Я україни буковинський державний медичний університет “затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. М. Ю. Коломоєць icon

Я україни буковинський державний медичний університет “затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. М. Ю. Коломоєць
Скачати 229.65 Kb.
НазваЯ україни буковинський державний медичний університет “затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. М. Ю. Коломоєць
Дата03.07.2012
Розмір229.65 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

проф._____________М.Ю.Коломоєць

“ ”_____________2007 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


на 2007-2008 навчальний рік


факультет -фармацевтичний

спеціальність -клінічна фармація

освітньо-кваліфікаційний

рівень -спеціаліст

кваліфікація - клінічний провізор

кафедра -суспільних наук

та українознавства

курс -1

семестр -1

лекції -6 год.

практичні заняття -26 год.

самостійна робота -22 год.

іспит -1 сем.

всього годин -54


Чернівці – 2007

Робоча програма складена на основі програми для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації «Українська мова» (Київ, 1999).


Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).


Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я Буковинського державного медичного університету 20 червня 2007 року (протокол №8).


Голова предметно-методичної комісії,

доцент Н.І.Зорій

^

Основна мета викладання „Української мови”Мовна культура є важливим складником особистості клінічного провізора. Від мистецтва мовного спілкування суттєво залежать результати лікування. Медична практика доводить, що слово і ранить, і лікує: словом можна вбити, словом можна врятувати. Тому клінічний провізор має володіти культурою мови: тобто вміти добирати мовностилістичні засоби і прийоми відповідно до умов і цілей спілкування, передаючи певний психокультурний контекст.

^ Мета курсу: дати студентам-нефілологам необхідну кількість знань для правильного використання української літературної мови у різних сферах її функціонування, особливо в науковій та виробничій, а також ознайомити їх зі специфікою українського ділового мовлення, виробивши вміння і навички ведення документації у медичних установах.

Практичний курс ділової української мови покликаний формувати мовну особистість спеціаліста, здатну до розв’язання різноманітних комунікативних завдань у всіх практично актуальних сферах спілкування (науково-навчальний та офіційно-діловий).

Крім цього, програмою передбачено ознайомлення з призначенням та класифікацією документів, поділом їх на групи, з основними вимогами до складання та оформлення текстів ділової документації. 3 метою забезпечення лінгвістичної освіти студентів, а також функціонального принципу при викладанні українського ділового мовлення, до курсу українського ділового мовлення включається матеріал зі стилістики та історії української літературної мови.


^ Перелік дисциплін,

які є необхідними для вивчення “Української мови”


Назва дисципліни

Зміст дисципліни, необхідної для вивчення української мови
^

Шкільний курс сучасної української мови


 • Основні етапи розвитку української мови.

 • Теорії походження мови.

 • Класифікація мов світу.

 • Характеристика пам’ яток української мови.
Українська та зарубіжна культура

 • Основні здобутки представників української мови та культури.

 • Мова і мовлення як невіддільні складники культури народу.

 • Сучасна українська культура та її входження у світовий простір. Наука, освіта, література, мистецтво, релігія в сучасному світі.^

Зміст навчальної програмиІ. Українська мова: історія і сучасність

Походження та основні етапи розвитку української літературної мови:

українська мова незадокументованих часів;

українська мова часів Київської Русі (ІХ-ХІ ст.);

українська мова після розпаду Київської Русі (ХІІ-ХV ст.);

полемічна боротьба в історії української мови;

Г.Сковорода – останній представник старої української мови;

“Енеїда” І.П.Котляревського – перший твір нової української літературної мови;

Т.Г.Шевченко – основоположник нової української літературної мови;

українська мова кінця ХІХ-початку ХХ ст.;

розвиток української мови у 1917-1930 рр.;

українська мова 30-80 рр.;

основні тенденції розвитку сучасної української літературної мови.

Українська мова серед інших мов світу.

Становлення і розвиток української мови на Буковині.

ІІ. Стилі та жанри мовлення

Стилістика як наука.

Поняття стилю. Функціональний стиль.

Характеристика офіційно-ділового стилю сучасної української літературної мови.

Характеристика наукового стилю сучасної української літературної мови.

Характеристика художнього стилю сучасної української літературної мови.

Характеристика публіцистичного стилю сучасної української літературної мови.

Характеристика розмовного стилю сучасної української літературної мови.

ІІІ. Терміни та термінологія. Основні тенденції розвитку медичної

термінології

Загальнонаукова та спеціальнонаукова термінологія.

Медична термінологія з точки зору походження та призначення.

Етапи розвитку української медичної термінології:

І-й етап – кінець ХІХ-початку ХХ ст. Зародження української медичної термінології;

ІІ-й етап – 1917-1930 рр. ХХ ст. Золотий вік української медичної термінології;

ІІІ-й етап – 30-80 рр. ХХ ст. Період суцільної русифікації в українській термінології;

ІV-й етап – кінець 80-х років по сьогоднішній день. Період відродження української медичної термінології.

Основні тенденції розвитку української медичної термінології на сучасному етапі.


ІV. Культура мовлення і основні комунікативні одиниці

Поняття мови і мовлення.

Культура мови чи культура мовлення.

Характеристика основних комунікативних одиниць культури мовлення (правильність, нормативність, точність, логічність, багатство, різноманітність, чистота, доречність, достатність, виразність).

Мовленнєвий етикет.

Мовна ситуація.

Культура діалогу.

^ V. Професійна лексика. Документація в медичних установах

Основні комунікативні ознаки культури мовлення клінічного провізора (правильність, нормативність, виразність, доречність, достатність, логічність, точність, послідовність).

Мовленнєвий етикет.

Ситуація прийому відвідувачів.

Висловлювання і текст.

^ VІ. Загальна характеристика ділового мовлення, найважливіші його риси

Основні ознаки культури ділового мовлення.

Загальні вимоги до оформлення та мови документів.

Етикет ділових паперів.

Культура усного ділового мовлення.

^ VІІ. Вимоги до складання ділової документації

Класифікація документів.

Правила оформлення основних видів діловодства (заява, довідка, доручення, протокол, договір, розписка, автобіографія, характеристика і под.)

Загальні вимоги написання та мови ділових документів: правопис, синтаксис.

Етикет ділових паперів.

Оформлення документів медичного профілю.

^ VІІІ. Труднощі слововживання у діловому мовленні

Основні труднощі слововживання та шляхи їх подолання (труднощі у вживанні книжкових слів, урочистих слів, термінів, професіоналізмів, іншомовних слів, зайвих слів, універсальних слів, повторів та тавтологій, труднощі перекладу з російської на українську мову).

Мовні помилки у мовленні клінічного провізора.

ІХ. Складні випадки словозміни у діловому мовленні

Паралельні форми чоловічого та жіночого родів у іменниках.

Родовий та давальний відмінки іменника.

Складні випадки словозміни при вживанні прикметника.

Труднощі словозміни при вживанні числівника, займенника та дієслова.

Основні труднощі словозміни у мовленні клінічного провізора.
^

Тематичний план лекцій

з української мови

I курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Клінічна фармація”Найменування тем

Кількість годин

1.

Терміни та термінологія. Основні тенденції розвитку медичної термінології.

2

2.

Труднощі слововживання у діловому мовленні та шляхи їх подолання. Мовні помилки. Мовні помилки у професійному мовленні клінічного провізора.

2

3.

Культура ділового мовлення. Документ як основний вид ділового мовлення.

2

Всього:

6Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).


Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко


^ Тематичний план практичних занять

з української мови

I курсу фармацевтичного факультету

спеціальність „Клінічна фармація”

Найменування тем

Кількість годин

1.

Мова та професія. Функції та значення української мови в нашому суспільстві, її державотворча роль.

2

2.

Мова і мовлення в житті людини і суспільства. Історія становлення та розвитку української мови як національної мови світу.

2

3.

Стилі та жанри сучасної української мови. Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми у діловому мовленні. Фразеологізовані одиниці у текстах різних стилів. Заява. Види заяв.

2

4.

Терміни та термінологія. Дискусія на тему: «Співвідношення питомого і запозиченого в українській медичній термінології». Оформлення рецепту. Структура та види наукового тексту.

2

5.

Комунікативні ознаки культури мовлення. Мовлення як вид пізнавальної діяльності людини. Оформлення довідки (офіційної, особистої та медичної), листка непрацездатності.

2

6.

Культура мовлення фармацевта. Мовленнєвий етикет. Діалог фармацевта з відвідувачем аптеки. Оформлення доповідної та пояснювальної записки.

2

7.

Творча робота на тему „Ліки з глибин океану”. Оформлення протоколу, витяг з протоколу.

2

8.

Основні труднощі слововживання у діловому мовленні. Мовні помилки. Оформлення наказу та розпорядження.

2

9.

Труднощі слововживання у фаховій мові медика. Синтаксичні особливості фахового медичного тексту. Оформлення автобіографії та характеристики.

2

10.

Основні труднощі словозміни у діловому мовленні. Велика літера у власних назвах. Особливості перекладу російських прізвищ на українську мову.

2

11.

Загальна характеристика ділового мовлення. Вимоги до складання та оформлення ділової документації. Оформлення доручення та розписки.

2

12.

Усні та писемні різновиди українського ділового мовлення. Оформлення договору.

2

13.

Підсумкова контрольна робота.

2

Всього:

26


Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).

Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко


^ Перелік тем,

які виділені для самостійного вивчення з української мови

для I курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Клінічна фармація”
Найменування тем

Кількість годин

1.

Синоніми і пароніми у діловому мовленні.

2

2.

Повнозначні частини мови.

2

3.

Відмінювання числівників.

2

4.

Відмінювання слів іншомовного походження.

2

5.

Просте ускладнене речення.

2

6.

Розділові знаки при прямій мові та діалозі.

2

7.

Складне речення (складнопідрядне та складносурядне).

2

8.

Розділові знаки у складному безсполучниковому реченні.

2

9.

Правопис географічних назв.

2

10.

Робота зі словниками.

2

11.

Особливості оформлення бібліографії.

2

Всього:

22Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).


Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко


^ Засоби


для проведення початкового, поточного,

проміжного та підсумкового контролю


1. Початковий контроль – здійснюється на практичних заняттях. Включає в себе перевірку теоретичного матеріалу, який набувається студентами в процесі засвоєння студентами лекційного курсу та вивчення інших дисциплін (шкільний курс української мови, історія України, українська та зарубіжна культура та ін.), що проводиться методом фронтального усного опитування або написанням контрольної роботи.


 1. Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях і охоплює:

а) усне опитування згідно з розробленими викладачем методичними рекомендаціями;

б) контрольні запитання, що охоплюють складні випадки мовного оформлення документації;

в) систему тренувальних вправ і творчих завдань;

г) картки ущільненого опитування тощо.


3. Проміжний контроль здійснюється на практичних заняттях і охоплює:

а) усні і письмові тести кінцевого рівня знань;

б) розв’язування ситуаційних задач;

в) написання та заслуховування коротких цікавих повідомлень на мовну тематику;

г)самостійні й контрольні роботи тощо.


4. Підсумковий контроль проводиться у формі диференційованого заліку, що охоплює:

а) перевірку практичних навичок;

б) теоретичні питання.


Перелік

практичних навичок, які повинен опанувати студент і які підлягають контролю до або під час проведення іспиту

Студенти повинні вміти:

1. Розрізняти поняття мови: мовлення в житті суспільства, зокрема української мови як символу національної гідності, державності; розкрити історію розвитку української мови як національної мови світу; нетотожність понять «Русь» і «Росія» і навпаки, тотожність понять «Русь» та «Україна».

2. Тлумачити лексичне значення слова, однозначні та багатозначні слова, пряме і переносне значення слова; використовувати в усному та писемному мовленні синоніми, антоніми, пароніми, фразеологізми, а також професійну і термінологічну лексику, іншомовні слова, архаїзми, неологізми.

3. Користуватися тлумачним та орфографічним словниками, словником синонімів, антонімів, паронімів тощо; добирати до слів синоніми й антоніми та використовувати їх у мовленні.

4. Відтворювати готові тексти різних стилів, детально, вибірково чи стисло переказувати їх; складати власні висловлювання, добирати у віповідній ситуації тип мовлення та вдосконалювати написане.

5. Правильно сприймати чуже мовлення, виділяти й запам’ятовувати головне в прослуханому; створювати власні висловлювання, будувати їх з урахуванням особливостей ситуації спілкування; підпорядковувати висловлювання темі й основній думці.

6. Дотримуватись основних правил етики в спілкуванні; готувати публічний виступ, складати конспект, план, тези.

7. Охарактеризувати діловий стиль української мови, сфери його призначення та обслуговування, довести, чому діловий стиль є повноправним стилем сучасної української мови; визначати види документів за найменуванням, походженням, призначенням та охарактеризувати їх структурні ознаки.

8. Визначати жанри офіційних документів; вміло використовувати загальномовну лексику, напівтерміни, терміни, інтернаціоналізми, неасимільовані словосполучення, професійну лексику, а6ревіатури.

9. Написати заяву, характеристику, заповнювати особову справу й картку; написати накази з особового складу, договір, телеграму, доручення, звіт, пояснювальну записку, розписку, медичну картку, листок непрацездатності, медичну довідку тощо.

10.Довести, чому мовленнєвий етикет є однією зі складових частин наукової спадщини спілкування нашого народу, чому мовна поведінка українців привертає до себе увагу етнографів, лінгвістів; пояснити, в яких одиницях лексики, фразеологізмах реалізуються етичні правила спілкування українців, дотримуватись основних правил етики у спілкуванні.

11.Створювати власні висловлювання, будувати їх з урахуванням особливостей ситуації спілкування, підпорядковувати висловлювання темі й основній думці, використовувати вивчені засоби зв'язку між реченнями в тексті: самостійно добирати для висловлювань матеріал із власного досвіду; знаходити та виправляти недоліки та помилки у змісті; побудові й мовленнєвому оформленні власних висловлювань, спираючись на засвоєні знання.

12.Пізнавати за словами, словосполученнями та граматичними формами української мови національне світосприймання, ментальність українського народу.


Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).

Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко

^ Білетна програма іспиту

з української мови

для I курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Клінічна фармація”


1. Мова та мовлення в житті людини і суспільства.

2.Подати генеалогічну класифікацію слов'янських мов, пояснити в ній місце мови української.

3.Основні етапи розвитку української літературної мови, теорії походження.

4.Мова й етнос. Походження і розвиток української мови з VIII по XIV ст.

5.Розвиток української літературної мови в XIV – XVII ст.

6.Формування нової української літературної мови. Початковий період її розвитку.

7.Українська літературна мова з поч. XIX по поч. XX ст.

8.Українська літературна мова 1917 – 30 років XX ст.

9.Становлення українського правопису.

10. „Застійний період” у розвитку української мови і культури.

11.Сучасні проблеми української літературної мови. Перспективи її розвитку.

12.Функції мови.

13.Становлення та розвиток української літературної мови на Буковині.

14. Українська мова серед інших мов світу

15.Стилістика як наука. Поняття про стиль. Класифікація стилів.

16.Загальна характеристика функціональних стилів сучасної української літературної мови.

17.Науковий стиль. Загальнонаукова й спеціальна наукова термінологія.

18.Офіційно-діловий стиль української мови. Основні закони, ознаки проблеми.

18.Публіцистичний стиль української мови. Особливості та ознаки.

19.Термін як особливий елемент фахової мови медика. Особливості медичних термінів.

20.Охарактеризувати поняття: „термін”, „термінологія”, „терміноелемент”, „термінознавство”.

21.Розвиток української медичної термінології (охарактеризувати 1 та 2 етапи розвитку).

22.Розвиток української медичної термінології (охарактеризувати 3 та 4 етапи розвитку).

23.Культура мовлення: норми і правила, комунікативні ознаки.

24.Усна і писемна форми літературної мови.

25.Культура мовлення лікаря. Мова лікаря як словотерапія.

26.Мовленнєвий етикет. Культура діалогу.

27.Структура та види наукового тексту.

28.Мова та професія.

29.Мова і мовлення. Культура мови і культура мовлення.

30.Синоніми і пароніми у діловому мовлені.

31.Типи усного ділового мовлення ( спілкування з пацієнтами, колегами, ділова розмова, засідання, публічний виступ, лекція, промова, бесіда, телефонні розмови).

32.Термінологічна лексика, „книжні”, іншомовні слова та абревіатури в діловій документації.

33.Фразеологізовані одиниці у текстах різних стилів.

34.Роль мови в процесі відродження української державності.

35.Співвідношення питомого і запозиченого в українській медичній термінології.

36.Пояснити поняття: „книжні” слова, „урочисті” слова, „зайві” слова. Їх місце у діловому мовленні.

37.Труднощі слововживання у мові лікаря.

38.Синоніми і пароніми у фаховій мові медика.

39.Типові конструкції наукового стилю мовлення.

40.Культура діалогу. Діалог лікаря з хворим.

41.Норми та правила сучасної української літературної мови.

42.Публічний виступ.

43. „Закон про мови”. Його функціонування в Україні.

44.Історія стилістики в Україні.

45.Роль українського театру у формуванні української мови.

46.Труднощі слововживання у діловому мовленні та шляхи їх подолання. Мовні помилки.

47.Складні випадки словозміни у діловому мовленні.

48.Реквізит – елемент документа.

49. Критерій класифікації документів.

50.Текст як реквізит документа.

51.Вимоги до усного ділового мовлення. Культура телефонного діалогу.

52.Документ – основний вид ділового мовлення. Оформити складну заяву.

54.Характеристика документів щодо особового складу (оформлення автобіографії).

53.Текст як реквізит документа. Оформити доручення.

54.Оформлення приміток, додатків, виноски до тексту, бібліографія.

55.Вимоги до ділових паперів.

56.Синтаксичні особливості фахового медичного тексту.

57.Діловий документ. Види ділових паперів. Оформити заяву.

58.Культура документальної мови. Загальні вимоги до оформлення та мови документів.

59.Види ділових паперів. Оформити протокол, витяг з протоколу та протокол операції.

60.Документ. Види документів. Оформити договір.

61.Синтаксичні особливості ділових паперів. Оформити протокол.

62.Формуляр документа. Оформити доповідну записку.

63.Граматична форма документів, Охарактеризувати іменник, прикметник, числівник, займенник у діловому мовленні.

64.Діалог. Розділові знаки при прямій мові та діалозі. Діалог у діловому мовленні. Діалог лікаря з хворим.

65.Документ. Види документів. Оформлення заяви.

66.Історія документалістики в Україні.

67.Критерії класифікації документів. Пояснювальна записка.

68.Довідково-інформаційні документи. Написати анотацію.

69.Правила оформлення титульної сторінки та бібліографії в офіційно-діловому та науковому стилях.

70.Складні випадки правопису у діловому мовленні.

71.Критерії класифікації документів. Оформлення розписки.

72.Термін як основний вид фахової мови медиків. Особливості медичних термінів.

73.Принципи підготовки текста документа.

74.Мова лікаря як словотерапія.

75.Документація у медичних установах. Листок непрацездатності.

76.Класифікація документів. Види довідок.

77.Загальні вимоги до мови документів.

78.Особливості фахового мовлення лікаря. Оформлення медичної картки хворого.

79.Принципи укладання тексту документа. Оформити оголошення та запрошення.

80.Жанри публічних виступів.

81.Типізація мовних засобів, стандартизація мови ділових паперів.

82.З історії документалістики в Україні.

83.Культура документальної мови.

84.Критерії норми.

85.Труднощі слововживання у фаховій мові медика.

86.Документ – основний вид офіційно-ділового стилю. Оформлення характеристики.

87.Структура та види наукового тексту. Написати рецензію.

88.Етикет ділового мовлення.


Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).

Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я Буковинського державного медичного університету 20 червня 2007 року (протокол №8).


Голова предметно-методичної комісії,

доцент Н.І.Зорій


Методика

проведення іспиту з української мови

для I курсу фармацевтичного факультету

спеціальність “Клінічна фармація”


До іспиту допускаються студенти, що цілком виконали програму з ділової української мови, відпрацювали всі пропущені практичні та лекційні заняття, підсумковий контроль склали на позитивні оцінки.

Іспит з “Української мови” на першому курсі проводиться після вивчення цілого курсу. Він включає в себе перевірку теоретичної підготовленості студентів, вміння на практиці застосовувати набуті практичні знання.

Матеріали до іспиту становлять білетну програму. Кожен білет складається з трьох питань, а саме: двох теоретичних та практичного (письмового) завдання. Теоретичні питання висвітлюється усно, практичне – письмово. Оцінка на іспиті виставляється відповідно до затверджених критеріїв оцінювання знань та вмінь студентів на іспиті.


Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).


Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я Буковинського державного медичного університету 20 червня 2007 року (протокол №8).


Голова предметно-методичної комісії,

доцент Н.І.Зорій


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

знань і вмінь студентів на іспиті

з “Української мови”
^

Загальні критерії оцінки знань та вмінь з “Української мови”


Оцінка знань з предмета "Українська мова" повинна проводитися диференційовано з урахуванням ступеня оволодіння практичними навичками та знаннями теоретичного матеріалу. Особлива увага надається практичному застосуванню знань з питань культури мовлення клінічного провізора, мовленнєвому етикету. Неабияке значення має вміння студентами оформляти основні види ділової документації різноманітного призначення, особиста грамотність, уміння практично використовувати набуті знання.

Критерії оцінки теоретичних знань та загальної практичної підготовки


Оцінка "відмінно" ставиться студенту, який глибоко засвоїв теоретичний матеріал, вільно володіє термінологією, грамотно відповідає на поставлені питання, вміє розпізнавати вивчені мовні явища, класифікувати, трансформувати мовленнєві об’єкти, виявляти розуміння, значення мовних одиниць та особливості їх використання, вміє правильно оформляти будь-який документ.

Оцінка "добре ставиться студенту, який достатньо глибоко засвоїв програму курсу, вміє аргументувати свою думку, проте допускає окремі стилістичні та граматичні неточності у відповідях, порушує інколи логіку викладу основного матеріалу, вагається при оформленні ділової документації.

Оцінка "задовільно" ставиться студенту, який має основні знання з предмета за підручником, допускає істотні помилки при відповідях на видозмінені питання, не засвоїв деталей теоретичних та практичних проблем, допускає орфографічні та пунктуаційні помилки, та помилки при оформленні ділової документації.

Оцінка "незадовільно" ставиться студенту, який не знає значної частини матеріалу, допускає суттєві помилки у відповідях, не вміє пов'язувати теоретичний матеріал з практикою, оформлення документа викликає труднощі.Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).


Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я Буковинського державного медичного університету 20 червня 2007 року (протокол №8).


Голова предметно-методичної комісії,

доцент Н.І.Зорій


ПЕРЕЛІК


навчально-методичних посібників, технічних та інших навчально-наочних засобів, які використовуються у навчальному процесі

на кафедрі

 1. Ділова українська мова. Методичний посібник для студентів першого курсу медичного інституту. –Чернівці,1996. – 92с.

 2. Тематичні таблиці(20 видів).

 3. Тематичні папки.

 4. Індивідуальні тестові завдання.

 5. Словники та довідники з різних галузей науки.


Перелік


рекомендованої навчальної та

навчально-методичної літератури


 1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990. – 232с.

 2. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – Київ, 1983. – 288с.

 3. Любивець А.П. Ділові папери. – Київ, 1981. – 112с.

 4. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. – Київ, 1992. – 180с.

 5. Український правопис. – К.: Наук. думка, 1993.–240с.

 6. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 1998.–296с.

 7. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – 240с.

 8. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української літературної мови. – К.: Либідь, 1993. – 248с.

 9. Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови.–К.: Наук. думка, 1992. – 224с.

 10. Караванський Святослав. Секрети української мови. – К.: Кобза, 1994. – 152с.

 11. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992. – 280с.

 12. Коваль А.П. Культура української мови. – К.: Наукова думка, 1966. – 192с.

 13. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К., 1987. – 214с.

 14. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 302с.

 15. Лизанчук Василь. Завжди пам’ятай, Ти українець! – Львів.: Вид-во “За вільну Україну”, 1996. – 254с.

 16. Орфоепічний словник української мови. –К.: Рад. школа, 1984. – 629с.

 17. Плющ М.Н., Грипас Н.Я. Українська мова: довідник. –К., 1990. – 236с.

 18. Словник української мови: В 11-и т. –К.: Наук. думка, 1970-1980.

 19. Словник труднощів української мови. –К.: Рад. школа, 1989. – 336с.

 20. Томан Іржі. Мистецтво говорити. – Прага, 1981.–Київ,1998. – 293с.

 21. Чак Е.Д. Складні випадки правопису та слововживання. – К.: “А.С.К.”, 1998. – 271с.

 22. Чередниченко І.Г. Нариси загальної стилістики сучасної української мови. – К., 1962. – 218с.

23. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К.: Рад. школа, 1986. – 222с.

24. Ющук І.П.Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 1997. – 254с.

25. Юкало В.Я. Культура мови. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 77с.

Схожі:

Я україни буковинський державний медичний університет “затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. М. Ю. Коломоєць iconЯ україни буковинський державний медичний університет “затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. М. Ю. Коломоєць
Робоча програма складена на основі програми для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти ііі–іv рівнів акредитації «Українська...
Я україни буковинський державний медичний університет “затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. М. Ю. Коломоєць iconБуковинський державний медичний університет “затверджую” Перший проректор бдму професор М. Ю. Коломоєць
Робоча навчальна програма підготовлена у відповідності Програми навчальної дисципліни “Топо­графічна анатомія та оперативна хірургія”...
Я україни буковинський державний медичний університет “затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. М. Ю. Коломоєць iconБуковинський державний медичний університет
В. о проректор з навчальної роботи Буковинського державного медичного університету
Я україни буковинський державний медичний університет “затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. М. Ю. Коломоєць icon«затверджую» Проректор з навчальної роботи Проф. М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. «Схвалено»
Робоча навчальна програма підготовки лікарів-інтернів зі спеціальності «інфекційні хвороби»
Я україни буковинський державний медичний університет “затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. М. Ю. Коломоєць iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Проректор з навчальної роботи практичних занять з дисципліни проф. Ю. Й. Гумінський „Медична І біологічна фізика”
Я україни буковинський державний медичний університет “затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. М. Ю. Коломоєць iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Проректор з навчальної роботи практичних занять з дисципліни проф. Ю. Й. Гумінський Медична І біологічна фізика”
Я україни буковинський державний медичний університет “затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. М. Ю. Коломоєць iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет „затверджую”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни дерматовенерології для студентів...
Я україни буковинський державний медичний університет “затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. М. Ю. Коломоєць iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую»
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти моз україни в грудні 2009 р
Я україни буковинський державний медичний університет “затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. М. Ю. Коломоєць iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія»...
Я україни буковинський державний медичний університет “затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. М. Ю. Коломоєць iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую»
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дісципліни “медична біологія” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи