Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/4
Дата03.07.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Робоча навчальна програма

з курсу “Статистика підприємств міського господарства”,

рекомендації до самостійного вивчення дисципліни,

методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи

та проведення практичних занять

(для студентів усіх форм навчання спеціальностей

економіки та менеджменту підприємств міського господарства)


ХАРКІВ – ХНАМГ - 2007

Робоча навчальна програма з курсу “Статистика підприємств міського господарства”, рекомендації до самостійного вивчення дисципліни, методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи та проведення практичних занять (для студентів усіх форм навчання спеціальностей економіки та менеджменту підприємств міського господарства). – Укл.: В.О. Костюк, С.М. Гайденко. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 44 с.


Укладачі: В.О. Костюк, С.М. Гайденко

Рецензент: В.М. Тюріна


Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 10 від 30 березня 2007 р.


ЗМІСТ


Стор.

Вступ ………………………………………………………………………………3

1. Програма курсу ………………………………………………………………...5

1.1. Основні положення …………………………………………………….5

1.2. Зміст дисципліни ……………………………………………………….6

2. Рекомендації до самостійного вивчення курсу …………………………….14

3. Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи

та проведення практичних занять ……………………………………………...30

Список літератури ………………………………………………………………43


ВСТУП


Перехід до ринкової економіки і розвиток різноманітних форм господарювання вимагають від керівників підприємств подальшого вдосконалення системи статистичного обліку і звітності, широкого застосування статистичних методів в економічних розробках та дослідженнях. Значна роль у вирішенні цих завдань належить статистиці, яка, використовуючи систему статистичних показників і методів, дає змогу точно охарактеризувати стан і розвиток того чи іншого підприємства, визначити рівень і повноту використання його наявних ресурсів (виробничих фондів, робочої сили, землі), а також розрахувати економічну ефективність інноваційно-виробничих процесів. Усе це ставить підвищені вимоги до статистичної підготовки економічних кадрів. Статистична підготовка є важливою складовою їхньої методологічної підготовки в галузі якісно-кількісного аналізу масових явищ і процесів, що відбуваються в суспільстві на макро- і мікрорівнях, зокрема, на підприємствах міського господарства в конкретних умовах місця та часу.

Метою цього навчального видання є надання студентам консультативно-практичної допомоги під час аудиторних практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи з курсу “Статистика підприємств міського господарства”. Студенти повинні вивчити запропоновані теми даного курсу і виконати контрольну роботу.


^ 1. ПРОГРАМА КУРСУ


1.1. Основні положення


Метою дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями і набуття ними практичних навичок кількісної і якісної оцінки масових соціально-економічних явищ і процесів, що відбуваються на підприємствах міського господарства в конкретних умовах місця та часу.

Предметом дисципліни є вивчення кількісної сторони якісно визначених масових соціально-економічних явищ і процесів, що відображаються за допомогою статистичних показників, які характеризують різнобічні сторони діяльності підприємств міського господарства.

Цю дисципліну вивчають на базі засвоєння студентами наступних дисциплін навчального плану: політекономія, макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємства, соціологія, статистика (теорія), теорія ймовірності і математична статистика, інформатика і комп’ютерна техніка, економетрія, менеджмент, маркетинг, розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, бухгалтерський облік, економічний аналіз, економіка праці та соціально-трудові відносини.

На дану дисципліну спирається вивчення таких дисциплін: економічна діагностика, аналіз господарської діяльності, потенціал підприємства: формування та оцінювання, фінансовий менеджмент, проектний аналіз, стратегічне управління підприємством.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: можливості статистичних методів, спостереження, зведення та групування статистичних даних, економічну сутність статистичних показників , методи статистичного аналізу конкретних суспільних явищ та процесів, що відбуваються на підприємствах міського господарства в конкретних умовах місця та часу;

вміти: проводити статистичну обробку даних з побудовою статистичних таблиць, графіків, рядів розподілу, обчислювати статистичні показники діяльності підприємств міського господарства, оцінювати їх склад, структуру, динаміку, взаємозв’язки, аналізувати отриманні результати й робити науково обґрунтовані висновки.


1.2. Зміст дисципліни


Тема 1. Предмет, методи і завдання статистики підприємств міського господарства

Предмет статистики підприємств міського господарства. Поняття, характеристика і групування підприємств міського господарства. Основні напрями діяльності підприємств міського господарства. Система обліку й статистики на підприємстві. Основні етапи (стадії) статистичного дослідження. Джерела статистичної інформації. Система статистичних показників і звітності на підприємствах міського господарства.

Статистичні методи вивчення діяльності підприємств міського господарства. Статистичне спостереження. Зведення і групування статистичних даних. Статистичні таблиці. Графічні способи зображення статистичних даних. Абсолютні і відносні величини. Середні величини. Показники варіації. Вибіркове спостереження. Ряди динаміки. Статистичні індекси. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків між досліджуваними явищами.


^ Тема 2. Статистика продукції (послуг) комунальних підприємств

Поняття і завдання статистики продукції (послуг). Форми продукції комунальних підприємств. Статистичний облік обсягу продукції. Натуральні, умовно-натуральні й вартісні показники продукції (послуг). Види продукції за ступенем готовності: готові вироби, напівфабрикати, незавершене виробництво. Система вартісних показників обсягу продукції: валовий оборот, внутрішній (внутрігосподарський) оборот, валова, товарна, реалізована, чиста і умовно чиста продукція.

Характеристика в динаміці виконання плану випуску продукції (надання послуг) за обсягом. Коефіцієнти планового завдання, виконання плану і динаміки обсягу продукції (послуг), їх взаємозв’язок. Статистичне вивчення динаміки фізичного обсягу продукції (послуг). Загальний індекс фізичного обсягу продукції (послуг). Система взаємопов’язаних індексів фізичного обсягу продукції (послуг), цін і вартості продукції (послуг).

Статистичне вивчення ритмічності (рівномірності) виробництва продукції (надання послуг). Статистичне вивчення якості продукції (послуг) і стану комунального обслуговування міського населення.

Джерела інформації про продукцію (послуг) підприємств міського господарства.


^ Тема 3. Статистика основних фондів

Економічна сутність, склад і структура основних фондів. Завдання статистики основних фондів. Статистичний облік і вартісна оцінка основних фондів. Методи визначення зносу і нарахування амортизації. Коефіцієнти зносу і придатності основних фондів.

Статистичне вивчення процесу руху основних фондів. Баланс руху основних фондів. Показники інтенсивності руху основних фондів: коефіцієнти надходження, оновлення і вибуття. Методи розрахунку середньої вартості фондів.

Статистичні показники фондоозброєності праці і ефективності використання основних фондів: фондоозброєність праці, фондовіддача, фондомісткість продукції (послуг), фондорентабельність.

Статистичне вивчення виробничого устаткування. Показники використання устаткування за його кількістю: коефіцієнт готовності устаткування до роботи, коефіцієнти використання наявного і встановленого устаткування. Коефіцієнт змінності роботи устаткування. Коефіцієнт використання змінного режиму. Статистичні показники використання виробничого устаткування в часі, за продуктивністю і потужністю (обсягом виконаної роботи). Коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного і інтегрального використання устаткування.

Використання індексного методу для вивчення динаміки і ефективності використання основних фондів і виробничого устаткування.

Джерела інформації про основні фонді.


^ Тема 4. Статистика праці

Завдання статистики праці. Статистичне вивчення складу й структури працівників за ознаками характеру виробничої діяльності, статі, віку, стажу роботи, професіями, кваліфікацією, рівнем освіти, форм організації та оплати праці. Абсолютні й середні показники чисельності працівників. Визначення середньооблікової кількості працівників.

Коефіцієнти використання працівників за їх чисельністю. Коефіцієнт використання облікової кількості працівників, коефіцієнт явок і коефіцієнт використання явочного числа працівників, їх взаємозв'язок.

Статистичне вивчення процесу руху кадрів. Баланс руху робочої сили. Коефіцієнти інтенсивності руху кадрів: коефіцієнт загального (валового) обороту, коефіцієнти обороту кадрів з прийому, зі звільнення (вибуття), плинності робочої сили, коефіцієнт відновлення працівників, коефіцієнт постійності кадрів.

Облік робочого часу. Основні одиниці обліку робочого часу: людино-день та людино-година. Календарний, табельний і максимально можливий фонд робочого часу, коефіцієнти їх використання. Баланс робочого часу. Середні показники витрат робочого часу: середня тривалість робочого періоду і робочого дня. Коефіцієнти використання робочого періоду і робочого дня.

Статистика продуктивності праці. Основні показники рівня продуктивності праці і завдання їх статистичного вивчення. Виробіток і трудомісткість продукції (послуг), їх взаємозв'язок. Показники середнього динного, середньоденного і середньорічного (квартального, місячного) виробітку на одного працівника чи робітника, їх взаємозв'язок. Використання індексного методу при вивченні продуктивності праці. Індивідуальні і загальні індекси продуктивності праці.

Індекс продуктивності праці за формулою академіка С.Г. Струмиліна. Індекси продуктивності праці змінного складу, фінансового (постійного) складу і індекси структурних змін (зрушень), їх взаємозв'язок.

Статистика оплати праці. Завдання статистичного вивчення оплати праці. Годинний, денний і річний (квартальний, місячний) фонд оплати праці. Показники рівня і динаміки середньої оплати праці. Показники середньогодинної, середньоденної і середньорічної (квартальної, місячної) заробітної плати, їх взаємозв'язок. Номінальна та реальна величина середньої заробітної плати, їх взаємозв'язок. Статистичне вивчення співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середнього рівня оплати праці. Коефіцієнт випередження, коефіцієнт порівняння зростання середньої оплати праці із зростанням продуктивності праці й коефіцієнт еластичності.

Статистичні джерела інформації про чисельність персоналу, витрат робочого часу та оплати праці.


^ Тема 5. Статистика собівартості продукції (послуг)

Завдання статистики собівартості продукції (послуг).

Використання методу статистичних групувань для вивчення складу і структури собівартості продукції (послуг). Групування собівартості продукції (послуг) за економічними елементами витрат та за статями калькуляції. Статистичне вивчення, виконання плану і динаміки собівартості продукції (послуг). Індивідуальні індекси собівартості одиниці продукції (послуг): планового завдання, виконання плану, динаміки, їх взаємозв'язок. Система загальних середніх індексів собівартості продукції (послуг): змінного складу, фіксованого (постійного) складу і структурних змін (зрушень), їх взаємозв'язок.

Джерела інформації про витрати на продукцію (послуги).


^ Тема 6. Статистика фінансових результатів господарської діяльності підприємств

Завдання статистики фінансових результатів (наслідків) господарської діяльності підприємств.

Показники фінансових результатів господарської діяльності комунальних підприємств: дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг), чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг), валовий прибуток від реалізації продукції (послуг), прибуток від операційної діяльності, прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, прибуток від звичайної діяльності, чистий прибуток. Показники рентабельності. Статистичне вивчення фінансового стану підприємства. Показники статистики оборотних засобів підприємства. Характеристика ефективності використання оборотних коштів підприємства. Коефіцієнт оборотності (обернення, кількість оборотів) оборотних коштів, коефіцієнт закріплення (завантаження) оборотних коштів, середня тривалість одного обороту коштів в днях. Статистичне вивчення обсягу продукції і обсягу оборотних коштів внаслідок прискорення (уповільнення) їх оборотності. Основні показники фінансового стану підприємства.

Джерела інформації про фінансові результати господарської діяльності підприємства.


^ Тема 7. Статистика житлового господарства

Предмет статистики житлового господарства. Поняття домового і житлового фондів. Джерела статистичного вивчення житлового фонду: інвентаризація житлового фонду, паспортизація будинків, переписи, одночасний облік житлового фонду. Показники загальної, житлової, допоміжної і конструктивної площі.

Статистичне групування житлового фонду за окремими ознаками: призначенням приміщень, правом власності, типом будови, їх поверховістю, внутрішнім благоустроєм, технічним станом.

Статистичні показники для характеристики житлового фонду: структура житлового фонду, середня поверховість будівель, індекси динаміки житлового фонду, середні величини на один досліджуваний об’єкт, об’ємний коефіцієнт.

Статистичне вивчення руху житлового фонду. Баланс руху житлового фонду. Коефіцієнти оновлення і вибуття житлового фонду.

Статистичне вивчення житлових умов населення. Показники кількісної та якісної характеристики житлових умов населення: щільність заселення (середньодушова забезпеченість житловою площею), середнє число мешканців на одну кімнату, коефіцієнт ізольованості житла, середній рівень благоустрою, вентиляція повітря, його температура, вологість, освітленість приміщень та ін.

Статистична звітність про житловий фонд.


^ Тема 8. Статистика міського транспорту

Завдання статистики міського транспорту. Статистика служби шляху. Статистичні показники служби шляху: протяжність транспортного шляху, його щільність, пропускна спроможність мережі, провізна спроможність транспорту, загрузка мережі, коефіцієнт оновлення і експлуатації шляху.

Статистичний облік рухомого складу. Маршрутна система. Коефіцієнт маршрутизації. Середньорічна кількість вагонів в інвентарі. Число вагонів у господарстві. Кількість вагонів у русі. Коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію. Тривалість роботи рухомого складу на лінії. Кількість вагоно-годин у русі. Середня експлуатаційна швидкість. Пробіг рухомого складу. Середня місткість одного вагону. Коефіцієнт заповнення (заселення). Коефіцієнт платних пасажирів. Обсяг перевезення пасажирів. Середня дальність поїздки. Обсяг виконаних пасажиро-кілометрів. Інтервал і регулярність руху.

Статистичне вивчення пасажирського потоку. Методи статистичного спостереження пасажирського обороту.

Статистична звітність про роботу міського транспорту.


^ Тема 9. Статистика водопровідно-каналізаційного господарства

Статистика водопровідного господарства. Статистичне групування водопроводів за окремими ознаками: за призначенням, за характером джерела водопостачання, за способом подачі води. Статистичні показники наявності водопровідних споруд (водопроводів, водопровідних мереж, свердловин, водоводів, вуличних водорозборів). Одиночна протяжність водовозів. Кількість абонентів. Статистичні показники потужності водопровідних споруд (встановленої, резервної, виробничої). Коефіцієнт використання виробничої потужності. Коефіцієнт резерву. Середньорічна виробнича потужність.

Статистичні показники роботи водопроводу (підйом води, витрати води на власні потреби, подача води у мережу, витоки і невраховані витрати, реалізація води споживачам). Статистичні показники обслуговування міста водопроводом: охоплення водопровідною мережею території міста, питома щільність мережі, ступінь обслуговування, середні витрати води на одного жителя міста та ін.

Статистика каналізаційного господарства. Статистичні показники роботи каналізації: загальний пропуск стічної рідини, обсяг перекачування стічної рідини, пропуск стічної рідини через очисні споруди, середньодобовий пропуск стічної рідини.

Статистичні показники обслуговування каналізацією міста: охоплення території міста каналізаційною мережею, питома щільність каналізаційної мережі, ступінь обслуговування. рівень розвитку каналізації відносно водопровідної мережі, питома вага очищеної стічної рідини.

Статистична звітність про роботу водопроводу (каналізації).


^ Тема 10. Статистика комунальної енергетики

Статистика комунальних електростанцій і електричних мереж. Статистичні показники роботи електростанцій (мереж): середньорічна встановлена потужність енергетичного устаткування, вироблено електроенергії, подано електроенергії в мережу, кількість реалізованої електроенергії споживачам, середня кількість годин використання встановленої потужності, коефіцієнт подання електроенергії в мережу, коефіцієнт реалізованої електроенергії споживачам.

Статистика підприємств теплопостачання. Статистичні показники: кількість джерел теплопостачання, їх теплова потужність, кількість котельних, протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні, вироблено теплової енергії власними джерелами, обсяг покупного тепла, витрати теплоенергії на власні потреби, надано теплоенергії в мережі, втрати теплоенергії в мережах, обсяг реалізованої теплоенергії споживачам, кількість споживачів, коефіцієнт надання теплоенергії в мережі, коефіцієнт реалізації теплоенергії споживачам.

Статистичні показники роботи підприємств газового господарства: протяжність газових мереж, кількість газифікованих квартир, обсяг реалізованого газу споживачам (по природному газу і по зрідженому) та ін.

Статистична звітність про роботу підприємств комунальної енергетики.


^ Тема 11. Статистика готельного господарства

Статистичне групування готелів за окремими ознаками.

Статистичні показники роботи готелів: кількість номерів, одноразова місткість номерів, житлова площа, кількість ліжко-діб в господарстві, кількість ліжко-діб в експлуатації, кількість ліжко-діб наданих (оплачених), коефіцієнт готовності готелю до надання послуг, коефіцієнт використання ліжко-доби в експлуатації та ін.

Статистична звітність про роботу готелів.


^ Тема 12. Статистика зовнішнього міського благоустрою

Статистичне вивчення міського шляхового господарства. Статистична кількісна та якісна характеристика міських доріг: загальна протяжність усіх міських проїздів, загальна площа усіх вулиць і проїздів, одиночна протяжність усіх тротуарів, загальна площа усіх тротуарів, щільність вуличної мережі, протяжність міських проїздів у середньому на одного жителя, середня ширина вулиць і проїздів, коефіцієнт вуличного благоустрою.

Статистика озеленення міст. Статистична кількісна та якісна характеристика міського озеленення міст: загальна площа усіх зелених масивів та насаджень міста, площа зелених масивів та насаджень загального користування, величина уведених в експлуатацію нових озеленених територій, кількість висаджених дерев, чагарників, рослин, площа створених нових газонів, обсяг ремонтно-будівельних робіт, середня величина площі зелених насаджень на одного жителя, питома вага озеленених вулиць, коефіцієнт озеленення, коефіцієнт використання оранжерейної і парникової площі.

Статистика зовнішнього освітлення. Статистичні показники освітлення вулиць: загальна протяжність освітлених частин вулиць, кількість світильників, ступень охоплення міста зовнішнім освітленням, щільність мережі освітлення.

Статистика санітарного очищення міст. Статистичні показники роботи підприємств санітарної очистки міста: середньоінвентарне число машин, машино-дні в господарстві, машино-дні в роботі, машино-години в роботі, об’єм вивезеного сміття, величина прибраної площі, загальний пробіг машин, середня кількість днів роботи однієї машини, коефіцієнт використання парку машин, середня тривалість одного машино-дня роботи, середня продуктивність однієї машини та ін.

Статистична звітність про роботу підприємств зовнішнього міського благоустрою.


2. Рекомендації до самостійного вивчення тем курсу


^ Тема 1. Предмет, методи і завдання статистики підприємств міського господарства

Вивчаючи цю тему, важливо усвідомити роль статистики підприємства в управлінні економікою. Вона є важливою основою як для оцінювання реальної економічної ситуації на всіх рівнях господарської ієрархії, так і для прийняття правильних рішень у галузі економіки на сучасному етапі її розвитку. Статистика підприємств формує систему основних показників, що характеризують економічний стан суб’єктів господарювання різних форм власності в цілому, а також за окремими галузями й регіонами, зокрема стосовно підприємств міського господарства. Це є один з розділів статистичної науки, що надає цифрову інформацію, необхідну для управління підприємством та розробки його економічної стратегії на перспективу.

Перед вивченням цієї теми рекомендується повторити основний матеріал з основ теорії статистики, особливу увагу при цьому необхідно звернути на статистичні методи дослідження масових економічних явищ і процесів, що відбуваються на підприємствах міського господарства (статистичне спостереження, зведення і групування статистичних даних, абсолютні, відносні та середні величини, показники варіації, ряди динаміки, індексний метод, вибірковий та ін.). Слід усвідомити, що є предметом вивчення даної дисципліни, об’єктом статистичного спостереження, необхідно звернути увагу на основні завдання статистики підприємств міського господарства.


^ Запитання для самоперевірки

1. Що є предметом вивчення статистики підприємств міського господарства?

2. Зв’язок статистики підприємства з економічною теорією, теорією статистики та іншими суміжними дисциплінами.

3. Склад підприємств міського господарства.

4. Яку роль відіграє статистика окремих підприємств міського господарства в його соціально-економічних дослідженнях та подальшому розвитку?

5. Які методи статистики використовуються при вивченні масових суспільних процесів, що відбуваються на підприємствах міського господарства?

6. Основні завдання статистики підприємств міського господарства в умовах ринкової економіки.

  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи