Оренда в системі бухгалтерського обліку: вплив економіко-правових факторів icon

Оренда в системі бухгалтерського обліку: вплив економіко-правових факторів
Скачати 77.87 Kb.
НазваОренда в системі бухгалтерського обліку: вплив економіко-правових факторів
Дата03.07.2012
Розмір77.87 Kb.
ТипДокументи

Литвиненко І.Ю.

Оренда в системі бухгалтерського обліку: вплив економіко-правових факторів

Житомирський державний технологічний університетАНОТАЦІЯ


Розглянуто місце оренди в системі бухгалтерського обліку та обґрунтовано вплив окремих факторів на побудову обліку орендних операцій

Ключові слова: оренда, орендні операції, орендні відносини, орендодавець, орендар


ANNOTATION


The place of lease in the accounting system has been considered and the influence of certain factors on the organization of accounting for leasing transactions has been grounded

Key-words: lease, leasing transactions, lease relations, lessor, lessee


Підприємець, якому не вистачає вільних обігових коштів, може звернутися до банку і отримати кредит, однак значно вигіднішим в цьому розумінні виглядає спосіб фінансування господарської діяльності за допомогою орендних операцій. Оренда як один із способів фінансування інвестиційного процесу дуже поширена в економічно розвинених країнах.

В Україні в нинішній час багаточисельні нормативні акти, що регулюють орендні правовідносини, не в усьому узгоджуються, а іноді навіть суперечать один одному. Неузгодженість виявляється вже в певній термінологічній розбіжності при трактуванні термінів “лізинг” і “оренда”, тому вітчизняне законодавство має різне тлумачення таких термінів. Одні нормативні документи містять поняття “оренда”, інші – тільки “лізинг”, а в деяких ці терміни використовуються як ідентичні. Введення в чинне законодавство поняття „лізинг” пов’язується з англомовним терміном „lease”, яке в зарубіжній практиці ідентифікує орендні операції.

Виділення в обліку орендних операцій напряму удосконалення термінології не є випадковим, оскільки будь-яка діяльність людини починається із слова.

В основу орендних відносин покладено принципи римського права в частині визначення поняття власника і користувача майна.

За правилом тріадної формули власності право користування є однією із складових прав власності поряд з правом володіння та правом розпорядження, та є різновидом майнових прав, як таке право, що пов’язане з майном. Не виключенням сферою застосування цієї тріадної формули стали і орендні відносини. Орендодавець і орендар є суб’єктами відносин власності, а право власності розподіляється між ними. Причому за орендодавцем залишається право володіння власністю, а право користування нею переходить орендарю. Третє право - право розпорядження - частково отримує і орендодавець (наприклад, право заповіту), і орендар (наприклад, право передачі в суборенду).

Викладене дає змогу стверджувати, що при орендних відносинах відбувається між орендодавцем та орендарем перерозподіл доходу, який отриманий на орендованих засобах виробництва.

Багатогранність орендних відносин призводить до проблем, які існують в термінології бухгалтерського обліку виконання орендного договору, в тому числі співвідношення змісту таких позицій облікової термінології як “орендні відносини”, “орендні операції”, “оренда”. Невизначеність понять гальмують подальший розвиток економічної науки. Саме тому, якщо використання окремих понять як слів-синонімів визначається як некоректне, то в бухгалтерському обліку така некоректність розцінюватиметься помилкою.

Словникові видання пропонують такі характеристики поняття „відносини” як стосунки, зв’язки, взаємини між ким-небудь, взаємний зв'язок величин, предметів, дій. Щодо трактування поняття “операція” у вітчизняній енциклопедичній літературі автори оперують наступними визначеннями: ряд дій, об'єднаних спільною метою, окрема дія, вид діяльності, облікова процедура тощо.

З наведених характеристик понять “відносини” та “операція” доходимо до висновку, що відносини – це сукупність певних операцій з приводу задоволення інтересів двох або декількох суб’єктів господарювання, а операція, в свою чергу, – сукупність дій, спрямованих на виконання того чи іншого поставленого завдання.

Економічні відносини – це відносини, які виникають з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних і нематеріальних благ. Майнові відносини – це різновид конкретних економічних відносин.

Укладення договору оренди породжує орендні відносини, які визначаються як сукупність майнових відносин між орендарем і орендодавцем, що здійснюються на основі договору з приводу передачі права користування майна шляхом здійснення ряду господарських операцій. З метою виконання договору оренди орендодавець та орендар змушені виконувати певні операції, які знаходять своє відображення в бухгалтерському обліку.

Вітчизняні вчені до цього часу не дійшли єдиного висновку щодо визначення поняття „оренда”. У зв’язку з цим, на сьогодні питання чіткого розуміння поняття “оренда” та її виокремлення серед інших подібних відносин потребує додаткових досліджень.

Переважна більшість авторів дотримується думки, що оренда – це майновий найм. Так, обсяги понять “майновий найм” і “оренда” мають спільні елементи, але між цими сумісними поняттями виникають відношення підпорядкування. Відношення підпорядкування характеризує відношення між родовим поняттям і поняттям, що виражає один із видів цього роду. Тобто мається на увазі два поняття, обсяг одного з яких становить частину обсягу другого поняття (включається в обсяг другого поняття, однак не вичерпує його). З цього випливає, що поняття “оренда” повністю охоплюється родовим поняттям “майновий найм”. Майновий найм виходить за межі поняття “оренда”.

Характеризуючи операцію з надання права користування деяким активом в тимчасове користування за певну плату, мова повинна йти про оренду.

Відповідно до чинного законодавства функціонування будь-яких правовідносин між суб’єктами господарювання представлено у вигляді двох форм. Тобто, суб’єкт господарювання може бути як суб’єктом, так і об’єктом господарських правовідносин, в тому числі і орендних.

У випадку володіння індивідуально визначеним майном суб’єкт господарювання може придбавати або здійснювати особисті майнові права. Суб’єктами орендних правовідносин є:

–орендодавці – власники, які передають майно у користування з метою отримання певного доходу;

–орендарі – підприємства, які мають потребу у майні, отримують його у користування згідно умов договору оренди за плату.

В Україні не існує спеціальних вимог до орендодавців та орендарів. Це означає, що суб’єктами оренди можуть будь-яка господарська одиниця, а саме:

–організації та їх структурні підрозділи;

–громадяни та юридичні особи України та інших іноземних держав;

–особи без громадянства тощо.

Не однаково визначені різними нормативними документами об’єкти оренди. Відповідно ст.760 Цивільного Кодексу України предметом договору найму можуть бути:

  • “річ, яка визначена індивідуальними ознаками та яка зберігає свій первісний вид при неодноразовому використанні”;

  • “майнові права”.

Відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 14 “Оренда” (далі – П (С) Б О 14) об’єктами оренди можуть бути необоротні активи (п.4), в тому числі основні засоби та нематеріальні активи (п.7). При цьому згідно п.3 П (С) Б О 14 його дія не розповсюджується на орендні угоди, пов’язані з розвідкою та використанням природних ресурсів та подібних невідтворюваних ресурсів (за винятком оренди земельних ділянок), договори про використання авторських та суміжних прав, на оцінку біологічних активів та об'єктів інвестиційної нерухомості, а також договори про оренду цілісних майнових комплексів. Тут, крім того, маємо внутрішні суперечливості норм П (С) Б О 14 в частині визначення об'єктів оренди. В пп.1.18.1 ст. 1 Закону України від 22.05.1997р. №283/97-ВР “Про оподаткування прибутку підприємств” (зі змінами та доповненнями) об’єкт оренди визначений як майно, що підпадає під визначення основного фонду, відповідно ст.8 цього Закону, придбаного або виготовленого орендодавцем на умовах, відмінних від передбачених фінансовим лізингом (орендою). Також об'єктом оренди відповідно до норм податкового законодавства є земля.

Орендні операції різняться між собою за різними ознаками, і це впливає на відображення них в бухгалтерському та податковому обліку.

Всі фактори, що впливають на облік орендних операцій умовно можна поділити на три групи:

  • ті, що впливають на облік як у орендодавця, так й у орендаря:

умови оплати. Так, витрати на здійснення попередньої оплати за договором оренди в бухгалтерському обліку не визнаються витратами звітного періоду, а відносяться до складу витрат майбутніх періодів. В той час як господарська операція з надання у користування об’єкту оренди відображається в обліку у складі доходів або витрат звітного періоду;

форма оплати орендних платежів. За умов відсутності грошових коштів орендар за згодою орендодавця (якщо така згода оформлена договором) може здійснювати оплату орендних платежів на бартерних умовах. Тобто, орендар, в рахунок надання об’єкту оренди в користування здійснює на користь орендодавця поставку товарів (робіт, послуг) іншого характеру. Крім того, розрахунки за нарахованою орендною платою, в тому числі й у разі укладення договорів оренди з нерезидентами, можуть здійснюватися не тільки в національній, а й в іноземній валюті. За таких обставин в бухгалтерському обліку з’являються додаткові бухгалтерські записи;

статус сторін - учасниць договору оренди. Характер побудови бухгалтерських записів залежить від різноманітності суб’єктів орендних договорів (пов’язані особи, юридичні або фізичні особи, неплатники ПДВ, нерезиденти, суб’єкти підприємницької діяльності з використанням різних систем оподаткування). Наприклад, укладання договору оренди з неплатниками ПДВ виключає з бухгалтерського обліку орендних операцій ряд записів, пов’язаних з нарахуванням податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ як у орендодавця, так і у орендаря.

  • ті, що впливають на облік у орендодавця. Так, спосіб отримання економічної вигоди, вплив якого проявляється в залежності від виду діяльності – основного чи неосновного визначає використання того чи іншого субрахунку рахунку 70 „Доходи від реалізації” та рахунку 71 „Інший операційний дохід” класу 7 „Доходи і результати діяльності”.

  • ті, шо впливають на облік у орендаря:

напрямок використання орендованого об’єкта. Витрати на орендні платежі за об’єкт оренди, який використовується у виготовленні готової продукції, в обліку відображаються на рахунку 23 „Виробництво”, тим самим включаються до складу виробничої собівартості. Витрати на оренду офісного приміщення визнаються адміністративними витратами.

порядок використання рахунків витрат, прийнятий на підприємстві залежить від обраної підприємством методології бухгалтерського обліку. Так, підприємство може будувати бухгалтерський облік як із використанням рахунків класу 8 „Витрати за елементами”, так і без них;

вплив способу отримання економічної вигоди від використання об’єкта оренди на побудову бухгалтерського обліку пов’язаний з тим, що підприємство може здійснювати різні види діяльності: звичайна, операційна, надзвичайна та інша тощо з використанням об’єктів оренди. При цьому, в обліку використовуються різні схеми бухгалтерських записів.

До того ж, слід зазначити, що переважна частина П (С) Б О 14 ґрунтується на міжнародній практиці відображення орендних операцій в обліку. Воно являє собою стислий перегляд міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 17 “Оренда”. Багато які операції та терміни, такі як дисконтування, розрахунок чистих інвестицій в оренду, негарантованої ліквідаційної вартості, ставка відсотка на можливі позики орендаря у вітчизняній практиці ніколи не застосовувались. Звідси і відірваність цього стандарту від реального економічного життя України. Ситуація погіршується тим, що П (С) Б О 14 не тільки вводить нові терміни, поняття й операції, а й не відповідає діючій нормативній базі ні в податковому, ні в юридичному аспекті. Тому багато що викладеного в П (С) Б О 14 навряд чи може бути застосовано на практиці в нинішній час.

Таким чином, використання різних термінів, відсутність чітких критеріїв їх розмежування ускладнює взаємовідносини сторін – учасниць договорів оренди, сприяє виникненню конфліктів між ними та стає причиною податкових помилок.

Схожі:

Оренда в системі бухгалтерського обліку: вплив економіко-правових факторів iconОренда в системі бухгалтерського обліку: вплив економіко-правових факторів
move to 0-16812833
Оренда в системі бухгалтерського обліку: вплив економіко-правових факторів iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Бухгалтерський облік
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Оренда в системі бухгалтерського обліку: вплив економіко-правових факторів iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Бухгалтерський облік
Види господарського обліку І їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Оренда в системі бухгалтерського обліку: вплив економіко-правових факторів iconЯкі виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Оренда в системі бухгалтерського обліку: вплив економіко-правових факторів iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни "податки в системі бухгалтерського обліку" для студентів денної та
Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів денної та заочної форм навчання
Оренда в системі бухгалтерського обліку: вплив економіко-правових факторів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Вимоги до бухгалтерського обліку. Загальне поняття про облік. Види обліку. Облікові вимірники. Міжнародні та національні стандарти...
Оренда в системі бухгалтерського обліку: вплив економіко-правових факторів iconПеретятько Ю. М
Вимоги до об’єкта фінансового лізингу в бухгалтерському законодавстві регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку...
Оренда в системі бухгалтерського обліку: вплив економіко-правових факторів iconВольська К. О., аспірант Житомирський державний технологічний університет роль ефективної організації документообігу в системі бухгалтерського обліку
Важливими етапами управління процесом документування на підприємстві є його моніторинг та оцінка, які передбачають виявлення слабких...
Оренда в системі бухгалтерського обліку: вплив економіко-правових факторів iconМашевська А. А., аспірантка Вінницький національний аграрний університет удосконалення бухгалтерського обліку та аналізу в системі управління господарством
Незалежно від соціально-економічних відносин дані бухгалтерського обліку завжди були основним джерелом інформації для управління....
Оренда в системі бухгалтерського обліку: вплив економіко-правових факторів iconШигун М. М., д е. н., проф. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана концептуальна основа як складова системи бухгалтерського обліку
Ключові слова: парадигма бухгалтерського обліку, глобалізація, концептуальна основа, міжнародні стандарти фінансової звітності, модель...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи