Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет „Затверджую”
Скачати 412.85 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет „Затверджую”
Сторінка4/5
Дата03.07.2012
Розмір412.85 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5Схвалено на методичній нараді кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).


Завідувач кафедри,

професор М.М.Сидоренко


^ ВИДИ ТА ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

І курсу медичного факультету №1 та стоматологічного, 2, 3

(спеціальності „Лікувальна справа”, „Педіатрія”)

з ділової української мови


з.п.

ТЕМА


К-сть годин

^ Вид контролю

1.

Мова і мовлення в житті суспільства. Функції мови. Літературна мовна норма.

1

Поточний

2.

Стилі й жанри мовлення. Основні вимоги до мовлення.

1

Поточний

3.

Лексичний аспект ділового мовлення.

1

Поточний

4.

Морфологічний аспект ділового мовлення.

1

Поточний

5.

Синтаксичний аспект ділового мовлення.

1

Поточний

6.

Культура усного та писемного мовлення.

1

Поточний

7.

Публічний виступ та його жанри.

1

Поточний

8.

Мовленнєвий етикет лікаря.

1

Поточний

9.

Державний стандарт на оформлення та складання текстів документів. Призначення та класифікація документів, групи документів.

1

Поточний

10.

Професійна документація медиків. Організаційно-розпорядчі, довідково-інформаційні документи. Специфіка їх складання та оформлення

1

Поточний

11.

Документи з кадрово-контрактових питань, особисті офіційні документи. Специфіка їх складання й оформлення

1

Поточний

12.

Написання реферату на запропоновану тему.

2

Індивідуальний

13.

Підготовка до підсумкового тестового контролю.

2

Підсумковий
РАЗОМ

15


Схвалено на методичній нараді кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).


Завідувач кафедри,

професор М.М.Сидоренко


^ Перелік індивідуальних завдань (тем рефератів)

з ділової української мови для студентів І курсу

медичного факультету №1 та стоматологічного, №2, №3

(спеціальності „Лікувальна справа”, „Педіатрія”)


  1. Мова мовлення в житті людини.

  2. Історія становлення та розвитку української мови.

  3. Роль мови в процесі відродження української державності.

  4. Мова як джерело відображення українських народних звичаїв та обрядів.

  5. Мовленнєвий етикет як феномен і виразник кожного народу.

  6. Мовленнєва діяльність та її етикетний аспект.

  7. Мовленнєвий етикет лікаря.

  8. Цілюща сила слова.

  9. Функціональні стилі сучасної української мови.

  10. Іншомовні слова в діловій українській мові.

  11. Призначення і класифікація документів.

  12. Лікарі-письменники: діяльність і творчість.

  13. Медична термінологія як складова частини української лексики.

  14. Невербальні засоби спілкування.

  15. Стандартні мовні ситуації та їхнє мовне забезпечення.

  16. Магія слова й українська народна медицина.

  17. Синтаксис писемного мовлення.

  18. Публічний виступ, його підготовка та виголошення.

  19. Ділове листування.

  20. Форми запису прочитаного.

  21. Етикетна поведінка у мовленні.^ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

для підготовки студентів медичного факультету №1 та стоматологічного, №2, №3 (спеціальності „Лікувальна справа”, „Педіатрія”)

до підсумкового тестового контролю з ділової української мови


Культура писемного та усного ділового мовлення.


 1. Мова і мовлення в житті суспільства.

 2. Українська мова – державна мова України.

 3. Функції мови.

 4. Літературна мовна норма.

 5. Стилі сучасної української мови.

 6. Науковий стиль та його підстилі.

 7. Художній стиль та загальні вимоги до нього.

 8. Публіцистичний стиль.

 9. Розмовний стиль.

 10. Лексикографія як наука. Типи словників.

 11. Стилістичне використання фразеологізмів.

 12. Активна і пасивна лексика української мови.

 13. Поняття про термін, термінологію, терміносистему, медичний термін.

 14. Характерні ознаки терміна.

 15. Джерела виникнення української медичної термінології.

 16. Основні етапи розвитку української медичної термінології.

 17. Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми в медичній термінології.

 18. Професійна та побутова лексика. Діалектизми, архаїзми, неологізми, жаргонізми.

 19. Іменник, його значення, морфологічні ознаки.

 20. Вживання форм чоловічого та жіночого роду в діловому мовленні.

 21. Прикметники: якісні, відносні, присвійні.

 22. Ступені порівняння прикметників.

 23. Форми числівників у діловому мовленні та особливості їх відмінювання.

 24. Дієслово. Поділ на дієвідміни.

 25. Особливості вживання форм дієслів у діловому мовленні.

 26. Займенник. Вживання займенників у діловому мовленні.

 27. Непохідні та похідні прийменники як засоби стандартизації ділової мови.

 28. Правопис прислівників.

 29. Просте речення. Типи односкладних речень.

 30. Типові форми вираження присудків у текстах офіційно-ділового стилю.

 31. Особливості вживання речень з однорідними членами речення в текстах ділових документів.

 32. Другорядні члени речення.

 33. Складносурядні речення.

 34. Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними, означальними.

 35. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними.

 36. Складні безсполучникові речення. Розділові знаки в них.

 37. Засоби милозвучності української мови.

 38. Чергування приголосних звуків.

 39. Спрощення в групах приголосних.

 40. Правила вживання м'якого знака.

 41. Правила вживання апострофа.

 42. Правопис слів іншомовного походження.

 43. Складні випадки правопису та відмінювання іменників.

 44. Телефонна розмова.

 45. Бібліографічна довідка.

 46. Жанри публічних виступів.

 47. Мітингова промова.

 48. Лекція. Наукова доповідь.

 49. Звітна доповідь.

 50. Урочиста промова.

 51. Мовленнєвий етикет як феномен і виразник кожного народу.

 52. Поняття “етикет”, “службовий етикет”. Відмінність понять: “мовний етикет”, “мовленнєвий етикет”, “спілкувальний етикет”.

 53. Ввічливість – основа етикетного спілкування. “Комплекти” готових фраз, словесних формул для кожної із типових ситуацій, особливості їх застосування.

 54. Універсальні величини етикетного спілкування: погляд, усмішка та відстань, на якій ведеться бесіда.

 55. Невербальні засоби спілкування.


Призначення та класифікація документів. Основні вимоги до складання й оформлення текстів документів


 1. Характеристика офіційно-ділового стилю, його різновиди.

 2. Поняття про документ, документацію, документування.

 3. Функції документа (специфічні та загальні).

 4. Система класифікації документів.

 5. Основні вимоги до укладання документів.

 6. Вимоги до оформлення тексту документа. Рубрикація тексту.

 7. Реквізит як складовий елемент документа. Постійні і змінні реквізити.

 8. Правила оформлення та розміщення реквізитів.

 9. Штамп. Кутове і поздовжнє розміщення штампа.

 10. Бланк. Оформлення сторінки документа.

 11. Формуляр документа.

 12. Юридична рівноцінність/нерівноцінність оригіналу й копії документів.

 13. Організаційні документи: положення, статути, правила.

 14. Інструкція, її реквізити, зміст, час дії. Посадова інструкція.

 15. Розпорядчі документи: постанова, ухвала, розпорядження, наказ, вказівки.

 16. Довідково-інформаційні документи.

 17. Акт, довідка, плани робіт.

 18. Доповідні та пояснювальні записки, спільне і відмінне між ними.

 19. Протокол, його композиція і оформлення. Витяг з протоколу.

 20. Звіт. Композиційна чіткість і послідовність у складанні звітів.

 21. Оголошення, повідомлення про захід.

 22. Анотація.

 23. Відгук.

 24. Рецензія.

 25. Службовий лист.

 26. Професійна документація медиків.

 27. Вимоги до укладання медичної документації.

 28. Заява про прийняття на роботу.

 29. Автобіографія.

 30. Характеристика.

 31. Спільне й відмінне між договором, трудовою угодою і контрактом.

 32. Особовий листок з обліку кадрів.

 33. Накази щодо особового складу.

 34. Особисті офіційні документи: доручення, розписка, заповіт.

 35. Посвідкові (засвідчувальні) документи.Схвалено на методичній нараді кафедри суспільних наук та українознавства 5 червня 2007 року (протокол №18).


Завідувач кафедри,

професор М.М.Сидоренко


1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую»
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти моз україни в грудні 2009 р
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми курсу «Культурологія» для студентів медичних училищ та коледжів (Міністерство...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Робоча навчальна програма складена на основі „Програми з фізичного виховання та здоров‘я (курс за вибором)” для студентів вищих медичних...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи