Житомирський державний технологічний університет icon

Житомирський державний технологічний університет
Скачати 45.83 Kb.
НазваЖитомирський державний технологічний університет
Дата03.07.2012
Розмір45.83 Kb.
ТипДокументи

Форма 7

Шифр А

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТДОВІДКА

про присвоєння _______________________(ПІП)

вченого звання доцента

по кафедрі ____________

Реєстр № ______________

I. ПОДАННЯ


Призначена на посаду доцента кафедри ______________ Житомирського державного технологічного університету з 01 вересня 2008 р. (Наказ 152-П від 08.09.2008 р., Наказ 176-П від 07.09.2009 р.).

При розгляді подання ___ ______________ 20__ р. вчена рада Житомирського державного технологічного університету у складі __ осіб з __ членів ради голосувала за присвоєння вченого звання: “за” – __, “проти” – __, “недійсних бюлетенів” – __. Протокол засідання № __ від __ ___________ 20__ р.
^

ІІ. ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ЗДОБУВАЧА


1. ________________________________(ПІП), ________ року народження.

2. У _____ році закінчила ______________________ за спеціальністю “________________” та здобула кваліфікацію _________________.

3. Кандидат ______________ наук з _____ року.

Дисертацію захистила __ _____________ _______ року у спеціалізованій вченій раді ________________________ по спеціальності _________ – _______________________. Тема дисертації: “__________________________”. Диплом кандидата наук ______________.

4. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-IV рівня акредитації ______________, всі у Житомирському державному технологічному університеті.

5. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-IV рівня акредитації:

01.09.2004 р. – 30.06.2008 р.

асистент кафедри _______________ Житомирського державного технологічного університету (ЖДТУ)

01.09.2008 р. – до тепер. часу

доцент кафедри _____________ ЖДТУ

6. Читає лекції для студентів денної та заочної форм навчання з курсів: “_________________________” (__ годин лекцій), “____________________” (__ годин лекцій). Проводить практичні та лабораторні заняття з названих курсів.

Підготувала у співавторстві видання підручника з грифом МОН України “____________________________” (______ р.).

Здійснює керівництво бакалаврськими, дипломними та магістерськими роботами.

7. Бере (не бере) участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.

8. Бере (не бере) участь у роботі науково-методичних та технічних рад.
^

ІII. ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ


Має __ публікацій, з них __ наукових та __ навчально-методичного характеру, у т.ч. __ публікацій у фахових виданнях, співавтор __ підручника з грифом МОНУ з основного курсу “________________________”.

Після захисту дисертації опубліковано __ праць, з них __ наукових, у т.ч. __ у фахових виданнях, та __ навчально-методичного характеру, з них __ підручник з грифом МОНУ, які використовуються у педагогічній практиці.

Основні праці: (далі – зразок оформлення)

1. Єльнікова Т.О. Методика розрахунку точності вимірювань геометричних параметрів фітопланктону за його відеозображеннями / Т.О. Єльнікова // Вісник ЖДТУ / Серія: Екологічна безпека. – 2008. – №4 (47). – С. 247-251 (0,58 друк. арк.). Фахове видання

2. Єльнікова Т.О. Автоматизована система для вимірювання геометричних параметрів фітопланктону/ Т.О. Єльнікова // Вісник ЖДТУ / Серія: Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація. – 2009. – №1 (48). – С. 160-163 (0,47 друк. арк.). Фахове видання

3. Єльнікова Т.О. Дослідження похибок вимірювань геометричних параметрів фітопланктону / О.М. Безвесільна, В.П. Войцицький, Т.О. Єльнікова // Восточно-европейский журнал передовых технологий / Серія: Математика і кібернетика – фундаментальні і прикладні аспекти. – № 2/6 (38). – Харьков, 2009. – 55 с. – С. 45-48 (загальний обсяг 0,47 друк. арк., особисто автору належить 0,2 друк. арк.). Фахове видання

4. Єльнікова Т.О. Ідентифікація та визначення геометричних параметрів і біомаси фітопланктону на основі штучних нейронних мереж / О.М. Безвесільна, Т.О. Єльнікова, Ю.О. Подчашинський // Вісник ЖДТУ / Серія: Моделювання і автоматизоване проектування радіоелектронних приладів і систем. – 2009. – № 3 (50). – С. 77-84 (загальний обсяг 0,93 друк. арк., особисто автору належить 0,53 друк. арк.). Фахове видання

5. Єльнікова Т.О. Автоматизована система для визначення об’єму та маси фітопланктону у пробах води з водойм на основі двовимірних відео зображень / Т.О. Єльнікова // Вісник ЖДТУ / Серія: Моделювання і автоматизоване проектування радіоелектронних приладів і систем. – 2009. – № 4 (51). – С. 142-147 (0,7 друк. арк.). Фахове видання

6. Єльнікова Т.О. Засоби вимірювання екологічних параметрів: Підручник з грифом МОН України для студентів приладобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів / О.М. Безвесільна, А.П. Войцицький, Т.О. Єльнікова, Ю.В. Киричук. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 508 с. – С. 110-175, 230-313 (9,25 друк. арк.).

Під час роботи на посаді доцента видано __ друкованих праць.
^

IV. ДАНІ АПРОБАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


За час перебування на посаді доцента виявила себе як кваліфікований викладач, який у своїх лекціях розглядає актуальні проблеми _________.

Провела відкриту лекцію для студентів ___ курсу спеціальності “________________” _____________ факультету з курсу “___________________” на тему: “_________________” __.__._________ р. Вiдкрита лекцiя обговорена та схвалена на засiданнi кафедри _____________ (протокол № __ від __.__.________ р.). Кафедрою відзначено професійну майстерність при читанні лекції, якість та логіку викладення матеріалу, вільне володiння ним, взаємозв’язок з аудиторією.

Брала участь у __ міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, у тому числі (далі – зразок оформлення): VI-ій Міжнародній науково-практичній конференції “Динаміка наукових досліджень ‘2005” (м. Дніпропетровськ, 2005 р.); ХХХ-ій Науковій конференції, присвяченій 45-ій річниці Житомирського Державного технологічного університету (м. Житомир, 2005 р.); VIII Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство” (м. Київ, 2005 р.); ІІ-ій, ІІІ-ій, IV-ій таVII-ій Міжвузівських конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених “Сучасні проблеми екології” (м. Житомир, 2004 р., 2005 р., 2006 р.); ХХХІ-ій та ХХХІІІ-ій Науково-практичних міжвузівських конференціях, присвячених Дню Житомирського Державного технологічного університету (м. Житомир, 2006 р., 2008 р.); VII Міжнародній науково-технічній конференції “Приладобудування-2008: Стан і перспективи” (м. Київ, 2008 р.); Міжвідомчій науково-практичній конференції “Сучасні проблеми захисту інформації з обмеженим доступом” (м. Київ, 2008 р.).

Звітувала на засіданні кафедри __________ __ ___________ _________ р., протокол № __. Кафедра позитивно оцінила роботу здобувача, рекомендувала вченій раді присвоїти вчене звання доцента.


Голова вченої ради

доктор технічних наук,

професор П.П. Мельничук


Секретар вченої ради

кандидат економічних наук К.П. Боримська


Начальник відділу кадрів Ю.А. Чеховська

Схожі:

Житомирський державний технологічний університет iconМіністерство освіти І науки україни житомирський державний технологічний університет інформаційний лист-запрошення про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентську олімпіаду з навчальної дисципліни «страхова справа» 10-12 квітня 2014 року
Хівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання Житомирський державний технологічний університет...
Житомирський державний технологічний університет iconЖитомирський державний технологічний університет
Отримайте фундаментальні знання на сучасному рівні та престижну професію за напрямом
Житомирський державний технологічний університет iconЖитомирський державний технологічний університет Орлова Катерина Євгеніївна, аспірант кафедри економіки
Визначення ключових проблем розвитку підприємств добувної промисловості житомирської області
Житомирський державний технологічний університет iconПолчанов А. Ю., к е. н., старший викладач Житомирський державний технологічний університет антикризовий контролінг в системі страхового менеджменту
Специфіка страхової діяльності зумовлює важливість впровадження контролінгу як передумови досягнення цілей страховика в довгостроковій...
Житомирський державний технологічний університет iconГригорук І. О., здобувач Житомирський державний технологічний університет порівняльні аспекти розвитку іпотечного кредитування підприємств апк в україні та закордоном
Надання кредитів під заставу земель сільськогосподарського призначення розглядається як один із самих надійних та безпечних шляхів...
Житомирський державний технологічний університет iconЛелюхіна А. С., магістр Житомирський державний технологічний університет страхові послуги в туристичній галузі в україні
Страхування невідкладної допомоги (assіstance insurance) – специфічний вид страхування, об’єктом якого є негайне надання допомоги...
Житомирський державний технологічний університет iconСмаг ло О. В., аспірант Житомирський державний технологічний університет особливості фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності
Для України, в якій, за різними оцінками, масштаби тіньової економіки сягають від 30 до 70% ввп, налагодження ефективної системи...
Житомирський державний технологічний університет iconКушнір А. В., магістр Житомирський державний технологічний університет фінансова безпека банківських установ
Відсутні і чітко визначені національні економічні інтереси, не сформовано їх цілісну систему, що дозволяє урядовцям виправдовувати...
Житомирський державний технологічний університет iconЖитомирський державний технологічний університет
У багатьох країнах світу, навіть з демократичною формою політичного режиму, нерідко постає питання про політичну незалежність центрального...
Житомирський державний технологічний університет iconАдреса організаційного комітету науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці”
Житомирський державний технологічний університет, кафедра управління персоналом та економіки праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи