Основи охорони праці icon

Основи охорони праці
Скачати 23.16 Kb.
НазваОснови охорони праці
Дата03.07.2012
Розмір23.16 Kb.
ТипДокументи
1. /izd/Безопасность жизнедеятельности.doc
2. /izd/Валеология.doc
3. /izd/Введ. в теорию литературы.doc
4. /izd/Введ. в языкознание .doc
5. /izd/Введ.в переводоведение.doc
6. /izd/Введение в теор. литературы.doc
7. /izd/Газетно-журн. редактир. .doc
8. /izd/Гражданская оборона.doc
9. /izd/Деловой иностранный язык.doc
10. /izd/Издательский менеджмент.doc
11. /izd/Интеллектуальная собственность.doc
12. /izd/Информационые жанры.doc
13. /izd/Истор. книж. дела .doc
14. /izd/История мировой цивилизации.doc
15. /izd/История мировой литературы.doc
16. /izd/История украинской литературы.doc
17. /izd/Культ.речи редактора.doc
18. /izd/Литературное редактирование.doc
19. /izd/Логич.и терминол.осн.ред. .doc
20. /izd/Наука полемики.doc
21. /izd/Неориторика.doc
22. /izd/ОРМ. Лингв. осн.ред..doc
23. /izd/ОРМ.Из ист.изуч.текста.doc
24. /izd/Оборуд.и технол.полигр.произв. .doc
25. /izd/Орфография и пунктуация .doc
26. /izd/Осн. станд..doc
27. /izd/Основы журналистики.doc
28. /izd/Основы и практика фотожурналистики.doc
29. /izd/Основы информатики.doc
30. /izd/Основы охраны труда .doc
31. /izd/Основы радиожурналистики.doc
32. /izd/Основы тележурналистики.doc
33. /izd/Основы экологии.doc
34. /izd/Охрана труда в отрасли.doc
35. /izd/Практическая стилистика.doc
36. /izd/Проблематика газетных виступлений.doc
37. /izd/Проблематика и жанры радиожурналистики.doc
38. /izd/Прогр. обеспечение в СМИ.doc
39. /izd/Ред. на радио и телевидении .doc
40. /izd/Редакт.отд.видов литературы .doc
41. /izd/Редактир. переводов.doc
42. /izd/Реклама.doc
43. /izd/Совр. информ. системы.doc
44. /izd/Соврем. информ. системы.doc
45. /izd/Соврем. книгоизд.дело..doc
46. /izd/Современный русский язык.doc
47. /izd/Специфика редакционно-издательского дела в условиях ринка.doc
48. /izd/Структура програми навчання за спец.Изд.дело.doc
49. /izd/Таблицы опп 5 курс .doc
50. /izd/Текстология.doc
51. /izd/Тенден.соврем. литер. жизни.doc
52. /izd/Теория массовой коммуникации.doc
53. /izd/Техника оформления газеты (дизайн газеты).doc
54. /izd/Техника оформлення газети (комп.верстка).doc
55. /izd/Укр .и зарубеж. культура.doc
56. /izd/Укр. язык СМИ.doc
57. /izd/Укр.дел.язык и ред.служ.докум. .doc
58. /izd/Украхнська мова ЗМ_.doc
59. /izd/Хозяйственное право.doc
60. /izd/Художественно-публицистические жанры.doc
61. /izd/Экономика книжн. дела и СМИ.doc
62. /izd/Электр.издания и Интернет .doc
63. /izd/Этика ред. дела.doc
Безпека життєдіяльності людини
Валеологія Факультет масових комунікацій
Вступ до теорії літератури
Вступ до мовознавства
Вступ до перекладознавства
Вступ до теорії літератури
Газетно-журнальне редагування
Цивільна оборона
Іноземна мова Факультет масових комунікацій
Видавничій менеджмент
Інтелектуальна власність
Інформаційні жанри
Історія книжкової справи в Україні
Історія світової цивілізації
Історія світової літератури
Факультет масових комунікацій
Культура українського мовлення
Літературне редагування
Логічні та термінологічні основи редагування
Наука полеміки Факультет масових комунікацій
Неориторика Факультет масових комунікацій
Основи редакторської майстерності. Лінгвостилістичні засади
Основи редакторської майстерності. З історії вивчення тексту
Обладнання та технології поліграфічного виробництва
Орфографія І пунктуація
Основи стандартизації та використання стандартів у видавничій справі
Основи журналістики
Основи І практика фотожурналістики
Основи інформатики
Основи охорони праці
Основи радіожурналістики
Основи тележурналістки
Основи екології Факультет масових комунікацій
Охорона праці в галузі
Практична стилістика
Проблематика газетних виступів
Проблематика І жанри радіожурналістики
Програмне забезпечення змі
Редагування на радіо та телебаченні
Редагування окремих видів літератури
Редагування перекладів
Реклама Факультет масових комунікацій
Сучасні інформаційні та комунікаційні системи
Сучасні інформаційні та комунікаційні системи
Сучасна книговидавнича справа
Сучасна російська мова
Специфіка редакційно-видавничої справи в умовах ринку
Структура програми навчання за спеціальністю „видавнича справа та редагування”
Таблиці навчального рівня редакторів “Бакалавр” 030202
Факультет масових комунікацій
Тенденції сучасного літературного життя
Теорія масової комунікації
Техніка оформлення газети (дизайн газети)
Техніка оформлення газети (комп’ютерна верстка)
Українська та зарубіжна культура
Українська мова змі
Українська ділова мова та редагування службових документів
Українська мова змі
Господарче право
Художньо-публіцистичні жанри
Економіка І організація змі
Програмне забезпечення змі
Етика редакторської діяльності

Основи охорони праці


Факультет масових комунікацій

Загальна кількість годин,

У тому числі:

54

Спеціальність 030202 Видавнича справа та редагування

Лекції

1 години на тиждень

14

Кафедра охорона праці та безпека життєдіяльності

Семінарські заняття

0,5 година на тиждень

7

Семестр – 2,5

Самостійна робота (загальний обсяг)

У тому числі:

33

Дисципліна нормативна

Курсова робота
Обсяг годин у кредитах ECTS:

Всього 2,5: у тому числі: екзамен - 1

Підсумковий


контроль знань

екзаменЛектор: Александров Валентин Євгенович, доцент; Анисимова Тамара Іванівна, асистент

Інститут/Факультет: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, механічний факультет.

Статус курсу в навчальній програмі: нормативна.

Цілі курсу: мета викладання дисципліни – Розкрити складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.


Програма:

 1. Система управління охорони праці в галузі, її складові та функціонування.

 2. Проблеми фізіології, гігієни праці і виробничої санітарії у галузі.

 3. Проблеми профілактики виробничого травматизму у галузі.

 4. Пожежна безпека у галузі.


Бібліографія:

 1. Закон Украины “Об охране труда”. – К.: 2002 – 40 с.

 2. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профзаболевания, которые повлекли утрату трудоспособности». – К., 1999. – 54 с.

 3. Типове положення про службу охорони праці. ДНАОП 0. 00-4.21-93.

 4. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. ДНАОП 0.00-4.09-93.

 5. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів. ДНАОП 0.00-4.11-93.

 6. Справочник по охране труда на промышленных предприятиях. К.Н. Ткачук и др. К., Техника, 1991.

 7. І.М. Трахтенберг, М.М. Коршун, О.В. Чебанова. Гігієна праці та виробнича санітарія. К., 1997.

 8. Электробезопасность на промышленных предприятиях. Справочник. Сабарно Р.В. и др. К., Техника, 1985.

 9. Жидецкий В.Ц. и др. Основы охраны труда. – Львов: Афиша, 2000. – 351с.

 10. Охрана труда в машиностроении. Учебник для вузов под ред. Е.Я. Юдина. – М.: Маш-е, 1983, – 432 с.


Метод навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методичне забезпечення: методичні посібники

Екзаменаційна методика: Усний іспит, за призначенням.

Реєстрація на курс: немає.

Схожі:

Основи охорони праці iconНазва модуля: Основи охорони праці Код модуля
Знати: основні законодавчі акти з охорони праці, основні положення з організації охорони праці на виробництві, основи фізіології,...
Основи охорони праці iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VIII обсяг модуля
Знати: основні закони та закономірності, поняття і визначення з охорони праці; організація роботи з охорони праці на виробництві;...
Основи охорони праці iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Основи охорони праці» на І семестр 2013 н р. для юрд 4В-4Д (ІV потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Основи охорони праці iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Основи охорони праці» на І семестр 2013-2014 н р. для юрд 48-4Б (ІІ потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Основи охорони праці iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Основи охорони праці» на І семестр 2013-2014 н р. для юрд 45-47 (ІІ потік)
Державна політика у сфері охорони праці. Поняття та правове забезпечення охорони праці
Основи охорони праці iconТема Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві
Завдання для самостійної роботи студентів при вивченні предмету „Основи охорони праці”
Основи охорони праці iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки І контрольні завдання з курсу „Основи охорони праці”
Основи охорони праці” (для студентів заочної форми навчання спеціальностей 092100 – „Промислове та цивільне будівництво” та 092103...
Основи охорони праці icon“Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Основи охорони праці» розоблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (опх) та днаоп...
Основи охорони праці icon«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
«Основи охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти І науки...
Основи охорони праці icon«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
«Основи охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти І науки...
Основи охорони праці iconМетодичні розробки з охорони праці у фармації для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету
Тема №1. Організація охорони праці у фармацевтичній галузі як складова системи охорони праці в державі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи