Нюховий та смаковий аналізатор.

Зоровий аналізатор. Рецепторний апарат. Поле зору. Рефракція і акомодація. Провідниковий і корковий відділи аналізатора. Сучасні уявлення про сприймання кольору.

Умовні та безумовні рефлексиї.

Особливості ВНД людини. Перша і друга сигнальні системи.

Типи ВНД. Пам'ять. Емоції. Мова.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ 3 ОСНОВ ФІЗІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ
МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ


МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ

Спеціальність – фармація

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст
пп

^

Теми лекцій

Кількість год

1


Предмет та завдання нормальної фізіології. Збудливі тканини. Фізіологія опорно-рухового апарата.


2

2


Фізіологія центральної нервової системи. Роль окремих відділів у регуляції соматичних та вегетативних функцій.

2

3


Фізіологія залоз внутрішньої секреції, роль гормонів у гуморальній регуляції функцій організму.


2

4


Поняття про внутрішнє середовище організму. Кров ії кількість, склад і функції.


2

5


Фізіологія серцево-судинної системи. Фізіологічні властивості серцевого м‘яза. Роль серця, судин у забезпеченні гемодинаміки. Нервова та гуморальна регуляція серцево-судинної системи.

2

6


Фізіологія дихання та його регуляція.2

7


Фізіологія травлення. Роль окремих відділів шлунково-кишкового тракту, печінки і підшлункової залози в процесах травлення.

2

8


Обмін речовин та енергії. Терморегуляція. Фізіологія виділення.


2

9


Аналізатори, їх роль у забезпеченні орієнтаціїї в навколишньому середовищі.


2

10


Фізіологія вищої нервової діяльності, ії особливості у людини.2
Всього

20


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ОСНОВ ФІЗІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ

Спеціальність – фармація

Освітньо-кваліфікаційний рівень- молодший спеціаліст


№ пп

Тема заняття


Кількість годин

1

Фізіологія нервово-мязевої системи. Запис поодинокого та тетанічного м'язового скорочення. Закони проведення збудження по нервовим волокнам. Фізіологія синапсів.

2

2

Фізіологія ЦНС. Дослідження соматичних та вегетативних рефлексів.

2

3

Вплив гормонів на цілісний організм та ізольовані органи.

2

4

Фізіологія крові.Ознайомлення з принципами підрахунку формених елементів.Поняття про гемостаз.Гемоліз та резистентність еритроцитів.

2

5

Фізіологія серцево-судинної системи. Фізіологічні властивості серцевого м яза. Регуляція діяльності серця .ЕКГ. Кровяний тиск.

2

6

Фізіологія дихання. Визначення ЖЕЛ. Регуляція дихання.

2

7

Фізіологія травного тракту. Травлення в ротовій порожнині, шлунку та кишках. Методи дослідження функцій травного тракту у людини.

2

8

Обмін речовин. Методи визначення основного обміну. Терморегуляція. Фізіологія виділення.

2

9

Сенсорні системи. Вчення І.П.Павлова про аналізатори. Фізіологія зору та слуху.

2

10

Диференційований залік

2
Всього

20^ ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЯКІ ВИДІЛЕНІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ СДУДЕНТАМИ 1 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ

Спеціальність – фармація

Освітньо-кваліфікаційний рівень- молодший спеціаліст№ п.п.

ТЕМА

Кількість годин

1.

Внесок робіт І.М.Сеченова, І.П.Павлова, Л.А.Орбелі, П.К.Анохіна, П.Г.Костюка в розвиток світової фізіології.

4

2.

Українська фізіологічна школа.

3

3.

Мислення. Розвиток абстрактного мислення в людини.

4

4.

Мовлення.

4

5.

Фізіологія адаптації організму.

4

6.

Особливості фізичної і розумової праці.Оптимальні режими праці.

4

7.


Фізіологічні механізми втоми. Активний відпочинок і його механізми. Гіпокінезії.

4
Всього

27


4.5. Оцінювання навчальної діяльності студента.

^ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО ТА ЗАКЛЮЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Спеціальність – фармація

Освітньо-кваліфікаційний рівень- молодший спеціаліст


^ Контроль початкового рівня знань студентів до засвоєння фізіології здійснюється шляхом перевірки їх знань з питань біології, фізики, гістології, анатомії, які є базовими для вивчення фізіології.

^ Поточний контроль знань здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і включає перевірку знань теоретичного матеріалу, вмінь та контроль опанування студентами практичних навичок, які передбачені методичними розробками занять з відповідних тем.

^ Проміжний контроль знань проводиться з використанням тестів на підсумкових заняттях після вивчення певного розділу програми.

Контроль самостійної позааудиторної роботи студентів здійснюється шляхом підготовки рефератів студентами та співбесіди викладачів зі студентами під час індивідуальної позааудиторної роботи.

Критерії оцінювання знань студента при здійсненні поточного та проміжного контролю:

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який вичерпно, послідовно, грамотно та логічно вірно відповів на всі питання, показав вміння пов'язувати теоретичний матеріал з практичним його застосуванням, не вагаючись відповідає на додаткові питання, показує міцні знання з фізіологічних методів дослідження та уміння їх практичного застосування, володіє різнобічними навичками та способами їх виконання.

Оцінка «добре» виставляється студенту, який грамотно, послідовно і по суті відповів на більшість питань, але допустив окремі неточності при викладенні деяких з питань, правильно пов'язує теоретичний матеріал з практичним його застосуванням, досить повно відповів на одне-два додаткові запитання.

Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який знає тільки основний матеріал, але не засвоїв його деталей, припускається неточностей, дає недостатньо правильні визначення, зазнає труднощів при викладенні фізіологічних методик і їх практичного виконання.

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не знає значної частини програмного матеріалу, припускає суттєві помилки, невпевнено, зі значними труднощами виконує практичні роботи.


^ Підсумковий контроль знань здійснюється під час проведення іспиту, який проводиться в усно-практичній формі. У студентів з’ясовують знання теоретичного матеріалу згідно контрольних питань, а також використання засвоєних практичних навичок.


ПЕРЕЛІК

^ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК , ЯКІ ПОВИНЕН ОПАНУВАТИ СТУДЕНТ І ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

Спеціальність – фармація

Освітньо-кваліфікаційний рівень- молодший спеціаліст

 1. Визначення сили м'язового скорочення. Динамометрія.

 2. Хронаксиметрія.

 3. Пряма біокалориметрія.

 4. Непряма біокалориметрія.

 5. Визначення гематокриту.

 6. Підрахунок кількості еритроцитів.

 7. Визначення кількості гемоглобіну.

 8. Підрахунок кількості лейкоцитів.

 9. Визначення ШОЕ.

 10. Визначення осмотичної стійкості еритроцитів.

 11. Визначення групи крові.

 12. Визначення границь серця.

 13. Вимірювання артеріального тиску.

 14. ЕКГ, ВЕКС.

 15. Пальпація та реєстрація артеріального пульсу.

 16. Спірометрія, спірографія.

 17. Вивчення перетравлення крохмалю слиною.

 18. Вивчення дії соку підшлункової залози на крохмаль.

 19. Вивчення емульгуючої дії жовчі на жири

 20. Визначення гостроти зору.

 21. Визначення кольорового зору.

 22. Визначення поля зору.

 23. Визначення гостроти слуху за Воячеком.

 24. Термоестезіометрія.

 25. Вивчення смакової чутливості.

 26. Ольфактометрія.

 27. Вивчення шкірних та сухожильних рефлексів у людини.

 28. Вимірювання часу рефлексу у людини.

 29. Дослідження вегетативних рефлексів.

 30. Гормональна діагностика вагітності.^ БІЛЕТНА ПРОГРАМА

з основ фізіології до диференційованого заліку з дисципліни “Анатомія з основами фізіології” для студентів медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

Спеціальність – фармація

Освітньо-кваліфікаційний рівень- молодший спеціаліст

 1. Фізіологія як наука. Поняття про функцію Сучасні уявлення про будову та функції мембран. Методи фізіологічних досліджень.

 2. Сучасні уявлення про процес збудження. Потенціал дії, механізм походження та фази.

 3. Закони подразнення збудливих тканин. Дія постійного струму на живі тканини.

 4. Фізіологічні властивості скелетних м'язів. Сила та робота м'язів.

 5. Закони проведення збудження по нервових та м'язових волокнах.

 6. Нервово-м'язовий синапс, його структура Механізми й закономірності нервово-м'язової передачі збудження.

 7. Провідникова функція спинного мозку. Низхідний контроль діяльності спинного мозку.

 8. Мозочок, його зв'язки та функції.

 9. Таламус, його зв'язки та функції.

 10. Загальний план будови вегетативної нервової системи.Вегетативні рефлекси, їх рефлекторні дуги.

 11. Вплив симпатичної нервової системи на функції організму.

 12. Вплив парасимпатичної нервової системи на функції організму.

 13. Роль центрів спинного, довгастого та середнього мозку в регуляції вегетативних функцій.

 14. Умовні рефлекси, їх відмінність від безумовних, біологічна роль (значення робіт І.М.Сеченова та І.П.Павлова)

 15. Гальмування умовних рефлексів, види, фізіологічне значення (особливості ВНД людини).

 16. Втомлення, фактори, які впливають на швидкість його розвитку. Природа і локалізація втомлення.

 17. Гуморальна регуляція, її відмінність від нервової. Фактори гуморальної регуляції.

 18. Залози внутрішньої секреції, їх фізіологічне значення.

 19. Загальна характеристика гормонів, механізми їх дії на організм.

 20. Гормони підшлункової залози, їх роль в регуляції обміну вуглеводів.

 21. Гормони кори наднирників. Роль мінералокортикоїдів у регуляції сольового обміну.

 22. Гормони статевих залоз та плаценти, їх роль в регуляції функцій організму.

 23. Загальна характеристика системи травлення. Значення ротової порожнини у травленні. Жування. Ковтання.

 24. Склад, властивості, роль слини у травленні, механізми регуляції секреції. Фази секреторного циклу.

 25. Склад і властивості шлункового соку. Механізм секреції соляної к-ти. Значення компонентів шлункового соку для травлення.

 26. Фази шлункової секреції. Ентеральні стимулятори та інгібітори шлункової секреції.

 27. Рухова функція шлунка та її регуляція. Механізм переходу хімусу із шлунка в 12-типалу кишку.

 28. Всмоктування в шлунково-кишковому тракті. Методи вивчення. Механізм всмоктування солей, води, вуглеводів, білків, жирів.

 29. Рухова функція кишечника. Види скорочень та їх регуляція. Механізм переходу хімусу з тонкої кишки в товсту.

 30. Гастро-інтестинальна ендокринна система та її значення в регуляції функцій травної системи.

 31. Загальна характеристика системи крові. Склад і функції крові.

 32. Осмотичний тиск плазми крові. Значення та механізми підтримання ізоосмії. Білки плазми крові і їх роль в організмі.

 33. Кислотно-основний стан крові і механізми, які забезпечують підтримання його постійності.

 34. Еритроцити і їх роль в організмі. Поняття про еритрон. ШОЕ.

 35. Види гемоглобіну та його сполук, їх фізіологічна роль.

 36. Лейкоцити і їх роль в організмі. Лейкоцитарна формула. Регуляція кількості лейкоцитів в крові.

 37. Неспецифічний та специфічний імунітет. Роль лімфоцитів.

 38. Тромбоцити і їх роль в організмі. Поняття про гемостаз.

 39. Функціональна система по підтриманню агрегатного стану крові. Коагулянти та антикоагулянти.

 40. Загальна характеристика груп крові. Система АВ0 та резус-фактор, їх значення при гемотрансфузії.

 41. Загальна характеристика і значення системи кровообігу. Фактори, які визначають безперервний і однонаправлений кровотік.

 42. Сучасні уявлення про природу і градієнт автоматії серця. Проведення збудження в серці, його особливості.

 43. ЕКГ, її аналіз. Електрокардіографічні відведення.

 44. Роль серця в гемодинаміці.Фази серцевого циклу.

 45. Функції клапанів серця, тони серця, їх походження.

 46. Артеріальний пульс, його походження та характеристика.

 47. Роль симпатичних нервів у регуляції серцевої діяльності.

 48. Вплив блукаючих нервів на діяльність серця.

 49. Гуморальна регуляція діяльності серця. Залежність діяльності серця від іонного складу крові.

 50. Роль судин в гемодинаміці. Фактори, які забезпечують рух крові в судинах.

 51. Кров'яний тиск, його зміни за ходом судинної системи. Артеріальний тиск, його види. Фактори, які визначають величину артеріального тиску.

 52. Кровотік у венах, вплив на нього гравітації Фактори, які впливають на ємність вен і величину венозного тиску.

 53. Регуляція системного артеріального тиску. Рефлекторна регуляція при зміні положення тіла в просторі.

 54. Транспорт вуглекислого газу кров'ю. Форми транспорту вуглекислого газу. Роль еритроцитів в транспорті вуглекислого газу.

 55. Фізіологічна роль дихальних шляхів, регуляція їх просвіту.

 56. Дихальний центр, його структура. Механізм першого вдиху. Роль блукаючих нервів в забезпеченні ритмічності дихання.

 57. Гуморальна регуляція дихання. Роль кисню, вуглекислоти та іонів водню в регуляції дихання.

 58. Дихальний коефіцієнт, значення його визначення при дослідженні енергозатрат.

 59. Основний обмін та фактори, від яких залежить його величина. Стандартний обмін. Робочий обмін.

 60. Температура тіла людини. Фізіологічне значення гомойотермії. Механізм теплопродукції в організмі.

 61. Загальна характеристика системи виділення. Функції нирок як основного органу цієї системи.

 62. Клубочкова фільтрація в нирці. Склад первинної сечі. Фактори, які впливають на інтенсивність клубочкової фільтрації.

 63. Канальцева реабсорбція і секреція в нирках їх механізми.

 64. Руховий та вестибулярний аналізатори. Роль в сприйнятті положення тіла в просторі і формуванні рухів.

 65. Структурна і функціональна організація смакового та нюхового аналізаторів.

 66. Зоровий аналізатор. Діоптричний апарат ока. Рефракція та її аномалії.

 67. Структурна і функціональна організація слухового аналізатора.


^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ

"АНАТОМІЯ З ОСНОВАМИ ФІЗІОЛОГІЇ"

для студентів І курсу медичного факультету №4з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

Спеціальність – фармація

Освітньо-кваліфікаційний рівень- молодший спеціаліст


Навчальним планом з дисципліни анатомія з основами фізіології передбачений диференційований залік. До диференційованого заліку допускаються студенти, які виконали навчальну програму, відробили всі пропущенні заняття і не мають заборгованості. Диференційований залік проводиться у вигляді співбесіди екзаменатора зі студентом з питань білету, який складається з 4 питань: двох з анатомії і двох з фізіології. Студент відповідає на питання, демонструючи будову і топографію органів та структур на препаратах, а також знання основних функцій життєдіяльності і клінічних методів дослідження функцій. Оцінки виставляються з кожного питання і остаточна оцінка узгоджується обома екзаменаторами. Білетна програма та критерії оцінки знань вивішуються на інформаційному стенді.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

теоретичної і практичної підготовки студентів І курсу медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців на диференційованому заліку з дисципліни

"Анатомія з основами фізіології"

Спеціальність – фармація

Освітньо-кваліфікаційний рівень- молодший спеціаліст


Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який вичерпно, послідовно, грамотно та логічно вірно відповів на всі чотири питання, показав вміння пов'язувати теоретичний матеріал з практичним його застосуванням, не вагаючись відповідає на додаткові питання, показує мінні знання з анатомічної термінології, будови та топографії органів та систем організму, їх функції, фізіологічних методів дослідження та уміння їх практичного застосування, володіє різнобічними навичками та способами їх виконання.

Оцінка «добре» виставляється студенту, який грамотно, послідовно і по сугі відповів на питання, але допустив окремі неточності при викладенні одного із питань, правильно пов'язує теоретичний матеріал з практичним його застосуванням, досить повно відповів на одне-два додаткові запитання.

Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який знає тільки основний матеріал, але не засвоїв його деталей, припускається неточностей, дає недостатньо правильні визначення, зазнає труднощів при викладенні анатомії і фізіології органів, фізіологічних методик і їх практичного виконання, правильно відповів не менш ніж на два з чотирьох питань білету.

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не знає значної частини програмного матеріалу, припускає суттєві помилки, невпевнено, зі значними труднощами виконує практичні роботи.

ПРИМІТКА: При оцінці знань студента на диференційованому заліку враховується також його поточна успішність в навчальному році, знання лекційного матеріалу і додаткової літератури по питанню, яке викладається.


Контроль практичної підготовки студентів здійснюється шляхом демонстрації окремих органів і їх частин, виконання ними лабораторних і функціональних досліджень.


^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ, ТЕХНІЧНИХ ТА ІНШИХ НАВЧАЛЬНО-НАОЧНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА КАФЕДРІ ФІЗІОЛОГІЇ

Спеціальність – фармація

Освітньо-кваліфікаційний рівень- молодший спеціаліст


^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

1.Шевчук В.Г., Наливайко Д.Г. Посібник з нормальної фізіології. К. «Здоров'я», 1995р.

2. Чернівецький медичний інститут, МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ практичних занять з нормальної фізіології (методичний посібник для студентів), 1995, 95с.

3.Буковинська державна медична академія,"Нормальна фізіологія в тестах." Навчальний посібник, 2000, 152с.


^ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ

1. Таблиці.

2. Слайди.

3.Діапроектор.

4.Комп'ютер з принтером

5. Мікроскопи

ІНШІ НАВЧАЛЬНО-НАОЧНІ ЗАСОБИ

1.Хроноксиметр

2. Стимулятор

3.Ергографи

4.Кімографи

5.Еритрогемометр

6. Лейкоцитарний лічильник

7.Електрокардіограф, балістоприставка

8. Прилад Панченкова

9. Тонометр

10.Сфігмограф

11. Прилад для рефлексометрії

12.Центрифуга

13. Магнітофон

14.Холодильник.


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


І.Є.М.Панасюк, ЛС.Корзюк, Я.М.Федорів, Ю.В.Онищенко. Фізіологія і патологія системи дихання. Л-Видавництво «СВІТ», 1992.

2.Дж. Уест. Физиология дыхания, Издательство «Мир», 1988.

3.ПокровскийВ.М., Коротько Г.Ф. Физиология человека, М.»Медицина», 1997. т.І., т.П.

4.Філімонов В.І. Нормальна фізіологія. К. «Здоров'я», 1994 р.

5. Физиология человека ( под ред. Шмідта Р., Тевса Г.) пер. с англ.Т.І-ІУ. М.Мир, 1985.т.І, с.282, т.ІІ- с. 239, т.ІІІ- с. 288, т.ІУ-с.312.

6.Коробков А. В. Нормальная физиология. М.«Высшая школа», 1980 г.

7.Косицкий Г.И. Нормальная физиология. М. «Медицина», 1985 г.

8.Б.И.Ткаченко. Основы физиологии человека, т.І, т.П., Международный фонд истории науки, 1994 г.

9.Кулланда К.М. Практикум по физиологии. Изд. «Медицина», 1980 г.

10.Агаджанян Н.Н. Практикум по нормальной фиологии М. «Высшая школа», 1983 г.

12.Косицкий Г.И. Руководство к практическим занятиям по физиологии М. «Медицина», 1988 г.

13.Шевчук В.Г., Наливайко Д.Г. Посібник з нормальної фізіології. К. «Здоров'я», 1995р.

14. Словарь физиологических терминов, под ред. О.Г.Газенко.М.”Наука” 1987. С.446. 15. Вільям Ф.Ганонг Фізіологія людини.-Львів:БаК., 2000.

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи