І. М. Золотарьова, Т. В. Блажко, О. В. Хом’якова методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисциплін icon

І. М. Золотарьова, Т. В. Блажко, О. В. Хом’якова методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисциплін
Скачати 489.38 Kb.
НазваІ. М. Золотарьова, Т. В. Блажко, О. В. Хом’якова методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисциплін
Дата03.07.2012
Розмір489.38 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

І.М.Золотарьова,

Т.В.Блажко,

О.В.Хом’якова

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до самостійної роботи та практичних занять

з дисциплін


«ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ»,

«ПСИХОЛОГІЯ», «ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА»


(для студентів 1-5 курсів денної

форми навчання напрямів підготовки:


6.020107 – «Туризм»;

6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»;

6.030509 – «Облік і аудит»;

^ 6.030504– «Економіка підприємства»;

6.060101 – «Будівництво»;

6.060102 – «Архітектура»;

6.030601 – «Менеджмент»;

6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»;

6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»;

6.050702 – «Електромеханіка»;

6.070101 – «Транспортні технології»)


^ ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисциплін «Основи психології та педагогіки», «Психологія», «Психологія і педагогіка» (для студентів 1-5 курсів денної форми навчання напрямів підготовки: 6.020107 – «Туризм»; 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»; 6.030509 – «Облік і аудит»; 6.030504– «Економіка підприємства»; 6.060101 – «Будівництво»; 6.060102 – «Архітектура»; 6.030601 – «Менеджмент»; 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»; 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»; 6.050702 – «Електромеханіка»; 6.070101 – «Транспортні технології») / Укл.: Золотарьова І.М., Блажко Т.В., Хом’якова О.В. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 54с.


Укладачі: І.М.Золотарьова,

Т.В.Блажко,

О.В.Хом’якова


Рецензент: ст. викл. О.С.Пономарьов


Рекомендовано кафедрою мовної підготовки, психології та педагогіки, протокол №8 від 08.04.2008 р.
ПЕРЕДМОВА


Дані методичні вказівки укладено для роботи студентів 1-5 курсів (за всіма напрямами підготовки), що вивчають дисципліни психолого-педагогічного циклу: «Основи психології та педагогіки», «Психологія», «Психологія і педагогіка».

Мета методичних вказівок носить комплексний характер та передбачає:

а) надати студентам практичної допомоги в теоретичному опануванні дисциплін психолого-педагогічного циклу;

б) сформувати навички використання отриманих знань у професійній діяльності та повсякденному житті;

в) активізувати роботу на практичних заняттях шляхом створення мотивації щодо вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу.

Методичні вказівки укладено в тестовій формі контролю. Матеріал, який підлягає тестуванню, є не лише програмним, а також містить інформацію із додаткової літератури, що надає можливості використовувати дані методичні вказівки на практичних заняттях і під час самостійної роботи студентів.

Тематика практичних занять, навчальний матеріал яких підлягає тестуванню:

1. Поняття психології. Мозок та психіка.

2. Категорія діяльності. Структура діяльності.

3. Особистість.

4. Основи диференціальної психології.

5. Спілкування. Три боки процесу спілкування.

6. Основи соціальної психології.

7. Пізнавально-емоційна сфера особистості.

8. Найважливіші категорії педагогіки.

9. Навчання, виховання та освіта у житті людини.


Запропоновані нижче тести є комплексними, про що свідчить типологія завдань:

 1. Тести закритої форми

  • репродуктивний рівень пізнання

Відповідає на питання:

Коли? Хто? Що?

Студент має право вибрати одне з правильних тверджень (чи відповідей) з чотирьох наведених.

1 – пошуковий рівень – перевірка знань.

Правильних відповідей може бути кілька.

1,5-2 – з чотирьох тверджень, що знаходяться в завданні, є правильні і неправильні. Студент повинен обвести правильні відповіді, а неправильні закреслити.

1-3 – привести у відповідність твердження, відзначити хронологічну послідовність.

2. Відкрита форма тестів:

1-3 – доповнити твердження,

1-5 – обгрунтувати відповіді,

1-8 – заповнити таблицю.

Таким чином, використано шість типів закритих і три типи відкритих форм тестів. Така структура тестів збільшує кількість охопленого матеріалу і зменшує можливість угадування. Мета такого тесту – перевіряти – дізнаватися, аналізувати – порівнювати, узагальнювати психологічні факти і робити відповідні висновки. Підсумкову оцінку з дисципліни активно формує робота над рефератом:

з/п

Вид робіт

%

Кількість

балів

1.

2.


3.

4.

Своєчасна подача реферату до захисту.

Якість оформлення:

 • присутність усіх пунктів плану (вступ, логічно зв’язані розділи, висновок, список використаної літератури);

 • матеріал викладається в хронологічній послідовності;

 • аргументованість висновків;

 • обсяг джерелознавчої бази;

 • правильне використання науково-дослідницького апарату;


Самостійність виконання.

Публічний захист:

 • чітка логічна відповідь (7 – 15 хв.);

 • чіткі відповіді на запитання.5

35


25

35


1-5

5-30


5

10

10


5


5-25

10-40

20

20

Разом:
100


21-100
Система стимулювання студентів, які вивчають цю дисципліну, включає заохочення (до 20% рейтингу) і штрафування (до 20% рейтингу).


Показники заохочувальних балів:
з/п


Види діяльності


Кількість

балів


1.

Дострокове виконання реферату.

5-10

2.

Глибоке знання додаткової літератури.

7-10

3.

Участь в олімпіадах, студентських конференціях, конкурсах.

3-7

4.

Розробка наукового матеріалу.

5-10

5.

Регулярна активність на практичних заняттях.

10-15

6.

Інше.


Показники штрафних балів:

з/п

Види діяльності

Кількість балів

1.

Відсутність на лекціях і практичних заняттях.

5-40

2.

Запізнення на лекції та практичні заняття.

7-10

3.

Пасивність на практичність заняттях.

3-7

4.

Порушення термінів виконання і захисту рефератів.

5-10

5.

Порушення дисципліни на заняттях.

10-30

6.

Інше.

Система оцінки знань студентів на практичних заняттях:
п/п

Вид участі

Кількість

балів

1.

Розгорнута відповідь на одне запитання (за планом методичних вказівок)

5 – 10

2.

Доповнення:

 • знань основного матеріалу;

 • додаткова інформація


3 – 5

5 – 7

3.

Робота з першоджерелами

4 – 6

4.

Участь в обговоренні проблемних питань:

 • аргументоване обrрунтування своєї думки;

 • логічне обrрунтування за допомогою основного матеріалу;

 • доповнення;

 • формування прийнятого групою рішення (ігрова форма практичного заняття)


6 – 8

4 – 6


1 – 3

3 – 5
Т Е С Т О В І З А В Д А Н Н Я


1. Укажіть вірну відповідь. Хто запровадив термін «витиснення в несвідоме»?

1) Арістотель 3) З.Фрейд

2) К.Юнг 4) Анаксімен


2. Укажіть вірну відповідь. Хто запропонував метод «міркування уголос» для дослідження процесу розв`язання творчих завдань?

1) М.Вертгеймер

2) Н.Ах

3) О.Зельц

4) К.Дункер

5) К.Халл


3. Укажіть вірну відповідь. Хто перший висловив думку, що не всі психічні явища можуть бути несвідомими?

1) Р.Декарт 3) Дж.Локк

2) Г.Лейбніц 4) З.Фрейд


4. Укажіть вірні відповіді. Фактори виникнення свідомості (за А.М.Леонтьєвим):

1) Діяльність 3) Антропогенез

2) Гомеостазис 4) Мовлення


5. Укажіть вірні відповіді. Характеристики примітивної свідомості (за А.М. Леонтьєвим):

1) Конкретність 3) Активність

2) Звуженість 4) Залежність від колективної

думки

6. Укажіть вірні відповіді. Підходи до вивчення відчуття:

1) Психофізіологічний підхід

2) Психофізичний підхід

3) Психолінгвістичний підхід

4) Психосемантичний підхід

5) Психологічний підхід


7. Укажіть вірну відповідь. Теорію несвідомих умовиводів розробив:

1) В.Вундт 3) Т.Фехнер

2) Г.Гельмгольц 4) Д.Гартлі


8. Укажіть вірну відповідь. Свідомість відкривається як:

1) Рефлексія

2) Чітка диференціальна картина світу

3) Площина, в якій переміщаються образи

4) Інтроспекція


9. Укажіть вірні відповіді. Характеристики системи (за В.М.Садовським):

1) Цілісність 4) Структурність

2) Багатоманітність опису 5) Взаємозв`язок з середовищем

3) Однорідність 6) Ієрархічність


10. Укажіть вірні відповіді. Трансформації діяльності (за А.М.Леонтьєвим):

1) Утрата мотиву діяльності та перетворення на дію

2) Перенесення мотиву на мету

3) Перетворення дії на операцію

4) Формування уміння


11. Укажіть вірні відповіді. До психічних процесів належать:

1) Увага

2) Пам`ять

3) Мислення

4) Темперамент

5) Уява


12. Укажіть вірні відповіді. Класифікація установок (за А.Г.Асмоловим):

1) Фіксовані установки

2) Операційні установки

3) Цільові установки

4) Змістовні установки


13. Укажіть вірні відповіді. Самосвідомість як процес включає в себе:

1) Самопізнання 3) Самоаналіз

2) Самооцінку 4) Інтроспекцію


14. Укажіть вірні відповіді. Рівні самопізнання (за І.І.Чесноковою):

1) Порівняння себе з іншими 3) Самоаналіз

2) Самооцінка 4) Інтроспекція


15. Укажіть вірні відповіді. Яку назву має самопізнання суб`єктом своїх

внутрішніх психічних актів і станів?

 1. Переживання 3) Самооцінка

 2. Рефлексія 4) Емоція


16. Укажіть вірні відповіді. Принципи психології:

1) Принцип детермінізму 4) Принцип історизму

2) Принцип розвитку 5) Принцип єдності свідомості та діяльності

3) Принцип свідомості

17. Укажіть вірні відповіді. Галузі психології:

1) Порівняльна психологія

2) Юридична психологія

3) Загальна психологія

4) Соціальна психологія

5) Психологія керівництва


18. Укажіть вірні відповіді. В період відкритого кризису в психології виникли такі школи та напрямки:

1) Біхевіоризм

2) Психоаналіз

3) Гуманістична психологія

4) Когнітивна психологія


19. Укажіть вірні відповіді. Чим відрізняється відчуття від сприйняття?

1) Відчуття відображає окремі якості предметів.

2) В результаті відчуття виникають почуття, в результаті сприйняття – образ предмета.

3) Сприйняття не зводиться до простої суми відчуттів.


20. Укажіть вірну відповідь. Який вид пам`яті характеризується здатністю з винятковою точністю зберігати образи побаченого?

1) Короткочасна пам`ять 3) Ейдетична пам`ять

2) Зорова пам`ять 4) Оперативна пам`ять


21. Укажіть вірні відповіді. Фактори виникнення свідомості (за А.М.Леонтьєвим):

1) Мовлення 3) Поняття

2) Діяльність 4) Увага


22. Укажіть вірну відповідь. Яку назву має функціональне або органічне порушення здатності до зосередження?

1) Відхилення 3) Ідея-фікс

2) Неуважність 4) Флуктуація


23. Укажіть вірні відповіді. Які три типи внутрішнього мовлення визначають О.М.Соколов і М.І.Жинкін?

1) Проговорювання 5) Засіб мислення

2) Контроль 6) Засіб спілкування

3) Регуляція 7) Сигналізація

4) Програмування


24. Укажіть вірну відповідь. Функції психічного відображення?

1) Активно впливає на середовище.

2) Відображає явища тільки під час його безпосереднього впливу.

3) Надає приблизно правильну копію предметів і явищ дійсності.

4) Є фотографією оточуючої дійсності.


25. Укажіть вірні відповіді. Структура свідомості за С.Л. Рубінштейном:

1) Чуттєва тканина свідомості 4) Значення

2) Знання 5) Зміст

3) Переживання


26. Укажіть правильну відповідь. Концентрованість уваги на певних об`єктах при одночасному відхиленні від інших. Яку назву має ця властивість уваги?

1) Усталеність 3) Розподіл

2) Об`єм 4) Зосередженість


27. Укажіть вірні відповіді. Форми мислення:

1) Поняття 3) Судження

2) Уявлення 4) Умовивід


28. Укажіть вірні відповіді. Форми психічних явищ:

1) Психічні процеси 3) Психічні признаки

2) Психічні властивості 4) Психічні стани


29. Укажіть вірні відповіді. Процеси пам`яті:

1) Запам`ятовування 4) Відтворення

2) Зберігання 5) Забування

3) Переробка


30. Укажіть вірну відповідь. Теорія ієрархії потреб належить:

1) Д.Міллеру 3) А.Маслоу

2) Ф.Хайдеру 4) У.Джеймсу


31. Укажіть вірну відповідь. Яку назву має стан, який характеризується відсутністю необхідних для організму речовин або енергії?

1) Потреба 3) Мотив

2) Нестаток 4) Інстинкт


32. Укажіть вірні відповіді. Структура мотиву:

1) Блок потреби

2) Блок мети

3) Блок пошукової активності

4) Блок внутрішнього фільтра


33. Укажіть вірну відповідь. Яку назву має акт, метою якого є заподіяти шкоду собі або іншим людям?

1) Інстинкт 3) Нестаток

2) Агресія 4) Потреба


34. Укажіть вірну відповідь. Яку назву має вплив предмета на суб`єкт, що залежить від активної потреби або від характеристик предмета:

1) Конфлікт 3) Потреба

2) Інстинкт 4) Валентність


35. Укажіть вірну відповідь. Бажання, за З.Фрейдом, є:

1) Потреба

2) Емоційно забарвлена потреба

3) Потяг

4) Потяг + мнемічний досвід першого задоволення цього потягу


36. Укажіть правильну відповідь. Риси характеру як динамічні тенденції особистості становлять:

1) Фіксовані установки 3) Смислові установки

2) Соціальні установки 4) Мотиваційні установки


37. Укажіть вірну відповідь. Свідома дія, що оцінюється з точки зору морального самовизначення людини, коли вона затверджує себе як особистість, має назву:

1) Поведінка 3) Установка

2) Вчинок 4) Переживання


38. Укажіть вірні відповіді. Життєві цілі, за А. Адлером, – це:

1) Кохання 3) Удосконалення

2) Дружба 4) Робота

39. Установіть відповідність.

Автори: Підходи до дослідження несвідомого:

А) З.Фрейд 1) Негативний

Б) Р.Гербарт 2) Позитивний

В) Т.Фехнер

Г) Д.Н.Узнадзе


40. Установіть відповідність.

Вид активності: Ознаки:

 1. Поведінка А) Наявність мети

 2. Діяльність Б) Необхідність роз`єднання

суб`єкта та об`єкта

В) Наявність свідомого контролю

Г) Містить психічний компонент

чи внутрішню активність

Д) Форма взаємодії тварин з

оточуючим середовищем


41. Установіть відповідність.

^ Автори теорій Елементи свідомост

1) С.Л.Рубінштейн А) Чуттєва тканина

2) А.МЛеонтьєв Б) Переживання

В) Особистий смисл

Г) Знання

Д) Значення


42.Установіть відповідність.

^ Теорії пам`яті Основні ідеї

1) Гештальт-теорія А) Успішність запам`ятовування

залежить від його місця в

структурі діяльності

2) Психоаналітична теорія Б) Забування переживань, що

травмують

3) Асоціативна теорія В) Якщо психічні утворення

виникають у свідомості

одночасно, то вони і

відтворюються разом

4) Теорія діяльності Г) Краще запам`ятовується

матеріал, що утворює

остаточну структуру


 1. Установіть відповідність.

^ Галузі психології Предмет вивчення

1) Педагогічна психологія А) Етапи психічного розвитку та

формування особистості

2) Диференціальна психологія Б) Проблеми навчання та виховання

3) Вікова психологія В) Різниця між людьми

4) Медична психологія Г) Психологічні аспекти гігієни,

профілактики, лікування та

реабілітації хворих


 1. Установіть відповідність.

^ Види відчуттів Характеристика

1) Інтермодальні відчуття А) Теплий кольоровий фон

2) Синестезія Б) Високий звук

В) Світлова чуттєвість

Г) Низький звук

Д) Вібрація


 1. Установіть відповідність.

^ Види рецепторів Характеристика

1) Дистантні рецептори А) Зір

2) Контактні рецептори Б) Слух

В) Нюх

Г) Дотик

Д) Смак


46. Установіть відповідність.

^ Теорії сприймання Ідеї

1) Екологічний підхід до А) До процесу сприймання

сприймання належать схеми, шаблони та

2) Когнітивний підхід прототипи об`єктів, що

зберігаються в пам`яті.

Б) Сприймання залежить від

активності спостерігача.

В) Сприймання залежить від

мотиваційної спрямованості

суб`єкта.

Г) Перцепція спрямовується

схемами антиципації.


47. Установіть відповідність.

^ Зміст Характеристика

1) Мета наукової діяльності А) Фрагмент об`єктивної

2) Результат наукової діяльності реальності, що вивчається

3) Критерій науки різними методами.

4) Об`єкт науки Б) Наявність

5) Предмет науки експериментального методу.

В) Відкриття законів.

Г) Специфічний для даної науки

погляд на об`єкт.

Д) Побудова моделей реальності,

що перевіряються.

48. Установіть відповідність.

^ Автори Теорії сприймання

А) Дж. Брунер 1) Екологічний підхід

Б) Дж.Гібсон 2) Когнітивний підхід

В) Ю.Б.Гіппенрейтер 3) Гештальтпсихологія

Г) Д.Н.Узнадзе 4) Теорія активного сприймання

Д) А.М.Леонтьєв 5) Теорія перцептивної

Е) М.Вертгеймер установки

Є) У.Найссер


49. Установіть відповідність.

^ Психічний процес Характеристика

1) Відчуття А) Виникає образ предмета

2) Сприймання Б) Виникає диференціальне чуття

В) Пов`язане з комплексною

роботою аналізаторів

Г) Пов`язане з роботою окремого

аналізатора


50. Установіть відповідність.

^ Прийом уяви Функції прийому

1) Гіперболізація – мініатюризація А) Поєднання якостей та частин,

2) Аглютинація які не можна поєднати в реальності.

3) Акцентування Б) Зміна пропорцій частин

предмета.

В) Зміна розмірів предметів та

якостей частин без зміни

пропорцій.


51. Установіть відповідність.

^ Схема формування мотиву (за Є.П. Ільїним):

1) Прийняття стимулу А) Дія

2) Пошукова активність Б) Внутрішній стимул (потреба)

3) Вибір конкретної мети В) Поява абстрактної мети

Г) Мотиваційна установка

Д) Конкретна мета

Е) Вибір предмета задоволення

потреб

Є) Урахування умов досягнення

мети

Ж) Вибір шляху досягнення

мети

З) Виникнення наміру

И) Усвідомлення потреби


52. Установіть відповідність.

^ Види контролю Характеристика

А) Інтернальний контроль 1) Схильність людини

Б) Екстернальний контроль приписувати

відповідальність за

результати своєї діяльності

зовнішнім силам.

2) Схильність людини

приписувати

відповідальність за

результати своєї діяльності

здібностям і зусиллям.


53. Установіть відповідність.

^ Вид пам`яті Час збереження інформації

1) Короткочасна пам`ять А) Невизначено довго

2) Оперативна пам`ять Б) 20 секунд

3) Довгочасна пам`ять В) ј секунди

4) Сенсорна пам`ять Г) Поки інформація актуальна


54. Установіть відповідність.

^ Форми поведінки Характеристика

1) Інстинкт А) Складна система

2) Навички стереотипної форми

3) Інтелект поведінки, що відповідає

даному виду та генетично

детермінована.

Б) Дія, яка сформована шляхом

повторення.

В) Здатність встановлювати

зв`язок між елементами

ситуації, використовувати

опанований досвід у новій

ситуації.


55. Установіть відповідність.

^ Автори Напрямки

А) Дж.Уотсон 1) Асоціативна психологія

Б) З.Фрейд 2) Гештальтпсихологія

В) М.Вертгеймер 3) Біхевіоризм

Г) У.Найссер 4) Психоаналіз

Д) Д.Гартлі 5) Когнітивна психологія


56. Установіть відповідність.

^ Системи Характеристика

1) Знак А) Несе інформацію про інше

2) Сигнал явище

Б) Замінник іншого явища

В) Результат інтелектуальної

активності


57. Установіть послідовність. Етапи уваги (за Н.Ланге):

1) Етап покращеного сприйняття

2) Деяке сприйняття

3) Реакція, що покращує умови усвідомлювання об`єкта


58. Установіть відповідність. Етапи розв`язання задачі (за У.Грино):

1) Читання тексту

2) Вилучення інформації

3) Інтерпретація поняття

4) Створення плану розв`язання задачі

5) Виконання обчислювальних операцій


59. Установіть відповідність.

^ Схема формування мотиву Зміст

А) Прийняття стимулу 1) Дія

Б) Пошукова активність 2) Внутрішній стимул (потреба)

В) Вибір конкретної мети 3) Бажання

4) Поява абстрактної мети

5) Мотиваційна установка

6) Конкретна мета

7) Вибір можливості досягнення

мети

8) Прагнення

9) Урахування власних

можливостей

10) Урахування умов досягнення

мети

11) Внутрішня пошукова

активність

12)Вибір шляху досягнення мети

13) Виникнення наміру

14) Усвідомлення потреби


60. Установіть відповідність.

^ Автори Теорія

1) З.Фрейд А) Теорія інстинктів

2) К.Левін Б) Психоаналітична теорія

3) У.Мак-Дугалл В) Теорія конфліктів


61. Установіть відповідність.

^ Автори Зміст поняття «відчуття

неповноцінності»

1) З. Фрейд А) Симптом неврозу

2) А. Адлер Б) Рушійна сила розвитку

особистості

В) Викликано дефектом

Г) Викликано дефіцитом любові


62. Установіть відповідність.

^ Спрямованість потоку енергії Виявлення

(за К.Г.Юнгом)

1) Регресія А) Починається в сфері свідомості

2) Прогресія Б) Спрямована на адаптацію

В) Невроз

Г) Неможливість адаптації

Д) Стомленість

Е) Координація протилежних

полюсів


63. Установіть відповідність.

^ Автори типології особистості Тип особистості

1) А.Адлер А) Ринковий

2) Е.Фромм Б) Той, хто бере

В) Той, хто уникає

Г) Соціально корисний

Д) Той, хто зберігає

Е) Той, хто керує


64. Установіть відповідність.

^ Виявлення індивідуальності Зміст

1) Продуктивні А) Здібності

2) Інструментальні Б) Вибір мотиву

В) Діяльність

Г) Здійснення ролі

Д) Вибір ролі

Е) Характер


65. Установіть відповідність.

^ Механізми захисту Виявлення

1) Сублімація А) Перцептивний захист

2) Заперечування Б) Смоктання пальця в ситуації

3) Регресія виникнення травми

В) Реалізація забороненої тяги в

мистецтві


66. Установіть відповідність.

^ Автори Визначення понятт

«життєвий шлях особистості»

1) С.Л.Рубінштейн А) Життєвий шлях – сукупність

2) П.Жане життєвих подій.

3) Ш.Бюлер Б) Життєвий шлях – це еволюція

особистості.

В) Життєвий шлях – цілісність,

одиниця життєвого шляху –

відношення особистості.


67. Установіть відповідність.

Автори Мета психологічного захисту

 1. К.Роджерс А) Зменшити самотність

 2. К.Хорні Б) Зберегти цілісність особистості

 3. З.Фрейд В) Зменшити тривогу

 4. Е.Фромм Г) Зберегти образ «Я»


68. Установіть відповідність.

Автори Визначення особистості

1) А.Г.Ковальов А) Сукупність внутрішніх умов,

2) С.Л.Рубінштейн через які проходять зовнішні

3) А.М.Леонтьєв діяння.

Б) Суб’єкт і об`єкт суспільних

відносин.

В) Суб’єкт діяльності.


69. Установіть відповідність.

^ Характеристики Якості (За Б.Г.Ананьєвим)

1) Людини як індивід А) Вік

2) Людина як особистість Б) Стать

3) Людина як суб’єкт діяльності В) Статус

Г) Роль

Д) Творчість

Е) Свідомість

Є) Ціннісні орієнтації

Ж) Темперамент

З) Конституція


70. Установіть відповідність.

^ Особливості Виявлення

1) Темперамент А) Акуратність

2) Характер Б) Альтруїзм

В) Імпульсивність

Г) Динамічність

Д) Повільність

Е) Відповідальність


71. Установіть відповідність.

^ Зміст Характеристика

1) Сутність особистості А) Функціональна структура

2) Явище особистості особистості

Б) Предметна діяльність

В) Спрямованість


72. Установіть відповідність.

^ Тип темпераменту Тип вищої нервової діяльності

1) Холерик А) Сильний, врівноважений,

2) Сангвіник інертний

3) Флегматик Б) Слабкий

4) Меланхолік В) Сильний, врівноважений,

з перевагою збудження

Г) Сильний, врівноважений,

рухливий


73. Установіть відповідність.

^ Рівні духовного розвитку Медіатори

1) Духовний А) Смисл

2) Рефлексний Б) Слово

3) Екзистенціальний В) Духолюдина

Г) Знак

Д) Міф

Е) Образ

Є) Символ


74. Установіть відповідність.

^ Типи конституції Опис типів

(за Е.Кречмером)

1) Лептосоматик А) Неправильне, безформне

2) Пікнік тіло

3) Атлетик Б) Сильна мускулатура,

4) Диспластик широкі плечі

В) Повні люди, невисокого

зросту

Г) Вузькі плечі, довгі

кінцівки


75. Установіть відповідність.

^ Автори Феномени «Я»

1) Д.А.Леонтьєв А) Смисл «Я»

2) В.А.Петровський Б) Трансфінітне «Я»

В) Екзистенціальне «Я»

Г) Іманентне «Я»

Д) Образ «Я»

Е) Трансцендентальне «Я»

Є) Ідеальне «Я»


76. Установіть відповідність.

^ Види керівництва Характеристика стилів

керівництва

1) Директивне керівництво А) Структурна простота та

2) Кооперативне керівництво можливість оперативного

використання

Б) Психологічна захищеність

керівника

В) Пасивність підлеглих

Г) Лицемірство відносно до

мети діяльності та

керівника

Д) Внутрішня конфліктність

Е) Прогресивність

Є) Економічність і

гуманність

Ж) Взаєморозуміння між

підлеглими та

керівником

З) Низька конфліктність


77. Установіть відповідність.

^ Стилі лідерства Основні ознаки

1) Авторитарний стиль А) Інструкції у вигляді

2) Демократичний стиль пропозицій

3) Попускаючий стиль Б) Відсутність похвали, догани

В) Позиція лідера – непомітно,

осторонь від групи

Г) Розпорядження та заборони

– з дискусіями

Д) Заборони без поблажливості,

з погрозою

Е) Жорстка мова, непривітний

тон

Є) Похвала та догана – з

порадами

Ж) Ніякого співробітництва

З) Ділові, стислі розпорядження


78. Установіть відповідність.

^ Характеристики великих Види груп

соціальних груп

1) Групи, що стихійно виникли, А) Соціальний клас

достатньо короткочасно Б) Етнічна група

існуючі спільноти В) Публіка

2) Групи, що утворилися під час Г) Аудиторія

історичного розвитку суспільства Д) Професійна група

Е) Натовп

Є) Статевовікова група


79. Установіть відповідність.

^ Галузі знання Основні положення

1) Соціальна психологія А) Взаємодія в системі «Я» –

2) Вікова психологія «Інший»

Б) Взаємодія в системі «Група –

група»

В) Вивчення закономірностей та

етапів психічного розвитку,

формування особистості

Г) Дослідження впливу

різноманітних соціальних

умов на поведінку та

особистісні особливості

людини


80. Установіть відповідність.

^ Галузі знання Основні положення

1) Соціальна психологія А) Вивчення міжособистісних

2) Загальна психологія взаємодій

Б) Вплив «Я» на соціальні умови

людини

В) Вивчення основних

закономірностей існування та

розвитку психічної реальності

Г) Міжгрупова взаємодія


81. Установіть відповідність.

^ Види механізмів Зміст

соціальної перцепції

1) Механізм розуміння іншої людини А) Соціальна рефлексія

2) Механізм самопізнання Б) Атракція

В) Ідентифікація

Г) Емпатія


82. Установіть відповідність.

^ Види механізмів Зміст

соціальної перцепції

1) Механізм прогнозування А) Емпатія

поведінки іншої людини Б) Атракція

2) Механізм пізнання іншої В) Казуальна атрибуція

людини Г) Ідентифікація


83. Установіть відповідність.

^ Види комунікації Характеристика процесу

комунікації

1) Діалогічна комунікація А) Відкрита жестикуляція

2) Авторитетна комунікація: Б) Психологічна установка

«зверху – знизу» В) Безособистий характер

тексту

Г) Відкрите висловлювання

особистої думки

Д) Монофонія

Е) Поліфонія

Є) Персоніфікація тексту


84. Установіть відповідність.

^ Основні соціально-психологічні Параметри групи

характеристики

1) Характеристики групи А) Композиція групи

2) Характеристики, що визначають Б) Соціометрична структура

становище людини в групі групи

В) Структура влади

Г) Структура комунікацій

Д) Групові процеси (згуртова-

ність, процес групового тиску,

вироблення рішень)

Е) Статус ( або позиція)

Є) Система ролей

Ж) Система очікувань

85. Установіть відповідність.

^ Варіанти: Параметри комунікації

А) 1) Комунікативний простір і

його організація

Б) 2) Невербальна поведінка


В) Закриття та позиція над аудиторією

Г) Відкрита жестикуляція, один просторовий рівень

Д) Поліфонія

Е) Монофонія


86. Установіть відповідність.

^ Соціально-психологічні особливості Характеристики

натовпу

1) Навіяність А) Чуття безвідповідальності,

2) Анонімність відсутність контролю

3) Однорідність Б) Зрівняння до одного рівня

всіх психічних явищ і

поведінки індивідів

В) Некритичне реагування

на будь-які обставини та

заклики


87. Установіть відповідність.

^ Стратегія взаємодії Мотивація

1) Протидія А) Мотив максималізації

2) Уникнення власного виграшу

3) Поступка ( індивідуалізм )

Б) Мотив мінімізації

виграшу іншого

( агресія )

В) Мотив максимілізації

відносного виграшу


88. Установіть відповідність.

^ Шляхи розв`язання конфліктів Форми розв`язання конфліктів

1) Через розв`язання інциденту А) Забезпечення виграшу

2) Через розв`язання об`єктивної кимось одним

конфліктної ситуації Б) Розв`язання конфлікту за

допомогою неправди

В) Повне фізичне або

функціональне

розмежування учасників

Г) Внутрішнє

переструктурування образу

ситуації

Д) Розв`язання конфлікту через

конфронтацію до

співробітництва


89. Установіть відповідність.

^ Стратегія взаємодії Мотивація

1) Компроміс виграшу А) Мотив максимізації спільного

2) Співробітництво виграшу (кооперація)

3) Протидія Б) Мотив мінімізації

відмінності при виграші

(рівність)

В) Мотив максимізації

власного виграшу

(конкуренція)

Г) Мотив мінімізації виграшу

іншого (агресія)


90. Установіть відповідність.

^ Типи влади (за Р.Френчем) Характеристика

1) Влада винагородження А) Базується на практиці

2) Влада примушення погроз і покарання

3) Експертна влада Б) Базується на повазі

4) Влада авторитету В) Базується на можливості

стимулювання поведінки

Г) Базується на

професіональній

компетентності


91. Установіть відповідність.

^ Категорії аналізу взаємодії Важливі виявлення поведінки

1) Галузь постановки проблем А) Незгода

2) Галузь негативних емоцій Б) Просьба про вказівку

В) Створення напруженості

Г) Просьба про інформацію

Д) Демонстрація антагонізму

Е) Просьба висловити думку


92. Установіть відповідність.

^ Функції спілкування Зміст

1) Прагматична функція А) Реалізується у спілкуванні

2) Функція, що формує людини з самим собою

3) Функція ствердження (через внутрішнє або

4) Функція організації та зовнішнє мовлення)

підтримування міжособистісних Б) Сприймання інших людей

відносин та встановлення емоційних

5) Внутрішньоособистісна функція міжособистісних відносин

В) Виявляється в процесі

формування та змінювання

психічного складу людини

Г) Реалізується при взаємодії

людей в процесі спільної

діяльності

Д) В процесі спілкування

людина шукає можливість

пізнати, утвердити та

підтвердити себе


93. Установіть відповідність.

^ Типи поведінки членів Психологічні характеристики

малої групи типів поведінки

1) Внутрішньогрупова навіяність А) Усвідомлена зовнішня згода

2) Конформність при внутрішній розбіжності

3) Колективізм Б) Прийняття думки групи

без конфлікту

В) Відносна одностайність

поведінки в результаті

свідомої солідарності

особистості з оцінками

та задачами колективу


94. Установіть відповідність.

^ Компоненти спілкування Зміст

1) Комунікативний бік спілкування А)Обмін інформацією між

2) Інтерактивний бік спілкування індивідами, які спілкуються

3) Перцептивний бік спілкування Б) Процес сприймання та

пізнання партнерами

один одного та

встановлення на цій основі

взаєморозуміння

В) Організація взаємодії між

індивідами, які спілкуються


95. Установіть відповідність.

^ Життєва позиція літніх людей Стиль поведінк

1) Конструктивна позиція А) Тримаються відокремлено,

2) Захисна позиція старість сприймають з

3) Залежна позиція обуренням

Б) Позитивно ставляться до

життя, з старості проблему

не створюють, шукають

контакти

В) Шукають допомогу,

почувають себе нещасними

96. Установіть відповідність.

^ Вид ідентифікації Вік

1) З’єднання себе з іншими на основі А) Ранній вік

емоційного зв’язку Б) Дошкільний вік

2) Постановка себе на місце іншого В) Підлітковий вік

3) Бачення суб’єктом іншої людини

як продовження самого себе.

97. Установіть відповідність.

^ Вік Особливості самосвідомості

особистості

1) Підлітковий вік А) Світогляд і переконання

2) Юнацький вік Б) Неадекватна самооцінка

В) Самосвідомість через

порівняння себе з іншими

Г) Самоаналіз

Д) Спрямованість на майбутнє

Е) Потреба бути дорослим


98. Установіть послідовність. Етапі розвитку психофізіологічної особливості мовлення.

1) Виразне мовлення

2) Белькотання

3) Крик


99. Установіть послідовність. Типи основної діяльності в процесі розвитку (за Д.Ельконіним).

1) Інтимно-особистісне спілкування

2) Емоційно-безпосереднє спілкування

3) Навчальна діяльність

4) Навчально-професіональна діяльність

5) Предметна маніпуляція

6) Гра


100. Установіть відповідність.

Типи безумовного рефлексу Рефлекс

 1. Захисний рефлекс А) Звуження зіниці на яскраве

 2. Атавістичний рефлекс світло

 3. Орієнтовний рефлекс Б) Поворот голови в бік джерела

світла

В) Відкриття рота при

доторкуванні до губи

Г) Рефлекс схоплювання


101. Установіть відповідність.

^ Комунікативна задача з позиції того, хто говорить, і з позиції того , хто слухає

1) З позиції того, хто говорить А) Зрозуміти

2) З позиції того, хто слухає Б) Передача інформації

В) Запам`ятати

Г) Запит інформації

Д) Вивчити

Е) Спонукання до дії

Є) Опанувати

Ж) Вияв відносин

З) Зробити висновок

И) Відповісти

І) Заперечити


102. Установіть відповідність.

^ Зміст педагогічної діяльності Характеристики

1) Предмет педагогічної діяльності А) Індивідуальний досвід учнів

2) Продукт педагогічної діяльності Б) Організація навчальної

3) Результат педагогічної діяльності діяльності учнів

В) Особистісний розвиток

учнів


103. Установіть відповідність.

^ Тип центрації викладача Характеристика

1) Альтруїстична А) Центрація викладача на

2) Пізнавальна інтересах своєї сутності та

3) Гуманістична сутності інших людей

Б) Центрація на інтересах

співробітників

В) Центрація на інтересах

учнів

Г) Центрація на особистих

потребах

Д) Центрація на вимогах

засобів навчання та

виховання


104. Установіть відповідність.

^ Автори теорій Принципи навчання

1) Л.В.Занков А) Головна роль теоретичних

2) В.В.Давидов знань

Б) Опанування знань, що мають

загальний та абстрактний

характер

В) Метод винаходу знань

Г) Сходження від спільного

до часткового

Д) Швидкий темп навчання


105. Установіть відповідність.

Компоненти навчання Зміст компонентів

 1. Операційний компонент А) Сукупність мотивів навчання

 2. Контрольно-оціночний компонент Б) Навчальна задача та

сукупність навчальних

операцій, прийомів, що

складають загальний спосіб

дії у розв`язанні навчальної

задачі

В) Контроль і самоконтроль за

правильністю виконання

операцій

Г) Оцінка та самооцінка того, як

виконана навчальна задача


106. Установіть відповідність.

^ Процеси Признаки

1)Научіння А) Планомірність

2)Навчання Б) Організованість

В) Доцільність

Г) Продукт будь-якої діяльності

Д) Продукт навчальної

діяльності

Е) Мотивується задоволенням

багатьох потреб

Є) Мотивується пізнавальною

зацікавленістю та

потребою розвитку

особистості


107. Установіть відповідність.

^ Види привласнювання інформації Вікові межі готовності дітей

до привласнювання інформації

1) Навчання А) 4 – 5 років

2) Научіння Б) Відразу після народження

3) Учіння В) 7 – 8 років


108. Установіть відповідність.

^ Властивості уваги Фактори, які впливають

на властивості

1) Концентрація уваги А) Вироблення ООД

2) Розподіл уваги Б) Підпорядкованість видів дій

3) Усталеність уваги одній меті

4) Відхилення уваги В) Послідовний переказ

матеріалу

Г) Одноманітна, нецікава,

непосильна діяльність


109. Установіть відповідність.

^ Види мотивів навчання Характеристика

1) Соціальні мотиви навчання А) Орієнтація на опанування

2) Пізнавальні мотиви навчання новими знаннями

Б) Орієнтація на опанування

способами здобування

знань

В) Орієнтація на опанування

додатковими знаннями

Г) Мотиви обов’язку та

відповідальності

Д) Прагнення зайняти певну

позицію відносно оточуючих

Е)Орієнтація на взаємовідносини

та способи взаємодії з

оточуючими людьми


110. Доповніть. Автор теорії поетапного формування розумових

дій_________________.


111. Доповніть.__________________ – це система завдань, які спрямовані на засвоювання загальних понять і загальних способів дій з ними.


112. Доповніть Процес і результат засвоювання людиною знань, умінь, навичок і досвіду загалом – це _____________________.


113. Доповніть. Уміння поєднувати та при необхідності використовувати різноманітні методи та прийоми навчання, легко та швидко переходити від одного до іншого має назву _______________________.


114. Доповніть. Вільне асоціювання задля групового розв`язання задач має назву __________________________.


115. Доповніть. Напрямок в психології, що виник в кінці XIX ст., основу якого

склала сума психологічних, анатомо-фізіологічних, соціологічних підходів до

розвитку дитини, має назву ________________________.


116. Доповніть. Сприйняття учнем нових знань і нових способів їх опанування, готовність до переходу на нові рівні розумового розвитку – це

_________________________.


117. Доповніть. Рефлекс Робінзона – це _________________ рефлекс.


118. Доповніть. Знаходження людиною смислу свого життя, цілісного образу

«Я», поєднання етапів має назву ________________________.


119. Доповніть. Дитина народжується з масою мозку, приблизно в _________

рази менше, ніж у дорослої людини.


120. Доповніть. Смисл онтогенетичного розвитку ( за Л.І.Божович ) полягає в

тому, що дитина стає __________________.


121. Доповніть. Предметом вікової психології є ___________________.

122. Доповніть. Діяльністю, в якій дитина спочатку емоційно, а потім

інтелектуально засвоює систему людських відносин шляхом моделювання, є

_____________________________.


123. Доповніть. Нерівномірність темпу та ритму психічного розвитку та розвитку психічних функцій – це _______________________.


124. Доповніть Система двобічного зв’язку дитини і соціальних об’єктів – це

__________________________.


125. Доповніть. Вікова психологія стала самостійною наукою в __________столітті.


126. Доповніть. Головний фактор розвитку (за З.Фрейдом) – ______________.


127. Доповніть. Уява про місце, яке займає дитина в системі соціальних зв’язків, – це __________________.


128. Доповніть. Процес включення нової інформації як складової частини до існуючих схем має назву _______________________.


129. Доповніть. Сутність дискусії методом «брейнстормінгу» («мозкової атаки») полягає в тому, що групи для прийняття колективного рішення поділяються на дві частини: ___________________ та ___________________.


130. Доповніть. Виявлення безконтрольного страху, що охоплює значну кількість людей, має назву _________________.


131. Доповніть. Система взаєморозташування членів групи залежно від їхньої

здатності впливати на групу має назву _________________.


132. Доповніть. Процес, за допомогою якого певні члени групи мотивують і ведуть за собою групу, має назву __________________________.


133. Доповніть. Структура спілкування (за Г.М.Андрєєвою): комунікативна, ___________, _____________________.


134. Доповніть. Розмова від свого імені та орієнтація на істинні почуття має назву ____________________ спілкування.


135. Доповніть. Процес збільшення змістовного зв’язку та спільності людей

має назву __________________________.


136. Доповніть. Зіткнення протилежно спрямованих тенденцій в свідомості людини, в міжособистісних або міжгрупових відносинах, які пов`язані з різкими негативними переживаннями, має назву ________________________.


137. Доповніть. Обмежена розміром спільнота людей, що виділяється з соціального цілого за певними ознаками – характером діяльності, соціальною або класовою належністю, структурою, композицією, рівнем розвитку, має назву ________________________.

138. Доповніть. Сталий образ або стала уява про які-небудь явища чи людей, властиве представникам тієї чи іншої соціальної групи має назву

_______________________.


139. Доповніть. Розповсюджена форма міжособистісного спілкування, що передбачає вплив на партнера у спілкуванні з метою досягнення своїх прихованих намірів, має назву __________________________.


140. Доповніть. Рівноправне суб’єкт-суб’єктне спілкування, яке має за мету взаємне пізнання, самопізнання та саморозвиток партнерів у спілкуванні, має назву ____________________________.


141. Доповніть. Інформація, що містить реакцію реципієнта на поведінку комунікатора, має назву ________________________.


142. Доповніть. Інертність, нечуттєвість до зміни умов має назву ______________.


143. Доповніть. Рівень інтенсивності реакції, за теорією Я.Стреляу, – це _________________________.

144. Доповніть. Індивідна властивість, яка відрізняє індивіда з точки зору

інтенсивності, тривалості та частоти дій, що виконуються, – це ____________.


145. Доповніть. Співчуття іншому, здатність емоційно відгукнутися на переживання іншої людини має назву_________________.


146. Доповніть. Неадаптивна активність (за А.М. Леонтьєвим і В.А.

Петровським) полягає в незбіжності _______та__________активності.


147. Доповніть. Дж.Келлі визначив особистість як ________________.

148. Доповніть. Властивості психіки як єдиної системи, що детермінують успішність будь-якої діяльності, мають назву ________________.


149. Доповніть. Загальна здатність до мистецтва, яка виявляється в різноманітних сферах активності, має назву ___________________.


150. Доповніть. Сукупність індивідуальних особливостей особистості, щозумовлюють типовий спосіб активності, має назву _____________.


151. Доповніть. Авторами формально-динамічної моделі особистості є ________, __________.


152. Доповніть. Зосередженість та спрямованість свідомості на реальному або

ідеальному об’єкті при одночасній відвернутості від всього іншого має назву

_________________.


153. Доповніть. Дія, яка сформована для розв`язання певної задачі та

використовує зовнішній засіб, – це _______________.


154. Доповніть. Психологія – наука, яка вивчає___________________.


155. Доповніть. Першу лабораторію експериментальної психології відкрив _____________________ в ____________році.


156. Доповніть. Процес самопізнання суб`єктом внутрішніх психічних актів має назву ___________________.


157. Доповніть. Педагогіка – наука, яка вивчає ________________.


158. Доповніть. Мова – це система ___________.


159. Доповніть. Готовність реагувати належним чином на конкретний вплив має назву _______________.


160. Доповніть. Переживання, які виникають на основі потреби допомогти іншим людям, мають назву ____________.


161. Доповніть. Вищий рівень психічного відображення та саморегуляції, що

є тільки у людини, має назву ____________.


162. Доповніть. Усвідомлений образ майбутнього результату діяльності має назву ____________.


164. Заповніть схему. Класифікація відчуття (за Х.Хедом):

1. А) Дотик

2. Б) Зір

3. В) Смак

4. Г) Нюх

5. Д) Слух

163. Заповніть схему. Місце психології в системі інших наук:

1) Психологія

2) Природознавчі науки

3) Філософські науки

4) Суспільствознавчі науки
165. Заповніть схему. Види мовлення:
Види мовлення1) Афективне

2) Діалогічне

3) Зовнішнє

4) Писемне

5) Монологічне

6) Внутрішнє

7) Усне


166. Заповніть схему. Функції мовлення:

А – у спілкуванні Б – у мисленні 1) Сигналізація

2) Комунікація

3) Експресія

4) Узагальнення

167. Заповніть схему. Процес запам`ятовування:1) Сенсорна пам’ять

2) Довгочасна пам’ять

3) Увага

4) Мислення

5) Короткочасна пам’ять


168. Заповніть схему. Типологія життєвих світів (за Ф.Є.Василюком):


Життєвий світ А) Зовнішній світ

Б) Внутрішній світ

В) Простий світ

Г) Складний світ

Д) Легкий світ

Е) Важкий світ


169. Заповніть схему. Етапи становлення особистості (за А.А.Леонтьєвим):
 1. Подолання свого обмеженого «Я» та ототожнювання з більш загальними цінностями

 2. Набування автономії

 3. Самореалізація особистості

 4. Самодетермінація, незалежність від обставин170. Заповніть схему. Формула самооцінки (за У.Джеймсом):

Самооцінка = – – – – – – – – 1) Знання про себе

2) Реальні досягнення

3) Я-ідеальне

4) Рівень претензій 1. Установіть послідовність. Ієрархічна побудова психічних процесів за принципом зростання їх складності (за В.Вунтом):

 1. Мовлення

 2. Свідомість

 3. Відчуття

 4. Пам’ять

 5. Сприйняття

 6. Мислення
 1. Установіть послідовність етапів формування мовленнєвого вислову:
 1. Фонеми

 2. Внутрішнє мовлення

 3. Морфеми та слова

 4. Думка

 5. Звуковий сигнал

 6. Речення та фрази
 1. Установіть послідовність. Ієрархія потреб (за А.Маслоу):

1. А) Потреба в їжі

2. Б) Потреба в реалізації потенціалу

3. В) Потреба в безпечності

4. Г) Потреба в компетентності

5. Д) Потреба в коханні 1. Установіть послідовність. Динаміка конфлікту:
 1. Конфліктні дії

 2. Усвідомлення конфлікту

 3. Виникнення об`єктивної конфліктної ситуації

 4. Розв’язання конфлікту
 1. Установіть послідовність. Стадії розвитку особистості:
 1. Особистісне зростання

 2. Набування автономії

 3. Переборювання свого обмеженого «Я»

 4. Самодетермінація^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Асмолов А.В. Психология личности. – М., 2002.

2. Выготский Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте. –

Собр. соч., т.2. – М., 2000.

3. Выготский Л.С. Мышление и речь. – Там же.

4. Дубравська Д.М. Основи психології. – Львів, 2001.

5. Краткий психологический словарь / Под ред. Петровского А.В. – М.,

1985.

6. Кузин В.С. Психология: Учебник. – М., 1997.

7. Леонтьев А.А. Язык. Речь. Речевая деятельность. – М., 1998.

8. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1997.

9. Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки: Навч. посібник. – К.,

2001.

10. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 1998.

11. Основи психології / За ред. О.В.Киричука. – К., 1997.

12. Основи психології та педагогіки / За ред. Степанова О.М., Фіцука М.М.

та ін. – К., 2003.

13. Психология и педагогика: Учебное пособие. – М., 2002.

14. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – Санкт-Петербург, 2001.


З М І С Т


Передмова………………………………………………………………….. 3


Тестові завдання…………………………………………………………….8


Список літератури…………………………………….……………………52


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисциплін «Основи психології та педагогіки», «Психологія», «Психологія і педагогіка» (для студентів 1-5 курсів денної форми навчання напрямів підготовки: 6.020107 – «Туризм»; 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»; 6.030509 – «Облік і аудит»; 6.030504– «Економіка підприємства»; 6.060101 – «Будівництво»; 6.060102 – «Архітектура»; 6.030601 – «Менеджмент»; 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»; 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»; 6.050702 – «Електромеханіка»; 6.070101 – «Транспортні технології»)


Укладачі: Ірина Миколаївна Золотарьова,

Тетяна Василівна Блажко,

Ольга Володимирівна Хом’якова


Редактор: М.З.Аляб’єв


Коректор: З.І.Зайцева


Комп’ютерний набір і верстка: Т.В.Блажко, О.В.Хом’якова


План 2008, поз. 54 М.

Підп. до друку 9.06.08 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі Умов.-друк. арк.2,3 Обл.-вид. арк.2,8

Замовл. № Тираж 100 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

І. М. Золотарьова, Т. В. Блажко, О. В. Хом’якова методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисциплін iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Педагогіка вищої школи і методика викладання фахових дисциплін»...
І. М. Золотарьова, Т. В. Блажко, О. В. Хом’якова методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисциплін icon«Психологія», «Психологія І педагогіка» для студентів 1-5 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки
«Менеджмент»; 080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»; 050701 – «Електротехніка та електротехнології»; 050702 – «Електромеханіка»;...
І. М. Золотарьова, Т. В. Блажко, О. В. Хом’якова методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисциплін iconО. В. Хом’якова методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни
«Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0906– «Електротехніка» / О. В. Хом’якова;...
І. М. Золотарьова, Т. В. Блажко, О. В. Хом’якова методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисциплін iconО. В. Хом’якова методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни
«Основи педагогіки та психології» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 050701 – «Електротехніка та електротехнології»...
І. М. Золотарьова, Т. В. Блажко, О. В. Хом’якова методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисциплін iconТ. В. Блажко методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу заочної форми...
І. М. Золотарьова, Т. В. Блажко, О. В. Хом’якова методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисциплін iconМетодичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять
Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Екологія» / укладач О. Ю. Мараховська. – Суми : Сумський...
І. М. Золотарьова, Т. В. Блажко, О. В. Хом’якова методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисциплін iconО. В. Хом’якова методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія»
«Психологія» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 050701 – «Електротехніка та електротехнології» та слухачів...
І. М. Золотарьова, Т. В. Блажко, О. В. Хом’якова методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисциплін iconМінстерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства І. М. Золотарьова Курс лекцій, тестові завдання, методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Університетська освіта (для студентів першого курсу денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: 030504 – "Економіка підприємства",...
І. М. Золотарьова, Т. В. Блажко, О. В. Хом’якова методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисциплін iconМетодичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та одз з курсу «Ризики у маркетингу» / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О....
І. М. Золотарьова, Т. В. Блажко, О. В. Хом’якова методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисциплін iconХарківська національна академія міського господарства г. В. Гамалєй методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни «Теоретичні І методичні основи архітектурного проектування»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи