Харківська національна академія міського господарства icon

Харківська національна академія міського господарства
Скачати 455.69 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства
Дата03.07.2012
Розмір455.69 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківська національна академія міського господарства
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання курсового проекту з дисципліни

ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ”


(для студентів 2 курсу напрямку підготовки 1004

“Транспортні технології”)
Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Організація руху видів транспорту” (для студентів 2 курсу напрямку підготовки 6.1004 «Транспортні технології») / Укл.: Лобашов О.О., Прасоленко О.В., Бурко Д.Л., – Харків:ХНАМГ, 2007. – С. 19


Укладачі: О.О. Лобашов

О.В. Прасоленко

Д.Л. Бурко


Рецензент: Ю.О. Давідіч


Рекомендовано кафедрою транспортних систем і логістики,

протокол № 23 від 22.06.06 р.Вступ


Формування рівня умінь майбутнього фахівця базується на раніш отриманих знаннях та здійснюється шляхом проведення циклу практичних занять за основними темами дисципліни і виконання курсового проекту. Рівень уявлень студентів забезпечується в ході їх самостійної роботи, яка консультується викладачами. Завдання на самостійну роботу надаються в курсі лекцій, практичних занять та на консультаціях з курсового проекту.

Курсовий проект присвячено розробці пропозицій з удосконалення організації руху на маршрутах міського пасажирського транспорту (МПТ) та рекомендацій щодо безпечного управління транспортними засобами різних видів МПТ. Курсовий проект має не навчальний, а реальний характер. Об’єктом розробки є реальні маршрути різних видів МПТ міста.^

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУМета курсового проекту (КП) - закріплення теоретичних знань з дисципліни “Організація руху видів транспорту”, одержання практичних навиків визначення характеристик руху видів транспорту, розробка заходів з підвищення ефективності й безпеки функціонування руху на маршрутах міського пасажирського транспорту (МПТ).

При виконанні КР студент розробляє такі питання організації руху видів транспорту:

  • визначення параметрів дорожніх умов на перехрестях мережі;

- визначення характеристик руху транспортних потоків на фрагменті транспортної мережі;

  • оцінка рівня безпеки руху на ділянках маршруту МПТ;

  • розміщення зупинок МПТ на маршрутній мережі;

  • організація пріоритету руху транспортних засобів МП.

Для вирішення цих завдань студент повинен мати достатні знання з дисципліни “Загальний курс транспорту”.

^

СТРУКТУРА Й ОБСЯГ КУРСОВОГО ПРОЕКТУКожний студент отримує завдання на курсовий проект за даними додатку, (табл. А.1. - А.7) та рис. А.1. Номер варіанта він обирає відповідно до номера залікової книжки. За погодженням з керівником КП студент може отримати реальне завдання, запропоноване виробництвом або органами виконавчої влади.

Виконують курсовий проект за наступним графіком.


Таблиця 1 - Графік виконання курсового проекту

Етапи курсового проекту

Обсяг,

%

Кількість

рукопис-

них

аркушів

Час


вико-

нання,

год.

1. Вступ

2

1

0,5

2. Розрахунок пропускної

можливості ділянок мережі

15

2-3

2

3. Визначення характеристик

дорожнього руху

25

4-5

5

4. Розміщення зупиночних пунктів

10

2-3

1

5. Розрахунок характеристик руху
^

МПТ на маршрутах


20

2-3

3

6. Організація пріоритету руху МПТ

20

3-4

3,5

7. Висновки

6

1

0,5

8. Список літератури

2

1

0,5^

ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ1. ВСТУП

Охарактеризувати сучасні проблеми дорожнього руху й вплив руху транспортних засобів МПТ на параметри транспортних потоків. Висвітлити актуальність удосконалення методів організації руху різних видів транспорту в містах.


^ 2. РОЗРАХУНОК ПРОПУСКНОЇ МОЖЛИВОСТІ ДІЛЯНОК МЕРЕЖІ

Пропускну можливість вулиць неперервного руху з багатосмуговою проїжджою частиною розраховують за формулою


, авт./год. (2.1)


де Pk - пропускна можливість k-ї ділянки мережі, авт./год.;

P0 - розрахункова пропускна можливість однієї смуги руху, авт./год.;

Kп - коефіцієнт, що враховує вплив кількості смуг на пропускну можливість. Значення Kп обирають із табл. 2.

Таблиця 2 - Залежність Kп від кількості смуг руху

Кількість смуг руху

1

2

3

4

5

6

Кп

1,0

1,8

2,4

2,9

3,4

3,9


Розрахункову пропускну можливість приймають N0 = 1000 авт./год. з умов забезпечення необхідних маневрів у транспортному потоці та N0 = 1200 авт./год. при відсутності в потоці змін смуг руху.


^ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДОРОЖНЬОГО РУХУ


Характеристики дорожнього руху визначають для кожної ділянки транспортної мережі. За даними матриці кореспонденцій (Додаток табл. А.1), враховуючи склад транспортних потоків (Додаток табл. А.2), розраховують інтенсивність руху на ділянках мережі у фізичних одиницях за формулою

, (3.1)

де Nк - інтенсивність руху на k-й ділянці мережі, авт./год.;

n - кількість вузлів відправлення кореспонденцій, які рухаються через k-ділянку;

Qi - кількість кореспонденцій, які відправляються з i-го вузла мережі, авт./год.

Інтенсивність руху у наведених одиницях визначають за допомогою коефіцієнтів приведення

, (3.2)

де - інтенсивність руху на k-й ділянці мережі у наведених одиницях, авт./год;

z - кількість видів транспортних засобів у транспортному потоці;

dj - питома вага j-го виду транспортних засобів у потоці;

Knpj- коефіцієнт приведення j-го виду транспортних засобів до легкового автомобіля.

Рівень завантаження дороги рухом визначають за співвідношенням

. (3.3)


Таблиця 3 - Значення коефіцієнтів приведення
^

Найменування транспортних засобів


Коефіцієнт приведення, Kпр

1. Легкові автомобілі

1,0

2. Вантажні автомобілі (gн < 4 т)

2,0

3. Вантажні автомобілі(gн = 4-8 т)

2,5

4. Вантажні автомобілі (gн > 8 т)

3,0

5. Автобуси

2,5

6. Тролейбуси

3,0

7. Автопоїзди (gн < 12 т)

3,5

Швидкість транспортного потоку розраховують за матеріалами обстеження, які подані в табл. А.6:

, (3.4)

де Vі - швидкість потоку в i-му випробуванні, км/год;

n - кількість випробувань.

Після цього треба зробити висновок, чи достатньо проведеної кількості випробувань для забезпечення необхідної точності й надійності результатів. Необхідний обсяг вибірки розраховують за формулою

, (3.5)

де - функція довірчої імовірності;

- середнє квадратичне відхилення, км/год.;

- крайня допустима помилка, км/год:

, (3.6)


, (3.7)

де - відносна точність обліку (табл. А.7).

Значення функції довірчої імовірності обирають залежно від довірчої імовірності (табл. А.7).

Таблиця 4 - Значення функції довірчої імовірності

Довірча імовірність

0,8

0,9

0,95

Функція довірчої

імовірності

1,28

1,65

1,96

Якщо n > nпотр, можна зробити висновок, що проведеної кількості випробувань достатньо для забезпечення необхідної надійності результатів.

Щільність транспортних потоків (g) на ділянках мережі розраховують за

виразом

(3.8)


Усі розраховані характеристики дорожнього руху слід занести до підсумкової таблиці.


^ 4. РОЗМІЩЕННЯ ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ

Розміщення зупиночних пунктів впливає на безпеку руху й пропускну можливість дороги. Існують такі вимоги до розміщення зупиночних пунктів:

- безпека руху пішоходів;

- мінімальні затримки руху транспортних засобів;

- мінімум часу руху пасажирів до зупиночних пунктів.

У практиці організації руху МПТ відстань зупиночних пунктів складає 400-600 м - для звичайних маршрутів і 800-1200 м для швидкісних маршрутів. При розміщенні зупиночних пунктів слід дотримуватися цих рекомендацій. Треба також враховувати забудову вздовж ділянок мережі.

Зупиночні пункти МПТ можуть бути розташовані як перед перехрестями, так і за ними. Для автобусів та тролейбусів більш прийнятним є розташування зупинок за перехрестями.

Після розміщення зупиночних пунктів слід зобразити на рисунку схему розташування зупинок МПТ на транспортній мережі.


^ 5. РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИК РУХУ МПТ НА МАРШРУТАХ


На кожному маршруті МПТ необхідно розрахувати: час оборотного рейсу, інтервал та інтенсивність руху транспортних засобів, швидкість сполучення.

Час оборотного рейсу розраховують за формулою

, (5.1)

де - час простою на кінцевих зупинках маршруту, год.;

lм - відстань між кінцевими зупинками маршруту, км;

V - швидкість руху транспортних засобів на маршруті, км/год.;

nnocт - кількість проміжних зупинок на маршруті в обох напрямках;

tnnp - час простою на проміжніх зупинках маршруту, год.

Інтервал руху транспортних засобів на маршруті встановлюють за формулою

, (5.2)

де Aм - кількість транспортних засобів, які працюють на маршруті.

Інтенсивність руху транспортних засобів на маршруті

. (5.3)

Швидкість сполучення на маршруті визначають за відношенням

, (5.4)

де tс - час сполучення на маршруті, год.:


. (5.5)


Характеристики руху МПТ на маршрутах слід занести у підсумкову таблицю.


^ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРІОРИТЕТУ РУХУ МПТ

Пріоритет руху МПТ забезпечують:

- правила дорожнього руху;

- введення окремої фази світлофорного регулювання;

- введення окремих заборон для інших транспортних засобів;

- виділення окремої смуги для руху МПТ.

У цьому розділі слід розглянути питання щодо доцільності виділення окремої смуги для руху МПТ на всіх ділянках транспортної мережі. Існують такі критерії виділення окремої смуги для МПТ:

1. Дорога повинна мати не менше трьох смуг руху в одному напрямку.

2. Інтенсивність руху транспортного потоку до виділення окремої смуги для МПТ не менш 400 авт./год. в середньому на одну смугу руху.

3. Інтенсивність руху транспортного потоку після виділення окремої смуги для МПТ не більше 900 авт./год. в середньому на одну смугу.

4. Інтенсивність руху МПТ не менше 50 од./год.

Попередньо необхідно розрахувати інтенсивність та інтервал руху МПТ на всіх ділянках мережі. Для цього слід використати дані розділу 5. Якщо виділення окремої смуги для МПТ буде доцільним, треба зобразити на рисунку схему розташування технічних засобів організації руху (дорожні знаки, дорожня розмітка), що забезпечують виконання цього рішення.

Необхідно також визначити габаритну довжину зупиночних пунктів, користуючись наступними рекомендаціями.

При інтенсивності руху МПТ Nмпт 15 од/год достатня довжина зупинок: lзуп = 15 м - для одиночних автобусів і тролейбусів; lзуп = 20 м - для подвійних автобусів і тролейбусів. При Nмпт > 15 од./год. достатня довжина зупинок: 35-40 м - для одиночних автобусів і тролейбусів; 45 м - для подвійних автобусів і тролейбусів. Дані про довжину зупинок треба занести в таблицю.


7. ВИСНОВКИ


У висновках слід навести коротку характеристику виконаних розрахунків і прийнятих рішень, дати особисту оцінку перевагам та недолікам використаних методик.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения. - М.: Транспорт, 1992.

2. Хомяк Я.В. Организация дорожного движения. - К.: Вища школа, 1986.

3. Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения. - М.: Транспорт, 1991.

4. Самойлов Д.С. Городской транспорт. - М.: Стройиздат, 1983.

5. Бабков В.Ф., Андреев О.В. Проектирование автомобильних дорог: Учебник для ВУЗов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1987.

6. Автомобильные перевозки и организация дорожного движения: Справочник. Пер. с англ. / В.У. Рэнкин, С. Халберт и др. - М.: Транспорт, 1981.

7. Лобанов Е.М. Транспортная планировка городов. - М.: Транспорт, 1990.


^

ДОДАТОК А


Таблиця А.1 - Матриця кореспонденцій транспортних засобів, авт./год.

Початковий пункт
^

Кінцевий пункт


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

-

56

32

89

36

37

12

53

106

37

63

79

1

5

-

36

39

45

11

21

18

62

53

68

85

2

12

61

-

37

8

44

0

36

16

63

55

136

3

2

9

6

-

14

7

2

5

13

4

64

84

4

1

32

4

7

-

3

0

8

9

5

31

19

5

6

0

4

8

5

-

6

0

30

9

37

50

6

4

62

57

47

9

40

-

22

15

46

13

35

7

12

74

54

9

30

22

5

-

-

46

51

152

8

6

62

51

47

12

33

11

55

-

56

63

106

9

4

45

63

33

8

21

44

83

39

-

89

88

10

14

67

79

95

30

23

110

113

3

79

-

15

11

7

83

131

69

19

87

165

79

45

3

23

-

Примітка: Варіант вважається вибраним, якщо закреслити рядок по останній, а стовпець по передостанній цифрі номера залікової книжки. Після цього нумерація пунктів впорядковується.

^

Таблиця А.2 - Склад транспортних потоків, %


Найменування транспортних засобів
^

Номер варіанта


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Легкові автомобілі

45

30

27

51

43

38

62

49

40

55

2. Вантажні автомобілі(gн<4т)

15

20

18

25

30

20

10

15

22

10

3.Вантажні автомобілі(gн=4-8т)

15

20

19

10

6

18

7

10

15

15

Вантажні автомобілі (gн > 8 т)

10

14

15

4

10

11

7

7

11

13

4. Автобуси

5

3

7

4

5

4

3

8

4

3

5. Тролейбуси

4

5

4

4

2

3

5

5

5

2

6. Автопоїзди (gн < 12 т)

6

8

10

2

4

5

6

6

3

2

Примітка: Номер варіанта визначається за передостанньою цифрою номера залікової книжки.

Таблиця А.3 - Характеристика маршрутів МПТ

Номер

маршрута

Траса

маршрута

Вид

МПТ

Марка

транспортних

засобів

1

4-5-6-7-8

тролейбус
^

DAC-217Е, ЮМЗ


2

2-6-10

тролейбус

ЗиУ-9

3

3-7-11

тролейбус

DAC-217Е, ЗиУ-9

4

8-7-6-10

автобус

Ик-280

5

8-7-6-5-1

автобус

ЛАЗ-695

6

9-5-6-7-11

автобус

Ик-260, ЛАЗ-695

7

1-5-9

автобус

ЛиАЗ-677,

ЛАЗ-695


Таблиця А.4 - Техніко-експлуатаційні показники роботи

Показник
^

Номер варіанта


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Кількість

транспортних

засобів на

маршрутах, од.

1

20

8

11

15

9

12

13

8

18

14

2

8

12

20

9

17

12

18

18

14

16

3

16

14

19

20

23

12

15

18

16

35

4

5

17

18

9

15

16

20

16

10

13

5

12

9

13

11

18

14

12

10

18

10

6

16

10

5

15

7

6

6

15

21

14
7

15

7

4

16

19

12

18

9

13

18

2. Час простою на про-

міжних зупинках, с.

40

50

45

50

40

35

50

50

45

30

3. Час простою на кін-

цевих зупинках, хв.

3

2

5

4

4

3

3

5

4

5

Примітка: Номер варіанта визначають за останньою цифрою залікової книжки.


Таблиця А.5 - Характеристика транспортної мережі


Показник

Номер варіанта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  1. Довжина ділянок

мережі, км.

1-5

1,2

1,9

2,0

1,4

1,0

2,1

2,4

2,1

1,5

1,4

2-6

1,7

0,9

2,8

1,3

1,0

1,0

2,0

1,7

1,1

1,5

3-7

2,1

2,3

1,1

0,8

1,2

1,7

1,8

1,5

1,8

1,7

5-9

1,5

2,8

1,5

1,1

1,7

1,3

1,1

1,4

2,0

2,2

6-10

1,8

1,4

1,3

2,0

1,3

2,1

1,5

1,2

2,5

2,9

7-11

2,3

1,1

1,7

0,8

2,2

1,8

1,6

1,3

2,1

2,1

4-5

1,3

1,5

1,8

2,1

3,0

1,6

1,7

2,3

2,3

1,3

5-6

1,7

1,7

2,1

2,0

1,1

1,5

1,9

1,0

1,7

0,9

6-7

1,7

1,5

2,5

1,3

2,1

1,2

2,0

0,9

1,2

0,8

7-8

1,9

2,1

1,1

1,4

0,9

2,3

2,3

2,5

1,0

1,9

2. Кількість смуг руху

на ділянках мережі,од.

1-5

4

6

4

6

4

6

4

4

6

6

2-6

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

3-7

4

2

4

4

4

2

2

4

2

2

5-9

6

4

2

4

4

2

4

4

2

4

6-10

4

4

4

4

4

6

4

4

4

4

7-11

6

6

6

4

6

4

4

6

4

6

4-5

4

4

2

2

2

4

2

2

4

4

5-6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6-7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
7-8

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Примітка: Номер варіанта визначають за передостанньою цифрою залікової книжки.


Таблиця А.6 - Значення замірів технічної швидкості, км/год.

Замір

Номер варіанта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

28

23

26

29

26

29

27

29

25

28

2

29

24

25

28

25

27

25

24

29

28

3

27

25

23

27

23

27

29

27

26

29

4

27

25

23

28

24

27

29

28

22

29

5

28

25

24

27

24

25

25

27

23

29

6

28

24

25

28

24

28

27

29

24

29

7

29

23

24

28

24

28

24

29

25

28

8

26

26

24

28

25

28

28

29

24

28

9

28

24

23

28

25

27

27

29

27

27

10

29

24

25

27

24

28

28

27

22

27

11

28

26

24

24

24

25

27

28

25

27

12

28

25

25

29

26

24

29

28

23

24

Примітка: Номер варіанта визначають за останньою цифрою залікової книжки.


Таблиця А.7 - Задана імовірність і точність обліку

Параметр

Номер варіанта


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Довірча

імовірність

0,8

0,9

0,95

0,8

0,9

0,95

0,8

0,9

0,95

0,8

Відносна


точність

обліку

0,050

0,050

0,050

0,010

0,015

0,015

0,020

0,010

0,1

0,015

Примітка: Номер варіанта визначають за передостанньою цифрою залікової книжки.
^

ДОДАТОК Б


Схема транспортної мережі
Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Організація руху видів транспорту” (для студентів 2 курсу напрямку підготовки 1004 “Транспортні технології”).
Укладачі: Олексій Олегович Лобашов,

Олексій Володимирович Прасоленко,

Дмитро Леонідович Бурко.


Редактор: М.З. Аляб’єв

Коректор: З.І. Зайцева


План 2007, поз. 249

Підп. до друку 19.09.2007 Формат 60х841/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 0,7 Обл.-вид. арк.1,2

Замовл №______ Тираж 50 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ


61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Пожежна безпека” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050702 – «Електромехінка»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво»”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи