Академія міського господарства с.І. Плотницька економіка будівництва тексти лекцій icon

Академія міського господарства с.І. Плотницька економіка будівництва тексти лекцій
НазваАкадемія міського господарства с.І. Плотницька економіка будівництва тексти лекцій
Сторінка1/7
Дата03.07.2012
Розмір1.09 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА національна АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


С.І. Плотницька


ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА


ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ

для студентів спеціальності 6.092100 -

«Теплогазопостачання і вентиляція»


Харків – ХНАМГ – 2008
„Економіка будівництва”. Тексти лекцій (для студентів спеціальності 6.092100 - „Теплогазопостачання і вентиляція”). / Укл. С.І. Плотницька. – Харків: ХНАМГ, 2008 – 96 с.


Укладач: С.І. Плотницька


Рецензент: Є.М. Кайлюк


Затверджено кафедрою менеджменту і маркетингу в міському господарстві, протокол № 10 від 3.04.2008 р.

Зміст


Вступ.....................................................................................................

4

Тема 1. Економічна модель діяльності будівельної організації................

5

Тема 2. Формування виробничої програми будівельної організації..........

11

Тема 3. Виробничі фонди у будівництві......................................................

18

Тема 4. Трудові ресурси та кадри будівельної організації. Продуктивність праці......................................................................................


38

Тема 5. Узагальнюючі економічні показники діяльності будівельних організацій........................................................................................................


53

Тема 6.Система кошторисних норм, цін і ціноутворення в будівництві..

65

Тема 7. Кошторисна справа в будівництві...................................................

74

Рекомендована література………………………………………………….

91

Інформаційно-методичне забезпечення.......................................................

92Вступ


Демократичні перетворення, які відбуваються в Україні, потребують реформ в освіті. Вища освіта завжди була і буде найважливішим чинником управління будь-якими змінами. Сучасні знання, інтелект, компетентність стали найбільше вартісним товаром. Саме таким товаром, потрібним людині, виробництву і державі, стали економічні знання. Економічна освіта і культура є невід’ємною складовою частиною освіти громадянина і необхідною умовою розбудови економічно міцної та вільної держави.

^ Мета вивчення курсу: формування у майбутніх фахівців теплогазового господарства системи спеціальних знань і практичних навичок у галузі економіки будівництва, планування показників виробничо-господарської діяльності, використання економічних методів управління будівельною організацією з урахуванням чинників зовнішнього і внутрішнього середовища.

^ Предмет курсу: економічний механізм функціонування будівельної організації в ринкових умовах, формування та раціональне використання її ресурсного потенціалу з метою отримання високих фінансових результатів. Економічні і організаційно-управлінські питання розглядаються в тісному взаємозв’язку з технікою і технологією теплогазопостачання, впровадженням досягнень НТП.

Кожна тема містить короткий виклад основних теоретичних положень, перелік питань, які є обов’язковими для вивчення і підсумкового контролю знань.

Тема 1. БУДІВНИЦТВО В СИСТЕМІ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ.


Питання для теоретичної підготовки


^ 1.1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА.

1.2. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У КАПІТАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ.

1.3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І ФОРМИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА.


^ КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

 • економіка

 • економіка будівництва

 • капітальне будівництво

 • товарна будівельна продукція

 • етапи будівництва

 • будівельне виробництво

 • спосіб будівництва

 • інвестиційна діяльність

 • замовник

 • підрядник

 • інвестор

 • господарський і підрядний спосіб будівництва

 • будівництво об’єктів „під ключ”

 • оферта^ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕМИ


1.1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА


Слово «економіка» грецького походження і означало спочатку мистецтво ведення домашнього господарства. Економіка є найбільшою сферою суспільних відносин і розглядається у таких основних значеннях:

 • як сукупність виробничих відносин, що визначаються характером власності на засоби виробництва, тобто економічний базис суспільства;

 • як господарство окремого району, країни;

 • як наукова дисципліна, яка займається вивченням народного господарства, його галузей, окремих підприємств, а також окремих елементів виробництва (капітал, фонди, праця і т.п.).

У першому значенні економіка є об’єктом вивчення політекономії, у другому – територіального розміщення продуктивних сил. Нас цікавить третє значення цього терміну, а точніше, економіка окремо взятого будівельного підприємства.

В економічній, навчальній і спеціальній літературі до цього часу не сформульоване загальноприйняте визначення поняття „капітальне будівництво”. Одним з них, на наш погляд найбільш прийнятним, є наступне:

Капітальне будівництво – це процес створення нових, реконструкції, розширення та технічного переозброєння діючих об’єктів виробничої та соціальної інфраструктури. Для цього процесу характерні довготривалість виробничого циклу, значна різноманітність об’єктів будівництва, здійснення виробничого процесу на місці майбутнього функціонування основних фондів.

^ Капітальне будівництво – це галузь матеріального виробництва, в якій створюються нові й відновлюються діючі основні фонди народного господарства як виробничого, так і невиробничого призначення у вигляді готової товарної будівельної продукції.

^ Готовою товарною продукцією будівельної галузі є закінчені та підготовлені до введення в експлуатацію побудовані або реконструйовані виробничі підприємства, цехи, порти, житлові будинки, об’єкти соціальної сфери тощо.

Галузь об'єднує будівельну індустрію, діяльність замовників, підрядників, проектні, науково-дослідні інститути та організації. У ній беруть участь різні галузі національної економіки, які забезпечують будівництво металоконструкціями, цементом, лісоматеріалами, машинами, транспортом, пальним, енергетичними ресурсами.

Будівельне виробництво - комплекс будівельних та монтажних робіт, які виконуються в технологічній послідовності, і в результаті здійснення яких створюється готова будівельна продукція. У будівельному виробництві виділяють три етапи:

1. ^ Підготовка будівництва — техніко-економічні дослідження доцільності будівництва; проектування і інженерно-технічна підготовка до будівництва.

2. Безпосереднє виконання будівництва — сполучення всіх технологічних елементів будівельного процесу з метою створення будівельної продукції.

3. ^ Реалізація товарної будівельної продукції — введення закінчених об'єктів в експлуатацію і передача їх замовнику як основних виробничих і невиробничих фондів.

Економіка будівництва – це система спеціальних наукових знань про форми і особливості проявлення загальних економічних законів у капітальному будівництві як галузі народного господарства.

^ 1.2. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У КАПІТАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ


Економічна діяльність окремих господарюючих суб’єктів і країни в цілому значно характеризується обсягом здійснюваних інвестицій. Термін „інвестиції” походить від латинського слова „invest”, що означає вкладення грошей. У більш ширшому трактуванні інвестиції – це вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. Закон України «Про інвестиційну діяльність» визначає інвестиції як вкладення капіталу (майнових та інтелектуальних цінностей) в об'єкти підприємницького та іншого видів діяльності з метою його подальшого збільшення, отримання соціального ефекту та ін.

Всі інвестиції поділяються на зовнішні і внутрішні, тобто іноземні та вітчизняні, а вітчизняні, в свою чергу, поділяються на реальні (виробничі) та фінансові.

^ Реальні інвестиції – це вкладання коштів (майна) у реальні активи — матеріальні й нематеріальні. Вкладання коштів у різні фінансові активи (інструменти фінансового ринку) розглядають як фінансові інвестиції, серед яких превалюють цінні папери. Інвестиції, пов’язані з науково-технічним прогресом, відносять до інновацій. Вкладення у відтворення основних фондів (будинків, споруд, мереж тощо) називають капітальними вкладеннями.

Інвестиційна діяльність – це сукупність практичних дій юридичних осіб, держави та громадян по реалізації інвестицій. Діюча правова система України складається більш як із 100 законів та інших нормативних актів, які регулюють інвестиційну діяльність. Серед них, насамперед, слід виділити Закон України „Про інвестиційну діяльність”, Закон України „Про іноземні інвестиції”, Закон України „Про цінні папери та фондову біржу”, які складають правову основу інвестиційної діяльності.

Законодавство визначає, що всі суб’єкти інвестиційної діяльності незалежно від форм власності та господарювання мають рівні права у частині здійснення цієї діяльності. Згідно діючого законодавства суб’єктами інвестиційної діяльності є: інвестори (замовники), виконавці робіт (підрядники), користувачі об’єктів інвестиційної діяльності, юридичні особи, громадяни України, іноземні юридичні та фізичні особи.

Інвестор – суб’єкт інвестиційної діяльності, який здійснює з власних чи позичених коштів фінансування будівництва об’єкта. Головним мотивом інвестування будівництва є одержуваний прибуток (дохід) інвестора. Інвестор може виступати в ролі замовника, кредитора, покупця, забудовника. Замовник - це учасник контракту, який визначає умови складання контракту, приймає закінчені роботи і здійснює розрахунки за них з підрядником. На відміну від замовника забудовник є власником земельної ділянки під забудову. Підрядник - учасник будівництва, який бере зобов’язання на свій ризик і за обумовлену ціну виконати передбачені контрактом роботи і передати їх замовнику у встановлені строки. Учасником підрядного контракту можуть бути і субпідрядники, які виконують спеціальні й окремі види робіт за домовленістю з генеральним підрядником. Проектувальник – проектна чи науково-дослідна організація, що виконує розробку проекту об’єкта на умовах договору чи за контрактом.

Окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва потребують відповідної атестації виконавця і здійснюються за ліцензією. Головними умовами контракту є термін будівництва об'єкта (виконання робіт, послуг) і ціна робіт (послуг), виконання яких здійснює підрядник.

^ 1.3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І ФОРМИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА.


Організаційна форма управління є формою організації взаємодії та взаємовідносин між усіма учасниками інвестиційного процесу будівництва, включаючи стадії фінансування, проектування та будівництва. Організаційна структура капітального будівництва, розвиваючись та вдосконалюючись, зазнала численних змін, зберігаючи при цьому орієнтацію на відповідність принципу єдності організаційних структур.

Таким чином, у капітальному будівництві існують наступні організаційні форми будівництва: господарський і підрядний спосіб, будівництво об'єктів "під ключ", тендерні торги (конкурси).

За господарським способом будівництва всі будівельно-монтажні роботи виконує будівельна ділянка, ремонтно-будівельний цех або інший структурний підрозділ підприємства, для якого будується об'єкт. Підприємство-забудовник у цьому випадку одночасно виконує ролі керівника будівництва та виконавця будівельних робіт. Цей спосіб в основному застосовують під час реконструкції чи розширення підприємства, будівництва невеликих об’єктів на території існуючих і т.п.

Основним способом будівництва є підрядний — ведення робіт постійно діючими підрядними будівельними організаціями за договором підряду із замовником. Замовник надає підряднику будівельний майданчик, затверджену проектно-кошторисну документацію, забезпечує своєчасне фінансування будівництва і постачання технологічного устаткування. Для виконання окремих робіт (як правило, спеціалізованих) генеральний підрядник має право залучати відповідні спеціалізовані організації за договором субпідряду. При цьому відповідальність перед замовником за термін і якість виконання всіх робіт несе генеральний підрядник.

При будівництві об’єктів "під ключ" генеральна підрядна будівельна організація виконує функції замовника і бере на себе всю відповідальність за будівництво об'єкта.

В міжнародній практиці капітального будівництва прийнято вибір проектувальників, підрядників, постачальників виконувати на конкурсній основі шляхом проведення конкурсів (тендерів), що сприяє розвитку ринкової конкуренції і дозволяє замовнику вибрати найбільш вигідні пропозиції. Для участі в тендері претенденти (підрядники) подають конкурсні пропозиції (оферти). Оферта — це поданий претендентом тендерному комітету комплект документів, який містить пропозиції та умови, за якими він погоджується виконати замовлення. При проведенні тендерних торгів або шляхом прямої домовленності сторін залежно від складу витрат визначається договірна ціна контракту.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


 1. Наведіть основні значення в яких розглядається термін „економіка”.

 2. В чому полягає сутність капітального будівництва?

 3. Перерахуйте етапи будівельного виробництва.

 4. Дайте визначення поняття „інвестиції”.

 5. Яка частина інвестицій називається капітальними вкладеннями?

 6. Наведіть види інвестицій (згідно діючого законодавства).

 7. Перерахуйте учасників (суб’єктів) інвестиційного процесу.

 8. Сформулюйте зобов’язання підрядника і субпідрядника.

 9. В чому полягають відмінності у функціях замовника і забудовника?

 10. Перерахуйте організаційні форми будівництва і розкрийте їх економічну сутність.

 11. Яка організаційна форма управління будівництвом є найбільш поширеною в сучасних умовах?

Тема 2. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


Питання для теоретичної підготовки


^ 2.1. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.2. ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.3. ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ


^ КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

 • планування

 • довгострокові, поточні річні, оперативні плани

 • виробнича програма

 • показник готовності будівництва

 • показник незавершеного будівельного виробництва

 • середня тривалість будівництва

 • готова продукція будівельної організації

 • товарна будівельна продукція

 • реалізована будівельна продукція

 • будівельний наробок

 • виробнича потужність

 • коефіцієнт використання виробничої потужності


^ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕМИ


2.1. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


Практично вся система виробничо-господарського управління та регулювання виробництва заснована на методах планування. Планування є способом досягнення мети на основі збалансованості та послідовного виконання всіх виробничих операцій.

Планування – це розробка та коригування плану, який до свого складу включає передбачення, обґрунтування, конкретизацію й опис діяльності господарського об’єкта на найближчу і віддалену перспективу. Планування виробництва у будівельній організації – це точне передбачення і програмування на перспективу ходу виробничого процесу та його результатів за етапами.

Існує дві форми планування, які на певному історичному етапі розвитку мали досить широке поширення: директивне й індикативне планування.

Планування має системний характер, тобто всі види планів, які розробляються на підприємстві, повинні являти собою єдину цілісну систему, що складається із взаємозалежних частин.

На даному етапі склалася наступна система планування: довгострокові (іноді виділяють середньострокові плани), короткострокові й оперативні плани. При цьому слід зазначити, що рамки планів мають умовний характер і залежать від особливостей виробничої діяльності конкретної галузі.

У систему планування у будівельних організаціях входять довгострокові, поточні річні й оперативно-календарні плани. Їх відмінність полягає у строках отримання кінцевого результату, а об’єкт планування, як правило, не змінюється.

Центральною ланкою планування є довгострокові плани (або ще їх називають планами прогнозування). В цих планах обов’язково повинні передбачатися перспективи розвитку як своєї будівельної організації (вказуються шляхи науково-технічного вдосконалення виробництва), так і постачальників та замовників (споживачів).

Поточні плани всіх будівельних організацій визначають шляхи конкретного розвитку з урахуванням довгострокового планування, уточненням усіх показників на основі діючих економічних умов та аналізу виконання планів попередніх періодів.

Річні завдання плану – основа для складання оперативно-календарних планів. Оперативно-календарне планування – розгорнуте продовження поточного планування виробництва, конкретне завдання в управлінні поточним моментом в будівельних організаціях. Оперативне планування передбачає завдання на декаду, місяць, квартал.

Однією з найрозповсюдженіших, найважливіших і найскладніших функцій оперативно-календарного планування є розподіл роботи на робочому місці в зв’язку з необхідністю врахування різної індивідуальної продуктивності діючого обладнання та праці робітників, тому що одну й ту ж роботу робітники однієї і тієї ж професії, навіть маючи однаковий кваліфікаційний розряд, за допомогою різних технічних засобів виконують за різний час. Тому на практиці завдання на робочих місцях часто даються будівельними майстрами або бригадирами виключно на основі їх особистого досвіду.


^ 2.2. ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


Виробнича програма підприємства — це завдання, що визначає кількість, асортимент і якість продукції (послуг), яку підприємство повинно виробити і реалізувати в плановому періоді, виходячи з потреб споживачів та можливостей їхнього задоволення.

Стосовно будівельних підприємств виробнича програма визначає склад і обсяг будівельної продукції на плановий рік з розподілом по кварталах і по виконавцях. В основу розробки виробничої програми повинна бути покладена реальна потреба в конкретних виробничих потужностях, пускових комплексах і об’єктах, а не спроможність будівельно-монтажної організації виконати визначений обсяг окремих видів будівельно-монтажних робіт (БМР). Оскільки номенклатура продукції будівельного виробництва дуже велика, то об’єднати весь обсяг будівельної продукції можна тільки в грошовому вираженні. Що ж стосується спеціалізованих будівельних організацій (наприклад, будівельні організації по виробництву і монтажу систем вентиляції) обсяг продукції може бути розрахований і у натуральних показниках.

^ Показник готовності будівництва об’єктів характеризує рівень готовності об’єкта до введення в дію і визначається відношенням обсягу зданих замовнику підрядних робіт з початку будівництва об’єкта до кінця планового року до кошторисної вартості БМР об’єкта.

^ Показник незавершеного будівельного виробництва визначається як різниця показників готовності будівництва об’єкта і показника зданих замовнику обсягів підрядних робіт.

^ Середня тривалість будівництва об’єктів в цілому характеризується середнім часом від початку підготовчих робіт до введення об’єктів в експлуатацію.

Всі етапи фінансування річної виробничої програми будівельної організації тісно пов’язані між собою.

Результати роботи будівельної організації, як і будівельного виробництва в цілому, характеризуються системою показників продукції, причому будівельна діяльність розглядається як єдиний процес виробництва і реалізації (здачі замовникам) будівельної продукції. Відповідно до цього економічного змісту утворюються дві підсистеми показників обсягу готової продукції й обсягу товарної будівельної продукції (що здається замовникам), які мають різний економічний зміст і призначення. Показники обсягу готової продукції характеризують обсяг будівельного виробництва (валовий обсяг БМР) незалежно від реалізації продукції. Показники обсягу товарної будівельної продукції застосовують для оцінки кінцевого результату виробничої діяльності підприємства.

Під готовою продукцією будівельної організації розуміється обсяг продукції, створеної в результаті основної діяльності цієї організації за даний період. У якості вартісного показника готової будівельної продукції прийнятий обсяг виконуваних організацією за звітний період БМР із кошторисно-договірної ціни. Економічний зміст цього вартісного показника полягає в тому, що він характеризує повний обсяг робіт будівельної організації тільки за даний період незалежно від ступеня готовності будівельної продукції, якої вона досягла до кінця періоду. Внаслідок того, що цикл будівельного виробництва тривалий час може не збігатися зі звітним періодом, тобто виходити за його межі, частина БМР може бути виконана до звітного періоду і, отже, не може бути віднесена до обсягу виготовленої за звітний період будівельної продукції. Обсяг виготовленої будівельної продукції визначають балансовим методом. Цей метод заснований на взаємозв’язку системи показників продукції, відповідно до якого обсяг виготовленої продукції за звітний період являє собою суму обсягів робіт і зміни залишків незавершеного будівельного виробництва на початок і кінець звітного періоду.

Обсяг виготовленої будівельною організацією продукції є розрахунковим показником, необхідним для вирішення різноманітних завдань оцінки й аналізу роботи організації: для визначення обсягу будівельного виробництва, для планових розрахунків потреби підрядних організацій у трудових і матеріальних ресурсах і т.д.

^ Товарна будівельна продукція являє собою обсяг БМР із договірних кошторисних цін на закінчених будівництвом і зданих у звітному періоді в експлуатацію об’єктів. Головна мета цього показника – стимулювати виробничо-господарську діяльність будівельної організації на прискорення завершення і введення в дію об’єктів. Одночасно товарна будівельна продукція сприяє концентрації трудових ресурсів і коштів виробництва на пускових об’єктах і тим самим підвищенню ефективності діяльності будівельної організації.

Під обсягом реалізованої будівельної продукції розуміється товарна продукція, яка прийнята замовником за актом і відображає результати виробничо-господарської діяльності будівельної організації. Це кошторисна вартість БМР щодо зданих замовнику об’єктів.

Для оцінки дійсних результатів роботи будівельних організацій був експериментально введений показник умовно-чистої продукції – частина кошторисної вартості БМР будівельної організації, що характеризує результат власних зусиль її працівників у створенні будівельної продукції.

При впорядкуванні річної виробничої програми БМО особливу увагу необхідно звертати на створення оптимального будівельного наробку. У будівництві, що характеризується тривалим виробничим циклом, виникає природна потреба у створенні наробку, що забезпечує нормальне функціонування технологічних процесів. Будівельний наробок – це специфічне поняття, що характеризує ступінь підготовки будівельних умов і забезпечення безперервності протікання в них будівництва. Розмір будівельного наробку визначається фізичними й вартісними показниками, що нормуються відповідно до природних і галузевих особливостей будівництва (для промислового будівництва, для житлового будівництва і т.п.).

У загальному випадку у БМО показник готовності будівельного наробку (у %) визначається відношенням сумарного обсягу незавершеного будівельного виробництва на початок або кінець планового року (тис. грн.) до сумарної кошторисної вартості БМР усіх перехідних об’єктів на початок або кінець планового року (тис. грн.).


^ 2.3. ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ


Виробнича потужність будівельної організації – це максимально можливий обсяг будівельно-монтажних робіт за одиницю часу при повному використанні будівельних машин і механізмів (включаючи залучені) з урахуванням застосування передової технології, поліпшення організації виробництва та праці, забезпечення високої якості будівельної продукції.

Виробнича потужність будівельних організацій вимірюється у вартісному виразі виконуваних будівельних або монтажних робіт. У спеціалізованих будівельних організаціях (наприклад, будівельні організації по виробництву і монтажу систем вентиляції) виробничу потужність варто розраховувати у натуральних показниках.

До виробничих ресурсів, наявність і використання яких визначає величину виробничої потужності будівельно-монтажних організацій, належить парк будівельних машин, механізмів і транспортних засобів, силове устаткування, засоби малої механізації.

Виробнича потужність, необхідна для виконання власними силами будівельної організації запланованого на відповідний рік обсягу будівельно-монтажних робіт розраховується за формулою:

; (2.1)

де Q – обсяг будівельно-монтажних робіт;

Кв.п. – плановий коефіцієнт використання виробничої потужності організації в даному році.

В свою чергу, плановий коефіцієнт використання виробничої потужності будівельної організації визначається за формулою:

; (2.2)

де В – розрахункова планова величина показника середньорічного виробітку одного працюючого, грн./чол.;

М – плановий рівень механооснащеності праці, грн./чол.;

Emax – розрахунковий максимальний показник фондовіддачі активної частини виробничих фондів.

При укрупнених розрахунках величина планового коефіцієнта використання виробничої потужності може бути прийнята у розмірі 0,8 – 0,9.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


 1. Розкрийте економічний зміст поняття „планування”.

 2. Які види планів складають систему планування будівельних організацій?

 3. Розкрийте сутність і необхідність оперативно-календарного планування для ефективного функціонування будівельної організації.

 4. Що являє собою виробнича програма будівельної організації?

 5. Наведіть показники виробничої програми будівельної організації.

 6. В чому полягає відмінність між товарною будівельною продукцією і готовою будівельною продукцією?

 7. Що означає показник незавершеного будівельного виробництва?

 8. Що Ви розумієте під обсягом реалізованої будівельної продукції?

 9. Визначте сутність поняття „будівельний наробок”. В чому полягає його важливість для нормального функціонування технологічних процесів?

 10. Що представляє собою виробнича потужність будівельної організації?

 11. Наведіть показники, розрахунок яких є доцільним при визначенні виробничої потужності будівельної організації.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Академія міського господарства с.І. Плотницька економіка будівництва тексти лекцій iconМіністерство освіти І науки украини харьківська національна академія міського господарства технологія будівництва тексти лекцій з вивчення дисципліни «Технологія будівництва»

Академія міського господарства с.І. Плотницька економіка будівництва тексти лекцій iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Можайкіна Н. В. Тексти лекцій з дисципліни «Міжнародна економіка»
Тексти лекцій з дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Академія міського господарства с.І. Плотницька економіка будівництва тексти лекцій iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тексти лекцій з дисципліни «маркетинг»
Тексти лекцій з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501...
Академія міського господарства с.І. Плотницька економіка будівництва тексти лекцій iconХарківська національна академія міського господарства в. М. Бабаєв тексти лекцій
Тексти лекцій з дисципліни „Системна організація професійної діяльності” для студентів денної І заочної форм навчання спецыальності...
Академія міського господарства с.І. Плотницька економіка будівництва тексти лекцій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства с. І. Плотницька конспект лекцій з дисципліни «основи маркетингу»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 070101 «Транспортні...
Академія міського господарства с.І. Плотницька економіка будівництва тексти лекцій iconХарківська національна академія міського господарства б. К. Зеленський тексти лекцій
Тексти лекцій з дисципліни „Технологія наукових досліджень ” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502...
Академія міського господарства с.І. Плотницька економіка будівництва тексти лекцій iconХарківська національна академія міського господарства конспект лекцій з курсу
«Економіка підприємства», «Економіка будівельного підприємства», «Економіка підприємств міського господарства»
Академія міського господарства с.І. Плотницька економіка будівництва тексти лекцій iconТексти лекцій з дисципліни «організація будівництва»
Тексти лекцій з дисципліни «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 060101-...
Академія міського господарства с.І. Плотницька економіка будівництва тексти лекцій iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Володіна І. М. Тексти лекцій з дисципліни «економічна теорія»
Тексти лекцій з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020107 –...
Академія міського господарства с.І. Плотницька економіка будівництва тексти лекцій iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Віноградська тексти лекцій з курсу „стратегічний менеджмент”
Тексти лекцій з курсу «Стратегічний менеджмент» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи