Міністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності „Затверджую” icon

Міністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності „Затверджую”
Скачати 160.94 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності „Затверджую”
Дата10.07.2012
Розмір160.94 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України Національний університет „Острозька академія”

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

„Затверджую”

Проректор з навчально-виховної роботи

______________проф. Жуковський В.М.

„__” _____________ 2006 р.

Програма навчальної дисципліни

Менеджмент у сфері зв'язків з громадськістю


Острог, 2006

УДК 316.77 ББК 60.56

Менеджмент у сфері зв’язків з громадськістю: Програма навчальної дисципліни. – Острог: Острозька Академія, 2006. – 12с.


Розробник:

Л.В. Квасюк - кандидат філософських наук, доцент


Рецензенти:

кафедра міжнародної інформації Рівненського інституту слов'янознавства

Київського славістичного університету;

В.В. Вербець – доктор педагогічних наук, професор кафедри психолого-

педагогічних дисциплін Національного університету „Острозька академія”;

Б.М. Юськів – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної інформації

Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету.


Затверджено вченою радою

Національного університету

"Острозька академія"

Протокол № __ від „__” ___________ 2006 p.

^ Структура програми навчальної дисципліни "Менеджмент у сфері зв'язків з громадськістю"

Опис предмета навчальної дисципліни

Предмет; менеджмент у сфері зв'язків з громадськістю

Курс: магістеріум документознавства та інформаційної діяльності

Загальна кількість годин; 162 години.

Напрям: 0201 „Культура”

Спеціальність: 8.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Характеристика навчальної дисципліни: обов’язкова.

Рік підготовки: V.

Семестр: І.

Лекції (теоретична підготовка): 6 годин. Семінари: 6год. Самостійна робота:

 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • підготовка до семінарів;

 • підготовка до іспиту;

 • виконання індивідуальних завдань - 12*4=48 годин. Вид контролю: іспит.

Менеджмент у сфері зв’язків з громадськістю сьогодні – це науково-управлінський аспект процесів вирішення проблем і змін, що відбуваються у будь-якій організації, що базується на раціоналізмі та попередньому та стратегічному плануванні.

^ Мета курсу „Менеджмент у сфері зв’язків з громадськістю” є вивчення чотирьох етапів процесу вирішення проблем стосовно зв'язків з громадськістю, конкретизувати які можна через такі завдання навчальної дисципліни:

 • навчитися визначати проблеми PR;

 • ознайомитися з процесом планування та програмування;

 • показати як здійснюються заходи та комунікація;

 • продемонструвати критерії, що використовуються для оцінки програми.

Міждисциплінарні зв’язки: з курсами "Зв’язки з громадськістю", "Менеджмент", "Соціологія", "Соціально-текстологічний аналіз", "Системологія", "Інформаційно-аналітична робота".

Після вивчення курсу студенти повинні знати та вміти:

 • описувати 4-етапний процес вирішення проблем стосовно до паблік рилейшнз;

 • застосувати дослідження в процесі прийняття рішень в управлінні PR-програмами;

 • описувати основні ознаки ефективного формування проблем;

 • застосовувати неформальні та формальні методи дослідження;

 • визначати поняття "стратегічне мислення", "стратегія" та пояснювати їх застосування до управління і планування паблік рилейшнз;

 • виділяти головні стадії процесу планування і складання програм;

 • характеризувати основні підходи до ідентифікації громадськості;

 • давати характеристики програмних задач;

 • описувати категорії криз, їх передбачення та планування;

 • розрізняти компоненти PR-акції і компоненти комунікації в стратегії PR-програм;

 • розробити стратегію PR-акції;

 • розуміти основні труднощі, що пов'язані з подачею інформації, символами та бар'єрами на шляху інформування;

 • характеризувати критерії, які традиційно застосовуються редакторами новин для визначення інформаційної цінності повідомлень;

 • знати причини краху інформаційних кампаній;

 • характеризувати стадії прийняття громадськістю нових ідей;

 • давати визначення оціночного дослідження;

 • вміти проводити оціночне дослідження;

 • знати критерії оцінки PR-програм;

 • вміти використовувати модель "модель контрольних оцінок" PR-програм.

^ МОДУЛЬ I. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЯК ПЕРШИЙ ЕТАП ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Тема 1. Вступ. Теорія управління зв'язками з громадськістю

 1. Теорія управління паблік рілейшнз.

 2. Складові процесу управління:

а) визначення проблеми;

б) планування і програмування;

в) реалізація програми дій;

г) оцінка програми.

Тема 2. Організаційна структура служби зв'язків з громадськістю

 1. Статус зв'язків з громадськістю. Організаційна структура і обов'язки підрозділів паблік рілейшнз.

 2. PR-відділ організації: переваги та недоліки.

 3. Субординація та організаційні схеми PR-підрозділів

 4. Консультативна PR-фірма

 5. Інтеграція функцій PR-підрозділів і консультативних PR-фірм.

 6. Теорія управління паблік рілейшнз.

 7. Складові процесу управління.

Тема 3. Визначення проблеми як перший етап процесу управління у сфері зв'язків з громадськістю

 1. Роль досліджень в плануванні стратегії.

 2. Проблеми у сфері зв'язків з громадськістю і шляхи їх визначення:

а) формулювання проблеми;

б) аналіз ситуації.

3. Дослідницька робота та її методи.

^ МОДУЛЬ II. ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ЯК ЗАВДАННЯ

ПРОГРАМИ ДІЙ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ. ДІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ ЯК

СКЛАДОВІ ПРОГРАМИ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Тема 4. Планування та програмування як завдання програми дій зв'язків з громадськістю

 1. Зв'язки з громадськістю і стратегічність мислення.

 2. Основні етапи процесу стратегічного планування.

 3. Заявка про місію організації.

 4. Цільове планування:

а) цілі виходу;

б) цілі пливу.

5. Програмування.

Тема 5. Дії та комунікації як складові програми зв'язків з громадськістю

 1. Діяльнісна складова реалізації програми зв'язків з громадськістю: акції і спеціальні події.

 2. Комунікативна складова реалізації програми:

а) складання повідомлення;

б) надійність джерела повідомлення;

в) використання неконтрольованих і контрольованих засобів комунікації;

г) принципи ефективної комунікації.

^ МОДУЛЬ III. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ PR-ПРОГРАМИ

Тема 6. Оцінка ефективності PR-програми

1. Складові процесу оціночного дослідження

а) підготовка критеріїв оцінки PR-програми;

б) оцінка ходу реалізації PR-програми;

в) оцінка результатів виконання PR-програми;

г) інтерпретація результатів оцінки PR-програми.

Структура залікового кредиту

Тема заняття

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Семінарські заняття

Самостійну роботу

Індивідуальну роботу

^ Модуль І. Визначення проблеми як перший етап процесу управління у сфері зв'язків з громадськістю

1

Вступ. Теорія управління зв'язками з громадськістю

2
25

27

2

Організаційна структура служби зв'язків з громадськістю

2
25

27

3

Визначення проблеми як перший етап процесу управління у сфері зв'язків з громадськістю

2
25

27

^ Модуль II. Планування та програмування як завдання програми дій зв'язків з громадськістю. Дії та комунікації як складові програми зв'язків з громадськістю

4

Планування та програмування як завдання програми дій зв'язків з громадськістю
2

25

27

5

Дії та комунікації як складові програми зв'язків з громадськістю
2

25

27

^ Модуль III.

Оцінка ефективності PR-програми

6

Оцінка ефективності PR-програми
2

25

27
Всього

6

6

150

162


Тематика лекційних занять

МОДУЛЬ №1 Визначення проблеми як перший етап процесу управління у сфері зв'язків з громадськістю

Тема 1.

Лекція 1. Вступ. Теорія управління зв'язками з громадськістю

 1. Теорія управління паблік рілейшнз.

 2. Складові процесу управління:

а) визначення проблеми;

б) планування і програмування;

в) реалізація програми дій;

г) оцінка програми.

Література: 1-2, 4,14,17, 21-24, 35-36, 40-42, 44-45, 54

Лекція 2. Організаційна структура служби зв'язків з громадськістю

 1. Статус зв'язків з громадськістю. Організаційна структура і обов'язки підрозділів паблік рілейшнз.

 1. PR-відділ організації: переваги та недоліки.

 2. Субординація та організаційні схеми PR-підрозділів

 3. Консультативна PR-фірма

 4. Інтеграція функцій PR-підрозділів і консультативних PR-фірм.

 5. Теорія управління паблік рілейшнз.

7. Складові процесу управління.
Література: 1-2, 4,14,17, 21-24, 35-36, 40-42, 44-45, 54

Тема 2.

Лекція 3. Визначення проблеми як перший етап процесу управління у сфері зв'язків з громадськістю

 1. Роль досліджень в плануванні стратегії.

 2. Проблеми у сфері зв'язків з громадськістю і шляхи їх визначення:

а) формулювання проблеми;

б) аналіз ситуації.

3. Дослідницька робота та її методи.
Література: 1-2, 4,14, 17, 21-24, 35-36, 40-42, 44-45, 54


Тематика семінарських занять

МОДУЛЬ №1 Визначення проблеми як перший етап процесу управління у

сфері зв'язків з громадськістю

^ МОДУЛЬ №2. Планування та програмування як завдання програми дій зв'язків з громадськістю. Дії та комунікації як складові програми зв'язків з

громадськістю

Семінар 1. Планування та програмування як завдання програми дії паблік рілейшнз

 1. Зв'язки із громадськістю і стратегічність мислення

 2. Основні етапи процесу стратегічного планування

 1. Заявка про місію організації

 2. Цільове планування:

а) цілі виходу;

б) цілі впливу.

5. Програмування.

Література: 1-2, 4,14,17, 21-24, 35-36, 40-42, 44-45, 54

Семінар 2. Дія та комунікація як складові реалізації програмування зв'язків із громадськістю

 1. Діяльнісна складова реалізації програми зв'язків із громадськістю: акції і спеціальні події.

 1. Комунікативна складова реалізації програми:

а) складання повідомлення;

б) надійність джерела повідомлення;

в) використання неконтрольованих і контрольованих засобів комунікації;

г) принципи ефективної комунікації.
Література: 1-2, 4,14,17, 21-24, 35-36, 40-42, 44-45, 54

МОДУЛЬ №3. Оцінка ефективності PR-програми

Семінар 3. Оцінка ефективності PR-програми

1. Складові процесу оціночного дослідження:

а) підготовка критеріїв оцінки PR-програми;

б) оцінка ходу реалізації PR-програми;

в) оцінка результатів виконання PR-програми;

г) інтерпретація результатів оцінки PR-програми.
Література: 1-2, 4,14,17, 21-24, 35-36, 40-42, 44-45, 54


Завдання для самостійної роботи:

 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • підготовка до семінарів;

 • підготовка до іспиту;

 • виконання індивідуальних завдань.

Навчальні проекти (індивідуальні навчально-дослідні завдання):

 1. Розробіть структуру відділу зв'язків з громадськістю в Національному університеті „Острозька академія". Обґрунтуйте її.

 2. Розробіть програму діяльності відділу зв'язків з громадськістю в Національному університеті „Острозька академія".

 3. Запропонуйте заходи, які б міг організувати відділ зв'язків з громадськістю Національного університету „Острозька академія" з метою створення свого позитивного іміджу в громадськості.

Критерії оцінювання:

 • вміння чітко і творчо викласти матеріал;

 • оригінальність розв'язання;

 • вміння технічно представити матеріал.

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні навчально-дослідні завдання, іспит.


Питання для підготовки до іспиту


Питання на іспит


 1. Організаційна структура служби зв’язків з громадськістю.

 2. Статус зв’язків з громадськістю. Організаційна структура і обов’язки підрозділів паблік рілейшнз.

 3. PR – відділ організації: переваги і недоліки.

 4. Субординація і організаційні схими PR – підрозділів.

 5. Консультативна PR – фірма.

 6. Інтеграція функцій PR – підрозділів і консультативних PR – фірм.

 7. Визначення проблеми зв’язків з громадськістю.

 8. Роль досліджень в стратегічному плануванні.

 9. Визначення проблеми зв’язків з громадськістю.

 10. Постановка проблеми.

 11. Ситуативний аналіз.

 12. Процес дослідження.

 13. Неформальні методи (особисті контакти, важливі джерела інформації, фокус – групи, збори громадськості, консультативні комітети і ради, “гарячі” телефонні лінії, аналіз пошти, сітьові джерела, звіт з місць).

 14. Формальні методи (вторинний аналіз і комп’ютерні бази даних, аналіз змісту, опитування).

 15. Планування і складання програми дій.

 16. Стратегічне мислення.

 17. Зв’язки з громадськістю як частина стратегічного мислення.

 18. Стратегічний менеджмент.

 19. Формулювання задач.

 20. Стратегія і тактика.

 21. Основи для планування.

 22. Написання програми.

 23. План програм.

 24. Роль робочої теорії.

 25. Визначення цілей суспільних груп.

 26. Написання програмних задач.

 27. Планування для здійснення програми.

 28. Сценарій планування.

 29. Передбачення катастроф і криз.

 30. Створення інформаційного центру.

 31. Складання бюджету.

 32. Попереднє тестування складових частин програми.

 33. Просування плану.

 34. PR – акція і комунікація.

 35. PR – акція і здійснення комунікації.

 36. Компонент PR – акції в стратегії.

 37. Адекватні та відповідальні дії.

 38. Координація PR – акції і комунікації.

 39. PR – акція дія – відповідь на процеси у відкритих системах.

 40. Комунікативний компонент стратегії.

 41. Формування повідомлення.

 42. Семантика.

 43. Символи.

 44. Бар’єри і стереотипи.

 45. Розповсюдження повідомлень.

 46. Аналіз PR – процесу.

 47. Реалізація обраної PR – стратегії.

 48. Оцінка ефективності PR – програми.

 49. Процес оціночного дослідження.

 50. Рівні оцінки програми.

 51. Критерії і методи підготовки.

 52. Критерії і методи оцінки реалізації програми.

 53. Критерії і методи оцінки впливу.

 54. Інтерпретація і використання результатів оцінки.Література

Основна

 1. Алешина Ч.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров. - М., 1997.

 2. Алешина Ч.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. - М., 2002.

 3. Горкина М., Мамонтов А., Манн М. PR на 100%. Как стать хорошим менеджером по PR. - М., 2004.

 4. Джефкинс Брэнк, Дэниэл Ядин. Паблик рилейшнз. - М., 2003.

 5. Игнатьев Д., Бекетов А., Сарокваша Ф. Настольная энциклопедия Public Relations. -M., 2002.

 6. Катлип СМ., Сентер А.Х., Брут Г.М. Паблик рилейшнз: теория и практика. - М.-Спб.-К., 2001.

 7. Китчен Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика. - М., 2004.

 8. Кондратьев Э.В., Абрамов Р.Н. Связи с общественностью. - М., 2004.

 9. Королько В.П. Основы паблик рилейшнз. - М., 2001.

 10. Моисеев В.A. PR: теория и практика. - М.,2001.

 11. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз. - К., 2000.

 12. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз: Теория и практика. - М., 2001.

 13. PR сегодня: новые подходы, исследования и международная практика. - М., 2002.

 14. Скотт Н. Катлин, Аллен X. Сентер, Глен Н. Брут. Паблик рилейшнз: теория ипрактика. - К., 2001. 15.Слісаренко І.Ю. Паблік рілейшнз у системі комунікації та управління. - К., 2001. Іб.Чумиков А.Н. Связи с общественностью. - М., 2001.

Додаткова

 1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. - Львів, 1995.

 2. Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. — К., 2003.

 3. Вестин В.Р. Основы менеджмента. - М., 1997.

 4. Вестин В.Р. Практический менеджмент персонала. - М., 2003.

 5. Виноградський М.Д., Виноградська A.M., Шкапова О.М. Менеджмент в організації. - К., 2004.

 6. Власова A.M., Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент. - К., 1997.

 7. Володькина М.В. Стратегический менеджмент. - К., 2002.

 8. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М., 1995.

 9. Гірник О.М., Лазановський П.П. Менеджмент. - К., 2004.

 10. Годин В.В., Корнеев И.К. Информационное обеспечение управленческой деятельности. - М., 2001.

 11. Грабауров В.А. Информационные технологии для менеджеров. - М., 2001.

 12. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент. - К., 2000.

 13. Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент. - К., 2002.

 14. Инновационный менеджмент / Под ред. С.Д. Ильенковой. - М., 1997.

 15. Крамаренко В.І. Менеджмент. - К., 2003.

 16. Кредісов А.І., Панченко С.П., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. - К., 1999.

 17. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. - К., 2003.

 18. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні і практичні засади менеджменту. - Львів, 2002.

 19. Курочкин А.С. Операционный менеджмент. -К., 2000.

 20. Лозниця B.C. Психологія менеджменту. - К., 1997.

 21. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства. - К., 2002.

 22. Менеджмент організацій / За ред. Л.І. Федулової. - К., 2004.

 23. Менеджмент: теоретичні основи: Практикум. - К., 2003.

 24. Мескон М., Альберт М., Хедоури. Основы менеджмента. - М., 2000..

 25. Ольшанский Д.В. Политический PR. - М., 2003.

 26. Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті. - К., 2003.

 27. 0совська Г.В. Основи менеджменту. - К., 2003.

 28. Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія і практика. - К., 2003.

 29. Рудінська О.В., Яроміч С.А., Молоткова І.О. Менеджмент. - К., 2002.

 30. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія і практика. - К., 2004.

 31. Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту. - К., 2000.

 32. Тимошенко И.И., Соснин А.С. Менеджер организации. - К., 2002.

 33. Тренев Н.Н. Стратегическое управление. - М., 2002.

 34. Удальцова М.В., Аверенко Л.К. Социология и психология управления. - М., 1999.

 35. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. - М., 1997.

 36. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. - М., 1997.

 37. Хіт Роберт. Кризовий менеджмент для керівників. - К., 2002.

Нормативна база

Internet

Адреси бібліотек


Л.В. Квасюк ____________

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності „Затверджую”
Міністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія”
Міністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності „Затверджую” iconІнформаційний лист
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія» планує у
Міністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Фінансовий менеджмент”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р с
Міністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Місцеві фінанси”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р с
Міністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності „Затверджую” iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет "Острозька академія"
Національний університет “Острозька академія” запрошує Вас до публікацій у Наукових записках Національного університету «Острозька...
Міністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності „Затверджую” iconІністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька...
Міністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності „Затверджую” iconНМетау гуманітарний факультет Кафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до іспиту з документознавства І частина
move to 0-3909477
Міністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності „Затверджую” iconКафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до іспиту з документознавства
Визначення документа у стандартах І словниках з діловодства та архівної справи, інформатиці, бібліотекознавстві
Міністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності „Затверджую” icon1. Загальні положення 29-30 березня 2012 року Національний університет «Острозька академія»
Національний університет «Острозька академія» за підтримки Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України (Лист від 12. 2011...
Міністерство освіти І науки України Національний університет „Острозька академія” Кафедра документознавства та інформаційної діяльності „Затверджую” iconНМетау гуманітарний факультет Кафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до іспиту з документознавства І частина
Поняття “інформація“ з погляду теорії інформаційної комунікації. Структура процесу соціальної комунікації. Поняття “соціальна інформація“....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи