Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет
Скачати 342.03 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет
Дата03.07.2012
Розмір342.03 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКий ДЕРЖАВНий МЕДИЧНий університет


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор з навчальної роботи

Буковинського державного

медичного університету

професор М.Ю. Коломоєць

“___” _______ 2008 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 5-ГО КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ» (ЦИКЛ «фармацевтична інформатика з фармацевтичною опікою»)


Для спеціальності 7.110206 – клінічна фармація


Факультет – фармацевтичний


Кафедра – внутрішніх хвороб, клінічної фармакології та професійних хвороб

Курс 5, семестр Х

Кількість годин 162 (3 тижні, 15 робочих днів),

106 годин - практична робота на базі практики

54 години – самостійна робота

2 години – диференційований залік


Чернівці, 2008

Робоча програма з виробничої практики складена на підставі:


 1. “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 08.04.1993 року

 2. "Інструкції про виробничу практику студентів медичного, лікувального педіатричного, медико-профілактичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації”, затвердженої наказом МОЗ України № 179 від 03.10.1995 року

 3. Освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми спеціаліста за спеціальністю 7.110206 – клінічна фармація, напрямку підготовки 1102 – фармація (Міністерства освіти і науки України)


^ 1. Загальна мета та завдання виробничої практики студентів

Виробнича практика студентів вищих медичних (фармацевтичного) закладів освіти є важливою ланкою у підготовці клінічних провізорів і невід‘ємною частиною навчального процесу. Головне завдання практики – перевірка та закріплення знань і практичних навичок, отриманих студентами при вивченні основних клінічних та теоретичних дисциплін, їх подальше поглиблення, удосконалення під час роботи в лікувально-профілактичних, фармацевтичних закладах, а також безпосереднє ознайомлення студентів з організацією роботи клінічного провізора в умовах аптечного та лікувально-профілактичного закладу по забезпеченню комплексної лікувально-профілактичної допомоги населенню, з умовами майбутньої діяльності на базах обласних, міських, районних лікувальних установ, з основами етики й медичної деонтології, набуття й закріплення навичок санітарно - просвітницької роботи, навичок фармацевтичної опіки амбулаторних і стаціонарних хворих, визначення напрямків і набуття навичок проведення інформаційної роботи в цих контингентах осіб.

^ Основні організаційні засади

Виробнича практика студентів 5-го курсу з фармацевтичної інформатики з фармацевтичною опікою проводиться після закінчення літньої екзаменаційної сесії протягом 15 робочих днів (3-х тижнів). Керівництво практикою здійснюють викладачі кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб.

Для досягнення мети студентам пропонується робота в базових аптечних закладах протягом одного тижня і в спеціалізованих відділеннях лікувально-профілактичного закладу чи поліклініці протягом двох тижнів (усього три тижні чи п’ятнадцять робочих днів). Студенти працюють в якості в.о.клінічного провізора і підпорядковуються загальному керівникові практики від базової установи (як правило, ним є головний лікар чи заступник головного лікаря аптеки чи ЛПЗ), безпосередньому керівнику практики від базової установи та викладачу-керівнику практики від університету.

Під час проходження практики з фармацевтичної інформатики з фармацевтичною опікою студенти постійно працюють за «первинним столом», у відділеннях ЛПЗ при безпосередньому контакті з хворим, збираючи лікарський анамнез, аналізуючи листи лікарських призначень та здійснюючи їх корекцію. Практична робота студентів здійснюється під контролем провізора, лікаря, завідувача відділення та проведення разом із лікарем роботи щодо забезпечення максимально раціональної лікарської терапії.

^ 2. При проходженні виробничої практики студенти зобов‘язані:

- повністю виконати завдання, передбачені програмою практики, і вказівки її керівників;

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку лікувального закладу, в якому проходять практику;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

- систематично вести щоденник практики, іншу звітну документацію, передбачену програмою практики;

- своєчасно скласти диференційований залік.

^ 3. Мета та завданням виробничої практики з фармінформатики і фармацевтичної опіки є:

 • ознайомлення з умовами роботи клінічного провізора в аптеці загального профілю, мережній аптеці чи внутрішньолікарняній аптеці, у спеціалізованому відділенні багатопрофільного стаціонару чи поліклініці, порядком надання медикаментозної допомоги пацієнтам, інформаційної підтримки провізорів, лікарів, пацієнтів;

 • ознайомлення з контингентом пацієнтів відділення лікувально-профілактичних закладів, фармакологічними і фармакотерапевтичними групами лікарських засобів, схемами лікування хворих із профільною патологією, що використовуються в процесі лікування;

 • аналіз роботи аптеки і спеціалізованого відділення стаціонару (кабінету поліклініки): прогнозування найбільш ймовірних побічних ефектів лікарських засобів, розробка і проведення заходів, спрямованих на підвищення ефективності і безпеки проведеної терапії як у рамках відділення та аптеки у цілому, так і стосовно конкретного пацієнта;

 • засвоєння і виконання основних принципів медичної етики та деонтології, етичних норм поводження клінічного провізора в аптеці і лікувально-профілактичному закладі (взаємовідносин з колегами), взаємовідносин клінічного провізора і лікаря, клінічного провізора і хворого чи його родичів, взаємовідносин з пацієнтами в особливих фізіологічних станах;

 • ознайомлення з асортиментом лікарських засобів даного закладу, основними видами медичної документації, що регламентує використання лікарських препаратів рецептурної групи, правила їхнього збереження і роботи з ними;

 • освоєння методології використання загальних принципів фармінфор-мування і фармацевтичної опіки пацієнтів при використанні лікарських препаратів різних груп в умовах конкретної ситуації;

 • освоєння і закріплення навичок алгоритмічного підходу до фармацевтичної опіки пацієнтів з різними патологічними станами;

 • закріплення основних принципів і закономірностей підвищення ефективності і зниження ризику розвитку побічної дії лікарських препаратів, призначених чи рекомендованих конкретному хворому;

 • освоєння методології визначення лікарських переваг у конкретній ситуації на основі порівняльної оцінки окремих лікарських препаратів і їхніх лікарських форм;

 • придбання і засвоєння навичок проведення інформаційної роботи з лікарських препаратів серед провізорів і лікарів;

 • придбання навичок консультування пацієнтів, фармацевтів і лікарів з питань раціонального застосування лікарських препаратів у конкретних ситуаціях, виходячи з їхніх фармакологічних властивостей, показань і протипоказань до їхнього застосування; з питань вибору оптимального лікарського препарату у конкретній ситуації;

 • придбання навичок корекції лікарських призначень і способів їхньої практичної реалізації в аптеці та лікувально-профілактичному закладі;

 • придбання навичок збору лікарського анамнезу (у т.ч. алергологічного) в умовах аптеки і лікувального закладу;

 • придбання і закріплення навичок первинного обстеження пацієнтів в умовах аптеки (огляд, перкусія, пальпація, аускультація, вимірювання артеріального тиску, частота серцевих скорочень, пульсу, рівня цукру в крові, рівня глюкозурії);

 • придбання навичок вибору безрецептурних лікарських препаратів для ефективної і безпечної лікарської терапії хворих з різними несерйозними проявами захворювань, як терапевтичного, так і іншого профілю, з огляду на стан хворого;

 • придбання навичок консультації пацієнтів з питань взаємодії лікарських препаратів один з одним, з їжею; хронофармаколопчних особливостей лікарських засобів;

 • придбання навичок фармінформування і фармацевтичної опіки пацієнтів з питань найбільше часто виникаючих побічних ефектів при застосуванні призначених лікарем лікарських препаратів, на підставі аналізу факторів ризику розвитку і клінічних проявів побічної дії лікарських засобів і їхніх комбінацій;

 • придбання навичок раціонального фармінформування конкретного пацієнта з питань застосування безрецептурних препаратів основних фармакологічних груп при використанні їх при самолікуванні, на підставі оцінки їхньої ефективності і безпеки;

 • придбання навичок формування комплайєнтності пацієнта стосовно раціональної лікарської терапії.

^ 4. Для ефективного проходження виробничої практики студент повинен:

4.1. Знати:

 • Структуру і порядок функціонування аптеки і спеціалізованого відділення стаціонару (лікарського кабінету поліклініки).

 • Основи медичної етики та деонтології.

 • Асортимент рецептурних і безрецептурних лікарських засобів, брендів і генеричних препаратів, що є в базовій аптеці чи профільному відділенні стаціонару; їх фармакологічні, фармакотерапевтичні та споживчі властивості, умови їхнього зберігання в даному закладі.

 • Клініко-фармакологічну характеристику нових препаратів із групи рецептурних і безрецептурних лікарських засобів, що використовуються у базовому закладі.

 • Контингент пацієнтів (у т.ч. декретовані групи), що обслуговується даною аптекою, відділенням стаціонару (лікарським кабінетом поліклініки).

 • Алгоритми фармацевтичної опіки пацієнтів (у т.ч. дитячого, літнього і старечого віку) при різних патологічних станах.

 • Найбільш розповсюджені прояви побічної дії лікарських препаратів різних фармакологічних груп, явища виникаючі при взаємодії препаратів різних фармакологічних груп при їхньому спільному застосуванні.

 • Способи попередження виникнення побічних ефектів лікарських засобів, а також алгоритм дії при виникненні побічної дії лікарського препарату в конкретного пацієнта.

 • Способи попередження взаємодії лікарських препаратів при проведенні комплексної терапії, а також їхньої взаємодії з їжею.

 • Фактори, що визначають відношення пацієнта до лікарської терапії, що рекомендується чи проводиться, і способи підвищення лояльності до неї.

 • Ознаки захворювань і «загрозливі» симптоми, що вимагають консультації лікаря, надання невідкладної медичної допомоги.

 • Принципи, правила і порядок надання долікарняної допомоги хворим в умовах аптечної установи.

 • Способи проведення інформаційної роботи в аптеці, лікувально-профілактичному закладі.

4.2.Вміти:

 • Вирішувати комплекс питань, пов’язаних із взаєминами між клінічним провізором чи хворим та його родичами, клінічним провізором і лікарем.

 • Аналізувати рецепти і вносити в них корективи, у ході бесіди з пацієнтом одержувати дані, що стосуються показань і протипоказань до застосування лікарського препарату в даному конкретному випадку, можливої взаємодії лікарських препаратів, призначених лікарем та інші дані, використання яких сприяє оптимізації процесу лікування.

 • Здійснювати вибір оптимальних напрямків фармакотерапії з використанням безрецептурних препаратів, керуючись характером патології, виявленої в конкретного пацієнта в умовах аптеки чи стаціонару.

 • Здійснювати оптимальний вибір безрецептурних лікарських препаратів чи їхніх комбінацій у кожній фармакологічній групі в конкретній клінічній ситуації, враховуючи особливості їх фармакотерапевтичних властивостей, їх взаємодії з одночасно чи раніше призначеними препаратами.

 • Здійснювати вибір оптимальної лікарської форми, дози, шляху введення лікарських препаратів і тривалість їхнього застосування (з огляду на характер їжі, вік пацієнта, особливості перебігу патологічного процесу, хронофармакологічні аспекти

 • При необхідності разом з лікарем здійснювати заміну одного лікарських препаратів іншим.

 • Консультувати хворих чи їхніх родичів, лікарів стаціонару (поліклініки), провізорів «першого столу» з питань раціонального застосування лікарських препаратів.

 • Готувати повідомлення для лікарів і провізорів про традиційні та нові лікарських препаратів, методи їхнього раціонального використання.

 • Інформувати лікаря про усі випадки нераціонального застосування лікарських засобів, можливі чи виявлені їхні наслідки і способи їхньої профілактики.

 • Інформувати лікаря про побічну дію лікарських препаратів, уміти заповнювати карту побічної дії лікарських засобів.

 • Інформувати лікаря і провізора про особливості фармакодинаміки і фармакокінетики нових лікарських препаратів, що надходять в аптечну мережу чи відділення стаціонару, запропонувати раціональну заміну при відсутності необхідних препаратів.

4.3. Опанувати практичні навички:

 • прогнозування найбільш ймовірних побічних ефектів лікарських засобів, розробки і проведення заходів, спрямованих на підвищення ефективності і безпеки проведеної терапії у рамках відділення та аптеки у цілому, і стосовно конкретного пацієнта;

 • виконання основних принципів медичної етики та деонтології, етичних норм поводження клінічного провізора в аптеці і лікувально-профілактичному закладі;

 • роботи з рецептурними та безрецептурними лікарських засобів, медичною документацією, що регламентує використання лікарських препаратів;

 • використання загальних принципів фармінформування і фармацевтичної опіки пацієнтів в умовах конкретної ситуації;

 • алгоритмічного підходу до фармацевтичної опіки пацієнтів з різними патологічними станами;

 • впровадження основних принципів і закономірностей підвищення ефективності і зниження ризику розвитку побічної дії лікарських препаратів, призначених чи рекомендованих конкретному хворому;

 • визначення лікарських переваг у конкретній ситуації на основі порівняльної оцінки окремих лікарських препаратів і їхніх лікарських форм;

 • проведення інформаційної роботи з лікарських препаратів серед провізорів і лікарів;

 • консультування пацієнтів, фармацевтів і лікарів з питань раціонального застосування лікарських препаратів у конкретних ситуаціях, виходячи з їхніх фармакологічних властивостей, показань і протипоказань до їхнього застосування; з питань вибору оптимального лікарського препарату у конкретній ситуації;

 • корекції лікарських призначень і способів їхньої практичної реалізації в аптеці та лікувально-профілактичному закладі;

 • придбання навичок збору лікарського анамнезу (у т.ч. алергологічного) в умовах аптеки і лікувального закладу;

 • первинного обстеження пацієнтів в умовах аптеки (огляд, перкусія, пальпація, аускультація, вимірювання артеріального тиску, частота серцевих скорочень, пульсу, рівня цукру в крові, рівня глюкозурії);

 • придбання навичок вибору безрецептурних лікарських препаратів для ефективної і безпечної лікарської терапії хворих з різними несерйозними проявами захворювань, як терапевтичного, так і іншого профілю, з огляду на стан хворого;

 • консультації пацієнтів з питань взаємодії лікарських препаратів один з одним, з їжею; хронофармакологічних особливостей лікарських засобів;

 • фармінформування і фармацевтичної опіки пацієнтів з питань найбільше часто виникаючих побічних ефектів при застосуванні призначених лікарем лікарських препаратів, на підставі аналізу факторів ризику розвитку і клінічних проявів побічної дії лікарських засобів і їхніх комбінацій;

 • раціонального фармінформування конкретного пацієнта з питань застосування безрецептурних препаратів основних фармакологічних груп при використанні їх при самолікуванні, на підставі оцінки їхньої ефективності і безпеки;

 • придбання навичок формування комплайєнтності пацієнта стосовно раціональної лікарської терапії.

Під час виробничої практики студенти беруть активну участь в санітарно-просвітницьких і профілактичних заходах, які проводяться у аптеці, ЛПЗ, пишуть повідомлення до стінгазети, оформляють санітарно-просвітницькі бюлетені чи стінгазети.

^ 5. Після проходження виробничої практики студент повинен вміти:

1. Дотримуватися правил фармацевтичної етики та деонтології; вирішувати комплекс питань, що пов’язані зі взаєминами між провізором, лікарем, клінічним провізором і хворим.

2. Аналізувати вказівки лікаря, що стосуються можливої взаємодії лікарських препаратів, призначених хворому, враховуючи історію розвитку хвороби, клінічний діагноз, стан хворого та результати його лабораторних аналізів.

3. Здійснювати разом з лікарем вибір оптимальних напрямків фармакотерапії у конкретного хворого.

4. Здійснювати разом з лікарем в конкретній клінічній ситуації вибір оптимальних лікарських препаратів в кожній фармакологічній групі, враховуючи особливості їх фармакодинаміки та фармакокінетики, їх взаємодію з одночасно або раніш призначеними ліками.

5. Здійснювати вибір оптимальної лікарської форми, дози, шляхів введення ліків та термін їх призначення (враховуючи час прийняття і склад їжі, вік хворого, принципи хронофармакології).

6. Здійснювати в разі необхідності разом з лікарем заміну одного лікарського препарату іншим.

7. Консультувати лікарів та хворих з питань раціонального вживання призначених лікарських препаратів.

8. Готувати повідомлення для лікарів про традиційні і нові ліки, методи їх раціонального використання.

9. Інформувати лікарів про всі випадки нераціонального вживання лікарських засобів, побічну дію препаратів.

10. Інформувати лікарів про особливості фармакодинаміки та фармакокінетики нових лікарських засобів, що надходять до аптечної мережі, пропонувати раціональну заміну в разі відсутності препаратів.

^ 6. Навчально-дослідницька робота студентів (НДРС)

Під час виробничої практики студенти виконують навчально-дослідницьку роботу, використовуючи знання, отримані в університеті, та результати досліджень, виконаних при проходженні практики, працюють з науковою медичною літературою.

НДРС проводиться у формі підготовки рефератів, виконання індивідуальних завдань, з включенням в роботу елементів експериментального дослідження, доповідей чи повідомлень на науково-практичних конференціях лікарів ЛПЗ із демонстрацією таблиць, схем, діаграм, стендів-лекцій тощо. Якщо декілька студентів працюють над подібною тематикою, то можна провести на цю тему студентську конференцію обговоренням отриманих результатів і рефератів роботи. Тематика НДРС в основному розробляється кафедрою, але студенту надається також можливість особисто запропонувати і виконати її з керівником практики від університету.

^ 6.1. Перелік тем для навчально-дослідницької роботи студентів 5-го курсу під час проходження виробничої практики з фармацевтичної інформатики з фармацевтичною опікою.

 1. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії артеріальної гіпертензії.

 2. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії ішемічної хвороби серця.

 3. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії інфаркту міокарда.

 4. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії міокардитів.

 5. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії деформуючого остеоартрозу.

 6. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії ревматоїдного артриту.

 7. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії серцевої недостатності.

 8. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії пневмонії позагоспітальної.

 9. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії госпітальної пневмонії.

 10. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії виразкової хвороби шлунка та ДПК.

 11. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії захворювань підшлункової залози.

 12. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії захворювань кишечника.

 13. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії бронхіальної астми.

 14. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії ХОЗЛ.

 15. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії плевритів.

 16. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії анемій.

 17. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії лейкозів.

 18. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії пієлонефриту.

 19. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії хронічної ниркової недостатності.

 20. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії ирозів печінки.

 21. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії хронічних гепатитів.

 22. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії ревматизму.

 23. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії вагітних.

 24. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії алергічних захворювань.

 25. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії гельмінтозів.

 26. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії аритмій серця.

 27. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії блокад серця.

 28. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії пароксизмальних порушень ритму.

 29. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії захворювань жовчного міхура.

 30. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії ендокринних захворювань.

 31. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії шкірних захворювань.

 32. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії захворювань нервової системи.

 33. Фармацевтична опіка лікаря при фармакотерапії основних гінекологічних захворювань.

 34. Фармацевтична опіка лікаря при фармацевтичній взаємодії лікарських засобів.


^ 7. Щоденник виробничої практики з фармацевтичної інформатики з фармацевтичною опікою

Особистою документацією студента є щоденник виробничої практики, до якого в хронологічній послідовності заносяться всі дані про проведену роботу: виконану студентом особисто або за його участю.

Студенти щоденно ведуть щоденник роботи. Щоденник є офіційним документом і повинен здаватись у відділ практики. Без щоденника чи без належного його оформлення виробнича практика не повинна зараховуватись. Щоденник повинен дати ясну уяву про ступінь самостійності студента при виконанні тієї чи іншої роботи.

На початку щоденника необхідно охарактеризувати організацію роботи в аптеці, в ЛПЗ, привести основні показники діяльності аптеки чи стаціонару (поліклініки), дані про нозології, за можливістю порівнюючи їх з даними по Україні.

Під час практики на робочому місці клінічного провізора відділення студенти-практиканти щоденно описують 4-5 практичних ситуацій раціонального використання лікарських засобів, оцінюють діяльність персоналу аптеки, медичного персоналу та пропонують свої шляхи їх вирішення.

Практикант повинен аргументувати вибір того чи іншого препарату, використовуючи теоретичні знання та вміння, отримані на кафедрі з фармацевтичної опіки, клінічної фармакології.

Ситуація повинна коротко описуватись з чітким викладенням суті проблеми та дій клінічного провізора для її вирішення. Студент-практикант пропонує свої шляхи вирішення та відмічає помилки з боку провізора, лікаря (за наявності останніх), пацієнта.

Для обґрунтування прийнятого рішення з вибору того чи іншого препарату студент може керуватись фармакотерапевтичним довідником, різними довідниками лікарських препаратів, довідниковою літературою з внутрішніх хвороб та клінічної фармакології, довідниковими посібниками з клінічної фармації, записами лекцій і всієї доступної довідникової літератури з лікарських засобів.

В кінці щоденника наводиться звіт про проходження практики.

7.1. Зразок оформлення і заповнення щоденника з виробничої практики наводиться нижче.

Щоденник виробничої практики

з фармацевтичної інформатики з фармацевтичною опікою студент __групи V курсу фармацевтичного факультету ___________________________________

(прізвище, ініціали)

База практики(аптека)_________________________________________________________

Керівник (від бази)____________________________________________________________

База практики (ЛПЗ)___________________________________________________________

Керівник (від бази)____________________________________________________________

Керівник (від навчального закладу) ______________________________________________

Термін проходження практики:

З __________ 200_ р. до ________________ 200 _ р.

І. Навчальна практика в аптеці

ДатИ: __________________

^ Ознайомлення з умовами роботи клінічного провізора в аптечному закладі

п/п

Розділ роботи

Змістовна частина

Аналіз (зауваження, пропозиції)Розміщення аптеки, її статус

Графік роботи

ЛПЗ, що знаходяться неподалік (лікарні, поліклініки, диспансери), їх профіль

Контингент пацієнтів, що обслуговується (вікові групи, профіль патології)

Асортимент ЛП:

 • бренди/генерики

природні фармацевтичні препарати, БАДи/ синтетичні продукти готові ЛФ /екстемпоральні засоби

Домінуючі групи ЛЗ:

 • фармакологічні,

 • фармакотерапіевтичні

Умови зберігання ЛЗ:

 • існуючі умови,

 • невідповідність вимогам, які можуть вплинути на їх ефективність та безпеку

Умови виробництва ЛЗ (за наявності таких)

Співробітництво з лікарями ЛПЗ (форми, результати)

Фармацевтична опіка пацієнтів:

 • надання послуги пацієнтам;

 • проводиться, не проводиться;

 • матеріально-технічна база;

 • умови проведення;

 • форма проведення.

Інформаційна робота в аптеці:

 • проводиться /не проводиться

 • форма проведення, хто і як проводить (фармгуртки, мікролекції, тренінги)

Фармінформатика пацієнтів:

 • рекламні матеріали компаній виробників,

 • куток покупця;

 • наявність у штаті посади менеджера (провізора) –інформатора

Фармінформація лікарям:

 • розсилака прайслистків,

 • участь у лікарських п‘ятихвилинках з інформаційними блоками,

 • проведення інформаційних п‘ятихвилинках у відділеннях

Відпуск рецептурних ЛЗ (наявність ведення журналу неправильно оформлених рецептів, здійснення зворотнього зв‘язку «провізор-лікар»)^ Робота з пацієнтами в умовах аптечного закладу(дата (щоденно))

ФО пацієнтів при відпуску ОТС-препаратів

1. Умови ситуації

Питання клінічного провізора

Відповідь пацієнта

Аналіз даних, рішення, рекомендації

^ ФО пацієнтів при відпуску рецептурних препаратів

1. Умови ситуації та копія рецепта

Зауваження по оформленню рецепта

Дія клінічного провізора

ФО та інформування пацієнта

Підпис керівника _______________________

ІІ. Навчальна практика у відділенні лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ)

ДатИ: __________________

^ Ознайомлення з умовами роботи клінічного провізора у профільному відділенні ЛПЗ

№ п/п

Розділ роботи

Змістовна частина

1.

Місце розміщення ЛПЗ, його статус
2.

Режим роботи (надання планової, ургентної допомоги)
3.

Профіль відділення
4.

Контингент пацієнтів:

 • за віком;

 • за статтю (%);

 • за нозологіями (%)
5.

Асортимент ЛЗ, що використовується у відділенні:

 • бренди/генерики;

 • основні групи ЛЗ;

 • серед основних груп – найбільш поширено вживані представники груп
6.

Домінуючі групи ЛЗ:

 • фармакологічні,

 • фармакотерапевтичні
7.

Умови зберігання ЛЗ:

 • існуючі умови,

 • невідповідні умови (конкретно), які можуть вплинути на ефективність ЛЗ
8.

Умови застосування ЛЗ, які можуть вплинути на ефективність та безпеку лікування (порушення дозування, шляхів уведення, техніки уведення, поліпрагмазія)
9.

Наявність статистики прояву побічної дії ліків
10.

Реєстрація та повідомлення відповідним структурам про виникнення побічної дії ліків
11.

Фамінформаційна робота у відділенні:

 • проведення інформаційних п‘ятихвилинок;

 • конференції з медичними представниками фірм-виробників;

 • клінічні розбори та конференції з висвітленням питань раціональної фармакотерапії,

 • участь співробітників відділення у проведенні клінічної апробації ЛЗ
12.

Фармацевтична опіка пацієнтів:

 • надання цієї послуги пацієнтам,

 • проводиться/не проводиться,

 • умови та форма проведення
13.

Фармацевтична опіка лікаря:

- РОР- матеріали компаній виробників,

- інформаційні стенди
14.

Фармінформація пацієнтів:

 • рекламні матеріали компаній-виробників,

 • інформаційні стенди
15.

Виписка рецептів, заходи у відповідь на сигнали про неправильно виписані рецепти
^ Робота з листками лікарських призначень (за наступним алгоритмом)

^ ПІБ хворого:

Кількість ліжко-днів:

Діагноз основний:


Ускладнення:


Супутній діагноз:


№ п/п

Найменування засобу

доза

Кратність прийому (раз/добу)

Шлях уведення

Курс (кількість діб)Обрунтування раціональності, терапії, що проводиться

ФО лікаря

ФО пацієнта


Підпис керівника _______________________


^ 8. Підсумковий звіт студента про виконану роботу за період виробничої практики з фармацевтичної інформатики з фармацевтичною опікою

Складається на підставі записів у щоденнику за нижчезазначеним зразком

^ ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про виконану роботу під час виробничої практики в якості в.о.клінічного провізора студент ____ групи V курсу фармацевтичного факультету _______________________________________

(прізвище, ініціали)

На базі ________ ___________________________________________________

З __________ 200_ р. до ________________ 200 _ р.

На базі ________ ___________________________________________________

З __________ 200_ р. до ________________ 200 _ р.

№ п/п

Практичні навички

Мінімум

ВиконаноОглянуто хворих (з лікарем)

20


Самостійно зібрано фармакологічний (лікарський) анамнез у хворих

15


Встановлено побічну дію ліків

5


Проаналізовано схем лікування

20


Заповнено протоколів побічної дії ліків

5


Проаналізовано листків лікарських призначень хворим

35


Проаналізовано рецептів у аптечному закладі

20
8.

Проведено інформаційних повідомлень по запровадженню нових лікарських засобів

2-3
9.

Оформлено інформаційно-стендове повідомлення з питань клінічної фармакології нових лікарських препаратів.

1 1. Орієнтовний перелік питань, які підлягають контролю на диференційованому заліку з виробничої практики з фармацевтичної інформатики з фармацевтичною опікою у студентів 5—го курсу фармацевтичного факультету складається з переліку основних практичних навичок, якими повинен володіти студент 5-го курсу фармацевтичного факультету

 1. Алгоритми дій клінічного провізора, проводячи бесіду з пацієнтом для кожного симптому чи нездужання, що можна вилікувати самостійно

 2. Визначати ступінь важкості симптому, можливість його самолікування

 3. Вибір оптимального лікарського препарату та умов його раціонального застосування для кожного конкретного пацієнта

 4. Вибір найбільш оптимальної лікарської форми та шляху введення лікарських засобів

 5. Правила застосування різноманітних лікарських форм

 6. Особливості індивідульного дозування лікарських засобів

 7. «Загрозливі» симптоми, що потребють обов‘язкової консультації лікаря

 8. Рекомендації про медикаментозне чи інший вид лікування безпечних для життя і стану здоров‘я симптомів різних захворювань

 9. Консультація лікаря та інформування пацієнта щодо: 1) особливостей взаємодії конкретного лікарського засобу з іншими лікарськими препаратами, 2) особливостей взаємодії даного лікарського засобу з продуктами харчування, алкоголем, нікотином; 3) оптимального режиму введення та дози лікарського засобу, 4) можливого небажаного впливу препарату на функції органів та систем людини; 5) з питань фармакологічних властивостей різноманітних лікарських препаратів, показань та протипоказань до їх застосування;

 10. Загальними поняттями про правила заміни лікарських препаратів на основі знань системи генеричної заміни та особливостей фармакокінетики;

 11. Виявлення та прогнозування на ранніх стадіях побічну дію ліків;

 12. Виписування різних лікарських засобів у рецептурній формі на підставі аналізу характерних помилок, що зустрічаються при оформленні рецептів.

 13. Вміти зібрати та аналізувати фармакологічний анамнез у хворого.

 14. Вміти провести аналіз листків призначень та провести їх корекцію.

 15. Вибрати оптимальний лікарський препарат з урахуванням його фармакодинамічних та фармакокінетичних властивостей, можливої взаємодії та можливих побічних дій.

 16. Вибрати оптимальну лікарську форму, шлях введення, схему дозування лікарського засобу у конкретного хворого.

 17. Вміти виявити та прогнозувати на ранніх стадіях побічну дію ліків та провести її корекцію.

 18. Вміти виявити та оцінити ефекти від взаємодії лікарських засобів, своєчасно провести корекцію та заміну лікарського препарату, що викликав небажаний ефект.

 19. Вміти визначити критерії ефективності лікування та контролювати ефективність фармакологічної та фармакотерапевтичної дії лікарського засобу.

 20. Визначити критерії безпечності дії лікарського засобу на організм при використанні його у лікуванні конкретного хворого.

 21. Вміти призначити додаткове лабораторне та інструментальне дослідження з меткої оцінки дії лікарського засобу на організм конкретного хворого.

 22. Вміти провести, у разі необхідності, заміну одного лікарського препарату іншим.

 23. Вміти надати консультацію лікарю з особливостей фармакодинаміки та фармакокінетики нових лікарських засобів, що занесені в Національну фармакопею.

 24. Надати інформацію про щойно встановлені ефекти лікарського засобу

 25. Вміти надати консультацію хворому щодо особливостей дозування, застосування та взаємозаміни лікарських препаратів.

 26. Вміти надати інформацію хворому про властивості лікарського засобу, що перебуває на клінічному випробуванні.

 27. Вміти відібрати хворого для вирішення питання щодо участі у клінічних випробуваннях.

 28. Вміти проводити аналіз індивідуальних карт амбулаторного хворого та медичної карти стаціонарного хворого з метою оцінки якості лікування та відбору хворих для клінічних випробувань та апробації нових лікарських засобів.


^ 10. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

В останній день виробничої практики студенти складають диференційований залік комісії, до вкладу якої входять керівник практики від університету та керівники (загальний і безпосередній) від бази практики.

Підведення підсумків практики здійснюється за наявності всіх звітних документів, передбачених програмою з практики, і характеристик виробничої діяльності студента за всю практику, підписаних загальним і безпосереднім керівником від бази практики, викладачем-керівником практики та завірених печаткою лікувального закладу.

Критерієм якості проходження виробничої практики є засвоєння практичних навичок, вмінь, знань, передбачених програмою з виробничої практики.

Загальна оцінка за підписом викладача-керівника практики заноситься до залікової книжки студента і заліково-екзаменаційної відомості.

Протягом 3-х днів після закінчення практики викладач-керівник практики подає заліково-екзаменаційні відомості і звіт про проведення практики до відділу виробничої практики.


Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол № 37), на засіданні предметної методичної комісії з фармацевтичних дисциплін 19 червня 2008 року (протокол № 6) та на засіданні оргметодкомісії з виробничої практики «___»____________ 2008 р. (протокол № ).

Завідувач кафедри внутрішньої медицини,

клінічної фармакології та професійних хвороб,

професор М.Ю.Коломоєць


Голова предметно-методичної комісії

з фармацевтичних дисциплін,

професор Р.Б.Косуба

Голова оргметодкомісії з виробничої практики,

доцент В.І.Гребенюк

^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ

диференційованого заліку з виробничої практики

фармацевтичної інформатики з фармацевтичною опікою

у студентів 5-го курсу

спеціальність «клінічна фармація»

кваліфікація «клінічний провізор»


Методика проведення диференційованого заліку з виробничої практики з фармацевтичної інформатики з фармацевтичною опікою у студентів 5-го курсу передбачає 2 етапи:

І етап – контроль рівня підготовки студентів 5 курсу з фармацевтичної інформатики з фармацевтичною опікою здійснюється шляхом перевірки ступеня опанування студентами практичних навичок з фармацевтичної опіки (вміння здійснити генеричну заміну рецептурних чи ОТС-препаратів, на основі провідного клінічного синдрому призначити ОТС-препарати, знати показання та протипоказання до їх застосування, вміти оперувати основними показниками фармакокінетики та фармакодинаміки).

ІІ етап - вирішення ситуаційних клінічних задач (ІІІ-ІV рівнів засвоєння програмного матеріалу). Кожному студенту пропонують дати відповідь на 1 клінічну ситуаційну задачу із різних розділів захворювань внутрішніх органів із проведенням аналізу фармакотерапії та корекції призначеного лікування на основі раціональної взаємодії лікарських засобів, а також зі складання алгоритму дій клінічного провізора за .

ІІІ етап - співбесіда. Кожному студенту пропонують скласти алгоритму дій клінічного провізора за провідним клінічним симптомом.

Остаточна оцінка виставляється з урахуванням оцінок кожного етапу диференційованого заліку. При отриманні незадовільної оцінки студенту надається можливість повторно дати відповідь на питання і клінічні задачі в дні відробіток.


Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол № 37), на засіданні предметної методичної комісії з фармацевтичних дисциплін 19 червня 2008 року (протокол № 6) та на засіданні оргметодкомісії з виробничої практики «___»____________ 2008 р. (протокол № ).


Завідувач кафедри внутрішньої медицини,

клінічної фармакології та професійних хвороб,

професор М.Ю.Коломоєць


Голова предметно-методичної комісії

з фармацевтичних дисциплін,

професор Р.Б.Косуба


Голова оргметодкомісії з виробничої практики,

доцент В.І.Гребенюк

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 5-ГО КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ» НА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОМУ ЗАЛІКУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З фармацевтичної інформатики з фармацевтичною опікою

Оцінка «відмінно» ставиться студенту, який вміє здійснювати корекцію вибору конкретного лікарського засобу (лікарської форми, дози та шляхів введення препаратів) з відповідної фармакотерапевтичної групи лікарських засобів на підставі діагнозу, провідного клінічного синдрому та аналізу листків лікарських призначень, зважаючи на показники індивідуальної фармакодинаміки і фармакокінетики препаратів у хворих, вік, стать хворого; вміє прогнозувати і попереджувати розвиток можливої побічної дії лікарських препаратів, базуючись на основних принципах взаємодії лікарських засобів; правильно проводить генеричну заміну препаратів рецептурного та безецептурного відпуску, володіє навиками фармацевтичної опіки пацієнта, провізора «першого столу» та лікаря лікувально-профілактичного закладу.

Оцінка «добре» ставиться студенту, який досить глибоко засвоїв теоретичний матеріал, має добру практичну підготовку, але припускається незначних помилок у відповіді та при вирішенні клінічних ситуаційних задач чи при проведенні генеричної заміни лікарських засобів, у окремих елементах фармацевтичної опіки провізора «першого столу», пацієнта, лікаря лікувально-профілактичного закладу.

Оцінка «задовільно» ставиться студенту, який в основному засвоїв теоретичний матеріал, але припускається суттєвих помилок у відповіді та при вирішенні клінічних ситуаційних задач чи при проведенні генеричної заміни лікарських засобів, у основних елементах фармацевтичної опіки провізора «першого столу», пацієнта, лікаря лікувально-профілактичного закладу.

Оцінка «незадовільно» ставиться студенту, який не знає значної частини програмного матеріалу, припускається суттєвих помилок під час відповіді, вирішення клінічної задачі, не вірно провів генеричну заміну лікарських засобів, не володіє навичками фармацевтичної опіки провізора «першого столу», пацієнта, лікаря лікувально-профілактичного закладу..


Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол № 37), на засіданні предметної методичної комісії з фармацевтичних дисциплін 19 червня 2008 року (протокол № 6) та на засіданні оргметодкомісії з виробничої практики «___»____________ 2008 р. (протокол № ).


Завідувач кафедри внутрішньої медицини,

клінічної фармакології та професійних хвороб,

професор М.Ю.Коломоєць


Голова предметно-методичної комісії

з фармацевтичних дисциплін,

професор Р.Б.Косуба

Голова оргметодкомісії з виробничої практики,

доцент В.І.Гребенюк

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи