Єріс Любов Миколаївна icon

Єріс Любов Миколаївна
Скачати 438.86 Kb.
НазваЄріс Любов Миколаївна
Сторінка1/3
Дата03.07.2012
Розмір438.86 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3


Українська академія банківської справи


Єріс Любов Миколаївна
УДК 658.114.5(477)
Управління фінансовими ресурсами підприємств переробнОЇ галузІ
Сумської області

Спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук


Суми – 2004

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Українській академії банківської справи
Національного банку України.


Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент ^ Слав’янська Наталія Григорівна,
Українська академія банківської справи,
проректор з навчально-методичної роботи


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
^ Крамаренко Галина Олександрівна,
Дніпропетровський університет економіки
і права, завідуюча кафедрою фінансів
і банківської справи;

кандидат економічних наук, доцент
^ Скрипник Юрій Володимирович,
Сумський національний аграрний
університет, кафедра фінансів


Провідна установа – Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна, кафедра фінансів і кредиту, Міністерство освіти і науки України,
м. Харків.


Захист дисертації відбудеться “___”________ 2004 р. о ___ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.081.01 в Українській академії банківської справи за адресою: 40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої ради.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Української академії банківської справи за адресою: 40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57.


Автореферат розісланий “___”________ 2004 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.В. Коваленко
^

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі економічних перетворень одним із актуальних завдань економічного розвитку суб’єктів господарювання є вдосконалення фінансових відносин та формування ефективної моделі управління їх фінансовими ресурсами. Відповідно до умов конкретного етапу економічного розвитку держави, який характеризується великою кількістю підприємств, що працюють із збитками, оптимізація діяльності переробних підприємств потребує вирішення комплексу проблем, пов’язаних з підвищенням ефективності використання їх фінансового потенціалу.

Необхідно зазначити, що фінансовий стан більшості переробних підприємств Сумської області можна охарактеризувати як кризовий. Типовим наслідком кризових явищ економічного розвитку цих підприємств стала гостра нестача фінансових ресурсів, що істотно позначалося на ефективності господарювання. Крім того, низька забезпеченість підприємств фінансовими ресурсами супроводжується низьким рівнем їх використання. Становище, що склалося, об’єктивно вимагає нових підходів до формування та використання фінансових ресурсів і напрямів практичної реалізації рекомендацій щодо активізації ролі фінансових інструментів у соціально-економічних процесах, передусім тих, що стосуються фінансових ресурсів як матеріальної основи фінансів і способу підтримання вартісних макроекономічних пропорцій у державі.

Ефективність функціонування переробних підприємств у довгостроковому періоді, високі темпи їх розвитку, підвищення конкурентоспроможності великою мірою визначаються рівнем використання фінансових ресурсів. Тому одним із найважливіших напрямків фінансової політики цих підприємств на сучасному етапі є формування стратегії забезпечення фінансовими ресурсами, яка повинна бути спрямована на забезпечення високих темпів зростання прибутку, мінімізацію фінансових ризиків, забезпечення необхідної ліквідності. Вирішення цих питань у період розвитку ринкових відносин є однією із основних умов виживання переробних підприємств, досягнення стійкого і збалансованого їх розвитку.

Актуальність обраної теми дослідження зумовлюється тим, що формування нової моделі фінансово-економічних відносин у сучасних умовах потребує активізації дослідження основних теоретичних підходів та практичних рекомендацій щодо вирішення завдань забезпечення ефективного фінансового управління переробними підприємствами, які б враховували особливості їх фінансової діяльності.

Теоретичні та практичні аспекти управління фінансовими ресурсами підприємницьких структур розглядалися у працях вітчизняних і зарубіжних економістів: М.Д. Білик, Л. Бернстайна, Є. Брігхема, І.О. Бланка, В.М. Гейця, О.Д. Василика, А. Гроппелі, Р. Дамарі, Г. Джонсона, Ед. Долана, Л.А. Дро-бозиної, К. Кемпбелла, Г.Г. Кірейцева, М.Я. Коробова, В.В. Ковальова,
М.Н. Крейніної, В.І. Міщенка, В.П. Москаленка, С.В. Науменкової, Е. Нікбахта,
Л.Н. Павлової, А.М. Поддєрьогіна, В.М. Родіонової, П. Самуельсона, І.В. Сала, В.М. Суторміної, Є.С. Стоянової, А.Д. Шеремета та ін.

Високо оцінюючи результати досліджень цих авторів, необхідно зазначити, що в науковій літературі ще не знайшли належного відображення і вимагають подальшої розробки питання, пов’язані з формуванням механізму управління фінансовими ресурсами підприємницьких структур. Існує ряд теоретичних і практичних проблем, які все ще залишаються невирішеними як на рівні промисловості в цілому, так і на рівні підприємств окремих галузей, зокрема переробних підприємств.

Об’єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і практичних рекомендацій щодо управління фінансовими ресурсами переробних підприємств в умовах розвитку ринкових відносин з метою підвищення результативності їх фінансової діяльності та фінансової стабілізації розвитку зумовили вибір теми, мети, об’єкта та послідовність наукового дослідження.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок досліджень пов’язаний з планами наукових досліджень Української академії банківського справи, що проводяться на кафедрах банківської справи та фінансів за темами “Стан і перспективи розвитку банківської системи України” (номер державної реєстрації 0190044204) та “Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні” (номер державної реєстрації 0102U006965). До звітів за цими темами включено пропозиції автора щодо стратегії розвитку ринку банківських послуг на основі поширення та оптимізації банківськими установами механізму надання послуг андеррайтингу.

^ Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є формування теоретичних засад та практичних підходів до вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами переробних підприємств, дослідження фінансового механізму їх функціонування, а також обґрунтування методичних підходів до оцінки ефективності їх управління. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення комплексу таких задач:

 • поглибити і конкретизувати сутність поняття “фінансові ресурси підприємства”, визначити особливості їх формування в сучасних умовах і методологічні підходи до управління ними;

 • проаналізувати динаміку та взаємозв’язок базових показників фінансового стану, тенденцій зміни складу, структури та джерел формування фінансових ресурсів переробних підприємств Сумського регіону, з’ясувати причини низької ефективності управління;

 • обґрунтувати методологічні підходи до оптимізації структури джерел формування фінансових ресурсів переробних підприємств, визначити особливості залучення позикових коштів переробними підприємствами Сумської області;

 • показати вплив податкового планування на формування фінансових ресурсів підприємств у нових умовах господарювання;

 • удосконалити систему показників щодо оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємств;

 • обґрунтувати використання облігаційної позики як альтернативного джерела поповнення фінансових ресурсів переробних підприємств і економічну доцільність використання фінансових посередників при випуску і розміщенні облігацій переробними підприємствами Сумської області;

 • розробити методичні рекомендації щодо визначення напрямків податкового планування при формуванні фінансових ресурсів підприємства і запропонувати методику розробки його податкової стратегії.

^ Об’єктом дослідження є фінансові ресурси переробних підприємств Сумської області.

Предметом дослідження є організація процесу управління фінансовими ресурсами на переробних підприємствах Сумської області.

^ Методи дослідження. При виконанні досліджень залежно від конкретних цілей і завдань використані методи економічного аналізу та дослідження економічних процесів: розрахунково-аналітичний, індексний, спостереження і узагальнення, нормативно-розрахунковий, балансовий, групувань, монографічний, багатофакторного та порівняльного аналізу, економіко-статистичний та інші.

Дослідження фінансового стану переробних підприємств та ступеня їх забезпечення фінансовими ресурсами проведене на основі використання порівняльного, нормативно-розрахункового методів та методу групувань.

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів на підприємстві проведений на основі коефіцієнтного методу та методу групувань.

Дослідження фінансової стійкості та платоспроможності переробних підприємств проведене на основі використання порівняльного, коефіцієнтного, нормативно-розрахункового методів та методу експертних оцінок.

^ Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:

 • суттєво поглиблено та конкретизовано визначення категорії “фінансові ресурси підприємства”;

 • суттєво вдосконалено алгоритм вибору оптимального джерела фінансування переробних підприємств;

 • на підставі визначення методів і ролі податкового планування при формуванні фінансових ресурсів запропоновано методику розробки податкової стратегії на підприємстві, розроблені методичні рекомендації визначення напрямків податкового планування для формування фінансових ресурсів підприємства;

 • вдосконалено фінансово-організаційний механізм випуску і розміщення корпоративних облігацій шляхом використання послуг фінансових посередників з метою залучення фінансових ресурсів переробними підприємствами в умовах обмеженості власних коштів;

 • запропоновано новий методичний підхід до оцінки ефективності використання фінансових ресурсів залежно від форм власності підприємств і суб’єктів аналізу;

 • вперше запропоновано використання коефіцієнта соціального значення і розроблено методику його розрахунку для оцінки соціальної ефективності використання фінансових ресурсів.

^ Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження визначається пропозиціями і рекомендаціями щодо обґрунтування схем фінансового забезпечення переробних підприємств та запровадження нових підходів до управління фінансовими ресурсами переробних підприємств і оцінки ефективності їх використання.

Пропозиції автора щодо використання корпоративної облігаційної позики для збільшення обсягу фінансових ресурсів і обґрунтування використання фінансових посередників при випуску і розміщенні облігацій можуть бути використані в ході розробки і впровадження переробними підприємствами інвестиційних програм.

Запропонована в дисертаційній роботі методика розробки стратегії податкового планування може бути використана підприємствами з метою оптимізації податкових платежів, що дозволить забезпечити збільшення обсягу їх фінансових ресурсів.

У практичній діяльності можуть бути використані методичні рекомендації щодо здійснення податкового планування для формування фінансових ресурсів підприємства.

Результати проведеного дослідження знайшли своє відображення у розробці методологічного підходу і впровадженні системи показників аналізу ефективності використання фінансових ресурсів як методичних рекомендацій для працівників державних управлінських структур і спеціалістів підприємств (довідка про впровадження № 1-1/312 від 12.05.2004).

Окрім того, одержані автором результати наукового дослідження використовуються при викладанні навчальних дисциплін “Фінанси підприємств”, “Фінансовий аналіз”, “Фінансовий менеджмент”.

^ Особистий внесок здобувача полягає в розробці нових методологічних підходів до оцінки ефективності використання фінансових ресурсів переробних підприємств залежно від форм власності підприємств і користувачів інформації, а також визначенні соціального значення використання фінансових ресурсів; конкретизації сутності категорії “фінансові ресурси підприємства”; розробці алгоритму вибору оптимального джерела фінансування переробних підприємств.

У роботі [8] автором запропоновані методичні рекомендації щодо здійснення податкового планування при формуванні фінансових ресурсів переробних підприємств і схема розробки податкової стратегії підприємства.

У роботі [9] розглянуто фінансово-організаційний механізм залучення фінансових ресурсів шляхом використання корпоративної облігаційної позики і обґрунтування економічної доцільності використання фінансових посередників при розміщенні переробними підприємствами корпоративної облігаційної позики.

^ Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати виконаного дослідження були оприлюднені та отримали схвальну оцінку на конференціях і семінарах. Серед них: Четверта всеукраїнська науково-прак­тична конференція “Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України” (м. Суми, 2001), Всеукраїнська науково-практичної конференція “Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття” (м. Полтава, 2001), Перша всеукраїнська науково-практична конференція “Україна наукова – 2001” (м. Дніпропетровськ, 2001), Третя всеукраїнська науково-практична конференція “Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону” (м. Дніпропетровськ, 2002), Друга всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України” (м. Харків, 2002), Шоста всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України” (м. Суми, 2003). Крім того, результати дослідження доповідалися автором на науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Української академії банківської справи.

^ Наукові публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження автором опубліковано 9 наукових праць, із яких 7 опубліковані у фахових виданнях, загальним обсягом 2,85 д.а., із яких особисто автору належить 2,5 д.а.

^ Структура і зміст дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Повний обсяг дисертації 252 сторінки, у т.ч. на 88 сторінках розміщені 53 таблиці, 7 ілюстрацій, 48 додатків і список використаних джерел зі 190 найменувань.
  1   2   3

Схожі:

Єріс Любов Миколаївна iconЄріс Любов Миколаївна
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Слав’янська Наталія Григорівна
Єріс Любов Миколаївна iconЄріс Любов Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми методичні підходи щодо оцінки достатності власного капіталу банку
Л. М. Методичні підходи щодо оцінки достатності власного капіталу банку / Єріс Л. М. // Проблеми І перспективи розвитку банківської...
Єріс Любов Миколаївна iconТарангул Любов Миколаївна
Тарангул Любов Миколаївна. У своєму виступі вона охарактеризувала основні вимоги щодо організації та проведення міжнародного порівняльного...
Єріс Любов Миколаївна iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 20 " лютого 2014 Р. Програма
Романюк Любов Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури і методики навчання
Єріс Любов Миколаївна iconКондратюк любов миколаївна асистент
В 2002 році закінчила аспірантуру при цій кафедрі. З 2003 року працює асистентом кафедри лісівництва. Досліджує вплив гетеротрофного...
Єріс Любов Миколаївна iconЛ. М. Шутенко. Моя любов – Академія!
Ш 97 Л. М. Шутенко. Моя любов – Академія! : біобібліографічний покажчик / Харк нац акад міськ госп-ва; уклад. Н. Б. Давидова, О....
Єріс Любов Миколаївна iconНародні звитяжці за В. Антоновичем «Петро Конашевич-Сагайдачний»
Мета: більше дізнатися про історію рідного краю; познайомити дітей з народними звитяжцями, викликати повагу та любов до Гетьманів...
Єріс Любов Миколаївна iconЛосик ореста Миколаївна
Лосик ореста Миколаївна (18. ХІ. 1977, Львів) – мистецтвознавець, філософ, канд філос наук (Феномен свободи у французькому дискурсі...
Єріс Любов Миколаївна iconСафонік Лідія Миколаївна
Сафонік Лідія Миколаївна 11. 1964, с. Сварині Володимирецького р-ну, Рівненської обл.) – філософ, канд філос наук (Еклектика як спосіб...
Єріс Любов Миколаївна iconСафонік Лідія Миколаївна
Сафонік Лідія Миколаївна 11. 1964, с. Сварині Володимирецького р-ну, Рівн обл.) – філософ, канд філос наук (Еклектика як спосіб пізнання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи