Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я України буковинський державний медичний університет
НазваМіністерство охорони здоров'я України буковинський державний медичний університет
Сторінка1/4
Дата03.07.2012
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство охорони здоров'я України

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


"Затверджую"

Проректор з навчальної роботи

професор_____________ М. Ю. Коломоєць

" " 2007р.


ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

(3 курс спеціальність «Фармація» ОКР «Бакалавр»

факультет – фармацевтичний)

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛИНИ ФАРМАКОГНОЗІЯ

(структура, цілі, зміст дисципліни,

принципи оцінювання, контрольні питання)


Довідник для студента складений на основі "Програми з фармакогнозії для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації"(Ковальов В.М., Солодовніченко Н.М., Ільїна Т.В. -Київ, 1998), яку схвалено на засіданні Науково-методичної комісії з фармації Міністерства освіти України (протокол № 2 від 26 червня 1996 р.).


^ Схвалено на засіданні кафедри фармації

19 ” червня 2007 р. (протокол № 15).

Завідувач кафедри фармації, професор Р. Б. Косуба


Схвалено предметною методичною комісією

з дисциплін фармацевтичного профілю

Буковинського державного медичного університету

^ 20 ” червня 2007 р. (протокол № 6).

Голова ПМК, професор Р. Б. Косуба


Чернівці 2007


Фармакогнозії – одна з профільних дисциплін, яка має велике значення для формування спеціаліста – бакалавра фармації. Вона забезпечує майбутньому фахівцю всебічні знання з лікарських рослин(ЛР), сприяє формуванню необхідного світогляду щодо раціонального використання природних рослинних ресурсів та їх охорони і відтворення.

Препарати рослинного походження є традиційними лікарськими засобами як у нашій країні, так і у багатьох інших країнах, а їх використання в сучасній медицині не лише залишається стабільним, але й має тенденцію збільшуватися.

Фармакогнозія – наука, що вивчає лікарські рослини, лікарську сировину рослинного та частково тваринного походження, а також продукти первинної переробки рослин та тварин. Ще з часів Гіппократа було відомо, що при одних обставинах лікарські засоби мали лікувальну дію, а при інших – викликали небажані наслідки, погіршення здоров’я людини. Ось чому грецький термін „pharmacon”, що означає одночасно дві протилежності одного засобу - ліки та отрута, входить до складу науки разом з словом ”gnosis” – знання.


^ ЦІЛІ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОГНОЗІЇ


Фармакогностична підготовка передбачає теоретичне і практичне навчання бакалавра фармації основним видам професійної діяльності в галузі лікарських засобів рослинного походження, вимагає вирішення завдань, починаючи від розробки системи раціонального природокористування ресурсами лікарських рослин, заготівлі лікарської рослинної сировини, кінчаючи переробкою Ії в лікарський засіб. Для цього фахівець повинен уміти правильно і своєчасно заготовляти, висушувати сировину, приводити Ії в стандартний стан, переробляти в різні лікарські засоби, а також проводити їх аналіз. При необхідності повинен уміти надати професійну консультацію лікареві з питань фітотерапії і вибору оптимальних лікарських засобів рослинного походження.

Згідно з навчальним планом фармакогностична підготовка здійснюється під час лекцій та практичних занять на 3 курсі. У 6 семестрі студенти виконують і захищають курсову роботу, метою якої є формування навичок самостійної творчої роботи. Виконання Ії – це активна форма закріплення теоретичних знань, поглиблення і узагальнення їх.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Завдання і методологія викладання фармакогнозії.
Визначення фармакогнозії як науки і навчальної дисципліни.

Основні поняття предмету: лікарська рослина, лікарська рослинна сиро­вина, лікарська сировина тваринного походження, біологічно активні речови­ни. Номенклатура лікарських рослин і лікарської рослинної сировини, які вив­чаються в курсі фармакогнозії. Завдання фармакогнозії. Методи фармакогно­стичного аналізу. Шляхи і форми використання лікарської сировини рослинно­го та тваринного походження. Інтегративні зв'язки фармакогнозії з базисними та профільними дисциплінами. Значення фармакогнозії в практичній діяльністі бакалавра фармації. Роль бакалавра-фармакогноста в організації раціонального використання ресурсів лікарських рослин та вирішенні екологічних питань навколишнього середовища.

2. Короткий історичний огляд розвитку фармакогнозії.

Основні історичні етапи розвитку використання та вивчення лікарських рослин у світовій медицині. Вплив арабської (Авіценна), європейської (Гален, Гіппократ, Діоскорід) та інших медичних систем на розвиток фармакогнозії. Перші рукописні видання про використання лікарських рослин в Україні. За­родження та розвиток фармакогнозії як науки. Аптечний наказ та його роль в організації збирання та вирощування лікарських рослин. Створення "аптечних" городів в Україні. Експедиційні роботи з виявлення природних рослинних ре­сурсів України.

Значення робіт учених для розвитку фармакогнозії ( А.П.Нелюбін, Н.М.Максимович-Амбодік, А.Т.Болотов, Г.Драгендорф, В.К.Варліх, А.Чирх, В.А.Тихомиров, Ю.К.Трапп, Д.М.Щербачов, А.Ф.Гаммерман, О.П.Орехов, В.С.Соколов та ін.)

3. Сировинна база лікарських рослин. Організація заготівлі та виробниц­тва ЛРС. Історія створення сировинної бази дикорослих і культивованих лікарських рослин в Україні. Імпорт та експорт ЛРС. Перспективи розвитку сировинної бази: уведення в культуру дефіцитних ЛР. Культура ізольованих тканин. Заготівельні організації та їх функції. Концерн "Укрфітотерапія", рад­госпи лікарських рослин, зональні дослідні станції та їх роль у забезпеченні держави ЛРС. Заготівля сировини системою "Укркоопспілка", В/О "Фармація" та іншими відомствами.

Раціональне використання природних ресурсів лікарських рослин та їх охоро­на: виявлення заростей, вивчення запасів та обсягу можливих щорічних заготівель сировини; картування заростей і запасів лікарських рослин; державні заходи, спрямовані на збільшення обсягу заготівлі лікарської рослинної сиро­вини, охорону та відтворення ресурсів дикорослих лікарських рослин.

4. Хімічний склад лікарських рослин і класифікація лікарської рослинної
сировини.

Основні групи біологічно активних речовин (діючі) і супутні сполуки. Поняття про біологічні процеси в рослинному організмі. Первинні і вторинні мета­боліти. Біогенез вуглеводів, жирів, вітамінів, терпеноїдів, стероїдів, фенольних сполук, алкалоїдів. Динаміка утворення біологічно активних речовин у росли­нах у процесі онтогенезу і під впливом факторів зовнішнього середовища (географічний, кліматичний, геохімічний та ін.).

Системи класифікацій лікарських рослин і лікарської рослинної сировини: хімічна, морфологічна, ботанічна, фармакологічна.

 1. Основи заготівельного процесу лікарської рослинної сировини . Раціональні прийоми збирання лікарської рослинної сировини. Первинна об­робка, сушіння, приведення сировини до стандартного стану; пакування, маркірування, зберігання, транспортування лікарської рослинної сировини . Переробка лікарської рослинної сировини.

 2. Стандартизація лікарської рослинної сировини.

Система стандартизації в Україні. Нормативно-технічна документація (НТД) на лікарську рослинну сировину: статті ДФ, фармакопейні статті (ФС), тимчасові фармакопейні статті (ТФС), Державні стандарти (ДСТ), Галузеві стандарти (ГСТ).

Порядок розробки, узгодження і затвердження нормативно-технічної до­кументації на лікарську рослинну сировину. Структура фармакопейної статті на лікарську рослинну сировину. Вимоги НТД щодо якості сировини. Роль НТД у підвищенні якості сировини. Порядок приймання, відбору проб для аналізу і аналіз лікарської рослинної сировини відповідно з чинною НТД.

7. Основні напрямки наукових досліджень у галузі вивчення лікарських
рослин.

Методи виявлення нових лікарських рослин : вивчення і використання досвіду народної медицини, хімічний скринінг, філогенетичний принцип. Вив­чення запасів дикорослих лікарських рослин. Методи аналізу біологічно актив­них речовин рослинного походження. Вивчення хімічного складу лікарських рослин і створення на їх основі нових фітопрепаратів. Геохімічна екологія лікарських рослин. Розробка НТД і рекомендацій щодо збирання, сушіння, зберігання сировини. Роль і значення вітчизняних учених і науково-дослідних закладів у вивченні лікарських рослин.

^ СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

Спеціальна частина курсу включає вивчення лікарських рослин і сирови­ни.

Кожну групу лікарських рослин слід розпочинати з розгляду загальних питань за планом:

 • Поняття про групу біологічно активних речовин;

 • Особливості хімічної будови, класифікація;

 • Фізичні та хімічні властивості;

 • Розповсюдження в рослинному світі;

 • Біогенез, локалізація в органах і тканинах, роль біологічно активних речовин (БАР) у життєдіяльності рослинного організму;

 • Вплив онтогенетичних факторів і умов зовнішнього середовища на нагромадження БАР у рослині;

 • Методи виділення, виявлення і кількісного визначення БАР;

 • Правила збирання, сушіння і зберігання лікарської рослинної сирови­ни;

 • Аналіз сировини на тотожність та доброякісність;

 • Фармакологічні властивості;

 • Переробка сировини, фітопрепарати і лікарські засоби;

 • Шляхи використання і застосування в медицині;

 • Значення робіт вітчизняних та закордонних учених у вивченні даної групи біологічно активних речовин

Після загальних питань лікарські рослини і сировина розглядаються за таким планом:

 • Назва сировини, рослини і родини та синоніми на латинській, ук­раїнській і російській мовах;

 • Зовнішні ознаки лікарської рослини і її відмінність від морфологічно . близьких видів;

 • Коротка ботанічна характеристика рослини;

 • Розповсюдження ЛР, еколого-фітоценотичоні особливості зростання;

 • Сировинна база; природні ресурси та вирощування;

 • Раціональні прийоми збирання сировини, терміни відновлення біомаси, періодичність і норми збирання з одиниці площі;

 • Первинна обробка, сушіння, доведення сировини до стандартного ста­ну і зберігання лікарської рослинної сировини;

 • Хімічний склад лікарської рослинної сировини;

 • Тотожність і доброякісність лікарської рослинної сировини: зовнішні і мікроскопічні ознаки, якісні реакції виявлення і кількісне визначення біологічно активних речовин;

 • Переробка лікарської рослинної сировини, фітопрепарати, лікарські за­соби, шляхи використання і застосування в медицині.

1. Лікарські рослини і сировина, які містять полісахариди.

Рослинні джерела крохмалю, інуліну, слизу, камедей, пектинових речо­вин. Картопля, пшениця, кукурудза, рис, кульбаба, цикорій, оман, льон, види алтеї, мати-й-мачуха, кремена гібридна, види подорожника, види липи, абрико­сова та трагакантова камеді, малина, ламінарія.

2. Лікарські рослини, сировина і продукти, які містять жири і жиро­подібні речовини.

Олія маслини, мигдалю, персика, арахісу, рицини, соняшника, кукурудзи, масло какао. Риб'ячий жир. Ланолін, спермацет, бджолиний віск.

3. Лікарські рослини і сировина, які містять вітаміни.

Види шипшини, чорна смородина, горобина звичайна, нагідки лікарські, кропива дводомна, кукурудза, грицики, суниці лісові, первоцвіт весняний, обліпиха крушиновидна, калина звичайна.

4.Лікарські рослини і сировина, які містять ферменти і фітогормони. Чорнушка дамаська, динне дерево, кавун, солодка гола, конюшина чер­вона, хміль, ехінацея пурпурна.

5. Лікарські рослини і сировина, які містять глікозиди. Глюкозинолати (тіоглікозиди) і ціаногенні глікозиди. Види гірчиці, мигдаль гіркий, бузина чорна, лавровишня.

6. Лікарські рослини і сировина, які містять фенольні сполуки.

6.1. Лікарські рослини і сировина, які містять прості феноли і їх
глікозиди.

Мучниця звичайна, брусниця, родіола рожева, фіалка триколірна і польо­ва, півонія незвичайна, гадючник в'язолистий, верба гостролиста, бадан тов­столистий, папороть чоловіча, хміль.

6.2. Лікарська рослинна сировина, яка містить лігнани.

Лимонник китайський, елеутерокок колючий, подофіл щитковидний, лев­зея сафлоровидна.

6.3. Лікарські рослини і сировина, які містять ксантони.

Види золототисячника, звіробій плямистий, солодушка альпійська.

6.4. Лікарські рослини і сировина, які містять хінони.

Нафтохінони: горіх волоський, росичка круглолиста, горобейник лікарський; антрахінони: касія гостролиста і вузьколиста, ревінь тангутський, крушина вільховидна, жостір проносний, щавель кінський, види алое, види звіробою, марена красильна.

6.5 Лікарські рослини і сировина, які містять флавоноїди.

Види глоду, собача кропива п'ятилопатева, софора японська, гречка г звичайна, лимон та інші цитрусові, аронія чорноплода, цмин пісковий, пижмо звичайне, гірчак перцевий, гірчак почечуйний, гірчак пташиний,, вовчуг польо­вий, хвощ польовий, волошка синя, звіробій перфорований і плямистий, астра­гал шерстистоквітковий і серпоплодий, сухоцвіт багновий, солодка гола, чере­да трироздільна, шоломниця байкальська, росторопша плямиста, види леспедеци ласкавець багатожильчатий, золотушник канадський, робінія псевдоакація, датиска конопляна.

6.6. Лікарські рослини і сировина, які містять кумарини і хромони.

Буркун лікарський, каштан кінський, пастернак посівний, амі велика, псоралея кістянкова, смоковниця звичайна, вздутоплідник сибірський, рута за­пашна, дягель лікарський, віснага морквовидна, кріп запашний, морква дика.

6.7. Лікарські рослини і сировина, які містять дубильні речовини (таніди).

Гірчак зміїний, родовик лікарський, бадан товстолистий, вільха сіра і клейка, види дуба, перстач прямостоячий і сріблястий, чорниця звичайна, че­ремха звичайна, скумпія звичайна, сумах дубильний, каменерій вузьколистий, гадючник шестипелюстковий, види гравілату, види приворотню, медунка лікарська.

7.Лікарські рослини і сировина, які містять терпеноїди (ізопреноїди).

7.1. Лікарські рослини і сировина, які містять іридоїди (монотерпенові глікозиди).

Бобівник трилистий, золототисячник зонтичний і гарний, кульбаба лікарська, валеріана лікарська, калина звичайна.

7.2. Лікарські рослини і сировина, які містять ефірні олії.

Коріандр посівний, лаванда колоскова, види троянди, м'ята перцева, шавлія лікарська, евкаліпт прутовидний, попелястий і кулястий, кмин зви­чайний, яловець звичайний, валеріана лікарська, ялина звичайна, ялиця сибірська, сосна звичайна, ромашка лікарська, ромашка без'язичкова, багно звичайне, арніка гірська, оман високий, полин гіркий, деревій звичайний, види берези, аїр тростиновий, тополя чорна, аніс звичайний, фенхель звичайний, чебрець плазкий, чебрець звичайний, материнка звичайна.

7.3. Лікарські рослини і сировина, які містять сапоніни.

Види солодки, синюха голуба, астрагал шерстистоквітковий, мильнянка лікарська, види остудника, женьшень, аралія, заманиха висока, діоскорея ніпонська, ґуньба сінна, якірці сланкі.

7.4. Лікарські рослини і сировина, які містять кардіостероїди (серцеві глікозиди).

Наперстянка пурпурова, шерстиста, великоквіткова, строфант Комбе, горицвіт весняний, конвалія травнева, жовтушник сіруватий.

8. Лікарські рослини і сировина, які містять алкалоїди.

Жовтозілля плосколисте, беладонна звичайна, блекота чорна, дурман звичайний, дурман індійський, скополія карніолійська, термопсис ланцето­видний і черговоквітковий, латаття жовте; плаун баранець, хінне дерево, мак опійний, мачок жовтий, чистотіл звичайний, види маклеї, барбарис звичайний, стефанія гладенька, види унгернії, маткові ріжки, чилібуха, раувольфія, катарантус рожевий, барвінок малий, пасифлора інкарнатна, чай китайський, кава, види дельфінію, види аконіту, чемериця Лобеля, паслін дольчастий, перець стручковий однорічний, види ефедри, пізньоцвіт.

9. Лікарські рослини і сировина, які містять різні групи біологічно актив­них речовин.

Чага, каланхое перисте, ортосифон, ерва, ехінацея пурпурова, види ква­солі, види гарбуза, залізняк колючий, півники жовті, авран лікарський, копит­няк європейський, живокіст жорсткий, полин звичайний, омела біла, очиток великий, чистець буквицеквітний, бузина чорна, переступень білий і чорний.

10. Лікарські рослини і сировина, які застосовуються в гомеопатії.

Загальна характеристика. Вимоги щодо якості і аналізу лікарської рос­линної сировини.

11. Переробка лікарської рослинної сировини.

Сировина різана, порошкована, різано-пресована (гранули, брикети). Номенклатура офіцинальних зборів. Вимоги щодо їх якості, аналіз, застосуван­ня.

12. Лікарська сировина тваринного походження та природні продукти.

Отрута змій. Продукти життєдіяльності медоносної бджоли, медичні

п'явки. Панти. Мумійо. Бодяга.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ФАРМАКОГНОЗІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ III КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «фармацевт-бакалавр» НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2007-2008 Н. Р.(36 год)

п/п

Тема лекції

Обсяг у

годинах

1.

Визначення фармакогнозії як науки і навчальної дисципліни, її завдання, розділи фармакогнозії. Основні поняття фармакогнозії: лікарська рослина (ЛР), лікарська рослинна сировина (ЛРС), біологічно активні речовини (БАР). Номенклатура ЛР і ЛРС, які вивчаються в курсі фармакогнозії, їх класифікація.

2

2.

Нормативно-технічна документація (НТД) на сировину Порядок розробки, узгодження та затвердження НТД на ЛРС в Україні. Роль НТД у підвищенні якості ЛРС. Загальні правила і особливості заготівлі сировини. Фази розвитку рослин.

2

3.

Основи заготівельного процесу ЛРС. Раціональні засоби збирання основних морфологічних груп сировини. Особливості збирання отруйних рослин. Первинна обробка сировини, сушіння , приведення в стандартний стан: упакування, зберігання. Загальні правила виготовлення гербарію.

2

4.

Методи фармакогностичного аналізу ЛРС: макроскопічний аналіз, мікроскопічний аналіз, біологічний аналіз, радіологічний контроль.

2

5.

Товарознавчий аналіз. Етапи аналізу за ДФ ХІ. Лікарські збори.

2

6.

Хімічний склад лікарських рослин. Органічні сполуки рослин. Поняття про діючі, супутні і баластні речовини. Мінливість хімічного складу лікарських рослин.

2

7.

Лікарські рослини і сировина, які містять гліциди (вуглеводи) і глікозиди. Загальна характеристика, типи класифікацій. Лікарські рослини та сировина, які містять полісахариди. Загальна характеристика слизу. Рослинні джерела крохмалю, інуліну слизу, камедей (абрикосова камедь, трагакант), пектину.

2

8.

Лікарські рослини та сировина, які містять гомополісахариди (ехінацея пурпурова, цикорій дикий).Лікарські рослини та сировина, які містять гетерополісахариди (подорожника великий, подорожник блошиний, алтея лікарська, мати-й-мачуха звичайна , ламінарії японська, льон звичайний).

2

9.

Лікарські рослини та сировина, які містять жири і жиро подібні peчовини.

2

10.

Лікарські рослини та сировина, які містять вітаміни (загальна характеристика, класифікація). Лікарські рослини та сировина, які містять вітаміни аліфатичного ряду(види шипшини, чорна смородина, первоцвіт весняний, суниця лісова). Родина розових, її загальні морфолого-анатомічні ознаки.

2

11.

Лікарські рослини та сировина, які містять вітаміни аліциклічного ряду (каротиноїди).Горобина звичайна, обліпиха крушиноподібна, нагідки лікарські .

Лікарські рослини та сировина, які містять вітаміни ароматичного ряду (групи К). Кропива дводомна, кукурудза звичайна , грицики звичайні, калина звичайна

2

12.

Лікарські рослини та сировина, які містять ферменти, фітогормони.

2

13.

Лікарські рослини та сировина, які містять ізопреноїди (терпеноїди). Класифікація ізопреноїдів (терпенів), їх загальна характеристика. Лікарські рослини та сировина, які містять ефірні олії, класифікація, загальна характеристика ефірних олій. Біологічна дія та застосування

2

14.

Лікарські рослини та сировина, які містять моноциклічні монотерпени (евкаліпт прутовидний, попелястий і кулястий; коріандр посівний, м’ята перцева, меліса лікарська, лаванда вузьколиста, шавлія лікарська, кмин звичайний. Загальні морфолого-анатомічні ознаки родини ясноткових. Лікарські рослини та сировина, які містять біциклічні монотерпени. Валеріана лікарська, яловець звичайний (плоди ялівцю), сосна звичайна.

2

15.

Лікарські рослини та сировина, які містять сесквітерпени(ромашка лікарська, ромашка без'язичкова, оман високий, полин гіркий, деревій звичайний, аїр тростинний , береза повисла , багно звичайне, тополя чорна). Загальні морфолого-анатомічні ознаки родини айстрових. Лікарські рослини та сировина, які містять ароматичні сполуки

2

16.

Лікарські рослини та сировина, які містять тритерпенові сапоніни (солодка гола синюха блакитна, аралія маньчжурська, женьшень, ортосифон тичинковий, заманиха висока ). Лікарські рослини та сировина, які містять стероїдні сапоніни. Діоскорея ніпонська.

2

17.

Алкалоїди, визначення, типи класифікацій, загальна характеристика. Особливості збору ЛРС, яка містить алкалоїди. Класифікація ЛР які містять алкалоїди. Лікарські рослини та сировина, які містять протоалкалоїди ( ефедра хвощова, перець стручковий однорічний). індольні алкалоїди. Лікарські рослини та сировина, які містять пуринові алкалоїди

2

18.

Монотерпенові глікозиди-іридоїди. Лікарські рослини та сировина, які містять гіркі глікозиди(бобівник трилистий, кульбаба лікарська, золототисячник зонтичний, тирлич жовтий). Лікарські рослини та сировина, які містять тіоглікозиди ( гірчиця сарептська).Сірчані сполуки не глікозидної природи, які містіть рослини роду Аllium( часник городний, цибуля городня).

2

Всього за осінній семестр:

36
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи