За спеціальністю 050100 “економіка підприємства” icon

За спеціальністю 050100 “економіка підприємства”
Скачати 361.86 Kb.
НазваЗа спеціальністю 050100 “економіка підприємства”
Дата03.07.2012
Розмір361.86 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ЗАВДАННЯ НА НЕЇ З КУРСУ


«ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ»


(ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

6.050100 “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”)


ХАРКІВ - ХНАМГ - 2007


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу “Економічні ризики” (для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей). Укл. Т.І.Світлична. – Харків:: ХНАМГ, 2007. – 19.с.


Укладач: Т.І.Світлична


Рецензент: В.О.Пасічний


Рекомендовано кафедрою

економіки будівництва

Протокол № 10 від 27.04.2007 р.


1. Загальні положення


Формування ринкових відносин у нашій країні сприяють розвитку теорії економічного ризику та практичному її застосуванню в діяльності суб`єктів господарювання.

Робота підприємств у ринку здійснюється в умовах дії економічних ризиків, тобто для господарників виникає неясність в одержанні очікуваного кінцевого результату, небезпека невдачі, непередбачених витрат. Подібна обстановка є складною і незвичною для нашої економіки.

Щоб успішно працювати за цих умов, господарським керівникам, менеджерам, економістам треба навчитися прогнозувати події, оцінювати ступінь ризику, йти на нього, але не виходити за межі допустимого.

Предметом вивчення курсу “Економічні ризики ” є діяльність підприємств в ризикових умовах господарювання, а завданням курсу - навчити студентів:

- розпізнавати причини й фактори, що викликають економічні ризики в діяльності підприємств;

- володіти термінологічною базою теорії економічних ризиків;

- ідентифікувати вид ризику;

- кількісно оцінювати ризики;

- досліджувати можливі засоби захисту від ризиків.

Курс “Економічні ризики” студентам заочної форми навчання доцільно вивчати в такій послідовності:

 1. ознайомитися з робочою програмою і методичними вказівками до вивчення курсу;

 2. ознайомитися з літературою, рекомендованою для вивчення курсу;

 3. скласти стислий конспект по кожній темі курсу;

 4. відповісти на запитання для закріплення матеріалу по темах курсу;

 5. розібрати і вивчити ключові поняття курсу;

 6. розв`язати відповідні задачі контрольної роботи.

На лекційних заняттях студентам заочної форми навчання викладаються окремі вузлові питання найбільшої складності. На практичних заняттях розбираються і вирішуються задачі та питання, що викликають у студентів труднощі при виконанні контрольної роботи.

З курсу “Економічні ризики” виконується одна контрольна робота, що складається з вирішення практичних задач.

При розв`язуванні задач контрольної роботи не можна обмежуватися записом лише кінцевого результату, а необхідно докладно викласти всі розрахунки, а також навести зміст завдання.

До контрольної роботи слід додати список використаної літератури.

Контрольна робота з курсу “Економічні ризики” повинна вміщувати відповіді на теоретичні питання до задач та вирішення семи задач, варіанти яких для кожного студента визначаються за останньою цифрою номеру його залікової книжки.


 1. ^ Методичні вказівки до вирішення задач


Перш ніж розпочинати розв`язувати задачу, студенту треба ідентифікувати, тобто виявити вид ризику, про який йдеться у задачі, а також причини виникнення цього ризику.

При вирішуванні задач контрольної роботи слід знати такі основні положення теорії економічних ризиків:

ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК підприємства - це загроза того, що підприємство понесе втрати у вигляді додаткових витрат або отримає доходи нижче тих, на які воно розраховувало.

В абсолютному вираженні ризик може визначатися величиною можливих втрат, а у відносному - величиною цих втрат, віднесеною до деякої бази (очікуваний прибуток, виручка, майно підприємства):

R = У * Р(У), (1)

де R – ступінь ризику;

У – очікувана втрата (шкода);

Р(У) – імовірність втрати.

У теорії ризиків втратою називають відхилення фактичного результату діяльності від очікуваного, тобто різницю фактичного і очікуваного прибутку.

Ризик – імовірна категорія, тому його вимірюють не тільки втратами, а й імовірністю виникнення втрат. Тому головними показниками ризику вважають зони ризику і криву імовірностей втрат - криву ризику.

У задачі №1 контрольної роботи треба саме визначити величину можливих втрат підприємства при виникненні кожної з ризикових подій окремо і загальну їх величину при виникненні одночасно (для спрощення розрахунків) усіх ризикових подій, про які йдеться в задачі.

Для розрахунку втрат підприємства треба розрахувати очікуваний прибуток та фактичний, що отримає підприємство при здійсненні ризикової події. Різниця між ними – це і є величина втрати. Загальна величина втрати прибутку підприємства при виникненні одночасно всіх ризикових подій не може визначатися складанням окремих втрат. Треба аналізувати наслідки від кожної ризикової події.

Побудова зон ризику підприємства та нанесення на графік величини втрат дозволяє відповісти на питання, в якій зоні може опинитися діяльність підприємства, якщо здійсняться ризикові події.

Величина окремих ризиків у задачі визначається за формулою (1).

У діяльності підприємств виникають різні ризики. У контрольній роботі оцінюються виробничі й фінансові ризики, а саме інвестиційні й валютні операційні ризики.

Існують декілька методів оцінки економічних ризиків [5].

При статистичному методі абсолютним показником ризику виступає середньоквадратичне відхилення (  ), яке показує відхилення очікуваного значення ( Сі ) від середньої величини ( С ):

 =  D ; (2)

; (3) С = , (4)

де Рі – імовірність одержання і-го результату.

Відносною мірою ризику є коефіцієнт варіації ( ):

. (5)

Статистичний метод оцінки економічних ризиків у контрольній роботі треба використати при вирішенні задачі №2.

У задачі №3 мова йде про ризик фінансових інвестицій. Співвідношення максимально можливих збитків та обсягу власних фінансових ресурсів інвестора являє собою ступінь ризику ( Кр):

. ( 6 )

Тут Зmax - максимально можлива сума збитків;

Р – обсяг власних фінансових ресурсів.

При вирішенні задачі № 4 треба застосувати метод чутливості проекту [5 ]. Бажано перед розв’язанням цієї задачі розібрати приклад, наведений у розділі 3.6 [5].

Розрахунки до кожного з проектів складаються з послідовного визначення таких показників:

- точки беззбитковості проекту;

 • мінімальної ціни продукції, за якої проект буде беззбитковим;

 • максимальних змінних витрат на одиницю продукції, за яких проект буде ще беззбитковим;

 • максимальних постійних витрат загального обсягу виробництва, за яких проект буде беззбитковим;

 • коефіцієнтів безпечності проекту з обсягу виробництва, з ціни, постійних та змінних витрат.

Аналізуючи одержані розрахункові показники-коефіцієнти, можна визначитися щодо ризику кожного з проектів.

Зміст коефіцієнтів безпечності проектів такий:

- коефіцієнт безпечності проекту з обсягу виробництва свідчить про те, що коли при незмінних (тобто запланованих) цінах і витратах обсяг виробництва зменшиться більше ніж на величину, що дорівнює коефіцієнту безпечності проекту з обсягу виробництва (у відсотковому вимірюванні), то проект буде збитковим;

- коефіцієнт безпечності проекту з ціни показує, що коли при незмінних витратах та обсягу виробництва ціна зменшиться більше ніж на величину, що дорівнює коефіцієнту безпечності проекту з ціни продукції (у відсотках), то проект буде вже збитковим;

- коефіцієнт безпечності проекту з витрат свідчить, що коли при незмінних показниках обсягу виробництва та ціни продукції витрати збільшуються на величину, що перевищує відповідні коефіцієнти безпечності проекту із змінних та постійних витрат (у відсотках), то проект стане вже збитковим.

Той з проектів, що має більші за значенням коефіцієнти безпечності, є менш ризикованим.

Вирішуючи задачу № 5, треба розібратися у змісті аналітичного методу оцінки економічних ризиків та самого ризику ліквідності [5]. Класифікацію активів підприємства за два звітних періоди треба зобразити у вигляді таблиці, в якій структура наведена у відсотковому співвідношенні кожної з груп активів до їх загальної величини (валюти балансу). Активи групують на чотири або п`ять груп (див. рис.3.5 або табл. 3.22 у [5]) за власним бажанням студента.

При вирішенні задачі №6 треба розуміти, чому в діяльності одного з партнерів зовнішньоекономічної угоди виникає валютний ризик, в чому він виявиться.

Варіантів застосування методу експертних оцінок в оцінці економічних ризиків існує декілька. Так, при розв'язанні задачі №7 контрольної роботи величина ризику (R) оцінюється множенням балу (Ві) на відповідну вагу (Wі):

R = (7)

Чим ближче R до 0, тим менший ризик, а чим він ближче до 10, тим він більший.

Виявлення причин ризику, ідентифікація ризику, оцінка його значення - це складова системи управління ризиком. Тут є ще одна важлива складова – зниження ступеня ризику. Прийоми зниження існують різні залежно від умов, виду ризику. Тому доцільно при розв`язуванні задач контрольної роботи відповідати на питання про способи управління ризиком.

Докладніше про теоретичний матеріал з теорії економічних ризиків можна прочитати у рекомендованій літературі. 1. Завдання на контрольну роботу
^

Задача №1


Підприємство очікує в наступному кварталі отримати такі показники:

Таблиця 1 - Вихідні дані

Варіанти

Показники

Од. вим.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Обсяг реалізації продукції

шт.

180

200

200

180

180

200

200

140

140

220

2. Ціна реалізації продукції

тис.грн.

2,0

2,0

1,8

1,9

1,8

2,2

2,2

2,2

2,4

2,8

3. Собівартість виробництва одиниці продукціїтис.грн.1,81,81,61,71,72,02,12,02,22,6

4. Вартість майна підприємства


млн.грн.


10


10


11


8


8


18


14


17


16


21


У наступному кварталі можливі відхилення фактичних показників від очікуваних:


Таблиця 2 - Можливі зміни показників

Варіанти

Зміни та їх

причини

Од. вим.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Через появу на ринку нового конкурента:

зниження обсягу реалізації продукції;

зниження ціни реалізації продукції%


тис.грн30


--


0,540


--


0,450


--


0,660


--


0,445


--


0,5

2. Через неповну забезпе-ченість сировиною:

зниження обсягу вироб-ництва й реалізації продукції%60407050308040504030

3. Через неповне викорис-тання виробничих потуж-ностей (вихід з роботи устат-кування, яке не пройшло капітального ремонту):

зниження обсягів вироб-ництва продукції%50405030504060305020

4. У зв'язку з можливою зміною постачальника сировини:

збільшення витрат на транспортуваннятис.грн.40502015261740402735

Таблиця 3 - Середня експертна оцінка імовірностей виникнення причин ризику підприємства


Варіанти

Причини ризику

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Поява на ринку нового конкурента

0,8

0,6

0,5

0,9

0,6

0,4

0,7

0,8

0,6

0,9

2. Неповна забезпеченість сировиною

0,5

0,4

0,6

0,5

0,7

0,9

0,8

0,9

0,8

0,7

3. Неповне використання виробничих потужностей

0,7

0,5

0,4

0,5

0,4

0,6

0,5

0,4

0,5

0,6

4. Зміна постачальника

0,6

0,5

0,4

0,5

0,4

0,6

0,5

0,7

0,3

0,7


Використовуючи вихідні дані та експертні дані про імовірність появи причин, що викликають економічний ризик у діяльності підприємства в наступному кварталі, треба:

 1. дати характеристику можливих втрат, обчислити розмір кожної з них і загальні втрати, що можливі при виникненні одночасно усіх чотирьох ризикових подій;

 2. відобразити графічно зони ризику підприємства, виявити, в яких зонах знаходяться втрати від кожної з причин і загальні втрати;

 3. ідентифікувати вид ризику підприємства й кількісно оцінити величину можливого ризику підприємства;

 4. зробити висновки щодо наслідків впливу ризику на діяльність підприємства.Задача № 2

Розглядаються два проекти А і В щодо інвестування. Відомі оцінки прогнозованих значень доходу від кожного з цих проектів та відповідні значення імовірностей.

Статистичним методом оцінити міру ризику кожного з проектів і обрати один з них для інвестування.


Таблиця 4 - Вихідні дані

Варіанти

Показники

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Прогнозований прибуток(тис.грн)

  1. Оцінка проекту А:

песимістична400300400700300200400700700300

стримана

720

600

700

900

600

600

800

900

1000

400

оптимістична

1100

1000

1100

1200

1000

700

1100

1200

1400

550

  1. Оцінка проекту В:

песимістична


300


300


500


600


300


200


300


650


750


800

стримана

800

500

750

800

550

700

850

800

900

900

оптимістична

1200

900

1100

1150

900

1150

1300

1300

1200

1300

2.Значення імовірностей:

2.1 Оцінка проекту А:

песимістична0,250,300,200,300,300,200,200,150,200,25

стримана

0,50

0,60

0,50

0,60

0,40

0,50

0,45

0,60

0,65

0,60

оптимістична

0,25

0,10

0,30

0,10

0,30

0,30

0,35

0,25

0,15

0,15

2.2 Оцінка проекту В:

песимістична0,300,250,300,200,200,250,300,200,150,25

стримана

0,40

0,60

0,60

0,45

0,65

0,60

0,60

0,50

0,60

0,50

оптимістична

0,30

0,15

0,10

0,35

0,15

0,15

0,10

0,30

0,25

0,25


Задача №3

Визначити, яке з підприємств здійснює менш ризиковане вкладення капіталу у цінні папери.

Таблиця 5 - Вихідні дані (млн.грн.)

Варіанти Показники

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. ПІДПРИЄМСТВО 1:

1.1 Власні засоби


5


7


11


13


7


14


11


14


17


30

1.2 Максимально можливі збитки


3,5


4


5


8


2


8


7


8


11


12

2. ПІДПРИЄМСТВО 2:

2.1 Власні засоби


30


47


24


28


35


19


15


12


17


25

2.2 Максимально можливі збитки


12


14


12


7


14


10


10


6


12


9Задача №4

За вихідними даними (планові показники) розрахувати коефіцієнти безпечності проектів А та Б з обсягу виробництва, ціни, постійних і змінних витрат.

Зробити висновки, який з аналізуючи проектів є менш ризикованим.

Таблиця 6 - Вихідні дані
^

Варіанти Показники


Од. вим.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ 1.ПРОЕКТ А:

1.1 Ціна одиниці продукції


грн.


8,0


9,3


6,8


7,4


8,4


6,8


9,7


9,3


9,4


9,6

1.2 Змінні витрати на одиницю продукції

грн.

7,0

8,2

7,1

5,8

6,6

6,7

8,4

8,2

8,0

8,4

1.3 Постійні витрати

тис.

грн

238

250

240

180

210

220

280

210

240

180

1.4 Обсяг виробництва

тис. од.

250

280

260

200

240

264

290

260

290

230

^ 2.ПРОЕКТ Б:

2.1 Ціна одиниці продукції


грн.


9,5


10,7


9,4


7,3


7,6


10,1


8,6


8,9


8,7


9,8

2.2 Змінні витрати на одиницю продукції

грн..

8,4

9,6

8,3

6,4

6,1

9,0

7,4

7,6

8,0

8,6

2.3 Постійні витрати

тис.

грн

265

320

265

190

200

240

270

180

210

140

2.4 Обсяг виробництва

тис. од.

290

410

290

210

240

270

310

230

250

210


Задача №5

За вихідними даними, поданими у балансі підприємства, зробити класифікацію активів підприємства за ступенем ризику.

Проаналізувати структуру активів за два звітних періоди і дати відповідь, зменшується або збільшується ризик ліквідності підприємства. Відповідь обґрунтувати. Навести використаний баланс підприємства.


Задача №6

Українське підприємство підписало дві угоди з іноземними компаніями про поставку товару в Україну:

перша угода – з німецькою фірмою на суму 500 тис. євро;

друга угода – з американською фірмою на суму 70 тис. доларів.

Доставка й оплата товару здійснюються через чотири місяця з моменту укладання угоди. За цей час змінився обмінний курс.

Яка із сторін цих угод підлягає ризику, який це ризик і які його причини? Оцінити кількісно цей ризик і запропонувати варіанти його зниження.

Таблиця 7 - Вихідні дані

Варіанти

Показники

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Обмінний курс на момент укладання угоди в грн.:

- за 1 євро;

- за 1 долар6,32

5,026,31

5,036,25

5,046,365,036,23

5,076,22

5,056,28

5,046,31

5,066,33

5,026,34

5,06

2. Обмінний курс на момент розрахунків за поставлений товар в грн..:

- за 1 євро;

- за 1 долар6,40

5,076,36

5,086,33

5,086,45

5,056,38

5,026,35

5,026,45

5,076,46

5,046,38

5,066,45

5,02


Задача №7

Оцінити, враховуючи дані експертів, ступінь ризику запланованого обсягу робот, якому підлягає будівельне підприємство у наступному кварталі. В якій зоні знаходиться цей ризик? Вихідні дані наведені в табл.8.


Таблиця 8 - Вихідні даніФактори ризику

В а р і а н т и

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

бал

вага

бал

вага

бал

вага

бал

вага

бал

вага

бал

вага

бал

вага

бал

вага

бал

вага

бал

вага

1.Розірвання укладеної угоди

0,5

2,0

0,7

0,5

х

х

0,2

2,5

0,9

0,1

0,4

1,0

1,0

0,2

х

х

0,8

0,1

1,0

0,2

2. Втрата потенційного замовника

х

х

0,4

0,5

0,3

1,0

0,1

1,0

х

х

0,4

0,5

0,5

0,1

х

х

0,5

3,0

0,8

0,2

3.Консервація об`єкта будівництва

0,4

1,0

х

х

0,9

0,5

0,7

0,5

1,0

1,0

0,5

4,0

х

х

х

х

0,9

0,1

1,0

0,2

4. Зриви в питаннях фінансування з боку замовника

0,5

4,0

0,4

3,0

0,4

4,0

0,8

3,0

х

х

0,7

3,0

0,9

4,0

0,8

5,0

0,7

3,0

0,9

5,0

5.Незабезпече-ність робіт сировиною та матеріалами

х

х

0,5

1,0

0,6

1,0

0,5

2,0

0,6

0,5

0,5

0,1

0,8

5,0

0,5

3,0

0,5

2,0

х

х

6.Зниження якості будівельної продукції

0,2

0,5

0,3

1,0

0,2

0,5

х

х

0,5

0,4

х

х

0,4

0,1

0,6

0,3

х

х

0,4

3,0

7.Вихід з ладу машин та механізмів

0,3

1,0

х

х

0,5

2,0

0,3

0,5

0,5

3,0

х

х

0,5

0,2

0,5

0,5

0,4

1,0

х

хПродовження таблиці 8


8.Порушення трудової дисципліни

0,1

0,5

0,2

1,0

х

х

0,2

0,3

0,4

2,0

х

х

0,3

0,1

0,2

0,1

0,6

0,3

0,3

1,0

9.Відсутність документації на початок будівництва

0,4

0,5

0,5

1,0

0,3

0,5

х

х

1,0

1,0

0,9

1,0

Х

х

0,7

0,1

х

х

0,6

0,2

10.Несприятливі погодні умови

0,3

0,5

0,4

2,0

0,4

0,5

0,4

0,2

0,4

2,0

0,6

0,4

0,6

0,3

0,6

1,0

0,5

0,5

0,5

0,2

Всього

х

10,0

х

10,0

х

10,0

х

10,0

х

10,0

х

10,0

Х

10,0

х

10,0

х

10,0

х

10,0Таблиця 9 - Шкала меж ризику

Межі зон ризику

0

0,1- 2,5

2,6- 5,0

5,1- 7,5

7,6- 10,0

Зони ризику

безризикова

мінімального ризику

підвищеного ризику

критичного ризику

неприпустимого ризику^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1.Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

2.Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ “Борисфен – М”, 1996.

3. Клименко С.М., Дуброва О.С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.

4.Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. – М.: ИНФРА - М, 1996.

5. Світлична Т.І. Теоретичні основи курсу “Економічний ризик та методи його вимірювання”. Навчальний посібник. Друге видання, доповнене і перероблене. Навч. . пос. –Харків: ХДАМГ, 2004.

6. Світлична Т.І. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу “Економічний ризик та методи його вимірювання”. Харків: ХНАМГ, 2005.

7. Світлична Т.І. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з вивчення курсу “Економічні ризики ”. Харків: ХНАМГ, 2006.

8.Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия. –СПб: Питер, 2000.

9.Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навч. посібник. – К.: Знання, 1998.


ЗМІСТ1. Загальні положення............................................................................…...

2. Методичні вказівки до вирішення задач...................…………………..

3. Завдання на контрольну роботу..................................................……….

Список літератури...................................................................................…..

Стор.

3

4

9

17^ Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу “Економічні ризики” (для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей).


Укладач: Тетяна Іванівна Світлична


Редактор М.З.Аляб`єв


План 2007, поз. 31м

Підп. до друку 23.06.2007 Формат 60x84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид. арк.1,0 Умовн.-друк. арк. 0,8

Тираж 200 прим. Зам. №


61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12.
Схожі:

За спеціальністю 050100 “економіка підприємства” iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка підприємства
Економіка підприємства для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 050100 “Економіка підприємства”, 050100 “Облік...
За спеціальністю 050100 “економіка підприємства” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства банківська справа методичні вказівки
Економіка І підприємництво” за спеціальністю 050100 – “Облік І аудит” та 050100 – “Економіка підприємства” кваліфікаційного рівня...
За спеціальністю 050100 “економіка підприємства” iconХарківська національна академія міського господарства н.І. Гордієнко, О. В. Харламова програма І робоча програма навчальної дисципліни “аудит”
Економіка І підприємництво за спеціальністю 050100 «Облік І аудит», 050100 – “Економіка підприємства”
За спеціальністю 050100 “економіка підприємства” iconЩодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “мікроекономіка”
Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 050100 – “Економіка підприємства”, 050100 – “Облік...
За спеціальністю 050100 “економіка підприємства” iconМіського господарства г. Ю. Штерн програма І робоча програма навчальної дисципліни
...
За спеціальністю 050100 “економіка підприємства” iconЄ. М. Кайлюк М. В. Волкова програма І робоча програма навчальної дисципліни
...
За спеціальністю 050100 “економіка підприємства” iconГ.І. Базецька фінанси підприємства методичні вказівки
Фпо І зн напряму підготовки 050100 – Економіка І підприємництво, спеціальностей Економіка підприємства, Облік І аудит
За спеціальністю 050100 “економіка підприємства” iconА.І. Зіньковська Методичні вказівки
«Економіка підприємства», спеціальності 050100, 050107 – Економіка підприємства
За спеціальністю 050100 “економіка підприємства” iconТ. А. Пушкар національна економіка методичні вказівки
«бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит» І 030504 “Економіка підприємства”...
За спеціальністю 050100 “економіка підприємства” iconМіжнародна економіка тексти лекцій для студентів усіх форм навчання із спеціальностей 050100 «Економіка підприємства»
Міжнародна економіка: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 050100 «Економіка підприємства», «Облік І аудит»)....
За спеціальністю 050100 “економіка підприємства” iconН. В. Методичні вказівки
«Економіка підприємства» та 030509 «Облік І аудит» (0501 – «Економіка І підприємництво», спеціальностей 050100 – «Економіка підприємства»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи