Проректор з навчальної роботи icon

Проректор з навчальної роботи
Скачати 188.75 Kb.
НазваПроректор з навчальної роботи
Дата03.07.2012
Розмір188.75 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую”

Проректор з навчальної роботи


професор М.Ю.Коломоєць

“___”__________________2007 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


на 2007-2008 навчальний рік


факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

спеціальність – фармація (заочн.)

освітньо-кваліфікаційний – молодший спеціаліст

рівень

кваліфікація – фармацевт

кафедра – суспільних наук та українознавства

курс – 1

семестр – 1

лекції – 2 години

практичні заняття – 6 годин

самостійна робота – 44 години

диф. залік – 2 год. (1 сем.)

Всього годин – 54


Чернівці, 2007


Робоча програма складена на основі програми для студентів вищих медичних навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації „Українська мова та ділове мовлення” МОЗ України (Київ, 1999).


Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).


Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко

Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я Буковинського державного медичного університету 20 червня 2007 року (протокол №8).


Голова предметно-методичної комісії,

доцент Н.І.Зорій
^

Основна мета викладання

Ділової української мови”Мовна культура є важливим складником особистості фармацевта. Від мистецтва мовного спілкування суттєво залежать результати професійної діяльності лікування. Медична практика доводить, що слово і ранить, і лікує: словом можна вбити, словом можна врятувати. Тому фармацевт має володіти культурою мови: тобто вміти добирати мовностилістичні засоби і прийоми відповідно до умов і цілей спілкування, передаючи певний психокультурний контекст.

^ Мета курсу: дати студентам-нефілологам необхідну кількість знань для правильного використання української літературної мови у різних сферах її функціонування, особливо в науковій та виробничій, а також ознайомити їх зі специфікою українського ділового мовлення, виробивши вміння і навички ведення документації у медичних установах.

Практичний курс ділової української мови покликаний формувати мовну особистість спеціаліста, здатну до розв’язання різноманітних комунікативних завдань у всіх практично актуальних сферах спілкування (науково-навчальний та офіційно-діловий).

Крім цього, програмою передбачено ознайомлення з призначенням та класифікацією документів, поділом їх на групи, з основними вимогами до складання та оформлення текстів ділової документації. 3 метою забезпечення лінгвістичної освіти студентів, а також функціонального принципу при викладанні українського ділового мовлення, до курсу українського ділового мовлення включається матеріал зі стилістики та історії української літературної мови.


^ Перелік дисциплін,

які є необхідними для вивчення “Ділової української мови”


Назва дисципліни

Зміст дисципліни, необхідної для вивчення з ділової української мови
^

Шкільний курс сучасної української мови


 • Основні етапи розвитку української мови.

 • Теорії походження мови.

 • Класифікація мов світу.

 • Характеристика пам’ яток української мови.
Українська та зарубіжна культура

 • Основні здобутки представників української мови та культури.

 • Мова і мовлення як невіддільні складники культури народу.

 • Сучасна українська культура та її входження у світовий простір. Наука, освіта, література, мистецтво, релігія в сучасному світі.^

Зміст навчальної програмиІ. Українська мова: історія і сучасність

Походження та основні етапи розвитку української літературної мови:

українська мова незадокументованих часів;

українська мова часів Київської Русі (ІХ–ХІ ст.);

українська мова після розпаду Київської Русі (ХІІ–ХV ст.);

полемічна боротьба в історії української мови;

Г.Сковорода – останній представник старої української мови;

“Енеїда” І.П.Котляревського – перший твір нової української літературної мови;

Т.Г.Шевченко – основоположник нової української літературної мови;

українська мова кінця ХІХ–початку ХХ ст.;

розвиток української мови у 1917-1930 рр.;

українська мова 30-80 рр.;

основні тенденції розвитку сучасної української літературної мови.

Українська мова серед інших мов світу.

Становлення і розвиток української мови на Буковині.

ІІ. Стилістика сучасної української літературної мови. Функціональні стилі мови

Стилістика як наука.

Поняття стилю. Функціональний стиль.

Характеристика офіційно-ділового стилю сучасної української літературної мови.

Характеристика наукового стилю сучасної української літературної мови.

Характеристика художнього стилю сучасної української літературної мови.

Характеристика публіцистичного стилю сучасної української літературної мови.

Характеристика розмовного стилю сучасної української літературної мови.

ІІІ. Терміни та термінологія. Основні тенденції розвитку медичної

термінології

Загальнонаукова та спеціальна наукова термінологіі.

Медична термінологія з точки зору походження та призначення.

Етапи розвитку української медичної термінології:

І-й етап – кінець ХІХ-початку ХХ ст. Зародження української медичної термінології;

ІІ-й етап – 1917-1930 рр. ХХ ст. Золотий вік української медичної термінології;

ІІІ-й етап – 30-80 рр. ХХ ст. Період суцільної русифікації в українській термінології;

ІV-й етап – кінець 80-х років по сьогоднішній день. Період відродження української медичної термінології.

Основні тенденції розвитку української медичної термінології на сучасному етапі.


ІV. Культура мовлення і основні комунікативні одиниці

Поняття мови і мовлення.

Культура мови чи культура мовлення.

Характеристика основних комунікативних одиниць культури мовлення (правильність, нормативність, точність, логічність, багатство, різноманітність, чистота, доречність, достатність, виразність).

Мовленнєвий етикет.

Мовна ситуація.

Культура діалогу.

^ V. Культура мовлення фармацевта

Основні комунікативні ознаки культури мовлення фармацевта (правильність, нормативність, виразність, доречність, достатність, логічність, точність, послідовність).

Мовленнєвий етикет.

Ситуація прийому відвідувачів.

Висловлювання і текст.

^ VІ. Культура ділового мовлення

Основні ознаки культури ділового мовлення.

Загальні вимоги до оформлення та мови документів.

Етикет ділових паперів.

Культура усного ділового мовлення.

^ VІІ. Документ як основний вид ділового мовлення

Класифікація документів.

Правила оформлення основних видів діловодства (заява, довідка, доручення, протокол, договір, розписка, автобіографія, характеристика і под.)

Загальні вимоги до написання та мови ділових документів: правопис, синтаксис.

Етикет ділових паперів.

Оформлення документів медичного профілю.

^ VІІІ. Труднощі слововживання у діловому мовленні

Основні труднощі слововживання та шляхи їх подолання (труднощі у вживанні книжкових слів, урочистих слів, термінів, професіоналізмів, іншомовних слів, зайвих слів, універсальних слів, повторів та тавтологій, труднощі перекладу з російської на українську мову).

Мовні помилки у мовленні фармацевта.

ІХ. Складні випадки словозміни у діловому мовленні

Паралельні форми чоловічого та жіночого родів у іменниках.

Родовий та давальний відмінки іменника.

Складні випадки словозміни при вживанні прикметника.

Труднощі словозміни при вживанні числівника, займенника та дієслова.

Основні труднощі словозміни у мовленні фармацевта.
^

Тематичний план лекцій

з ділової української мови


I курсу медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців, спеціальність – “Фармація” (заочн.)
Найменування тем

Кількість годин

1.

Терміни та термінологія. Основні тенденції розвитку медичної термінології.

2

Всього:

2Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).


Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко


Тематичний план практичних занять

з ділової української мови I курсу
^

медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців, спеціальність – “Фармація”(заочн.)Найменування тем

Кількість годин

1.

Походження і основні етапи розвитку сучасної української літературної мови. Синоніми і пароніми у діловому мовленні. Правила оформлення заяви. Повторення основних фонетичних та орфографічних правил.

2

2.

Стилістика української мови. Функціональні стилі мови. Моделювання практично-професійної мовленнєвої ситуації з залученням різностильових мовних засобів (ситуація в аптеці, лабораторії). Особливості відмінювання числівників. Правопис складних слів. Оформлення довідки, доручення, розписки.

2

3.

Терміни та термінологія. Дискусія на тему: «Співвідношення питомого і запозиченого в українській медичній термінології». Оформлення договору.

2

4.

Культура ділового мовлення. Документ як основний вид ділового мовлення. Оформлення автобіографії та характеристики. Розділові знаки у складному реченні. Велика літера у власних назвах.


Диференційований залік.

2

Всього:

8


Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).


Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко


Перелік тем, які виділені для самостійного вивчення
^

з ділової української мови для студентів медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців

спеціальність – “Фармація”(заочн.)Найменування тем

Кількість годин

1.

Синоніми і пароніми у діловому мовленні.

2

2.

Повнозначні частини мови.

6

3.

Культура мовлення і основні комунікативні одиниці культури мовлення.

4

4.

Мовленнєвий етикет. Культура мовлення фармацевта.

4

5.

Просте ускладнене речення.

2

6.

Складне речення. Види складних речень. Розділові знаки у складносурядному, складнопідрядному та безсполучниковому реченнях.

6

7.

Культура ділового мовлення. Документ як основний вид ділового мовлення. Етикет ділових паперів.

6

8.

Поняття мови і мовлення. Літературна мова

4

9.

Усне і писемне мовлення.

2

10.

Зміни в новому українському правописі.

2

11.

Велика літера у власних назвах.

2

12.

Структура та види наукового тексту.

2

13.

Особливості оформлення медичної документації.

2

Всього:

44


Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).


Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко


^ Засоби для проведення початкового, поточного,

проміжного та підсумкового контролю знань студентів


1. Початковий контроль – здійснюється на практичних заняттях. Включає в себе перевірку теоретичного матеріалу, який набувається студентами в процесі засвоєння студентами лекційного курсу та вивчення інших дисциплін (шкільний курс української мови, історія України, українська та зарубіжна культура та ін.), що проводиться методом фронтального усного опитування або написанням контрольної роботи.


 1. Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях і охоплює:

а) усне опитування згідно з розробленими викладачем методичними рекомендаціями;

б) контрольні запитання, що охоплюють складні випадки мовного оформлення документації;

в) систему тренувальних вправ і творчих завдань;

г) картки ущільненого опитування тощо.


3. Проміжний контроль здійснюється на практичних заняттях і охоплює:

а) усні і письмові тести кінцевого рівня знань;

б) розв’язування ситуаційних задач;

в) написання та заслуховування коротких цікавих повідомлень на мовну тематику;

г)самостійні й контрольні роботи тощо.


4. Підсумковий контроль проводиться у формі диференційованого заліку, що охоплює:

а) перевірку практичних навичок;

б) теоретичні питання.


Перелік

практичних навичок, які повинен опанувати студент і які підлягають контролю до або під час проведення диференційованого заліку

Студенти повинні вміти:

1. Розрізняти поняття мови: мовлення в житті суспільства, зокрема української мови як символу національної гідності, державності; розкрити історію розвитку української мови як національної мови світу; нетотожність понять «Русь» і «Росія» і навпаки, тотожність понять «Русь» та «Україна».

2. Тлумачити лексичне значення слова, однозначні та багатозначні слова, пряме і переносне значення слова; використовувати в усному та писемному мовленні синоніми, антоніми, пароніми, фразеологізми, а також професійну і термінологічну лексику, іншомовні слова, архаїзми, неологізми.

3. Користуватися тлумачним та орфографічним словниками, словником синонімів, антонімів, паронімів тощо; добирати до слів синоніми й антоніми та використовувати їх у мовленні.

4. Відтворювати готові тексти різних стилів, детально, вибірково чи стисло переказувати їх; складати власні висловлювання, добирати у віповідній ситуації тип мовлення та вдосконалювати написане.

5. Правильно сприймати чуже мовлення, виділяти й запам’ятовувати головне в прослуханому; створювати власні висловлювання, будувати їх з урахуванням особливостей ситуації спілкування; підпорядковувати висловлювання темі й основній думці.

6. Дотримуватись основних правил етики в спілкуванні; готувати публічний виступ, складати конспект, план, тези.

7. Охарактеризувати діловий стиль української мови, сфери його призначення та обслуговування, довести, чому діловий стиль є повноправним стилем сучасної української мови; визначати види документів за найменуванням, походженням, призначенням та охарактеризувати їх структурні ознаки.

8. Визначати жанри офіційних документів; вміло використовувати загальномовну лексику, напівтерміни, терміни, інтернаціоналізми, неасимільовані словосполучення, професійну лексику, а6ревіатури.

9. Написати заяву, характеристику, заповнювати особову справу й картку; написати накази з особового складу, договір, телеграму, доручення, звіт, пояснювальну записку, розписку, медичну картку, листок непрацездатності, медичну довідку тощо.

10.Довести, чому мовленнєвий етикет є однією зі складових частин наукової спадщини спілкування нашого народу, чому мовна поведінка українців привертає до себе увагу етнографів, лінгвістів; пояснити, в яких одиницях лексики, фразеологізмах реалізуються етичні правила спілкування українців, дотримуватись основних правил етики у спілкуванні.

11.Створювати власні висловлювання, будувати їх з урахуванням особливостей ситуації спілкування, підпорядковувати висловлювання темі й основній думці, використовувати вивчені засоби зв'язку між реченнями в тексті: самостійно добирати для висловлювань матеріал із власного досвіду; знаходити та виправляти недоліки та помилки у змісті; побудові й мовленнєвому оформленні власних висловлювань, спираючись на засвоєні знання.

12.Пізнавати за словами, словосполученнями та граматичними формами української мови національне світосприймання, ментальність українського народу.


Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).


Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко

^ Білетна програма

до проведення диференційованого заліку з “Ділової української мови” для студентів медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців, спеціальність – “Фармація”(заочн.)1.Походження і основні етапи розвитку української літературної мови. Становлення української літературної мови на Буковині.

2. Функціональні стилі сучасної української літературної мови.

3.Науковий стиль. Загальнонаукова і спеціальна наукова термінологія. Медична лексика.

4.Офіційно-діловий стиль української літературної мови. Основні проблеми, ознаки, закони.

5.Культура мовлення: норми і правила, комунікативні ознаки.

6.Мова і мовлення.

7.Мовленнєвий етикет. Культура діалогу. Культура мовлення лаборанта.

8.Культура документальної мови. Загальні вимоги до оформлення та мови документів.

9.Діловий документ. Види ділових паперів.

10.Оформлення заяви.

11.Оформлення розписки.

12.Оформлення розпорядження.

13.Оформлення протоколу. Витяг з протоколу.

14.Оформлення наказу.

15.Оформлення характеристики.

16.Оформлення договору.

17.Оформлення довідки.

18.Оформлення доручення.

19.Труднощі слововживання у діловому мовленні та шляхи їх подолання. Мовні помилки.

20.Складні випадки правопису у діловій документації.

21.Складні випадки словозміни у діловому мовленні.

22.Загальні вимоги до мовних засобів ділового мовлення.

23.Граматична форма ділових документів.

24.Усне і писемне мовлення. Усне і писемне ділове мовлення.

25.Основні тенденції розвитку української медичної термінології.

26.Синоніми і пароніми у діловому мовленні.

27.Висловлювання і текст.

28.Етапи розвитку медичної термінології.

29.Мова і медицина.


Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).

Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко

Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я Буковинського державного медичного університету 20 червня 2007 року (протокол №8).

Голова предметно-методичної комісії,

доцент Н.І.Зорій


Методика

проведення диференційованого заліку з “Ділової української мови” для студентів медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців, спеціальність – “Фармація” (заоч.)Диференційований залік з курсу “Ділова українська” мова на першому курсі проводиться після вивчення цілого курсу. Він включає в себе перевірку теоретичної підготовленості студентів, вміння на практиці застосовувати набуті практичні знання.

Матеріали до заліку становлять білетну програму. Кожен білет складається з двох питань, а саме: теоретичного та практичного( оформлення документа). Теоретичне питання висвітлюється усно, практичне – письмово.

Підсумкова оцінка виставляється з урахуванням відповідей на поставлені питання, а також поточної успішності.


Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).

Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко

Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я Буковинського державного медичного університету 20 червня 2007 року (протокол №8).

Голова предметно-методичної комісії,

доцент Н.І.Зорій


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

знань і вмінь студентів на диференційованому заліку з

Ділової української мови”
^

Загальні критерії оцінки знань та вмінь з “Ділової української мови”


Оцінка знань з предмета "Ділова українська мова" повинна проводитися диференційовано з урахуванням ступеня оволодіння практичними навичками та знаннями теоретичного матеріалу. Особлива увага надається практичному застосуванню знань з питань культури мовлення лаборанта-бакалавра, мовленнєвому етикету. Неабияке значення має вміння студентами оформляти основні види ділової документації різноманітного призначення, особиста грамотність, уміння практично використовувати набуті знання.


Критерії оцінки теоретичних знань та загальної практичної підготовки

Оцінка "відмінно" ставиться студенту, який глибоко засвоїв теоретичний матеріал, вільно володіє термінологією, грамотно відповідає на поставлені питання, вміє розпізнавати вивчені мовні явища, класифікувати, трансформувати мовленнєві об’єкти, виявляти розуміння, значення мовних одиниць та особливості їх використання, вміє правильно оформляти будь-який документ.

Оцінка "добре ставиться студенту, який достатньо глибоко засвоїв програму курсу, вміє аргументувати свою думку, проте допускає окремі стилістичні та граматичні неточності у відповідях, порушує інколи логіку викладу основного матеріалу, вагається при оформленні ділової документації.

Оцінка "задовільно" ставиться студенту, який має основні знання з предмета за підручником, допускає істотні помилки при відповідях на видозмінені питання, не засвоїв деталей теоретичних та практичних проблем, допускає орфографічні та пунктуаційні помилки, а також помилки при оформленні ділової документації.

Оцінка "незадовільно" ставиться студенту, який не знає значної частини матеріалу, допускає суттєві помилки у відповідях, не вміє пов'язувати теоретичний матеріал з практикою, оформлення документа викликає труднощі.Схвалено на засіданні кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).

Завідувач кафедрою,

професор М.М.Сидоренко

Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я Буковинського державного медичного університету 20 червня 2007 року (протокол №8).

Голова предметно-методичної комісії,

доцент Н.І.Зорій


ПЕРЕЛІК

навчально-методичних посібників, технічних та інших

навчально-наочних засобів,

які використовуються у навчальному процесі


 1. Ділова українська мова. Методичний посібник для студентів першого курсу медичного інституту. –Чернівці,1996. – 92с.

 2. Тематичні таблиці(20 видів).

 3. Тематичні папки.

4. Словники та довідники з різних галузей науки.

5. Тестові завдання.

6. Тематичні картки.

7. Кросворди до тем.

Перелік

рекомендованої навчальної та

навчально-методичної літератури


1.Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990. – 232с.

2.Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – Київ, 1983. – 288с.

3.Любивець А.П. Ділові папери. – Київ, 1981. – 112с.

4.Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. – Київ, 1992. – 180с.

5.Український правопис. – К.: Наук. думка, 1993.–240с.

6.Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 1998.–296с.

7.Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – 240с.

8.Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української літературної мови. – К.: Либідь, 1993. – 248с.

9.Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови.–К.: Наук. думка, 1992. – 224с.

10.Караванський Святослав. Секрети української мови. – К.: Кобза, 1994. – 152с.

11.Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992. – 280с.

12.Коваль А.П. Культура української мови. – К.: Наукова думка, 1966. – 192с.

13.Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К., 1987. – 214с.

14.Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 302с.

15.Лизанчук Василь. Завжди пам’ятай, Ти українець! – Львів.: Вид-во “За вільну Україну”, 1996. – 254с.

16.Орфоепічний словник української мови. –К.: Рад. школа, 1984. – 629с.

17.Плющ М.Н., Грипас Н.Я. Українська мова: довідник. –К., 1990. – 236с.

18.Словник української мови: В 11-и т. –К.: Наук. думка, 1970-1980.

19.Словник труднощів української мови. –К.: Рад. школа, 1989. – 336с.

20.Томан Іржі. Мистецтво говорити. – Прага, 1981.–Київ,1998. – 293с.

21.Чак Е.Д. Складні випадки правопису та слововживання. – К.: “А.С.К.”, 1998. – 271с.

22.Чередниченко І.Г. Нариси загальної стилістики сучасної української мови. – К., 1962. – 218с.

23.Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К.: Рад. школа, 1986. – 222с.

24.Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 1997. – 254с.

25. Юкало В.Я. Культура мови. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 77с.

Схожі:

Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Проректор з навчальної роботи практичних занять з дисципліни проф. Ю. Й. Гумінський „Медична І біологічна фізика”
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Проректор з навчальної роботи практичних занять з дисципліни проф. Ю. Й. Гумінський Медична І біологічна фізика”
Проректор з навчальної роботи iconОрганізаційний комітет Митник М. М
Митник М. М. – голова організаційного комітету, перший проректор, проректор з навчальної роботи, к т н., доцент
Проректор з навчальної роботи iconПроректор з навчальної роботи
«Українська культурологічна думка». Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія впливу
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політична психологія
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни магістерський семінар
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни психологія влади
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни еволюція ландшафтів (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 040104 ”Географія”
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Проректор з навчальної роботи iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи