I. медицинская литература icon

I. медицинская литература
Скачати 133.07 Kb.
НазваI. медицинская литература
Дата03.07.2012
Розмір133.07 Kb.
ТипЛитература

I. МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.


1. Общие вопросы медицины. Организация здравоохранения. История медицины.


1. 61(03)

М52 Мерхелевич (Merkhelevich G.V.) , Г.В. Общая медицина : русско-английский словарь фраз и словосочетаний. - Донецк:ЧП АРПИ, 2008. - 448 с.


2. 61(06)

М42 Медицина в художніх образах. Вип. 7: статтi. - Донецьк: Норд-Пресс, 2009. - 360 с.


3. 61(06)

П35 Питання експериментальної та клінічної медицини. Вип. 12, т. 1: зб. статей. - Донецьк: ДонНМУ, 2008. - 342 с.


4. 614.1(075.8)

Б11 Біостатистика: підручник. - К.: Книга плюс, 2009. - 184 с.


5. 614.2(09)

Д58 Довжук, І.В. Охорона здоров'я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст. - Луганськ, 2009 . - 140 с.


2. Физиология

1. 612.821(075.8)

Ц61 Цимбалюк, І.М. Психологічне консультування та корекція. Модульно -рейтинговий курс: навч. посібник. - К.: Професіонал, 2009. - 544 с.


3. Гигиена

1. 613.6(075.8)

Г46 Гігієна та охорона праці медичних працівників: навч. посібник. - К.: Медицина, 2009. - 176 с.

4. Фармакология

1. 615.015(075.8)

Ф24 Фармакологія: підручник. - Вінниця: Нова книга, 2009. - 480 с.


2. 615.81

П28 Песиков, Я.С. Атлас классической иглотерапии. Лечение воздействием на точки акупунктуры аппаратами всех видов. - М., 2008. - 203 с.


3. 615.83(03)

Ф50 Физиотерапевтический справочник. - Симферополь: КГМУ, 2008. - 750 с.


5. Онкология

1. 616-006(075.8)

O-59 Oncology: підручник. - Kyiv: MEDICINE, 2008. - 216 p.


6. Реаниматология. Неотложные состояния

1. 616-08(075.8)

А72 Антропова, Т.О. Невідкладні стани в терапії: навч. посібник. - К.: Медицина, 2008. - 112 с.


2. 616-053.2(075.8)

Н52 Неотложные состояния у детей: учеб. пособие. - Донецк: Норд-Пресс, 2009. - 177 с.


3. 616-036.882-08(075.8)

П14 Палій, Л.В. Основи реаніматології: навч. посібник. - К.: Медицина, 2008. - 168 с.


7. Педиатрия.


1. 616-053.2

И24 Иващенко, Т.И. Мой малыш: практ. рук-во для будущих и молодых мам. - Донецк: Вебер, 2009. - 170 с.


8. Патологическая физиология.

1 616-092(075.8)

П20 Патофізіологія: підручник. - К.: Медицина, 2008. - 704 с.


9. Внутренние болезни.

1. 616.1/.4 (075.8)

В Внутрішня медицина. Т. 1 : підручник: У 3-х книгах. - К.:Медицина,

2009. - 1104 с.


2. 616.1/.4(075.8) Внутрішня медицина. Т. 2 : підручник : У 3-х книгах. - К.:Медицина,

В 2009. - 1088 с.


10. Кардиология. Гематология.

1. 616.12

Д99 Дядык, А.И. Хроническая сердечная недостаточность в современной клинической практике. – Львiв: Медицина свiту, 2009. - 418 с.


2. 616.15

Г33 Гематологія і переливання крові. Вип. 34 (Додатковий). Науково-практична конференція "Актуальні питання клінічної трансфузіології" (23-24 квітня 2009 р.) ,присвяч. 70-річчю заснування Харківської обл. станції переливання крові : міжвідомчий збірник. - Харкiв, 2009. - 234 с.


11. Оториноларингология.

1. 616.21(075.5)

М54 Методичні рекомендації до практичних занять лікарів-інтернів дитячих оториноларингологів. - Донецьк, 2009. - 391 с.


2. 616.21(075.8)

О-90 Otorhinolaryngology: підручник. - Kyiv: Medicine, 2009. - 232 p.


12. Гастроэнтерология.

1. 616.3(075.8)

Д69 Дорофеев, А.Э. Диагностика и лечение заболеваний пищеварительного тракта: учеб. пособие. - Донецк: Норд-Пресс, 2009. - 366 с.


13. Стоматология.

1. 616.31(075.8)

С90 Суржанский, С. К. Применение титана в ортопедической стоматологии . - Донецк, 2007 . - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)


14. Невропатология и психиатрия.

1. 616.89

М62 Минутко, В.Л. Шизофрения. - Курск: ИПП "Курск", 2009. - 688 с.


15. Инфекционные болезни.

1. 616.9(075.8)

Д33 Денисенко, О.В. Інфекційні хвороби в модулях: навч. посібник. - К.: Медицина, 2009. - 168 с.


2. 616.921

К14 Казаков, В.Н. Грипп А (H1N1) 2009, "Свиной грипп": пандемия (первые итоги и перспективы развития). - Донецк:Каштан, 2009. - 196 с.


3. 616.921

К14 Казаков, В.М. Грип А (H1N1) 2009, "Свинячий грип": пандемія (перші підсумки й перспективи розвитку). - Донецьк: Каштан, 2009. - 196 с.


16. Хирургия.

1. 617-053.2(075.8)

H22 Handbook of Paediatric Surgery for Students of the V-ts and VI-ts year of Medical University. - Donetsk, 2009. - 256 p.


2. 617-053.2(075.5)

М54 Методичні вказівки для студентів 5 курсу із самостійної підготовки до практичних занять з дитячої хірургії. - Донецьк, 2009. - 127 с.


3. 617-089(075.8)

П14 Палій, Л.В. Анестезіологія та інтенсивна терапія: підручник. - К.: Медицина, 2008. - 224 с.


4. 617(075.8)

Р64 Роздольський, І.В. Невідкладні стани в хірургії: підручник. - К.: Медицина, 2009. - 144 с.


5. 617-053.2(075.8)

Х50 Хірургія дитячого віку: підручник. - К.: Медицина, 2009. - 800 с.


^ II. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА.


1. 51(075.8)

С24 Свердан, П.Л. Вища математика. Математичний аналіз і теорія ймовірностей : підручник. - К.: Знання, 2008. - 450 с.


2. 57(075.8)

M46 Medical biology : підручник. - К.: MEDICINE, 2008. - 304 p.


3. 57(075.8)

М42 Медична біологія: підручник. - Вінниця :Нова книга, 2009. - 608 с.


4. 576.8(075.8)

Д18 Данилейченко, В.В. Мікробіологія з основами імунології: підручник. - К.: Медицина, 2009. - 392 с.


5. 577.4

Р32 Регіональна екологічна мережа Донецької області: концепція, програма та схема. - Донецьк: Технопак, 2008 . - 96 с.


^ III. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. С5

В31 Вербець В.В. Соціологія. Курс лекцій: навчальний посібник. - К.: Кондор, 2009. - 550 с.


2. С5

П43 Погрібна В.Л. Соціологія професіоналізму. - К.: Алерта, 2008. - 336 с.


3. УО1

М16 Макроекономіка та макроекономічна політика: навч. посібник. - К.: Знання, 2008. - 699 с.


4. УО1

П50 Політична економія: підручник. - К.: Алерта, 2008. - 487 с.


5. У01

Э40 Экономическая теория: политэкономия: учебник . - М., К.: Рыбари, Знання, 2009. –

870 с.


6. УО3

Ю94 Юхименко П.І. Економічна історія: підручник. - К.: Знання-Прес, 2008. - 567 с.


7. Ч61

Ш35 Швецова-Водка Г.Н. Общая теория документа и книги: учеб. пособие. - М.; К.:

Рыбари, Знання, 2009. - 487 с.


8. Ш12

М80 Морська Л.І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов: навч. посібник.

- Тернопiль: Астон, 2008. - 256 с.


9. Ш141.4

В68 Волощак М.Й. Збірник мовностилістичних порад лінгвістів, літературознавців,

публіцистів. - К.: Марія Волощак, 2009. - 200 с.


10. Ш143.21

Н32 Настольная книга преподавателя: учеб. пособие. - Донецк: Вебер, 2008. - 208 с.


11. Ш146.1

Л27 Латинська мова і основи медичної термінології: підручник. - К.:Медицина, 2008. –

360 с.

12. Ю9

П86 Психологія: підручник. - К.: Либiдь, 2008. - 560 с.


13. Ю9

Р83 Руденко В.М. Математичні методи в психології: підручник. - К.: Академвидав,

2009. - 384 с.


14. Ю

Ф56 Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посібник. - К.:

Каравела, 2009. - 368 с.


^ IV. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ


4.1. Диссертации на соискание научной степени доктора медицинских наук


1. Б125 Бабич Т.Ю. Сімейні пологи: профілактика та зниження акушерських і перинатальних ускладнень: дис. ... д-ра мед наук (14.01.01) . - Донецьк, 2009 . - 315 с.


2.В148 Вакуленко В.М. Коксартроз при дистрофическом поражении пояснично-крестцового отдела позвоночника (диагностика, лечение, прогнозирование) : дис. ... д-ра мед наук (14.01.21) . - Донецк, 2009 . - 339 с.


3. В57 Владзимирський А.В. Телемедицина в травматології та ортопедії (концепція, клінічне застосування, ефективність): дис. ... д-ра мед наук (14.01.21). - Донецьк, 2009. - 360 с.


4. Г993 Гюльмамедова І.Д. Диференційований підхід до діагностики та лікування безплідного шлюбу із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій: дис. ... д-ра мед наук (14.01.01). - Донецьк, 2009 . - 341 с.


5. К891 Кузнецова І.В. Патогенетичне обгрунтування принципів інтенсивної терапії у хворих, що перебувають у критичних станах різного генезу: дис. ... д-ра мед наук (14.01.30). - Донецьк, 2009 . - 326 с.


6. К193 Канзюба А.И. Комплексное лечение пострадавших с переломо-вывихами в области тазобедренного сустава: дис. ... д-ра мед наук (14.01.21). - Донецк, 2009. - 390 с.


7. М925 Мухін І.В. Патогенетичне обгрунтування і ефективність загальновизнаних неімунних методів лікування хронічного гломерулонефриту у хворих з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легенів : дис. ... д-ра мед наук (14.01.02) . - Донецьк, 2009. - 390 с.


4.2. Диссертации на соискание научной степени кандидата медицинских наук


1. А365 Айман А.А. Паліативне лікування первинних неорганних злоякісних новоутворень заочеревинного простору й очеревини: дис. ... канд. мед. наук (14.01.07). - Донецьк, 2009. - 157 с.


2. Б68 Благініна І.І. Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування ревматоїдного артриту, поєднаного з артеріосклеротичною хворобою судин : дис. ... канд. мед. наук (14.01.02). - Луганськ, 2009. - 156 с.


3. Б613 Білошапка В.О. Антигіпоксична терапія в комплексному лікуванні гострої церебральної недостатності, обумовленої тяжкою черепно-мозковою травмою або мозковим інсультом : дис. ... канд. мед. наук (14.01.30) . - Донецьк, 2009 . - 224 с.


4. Д318 Демчук О.В. Вибір методу відновлення втраченої крові при операціях на аорті та магістральних судинах: дис. ... канд. мед. наук (14.01.30). - Донецьк, 2009. - 138 с.


5. Д815 Дудчак О.П. Рання діагностика та прогнозування перебігу первинної артеріальної гіпертензії у дітей: дис. ... канд. мед. наук (14.01.10). - Донецьк, 2009. - 182 с.


6. Ж422 Жданов В.В. Гігієнічна оцінка впливу шкідливих викидів теплоелектростанцій на здоров'я населення й обгрунтування профілактичних заходів : дис. ... канд. мед. наук (14.02.01). - Донецьк, 2008. - 200 с.


7. Ж726 Жиляєв Р.О. Топографо-анатомічні аспекти шляхів вдосконалення тактики хірургічного лікування хворих з переломами стегнової кістки (експериментальне дослідження) : дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) . - Донецьк, 2009 . - 146 с.


8. К469 Кияшко О.Ю. Регіонарна внутрішньоартеріальна хіміотерапія нерезектабельного місцево-розповсюдженого раку прямої кишки : дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) . - Донецьк, 2009 . - 150 с.


9. К603 Колеснікова Т.І. Оцінка функціонального стану канальцевого апарату нирок по зміненню осмотичного гомеостазу при нирковій недостатності різного генезу : дис. ... канд. мед наук (14.03.03) . - Донецьк, 2009 . - 166 с.


10. К95 Кутаєв О.В. Оптимізація інтенсивної терапії фульмінантної печінкової недостатності : дис. ... канд. мед. наук (14.01.30) . - Донецьк, 2009 . - 108 с.


11. М233 Манзюк О.Є. Профілактика ускладнень вагітності, пологів і післяпологового періоду у пацієнток, які страждають на різні форми геморою : дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - Донецьк, 2009 . - 142 с.


12. М30 Марченко О.О. Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії на ендотеліальний дисбаланс, зміни добового профілю артеріального тиску та центральної гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу : дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) . - Запорiжжя, 2009 . - 177 с.


13. М645 Мирошниченко Н.Н. Особенности диагностики и терапии бронхиальной астмы у детей с проявлениями пищевой аллергии : дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) . - Запорожье, 2009 . - 160 с.


14. М893 Муаяд М.А. Оптимизация хирургического лечения переломов дистального эпиметафиза костей голени : дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) . - К., 2009 . - 152 с.


15. Н349 Нахашова В.Є. Дисбаланс системного і мукозального антиендотоксинового імунитету у хворих на хронічний панкреатит : дис. ... канд. мед. наук (14.03.08) . - Сімферополь, 2009 . - 129 с.


16. О-385 Огнівенко О.В. Клініко-імунологічна характеристика перебігу гнійного верхньощелепного синуситу у хворих на інсулінозалежний цукровий діабет : дис. ... канд. мед. наук (14.03.08) . - Харкiв, 2009 . - 145 с.


17. О-664 Орлова А.К. Клініко-патогенетичне значення порушень реологічних властивостей крові та ендотеліальної дисфункції судин при ювенільному ревматоїдному артриті : дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) . - Донецьк, 2009 . - 160 с.


18. П162 Паниграхи П.К. Оптимизация комплексного лечения инфаркта миокарда с учетом особенностей его течения после тромболитической терапии : дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) . - Одесса, 2009 . - 161 с.


19. П49 Пола М.К. Особливості клініки, перебігу і лікування стабільної стенокардії у хворих з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легенів : дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) . - Донецьк, 2009 . - 191 с.


20. П58 Попова І.Б. Стан імунитету у хворих на мікробну екзему з мікогенною алергією : дис. ... канд. мед. наук (14.03.08) . - Полтава, 2009 . - 126 с.


21. Р152 Радзівіл П.М. Дисбаланс антиендотоксинового імунітету у хворих на пневмонію і його корекція : дис. ... канд. мед. наук (14.03.08) . - Сімферополь, 2009 . - 156 с.


22. Р244 Рассохіна О.О. Клініко-патогенетичні особливості хронічної обструктивної хвороби легень у хворих із синдромом подразненої кишки : дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) . - Донецьк, 2009 . - 234 с.


23. С835 Страфун О.С. Мікрохірургічна пересадка складного васкуляризованого трансплантата малогомілкової кістки в лікуванні хворих з дефектами діафіза довгих кісток : дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) . - К., 2009 . - 224 с.


24. Т233 Татарченко В.В. Роль показників неспецифічної імунної резистентності у ранній діагностиці бактеріальної інфекції у новонароджених дітей : дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) . - Донецьк, 2009 . - 150 с.


26. Т564 Томилин В.Н. Первичный остеосинтез и эндопротезирование при повреждениях проксимального отдела плечевой кости : дис. ... канд. мед. наук (14.01.21) . - Днепропетровск, 2009 . - 158 с.


27. Ч-48 Черкасова В.С. Оптимізація лікування рецидивуючого генітального герпесу у жінок репродуктивного віку : дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - Луганськ, 2009 . - 153 с.


28. Ч-812 Чубенко Д.С. Гастропатія, асоційована з прийомом нестероїдних протизапальних препаратів, у хворих на ревматоїдний артрит: профілактика та лікування : дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) . - Донецьк, 2009 . - 137 с.


29. Я471 Яковенко В.Г. Оцінка віддаленого прогнозу у пацієнтів з ішемічною хворобою серця за допомогою стресової ехокардіографії : дис. ... канд. мед. наук (14.12.11). - Донецьк, 2009 . - 149 с.


30. Я955 Яшина О.Г. Профілактика ускладнень перименопаузального періоду у жінок з метаболічними порушеннями : дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - Донецьк, 2009 . - 173 с.


4.3. Авторефераты диссертаций на соискание научной степени доктора медицинских наук


1. М156 Макеєв С.С. Однофотонна емісійна комп'ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.23) . - К., 2008 . - 40 с.


2. М483 Мельничук Г.М. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.22) . - Одеса, 2008 . - 32 с.


3. С149 Саідова Ф.Х. Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.14) . - К., 2008 . - 39 с.


4. С594 Соколов М.Ю. Найближчі та віддалені результати коронарного стентування у хворих на стабільну стенокардію : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.11) . - К., 2008 . - 47 с.


5. С914 Суховерша О.А. Рак легень IIIА стадії: індивідуалізація лікування та прогнозу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.01.07) . - Донецьк, 2008 . - 35 с.


4.4. Авторефераты диссертаций на соискание научной степени кандидата медицинских наук


1. М14 Майборода Т.А. Пренатальні діагностичні критерії спадкових захворювань скелету : автореф. дис. ... канд. мед. наук (03.00.15) . - Харкiв, 2008 . - 17 с.


2. М151 Макаренко С.М. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.16) . - К., 2008 . - 20 с.


3. М212 Мальована І.В. Диференційовані підходи до корекції метаболічних порушень у хворих на гнійний середній отит : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.19) . - К., 2008 . - 19 с.


4. М215 Мальцев Д.В. Імунний статус хворих на просту мігрень і роль герпетичної інфекції у патогенезі хвороби : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.08) . - К., 2008 . - 24 с.


5. М233 Манжура О.П. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) . - К., 2008 . - 20 с.


6. М268 Маркович І.Г. Наукове обгрунтування епідеміологічного нагляду за Hib-інфекцією в умовах впровадження вакцинопрофілактики : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.02) . - К., 2008 . - 24 с.


7. М397 Маяцька О.В. Нейро-ендокринні порушення та можливості їх корекції у хворих з вегетативною дисфункцією : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) . - К., 2008 . - 20 с.


8. М42 Медведєв В.В. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.05) . - К., 2008 . - 20 с.


9. М482 Мельник А.В. Примусові заходи медичного характеру щодо осіб із короткочасними психотичними розладами психічної діяльності алкогольного та органічного генезу : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.16) . - К., 2008 . - 22 с.


10. М611 Міміношвілі А.О. Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) . - Запорiжжя, 2008 . - 25 с.


11. М624 Мінухін А.С. Причини, умови розвитку та психотерапія сексуально-поведінкової дезадаптації молодого подружжя : автореф. дис. ... канд. мед. наук (19.00.04) . - Харкiв, 2008 . - 20 с.


12. М642 Миронюк Ю.М. Репродуктивне здоров'я жінок при тривалій внутрішньоматковій контрацепції : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - К., 2008 . - 17 с.


13. М655 Міссаоуі Х. Постінфарктне ремоделювання міокарда та гіпертензія: роль біомаркерів : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) . - К., 2008 . - 20 с.


14. М695 Міхеєв Ю.О. Особливості діагностики та лікування резидуального та рецидивного холангіолітіазу : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) . - Запорiжжя, 2008 . - 20 с.


15. М712 Мишко А.С. Профілактика невиношування вагітності у жінок, які народжують уперше у пізньому репродуктивному віці : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.01) . - К., 2008 . - 20 с.


16. М746 Можина Т.Л. Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції шлункових дисритмій у хворих на цукровий діабет 2-го типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.02) . - Сімферополь, 2008 . - 20 с.


17. М747 Мозгова Ю.А. Сучасні аспекти терапії експериментальної ентерококової інфекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук (03.00.07) . - Харкiв, 2008 . - 20 с.


18. М748 Мойсеєнко А.І. Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) . - К., 2008 . - 16 с.


19. М77 Монастирський В.М. Морфофункціональні особливості легень при високій гострій кишковій непрохідності та її корекції в експерименті : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.01) . - Вінниця, 2008 . - 20 с.


20. М80 Мороз А.М. Профілактика і хірургічне лікування несправжніх аневризм анастомозів у хворих після аорто-клубових та клубово-стегнових реконструкцій : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) . - Харкiв, 2008 . - 16 с.


21. М816 Мосенко С.В. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.15) . - Харкiв, 2008 . - 20 с.


22. М826 Московченко І.В. Малоінвазивні методи в лікуванні гастродуоденальних виразок, що кровоточать, у хворих похилого та старечого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) . - К., 2008 . - 24 с.


23. М856 Мотузюк І.М. Застосування локальної гіпертемії в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) . - К., 2008 . - 19 с.


24. М86 Мохамад Х.Р. Вивчення взаємозв'язку між процесами іонного транспорту і зміною форми еритроцитів : автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.13) . - Харкiв, 2008 . - 20 с.


25. М893 Мудренко І.Г. Аутоагресивна поведінка у хворих з першим психотичним епізодом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.16) . - Харкiв, 2008 . - 20 с.


26. М91 Мурадосілова Л.І. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.10) . - Сімферополь, 2008 . - 20 с.


27. М913 Мурланова Т.П. Профілактика та лікування карієсу зубів у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку з різним станом здоров'я : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.22) . - К., 2008 . - 18 с.


28. С136 Савустьяненко А.В. Вплив вегетативної регуляції на перебіг системної запальної відповіді : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) . - К., 2008 . - 20 с.


29. С143 Садов'як І.Д. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров'я дітей в умовах ендемічного регіону : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.02.03) . - К., 2008 . - 23 с.


30. С148 Сазонов С.О. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.16) . - Харкiв, 2008 . - 20 с.


31. С195 Сапожниченко Л.В. Вплив постійної форми фібриляції передсердь на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.11) . - Запорiжжя, 2008 . - 22 с.


32. С228 Сащук М.М. Вікові аспекти імунологічної дизрегуляції при неповній глобальній ішемії мозку в самців-щурів : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) . - Тернопiль, 2008 . - 20 с.


33. С243 Світлична О.В. Психопатологічні та патопсихологічні особливості дітей та підлітків, хворих на епілепсію з інтелектуальним зниженням та їх корекція : автореф. дис. ... канд. мед. наук (19.00.04) . - Харкiв, 2008 . - 19 с.


34. С29 Селезньова О.В. Вплив трансплантації культур клітин підшлункової залози і стовбурових клітин на патогенез ексмериментального цукрового діабету : автореф. дис. ... канд. біол. наук: (14.03.04) . - Луганськ, 2008 . - 20 с.


35. С301 Семенкова І.І. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоєних ними протиправних діянь : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.16) . - К., 2008 . - 22 с.


36. С37 Сімбірцева К.Ю. Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.12) . - Донецьк, 2008 . - 20 с.


37. С383 Синєпупов М.А. Критерії ефективності активних методів детоксикації в комплексному хірургічному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) . - Донецьк, 2008 . - 18 с.


38. С412 Ситнікова В.О. Патоморфологічні особливості фетоплацентарного комплексу при гіпоксії і синдромі затримки розвитку плода : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.03.02) . - К., 2008 . - 32 с.


39. С444 Скорий Д.І. Клініко-топографічне обгрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жовчокам'яну хворобу : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.03) . - Харкiв, 2008 . - 20 с.


40. С447 Скорохода І.І. Множинні артеріальні аневризми головного мозку: діагностика та хірургічне лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.05) . - К., 2008 . - 20 с.


41. С474 Слєсаренко О.П. Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій серед військовослужбовців строкової служби : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.27) . - К., 2008 . - 20 с.


42. С48 Слободянюк О.В. Комбіноване лікування хворих на рак тіла матки з передопераційною радіохіміотерапією : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.01.07) . - Харкiв, 2008 . - 24 с.


43. С764 Станішевська Н.В. Вплив ішемічного предстану на морфофункціональну адаптацію серця до некрозу міокарда при введенні алкілселенонафтиридину : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.03.04) . - Харкiв, 2008 . - 16 с.


Схожі:

I. медицинская литература iconI. медицинская литература
Д66 Домашняя медицинская энциклопедия. Здоровье от а до Я. Харьков: Клуб семейного досуга, 2009. 512 с
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844518
I. медицинская литература iconМедицинская литература
move to 0-16844513
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844514
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844515
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844523
I. медицинская литература iconI. Медицинская литература
move to 0-16844525
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
move to 0-16844526
I. медицинская литература iconМедицинская литература
move to 0-16844522
I. медицинская литература iconБібліотека
В данном бюллетене отражена новая медицинская, естественнонаучная и социально-экономическая литература, поступившая в библиотеку...
I. медицинская литература iconI. медицинская литература
У59 Универсальные и специальные (профессиональные) компетенции выпускников медицинских вузов. – Москва; Донецк, 2008. 112 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи