Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет „Затверджую”
Скачати 412.85 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет „Затверджую”
Сторінка2/5
Дата03.07.2012
Розмір412.85 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5Опис дисципліни „Ділова українська мова”


Організації навчального процесу у ВНМЗ спонукає студентів систематично отримувати знання упродовж навчального року.

Видами навчальної діяльності студентів, згідно з навчальним планом, є: а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота студентів (СРС).

На заняттях вивчаються: основи ділового мовлення, фахова термінологія; правила укладання службової та професійної документації, основи культури ділового та фахового мовлення.

Студент оволодіває обов’язковими практичними навичками: розрізнення стилів сучасної української літературної мови, укладання основних службових та медичних документів (заява, автобіографія, характеристика, звіт, розписка, доручення, протокол, рецепт, довідка, індивідуальна картка хворого тощо), перекладу медичних текстів, удосконалення культури усного та писемного мовлення.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів ділової української мови.

Студентам на практичних заняттях рекомендується:

 • конспектувати відповідні розділи курсу;

 • складати формуляри різних документів;

 • правильно використовувати різноманітні мовні засоби відповідно до сфери та умов спілкування;

 • використовувати фахову нормативну лексику;

 • опрацьовувати та відтворювати готові тексти різних стилів, вибірково чи стисло переказувати їх;

 • добирати у певній ситуації тип мовлення та вдосконалювати написане;

 • виділяти й запам’ятовувати головне у прослуханому;

 • формулювати власні висловлювання, будувати їх з урахуванням особливостей ситуації спілкування;

 • підпорядковувати висловлювання темі й основній думці;

 • дотримуватись основних правил етики в спілкуванні;

 • готувати публічний виступ, складати конспект, план, тези;

 • встановити діловий контакт, провести нараду, прийняти відвідувача, зателефонувати тощо.Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів:

 • усне опитування згідно з розробленими викладачем методичними рекомендаціями;

 • систему тренувальних вправ і творчих завдань;

 • контрольні запитання, що охоплюють складні випадки мовного оформлення документації;

 • самостійні та контрольні роботи;

 • написання та заслуховування коротких цікавих повідомлень на мовну тематику;

 • виготовлення індивідуальних папок із зразками ділової медичної документації тощо.Підсумковий контроль засвоєння дисципліни здійснюється після завершення курсу. Він проводиться у формі заліку, що охоплює:

а) перевірку практичних навичок;

б) теоретичні питання.


Оцінка успішності студента з дисципліни виставляється на основі оцінок, отриманих на практичних заняттях, та залікової контрольної роботи.


^ Конкретні цілі вивчення ділової української мови


Культура писемного та усного ділового мовлення


Конкретні цілі:

 • Трактувати поняття мови як суспільного явища, усвідомлювати її роль у житті кожної людини, народу та держави.

 • Трактувати поняття “мова” і “мовлення”, “мова” і “мислення”, “літературна мовна норма”.

 • Пояснювати спільне та відмінне між мовою та мовленням, національною та літературною мовою.

 • Трактувати існуючі точки зору на питання щодо походження української мови; відношення між мовою та державою.

 • Зробити висновки про фахове мовлення як частину загальнонаціональної мови.

  • Розвивати практичні навики правильного використання різних мовних засобів відповідно до сфери і мети висловлювання.

 • Інтерпретувати структурно-функціональну характеристику текстів різних стилів.

 • Вдосконалювати вміння орієнтуватися у лексичному багатстві української мови.

 • Продемонструвати вміння користуватися різними типами словників.

 • Збагачувати активний словник студентів фаховою термінологічною лексикою.

  • Сформувати вміння та навички вільного володіння багатими виражальними засобами мови на лексичному, морфологічному та синтаксичному рівні.

   • Вдосконалювати культуру писемного та усного мовлення студентів на основі мовленнєвої довершеності, викінченості, яка виявлятиметься в логічності, точності, чистоті, багатстві (різноманітності), виразності тощо.

   • ^ Формувати навики правильного виголошення публічних виступів, встановлення ділових контактів, проведення нарад, приймання відвідувачів, ведення телефонних розмов.

   • Формувати правила поведінки та спілкування лікаря з пацієнтом, лікаря з керівником, лікаря з лікарем тощо.


Тема 1. Мова й мовлення в житті суспільства. Функції мови. Літературна мовна норма.

Мова як суспільне явище. Поняття мова та мовлення. Функції мови. Українська мова серед інших мов світу. Історія становлення та розвитку української мови. Мова та держава. Ділова українська мова як різновид літературної мови. Значення ділової української мови у підготовці майбутнього лікаря. Унормованість сучасної української літературної мови.


Тема 2. Стилі й жанри мовлення. Основні вимоги до мовлення.

Форми й стилі сучасної української літературної мови.

Функція, основне завдання, характерні ознаки наукового стилю, його підстилі. Мета наукового твору. Види наукового твору: тези, конспект, анотація, рецензія. Реферат, типи рефератів; етапи підготовки до написання реферату; структура, система мовних засобів.

Публіцистичний стиль: основне призначення, сфера застосування, добір лексики.

Художній стиль, його основна функція, специфіка мови художніх творів.

Розмовний стиль. Лексичні, морфологічні й синтаксичні особливості розмовного мовлення.

Офіційно-діловий стиль: його варіанти, характерні риси.

Основні вимоги до мовлення.


Тема 3. Лексичний аспект ділового мовлення.

Лексика української мови за її походженням і вживанням. Загальновживані слова, діалектизми, архаїзми, історизми тощо.

Поняття про лексикографію. Енциклопедичні та лінгвістичні словники. Сучасна українська медична лексикографія.

Синоніми, синонімічний ряд, елементи синонімічного ряду: евфемізми, перифрази, їх використання в діловій сфері.

Термін – основний елемент фахової мови медика. Основні етапи розвитку української медичної термінології. Джерела походження медичних термінів. Антоніми, омоніми (повні, неповні омоніми), пароніми у складі медичної термінології.

Тема 4. Терміни та термінологія. Етапи розвитку української медичної термінології.

Групи термінологічної лексики.

Основні етапи розвитку української медичної термінології.

Особливості медичної термінології.

Професійна лексика.


Тема 5. Морфологічний аспект ділового фахового мовлення.

Іменник, його значення, морфологічні ознаки. Поділ на відміни. Тверда, м’яка та мішана групи іменників. Особливості правопису відмінкових закінчень іменників (найскладніші випадки). Правопис імен і прізвищ. Кличний відмінок іменника.

Прикметник, його значення і морфологічні ознаки. Розряди за значенням. Ступені порівняння якісних прикметників. Правопис та відмінювання власних назв, прізвищ прикметникового походження.

Займенник, його значення. Розряди за значенням. Особливості вживання займенників у діловому мовленні.

Числівник, його значення і морфологічні ознаки. Особливості відмінювання числівників. Правопис числівників. Запис числової інформації в діловому мовленні.

Дієслово, його значення і морфологічні ознаки. Поділ на дієвідміни. Особливості вживання форм дієслів у діловому мовленні.

Прислівник, його значення і морфологічні ознаки. Правопис прислівників.


Тема 6. Синтаксичний аспект ділового мовлення.

Відмінність між словосполученням і реченням. Способи зв’язку слів у словосполученні і реченні.

Просте речення. Типи односкладних речень.

Складносурядні речення і сполучники сурядності.

Складнопідрядні речення (з підрядними з’ясувальними, означальними, обставинними). Сполучники та сполучні слова в складнопідрядних реченнях.

Складне безсполучникове речення. Розділові знаки в ньому. Складні синтаксичні конструкції.


Тема 7. Культура усного та писемного мовлення. Публічний виступ та його жанри.

Поняття культури мови та культури мовлення. Точність у формулюванні думки, недвозначність. Логічність. Стислість. Відповідність між змістом і мовними засобами. Різноманітність мовних засобів. Відповідність між мовними засобами та обставинами мовлення. Відповідність між мовними засобами та стилем викладу. Вживання сталих словосполучень. Нешаблонність у побудові висловлювання. Доречність. Виразність дикції. Відповідність інтонації мовленнєвій ситуації.

Типові формули вітання, побажання, прощання, запрошення тощо.

З історії ораторського мистецтва. Види красномовства. Вимоги до оратора.

Мітингова промова, ділова промова, лекція, наукова дискусія, ювілейна промова, нарада, доповідь, звітна доповідь, телефонна розмова.

Письмові записи підготовки виразного мовлення. Виголошення промови.

Самостійна робота з літературою та документами, її види. Форми записів прочитаного, їх ведення та використання.


Тема 8. Мовленнєвий етикет лікаря.

Поняття “етикет”, “службовий етикет”. Відмінність понять “мовний етикет”, “мовленнєвий етикет”, “спілкувальний етикет”.

Повага до людини, до почуття її власної гідності, ввічливість – основа етикетного спілкування.

“Комплекти” готових фраз, словесних формул для кожної із типових ситуацій, особливості їх застосування.

Універсальні величини ділового спілкування: погляд, усмішка та відстань, на якій ведеться бесіда.

Мовленнєвий етикет як феномен і виразник кожного народу.


Призначення та класифікація документів. Основні вимоги до складання й оформлення текстів документів


Конкретні цілі:

 • Засвоїти поняття “документ”, “система документації”, “документування”, “реквізит”, класифікацію документів.

 • Трактувати існуючі визначення до поняття “документ”.

 • Демонструвати засвоєння основних вимог до оформлення документів різного типу, високий рівень грамотного й оперативного складання документів; володіння культурою ділового мовлення.

 • Визначати реквізити документів, специфіку писемного та усного ділового мовлення; загальні та специфічні функції документів.

 • Продемонструвати вміння і навички складання, написання та оформлення різноманітної документації.

 • Активізувати розумову діяльність студентів, урізноманітнюючи тексти документів та форми виконання документів.Тема 9. Історія документалістики в Україні. Державний стандарт на оформлення та складання текстів документів. Призначення та класифікація документів, групи документів.

Поняття про документ, документацію, документування, діловодство. Функції документа (загальні та специфічні). Вимоги до укладання документів. Поняття про реквізит, постійні та змінні реквізити. Призначення і класифікація документів. Групи документів.

Формуляр документів. Бланк. Оформлення сторінки документа. Текст як реквізит документа. Рубрикація тексту. Оформлення титульної сторінки. Прийоми виділення окремих частин тексту. Оформлення приміток, додатків і підстав до тексту.

Покликання до тексту та правила їх оформлення. Правила оформлення бібліографії. Способи розташування бібліографічних відомостей. Правила складання бібліографічного опису.

Вимоги до мови ділових паперів.


Тема 10. Документи з кадрово-контрактових питань, особисті офіційні документи. Організаційно-розпорядчі, довідково-інформаційні документи. Специфіка їх складання та оформлення.

Організаційні документи. Положення (типові та індивідуальні). Статути (типові та індивідуальні). Правила. Інструкції (посадова, з техніки безпеки, з експлуатації різного обладнання).

Розпорядчі документи. Постанова. Ухвала (нормативна та індивідуальна). Розпорядження (загальні, часткові). Накази (із загальних питань). Вказівки.

Складання й оформлення формулярів-зразків довідково-інформаційних документів: актів, довідок, доповідних та пояснювальних записок, планів робіт, протоколів, витягів з протоколу, звітів, службових листів тощо. Типові мовні звороти, вживані у цих документах.

Документи щодо особового складу. Заява, типи заяв. Характеристика, автобіографія та їх реквізити.

Особисті офіційні документи. Доручення. Розписка.

Накази та їх основні види (про прийняття на роботу, про переведення на іншу посаду, про надання відпустки, про звільнення).

Контракт, трудова угода, договір.


Тема 11. Професійна документація медиків. Специфіка їх складання й оформлення.

Культура писемного ділового мовлення медиків.

Основна медична документація стаціонару.

Медична документація терапевтичного відділення.

Медична документація поліклініки.

Основна документація диспансеру.

.


^ Орієнтовна структура дисципліни


ТемаЛекції

Практичні заняттяСРС

Культура писемного та усного ділового фахового мовлення

1. Мова й мовлення в житті суспільства. Функції мови. Літературна мовна норма.

2

2

1

2. Стилі й жанри мовлення. Основні вимоги до мовлення. Структура та види наукового тексту.

-

2

1

3. Лексичний аспект ділового мовлення.

-

2

1

4. Терміни та термінологія. Етапи розвитку української медичної термінології

-

2

1

5. Морфологічний аспект ділового (фахового/ мовлення). Основні труднощі словозміни у діловому та фаховому мовленні.

-

2

1

6. Синтаксичний аспект ділового мовлення.

-

2

1

7. Культура усного та писемного мовлення. Публічний виступ та його жанри.

2

2

1

8. Мовленнєвий етикет лікаря.

-

2

1

Призначення та класифікація документів. Основні вимоги до складання й оформлення текстів документів

9. Історія документалістики в Україні. Документ як основний вид ділового мовлення. Призначення та класифікація документів, групи документів.

2

2

1

10. Документи з кадрово-контрактових питань, особисті офіційні документи, організаційно-розпорядчі, довідково-інформаційні документи. Специфіка їх складання й оформлення.

-

2

1

11. Професійна документація медиків. Специфіка їх складання та оформлення.

-

2

1
^

12. Залікова контрольна робота


-

2

2
^

усього годин – 45


6

24

15
1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую»
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти моз україни в грудні 2009 р
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми курсу «Культурологія» для студентів медичних училищ та коледжів (Міністерство...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Робоча навчальна програма складена на основі „Програми з фізичного виховання та здоров‘я (курс за вибором)” для студентів вищих медичних...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи