Економіка підприємств” Харків – хдамг – 2003 icon

Економіка підприємств” Харків – хдамг – 2003
Скачати 242.28 Kb.
НазваЕкономіка підприємств” Харків – хдамг – 2003
Дата03.07.2012
Розмір242.28 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО освіти і науки україни

Харківська державна академія міського господарства


методичні вказівки


до виконання індивідуального семестрового завдання

з дисципліни „ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ” (для студентів

спеціальностей „Менеджмент організацій”, „Облік і аудит” та

Економіка підприємств”)


Харків – ХДАМГ – 2003

Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни „Основи охорони праці” (для студентів спеціальностей „Менеджмент організацій”, „Облік і аудит” та „Економіка підприємств”). Укл. В.І. Заіченко. – Харків. 2003. – 18 с.


Укладач: доц. В.І. Заіченко


Рецензент: доц. Ю.І. Жигло


Рекомендовано кафедрою безпеки життєдіяльності,


протокол №12 від 7.06.2003 р. 1. загальні положення


Робочою програмою дисципліни „Основи охорони праці”, що є нормативною дисципліною для студентів спеціальностей „Менеджмент організацій”, „Облік і аудит” та „Економіка підприємств”, передбачається виконання індивідуального семестрового завдання.

Мета виконання семестрового завдання – закріплення і поглиблення теоретичних знань, розвиток навичок роботи з науково-технічною літературою, підготовка до дипломного проектування та самостійного вирішення питань охорони праці у виробничій діяльності. 1. ^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВОГО ЗАВДАННЯ


Завдання виконують студенти самостійно у поза навчальний час відповідно до цих методичних вказівок. Необхідні консультації студент отримує у викладача, який читає курс „Основи охорони праці”, згідно з розкладом консультацій кафедри „Безпека життєдіяльності”.

Індивідуальне семестрове завдання включає три завдання і виконується за варіантами відповідно до останньої цифри номера залікової книжки студента.

Оформлене завдання повинне мати титульний аркуш з назвою академії, кафедри; прізвища та ініціалів студента; посади і прізвища викладача, який веде курс. Виконане завдання здають викладачеві не пізніше ніж за два тижні до кінця семестру. Після перевірки завдання викладачем, студент захищає його. Отримавши позитивну оцінку, він допускається до іспиту з курсу „Основи охорони праці”. 1. ^ ЗМІСТ СЕМЕСТРОВОГО ЗАВДАННЯ


Завдання №1

На підставі вивчення „Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях” (ДНАОП 0.00-4.03-01) [5], скласти акти про нещасний випадок на виробництві за формами Н-5 (Додаток 1), Н-1 (Додаток 2),а також провести підрахунок матеріальних втрат внаслідок нещасного випадку.

 1. вказівки до виконання завдання


Акти за формами Н-5 та Н-1 заповнюють відповідно до „Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях” [5]. Підрахунок матеріальних збитків нещасного випадку студент здійснює з наведенням у роботі розрахунків за пунктами (при цьому враховуються таки витрати):

1. Сума компенсації витрат фонду соціального страхування за оплату лікарняного листка. Визначається множенням середньодобового заробітку на кількість днів хвороби.

2. Виплату потерпілому (або особам, які представляють його інтереси) одноразової допомоги відповідно до [6]. Якщо потерпілий повністю відновив працездатність, то допомога виплачується з рахунку:

- непрацездатність 10 днів – 0,2 середньомісячного заробітку;

- непрацездатність від 10 до 30 днів – 0,5 середньомісячного заробітку;

- непрацездатність від 1 (одного)місяця до 2 (двох) – 1,5 середньомісячного заробітку

- непрацездатність від 2 (двох) місяців до 4 (чотирьох) місяців – у розмірі 3 (трьох) середньомісячних заробітків.

3. Сума штрафу, що накладається на підприємство за нещасний випадок, визначається відповідно до „Положення про накладання штрафів на підприємство за порушення норм охорони праці” [11].

4. Сума відшкодування підприємством витрат лікувальній установі за лікування складається з двох пунктів:

- витрати на лікування у лікарні;

- витрати на амбулаторне лікування.

Витрати на лікування у лікарні визначають множенням вартості доби перебування у лікарні на кількість проведених там днів.

Вартість амбулаторного лікування визначають шляхом множення вартості одного відвідування лікувального закладу на кількість відвідувань за весь період лікування.

Вихідні данні по цих пунктах студент приймає самостійно.

5. Розмір відшкодування моральної шкоди не може бути більшим за 150 неоподатковуваних доходів громадян.

6. Витрати на догляд за потерпілим студент визначає самостійно.

7. Вартість зіпсованого обладнання, інструмента, зруйнованих будинків, споруд, студент визначає самостійно.

8. Прізвище, ім’я та по батькові потерпілого, його стать, а також учасників розслідування, власника, свідків, осіб, які порушили вимоги нормативних актів з охорони праці, відповідальних за усунення причин нещасного випадку студент обирає самостійно.

9. Тривалість розслідування, час затвердження акту Н-1, навчання, інструктаж і медичне освідчення потерпілого повинні відповідати вимогам документів.

10. Характер травми студент визначає відповідно до характеру втрати працездатності. 1. ^ ВИХІДНІ ДАНІ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ


Для заповнення актів Н-5 і Н-1, а також проведення розрахунків необхідно визначити такі дані:

Р – розряд робітника;

В – вік потерпілого;

О – загальний стаж потерпілого;

С – стаж роботи за професією;

З – середньодобова заробітна плата потерпілого;

Г – характер непрацездатності в результаті нещасного випадку:

а) повне відновлення професійної працездатності відповідно до лікарняного листка, днів;

б) стійка втрата професійної працездатності відповідно до рішення МСЕК, %;

в) смерть потерпілого;

Ф – факт укриття нещасного випадку;

Б – кількість днів перебування у лікарні;

А – кількість амбулаторних відвідувань;

И – кількість утриманців загиблого;

П – призначена пенсія.

Порядок розрахунку матеріальних втрат від нещасного випадку студент проводить при розв’язанні завдань.


Вихідні дані до завдання № 1

При виконанні оздоблюваних робіт під час ремонту громадського будинку робітник УПР-427 АТ „Жилбуд-1” м. Харкова оступився і впав з підмостків висотою 2,5 м, що не мали поручних огороджень. Робітник виконував роботу в не застебнутій касці. В інструкції з охорони праці (ОП) не вказано, що каска повинна бути застебнута. Порушено вимоги документа [5]. Необхідні дані наведені в табл.. 1.


Таблиця 1

Вихідні дані

Варіанти

Шифр

Одиниця виміру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

В

Рік

21

59

44

30

20

28

33

45

31

48

О

Рік

3

29

25

13

1

10

12

14

14

30

С

Рік

2

9

8

12

1,5

8

11

20

4

7

Р

Розряд

2

3

4

5

2

4

3

5

4

5

З

Грн.

6,0

10,0

8,5

9,0

7,0

12,0

7,5

11,0

8,0

13,0

Г

а) днів

361056425
б) %
406890


в)смертьСм.См.См.
Ф

Так, ні

Ні

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Б

Днів

3

60

12

40

74
21

37
12

А

Днів

14

29
62

43
20

37
12

И

Людей351
П

Грн.150
49

205
93

95


Завдання №2

На підставі вивчених літературних джерел, лекційного матеріалу, користуючись ГОСТом 12.0.003-74*, ССБТ „Опасные и вредные факторы. Классификация”[3] (Додаток 3) скласти перелік небезпечних та шкідливих виробничих факторів (НШВФ), характерних для заданих умов праці, виробничих процесів і видів робіт.

Вихідні дані:

Наведені нижче види виробничих процесів виконують цілодобово протягом всього періоду року. Інші умови праці студент приймає на власний розсуд.

Для спеціальності „Менеджмент організацій” всіх форм навчання завдання виконується за варіантом та відповідним до нього виробничим процесом (див. табл. 2).

Таблиця 2

Варіант №

Виробничий процес

1

Робота адміністратора в готелі

2

Робота у пральні

3

Робота в авто майстерні

4

Робота в бухгалтерії

5

Кровельні роботи

6

Облицювальні роботи

7

Штукатурні роботи

8

Малярні роботи

9

Паркетні роботи

0

Столярні роботи


Для спеціальностей „Облік і аудит” та „Економіка підприємств” усіх форм навчання завдання також виконується за варіантом та відповідним до нього виробничим процесом, (див.

табл. 3).

Таблиця 3

Варіант №

Виробничий процес

1

Електрозварювальні роботи

2

Кам’яні роботи

3

Бетонні й залізобетонні роботи

4

Монтажні роботи

5

Кровельні роботи

6

Оздоблювальні роботи

7

Арматурні роботи

8

Слюсарні роботи

9

Столярні роботи

0

Роботи улаштування підвалин з паль


Вказівки до роботи над завданням

1. На початку виконання завдання навести основні терміни і визначення, що стосуються питань умов праці, ДСТУ 2293-99 [2].

2. Умови завдання приймають за табл.. 2 або 3 відповідно до спеціальності.

3. Виходячи з умов завдання, описати технологічний процес зазначених робіт [1,9,10], скласти перелік НШВФ і скорочено вказати заходи до їх усунення [1,9,10].


Завдання №3

При плануванні й оцінці поліпшення умов праці, ходу виробничих процесів та безпечної життєдіяльності робітників проводять розрахунки зростання продуктивності праці в разі впровадження нової техніки і вивільнення робочої сили з дільниць за несприятливими умовами праці, умовної економії витрат з фонду заробітної плати вивільнених робітників, на виплату пільг і компенсацій за працю в несприятливих умовах, а також коштів фонду соціального страхування на сплату лікарняних листків при тимчасовій непрацездатності та ін.

Заходи, запропоновані студентам у завданні №2 по усуненню небезпечних та шкідливих виробничих факторів, дозволяють отримати на тільки соціальний, але і значний економічний ефект. У зв’язку з цим треба зробити розрахунки можливого вивільнення чисельності робітників у разі зниження захворюваності, підвищення продуктивності праці і економії витрат з фонду соціального страхування на оплату лікарняних листків.

Вихідні дані до виконання завдання наведені в табл. 4


Таблиця 4Варіант №

Кількість працюючих, чол..

Тимчасова втрата працездатності на одного працюючого за базовий рік, ТВПб, днів

Середньодобова заробітна плата, грн.

1

100

15

10

2

80

20

15

3

120

18

17

4

110

11

17

5

130

22

12

6

70

21

13

7

20

19

11

8

75

16

16

9

105

14

19

0

140

12

20


Вказівки до роботи над завданням

1. Значення вихідних даних студент бере з табл.. 4

2. Розрахунок кількості умовно вивільнених працівників у разі зниження захворюємості виконують за формулоюде ТВПн – нормативні втрати робочого часу (прийняти 50%-80% від втрат у базовому році);

Фб – фонд робочого часу одного робітника за рік;

Чр – середньорічна кількість робітників.

3. Провести розрахунок умовного зростання продуктивності праці, П:4.Визначити економію витрат з фонду соціального страхування внаслідок скорочення захворювань:де Вб – річні витрати по лікарняних листках робітників (базові), грн.;

Пб –сумарні витрати робочого часу через хворобу (базові), люд.-дн.;

Із – індекс зростання середньорічної заробітної плати (прийняти

Із=1,1-1,2);

Квх – питома вага виробничо обумовленої захворюваності

робітників у її загальній кількості (прийняти Квх=30%-50%).

5. Зробити висновки.

6. При вирішенні завдання використати літературу [7,8].


Список літератури


 1. СНиП ІІІ-4-80*. Техника безопасности в строительстве.
 1. ДСТУ 2293-99. „Основні терміни та визначення”.
 1. ГОСТ 12.0.003-74*. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
 1. Типове положення про навчання з питань охорони праці.

Затверджене наказом Комітету з нагляду за охороною праці

України 17.02.99 №27 ДНАОП 0.00-4.12.99.


 1. Положення про розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, установах і організаціях ДНАОП 0.00-4.03-01.
 1. Правила відшкодування збитків, заподіяних працівнику пошкодженням здоров’я, пов’язаного з виконанням трудових обов’язків. Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних документів. Т.1.-К., 1995.
 1. Межотраслевая методика расчета социально-экономической эффективности от внедрения достижений эргономики. – М., 1998.
 1. Кузьменов Л.А., Швалов Л.Н. Экономическая оценка работы по охране труда в строительстве. – М., 1982.
 1. Пчелинцев В.А. и др. Охрана труда в строительстве. М., 1991.
 1. Жидецький В.Ц. та ін. Основи охорони праці. – Львів, 2001.
 1. Положення про накладення штрафів на підприємство за порушення нормативних актів з охорони праці. Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних документів. Т.1. - К., 1995.


Додаток 1

до Положення про порядок розслідування

та ведення обліку нещасних випадків,

професійних захворювань і аварій

на виробництві


Зразок Форма Н-5

Акт

розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)

„_______” ____________ 200__ р. о _______год. _______хв.

на _________________________________________________________________________

(найменування підприємства та

____________________________________________________________________________

органу, до сфери управління якого належить

____________________________________________________________________________

підприємство)

___________________________________ ________________________________

(дата складання акта) (місце складання акта)

Комісія призначена наказом

від „_____” __________ 200__ р. № _____________________________________________

(найменування органу, яким призначена комісія)

у складі ____________________________ - голова комісії

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

членів комісії:

___________________________________ ____________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

___________________________________ ____________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

за участю:

___________________________________ ____________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

___________________________________ ____________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

провела за період з „____” _________________ по „_____” ________________ 200___ р.

(спеціальне) розслідування нещасного випадку (аварії), який (яка) стався (сталася)

____________________________________________________________________________

(зазначається місце події і кількість потерпілих,

____________________________________________________________________________

у тому числі із смертельним наслідком)


1. Відомості про потерпілого (потерпілих)

Прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, професія (посада), стаж роботи-загальний, у тому числі на цьому підприємстві, за професією, час проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, первинного та періодичного медичного огляду, професійного добору. Наслідки нещасного випадку.

Уразі групових нещасних випадків зазначаються відомості окремо щодо кожного потерпілого.

Відомості про членів сім’ї, які перебувають на утриманні потерпілого, прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, сімейні відносини, рід занять. Ці відомості можуть бути викладені у формі таблиці.


Додаток 3


Опасные и вредные производственные факторы

(ОВПФ) по ГОСТ 12.0.003-74*


П 1.1. Физические опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы;

- подвижные части производственного оборудования;

- передвигающиеся изделия, заготовки и материалы;

- разрушающиеся конструкции;

- обрушивающиеся горные породы;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудова-

ния и материалов;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенный уровень инфразвуковых колебаний;

- повышенный уровень ультразвука;

- повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей

зоне и его резкое изменение;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенная или пониженная подвижность воздуха;

- повышенная или пониженная ионизация воздуха;

- повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой

может произойти через тело человека;

- повышенный уровень статического электричества;

- повышенный уровень электромагнитных излучений;

- повышенная напряженность электрического поля;

- повышенная напряженность магнитного поля;

- отсутствие и недостаток естественного света;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная яркость света;

- пониженная контрастность;

- прямая и отраженная блесткость;

- повышенная пульсация светового потока;

- повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;

- повышение инфракрасной радиации;

- острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях

заготовок, инструментов и оборудования;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно

поверхности земли (пола);

- невесомость.


П.1.2. Химические опасные и вредные производственные факторы:

Данная группа факторов подразделяется на две подгруппы:

По характеру воздействия на организм человека;

- общетоксические (окись углерода, сероводород, метиловый

спирт, суриковые краски, этилированный бензин и др.);

- раздражающие (хлор, аммиак, скипидар, известь и др.);

- сенсибилизирующие, действующие как аллергены (различные

растворители и лаки на основе нитросоединений и др.);

- канцерогенные, вызывающие раковые заболевания (никель

и его соединения, окислы хрома, асбест, нефтяные битумы,

каменноугольные смолы и пеки и др.);

- мутагенные, приводящие к изменению наследственной

информации (свинец, марганец, радиоактивные вещества и др.),

влияющие на репродуктивную (детородную)функцию

организма (ртуть, свинец, марганец, стирол, радиоактивные

вещества и др.).

По пути проникновения в организм человека:

- через дыхательные пути;

- пищеварительный тракт;

- кожу.


П.1.3. Биологические опасные и вредные производственные факторы:

Включают биологические объекты, воздействие которых на

работающих вызывают травму и заболевание;

- микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты,

грибы, простейшие);

- макроорганизмы (растения и животные).


П.1.4. Психофизические опасные и вредные производственные факторы:

- физические перегрузки (статические, динамические и

гиподинамические);

- нервно-психические перегрузки (умственное напряжение,

перенапряжение анализаторов, монотонность труда и

эмоциональные перегрузки).


Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни „Основи охорони праці” для студентів спеціальностей: „Менеджмент організацій”, „Облік і аудит” та „Економіка підприємств” усіх форм навчання. – Харків: ХДАМГ, 2003.


Укладач: доц.. В.І. Заіченко


Рецензент: доц.. Ю.І. Жигло


Редактор: М.З. Аляб’єв


Коректор: З.І. Зайцева


План 2003, поз. 130

Підп. до друку 22.08.03 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл..-вид. арк. 1,0 Тираж 200 прим. Зам. №

Ціна договірна.

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ,

61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Економіка підприємств” Харків – хдамг – 2003 iconМетодичні вказівки
Оподаткування підприємств” І виконання контрольних завдань (для студентів 5 – 6 курсів заочної форми навчання бакалаврів за напрямами...
Економіка підприємств” Харків – хдамг – 2003 iconВ. М. Тюріна Рекомендовано кафедрою "Економіка підприємств міського господарства", протокол №11 від 03. 2002р
Розрахунок економічних показників діяльності комунального підприємства” та самостійної підготовки з курсу “Економіка підприємства”...
Економіка підприємств” Харків – хдамг – 2003 iconМіністерство освіти І науки україни
«Особливості економіки підприємств міського господарства» (для студентів спеціальності 050100 –„Економіка підприємств”, спеціалізації...
Економіка підприємств” Харків – хдамг – 2003 iconМіністерство освіти І науки україни
Фінанси підприємств міського господарства (тексти лекцій для студентів заочної форми навчання спеціальностей економіки та менеджменту...
Економіка підприємств” Харків – хдамг – 2003 iconМетодичні вказівки для виконання практичних І самостійних занять з курсу “економіка праці та соціально-трудові відносини“
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “ Економіка праці та соціально-трудові відносини“ (для студентів 3 курсу...
Економіка підприємств” Харків – хдамг – 2003 iconЕкономіка водопровідно-каналізаційних підприємств
Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств. Навчальний посібник. Перевидання Уклад.: Агаджанов Г. К. – Харків: хнамг, 2010....
Економіка підприємств” Харків – хдамг – 2003 iconДля студентів 4 курсу спеціальності 050107 “Економіка підприємства” спеціалізації “Економіка підприємств міського господарства” Харків хнамг- 2004
Особливості планування діяльності підприємств міського господарства” (для студентів 4 курсу спеціальності 050107 “Економіка підприємства”...
Економіка підприємств” Харків – хдамг – 2003 iconДля студентів 4-6 курсів спец. 050. 107 – "Економіка підприємства міського господарства"
Методичні вказівки та завдання на курсовий проект з курсу "Фінанси підприємств міського господарства" (для студентів 5-6 курсів спец....
Економіка підприємств” Харків – хдамг – 2003 iconМетодичні вказівки до курсового проекту з курсу "Планування діяльності підприємств"
Укладачіпо рядники В. В. Княжеченко. Т. П. Юр’єва, В. М. Тюріна. – Харків хдамг, 20012000, – 2836 С
Економіка підприємств” Харків – хдамг – 2003 iconГосподарства
Стислий конспект лекцій з курсу «Педагогіка І психологія вищої освіти» (для студентів-магістрів 5 курсу напряму 0501 «Економіка І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи