Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я України буковинський державний медичний університет
НазваМіністерство охорони здоров'я України буковинський державний медичний університет
Сторінка3/4
Дата03.07.2012
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

^ Початковий контроль знань студентів здійснюється на першому занятті (виявляються знання та навички щодо вміння працювати з оптичними приладами, загальні знання щодо техніки безпеки), а також під час проведення практичних знань (включає перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу. який вивчався на попередніх курсах. — латинська мова, техніка лабораторних робіт, аналітична хімія. ботаніка тощо), що проводиться методом усного опитування або написання контрольних робіт.

^ Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять і включає перевірку знань теоретичного матеріалу теми та контроль оволодіння практичними навичками, передбаченими методичними розробками. Перевірка знань студентів здійснюється за допомогою: усного опитування, виконання завдань лабораторного практикуму, вирішення тестових і ситуаційних завдань різного ступеня важкості.

^ Проміжний контроль знань студентів здійснюється під час проведення підсумкових занять з окремих розділів фармакогнозії. Перевірка знань студентів здійснюється за допомогою усного опитування за питаннями, які винесені на підсумкові заняття, оцінки ступеня засвоєння практичних навичок.

^ Заключний контроль знань студентів здійснюється під час іспиту, який проводиться в усній формі. При виставленні оцінки передбачається з'ясовування у студентів знань теоретичного матеріалу згідно білетної програми, ступеня засвоєння практичних навичок, вміння визначати і охарактеризувати лікарську рослину у гербаризованому вигляді, зразки лікарської рослинної сировини або фітопрепарат в оригінальній упаковці.


Схвалено на засіданні кафедри фармації

”19 ” червня 2007 р. (протокол № 15 ).


Зав. кафедри, професор Р.Б.Косуба


^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКІ ПОВИНЕН ОПАНУВАТИ СТУДЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ФАРМАКОГНОЗІЇ

У процесі навчання студенти набувають таких практичних навичок та вмінь:

 • основні поняття фармакогнозії, методи фармакогностичного аналізу, предмет і завдання, фармакогнозії, її значення для практичної діяльності бакалавра фармації;

 • основні етапи розвитку фармакогнозії. Головні сучасні напрямки наукових досліджень у галузі лікарських рослин;

 • характеристику сировинної бази лікарських рослин (дикорослих і культивованих);

 • організацію заготівлі лікарської рослинної сировини; основні заготівельні організації і їх функції;

 • систему раціонального використання, охорони і відтворення ресурсів лікарських рослин;

 • методи ресурсних досліджень щодо встановлення природних запасів лікарської рослинної сировини;

 • загальні правила заготівлі лікарської рослинної сировини і заходи щодо охорони природних експлуатаційних заростей лікарських рослин;

 • основи промислового вирощування лікарських рослин;

 • систему стандартизації лікарської рослинної сировини;

 • види класифікації лікарської рослинної сировини (хімічна, фармакологічна, ботанічна, морфологічна);

 • номенклатуру лікарських рослин, лікарської рослинної сировини і лікарських засобів рослинного та тваринного походження, дозволених до застосування в медичній практиці і використання в промисловому виробництві;

 • основні відомості про розповсюдження і місце зростання лікарських рослин, що застосовуються в науковій медицині;

 • вплив географічних і екологічних факторів на продуктивність лікарських рослин;

 • методи макроскопічного і мікроскопічного аналізу цільної, подрібненої, таблетованої та брикетованої лікарської рослинної сировини. Аналіз зборів.

 • морфолого-анатомічні ознаки лікарських рослин і сировини, дозволе­них до застосування в медичній практиці. Можливі домішки;

 • основні групи біологічно активних речовин природного походження та їх фізико-хімічні властивості. Головні шляхи біосинтезу основних груп біологічно активних речовин;

 • методи виділення і очищення основних діючих речовин лікарської рослинної сировини;

 • основні методи якісного та кількісного визначення діючих речовин у лікарській рослинній сировині; біологічну стандартизацію лікарської рослинної сировини;

 • числові показники, які регламентують доброякісність лікарської рос­линної сировини, та методи їх визначення;

 • вимоги до упакування, маркірування, транспортування та зберігання лікарської рослинної сировини відповідно до НТД;

 • документальне оформлення результатів аналізу лікарської рослинної сировини. Юридичне значення фармакогностичного аналізу;

 • основні способи і форми застосування лікарської рослинної сировини у фармацевтичній практиці і промисловому виробництві;

 • основні відомості про застосування в медицині лікарських препаратів рослинного і тваринного походження;

 • правила техніки безпеки під час роботи з лікарськими рослинами і лікарською сировиною;


Схвалено на засіданні кафедри фармації ”19 ” червня 2007 р. (протокол № 15 ).


Зав. кафедри, професор Р.Б.Косуба


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ З ФАРМАКОГНОЗІЇ

На практичних заняттях


Оцінка "ВІДМІННО отримує студенту, який показав повні знання в обсязі програми теми, яка вивчається, дав вичерпні відповіді на додаткові запитання викладача.


Оцінка "ДОБРЕ" виставляється студенту, який добре засвоїв матеріал теми, але не зовсім повно дає відповіді на додаткові питання.


Оцінка "ЗАДОВІЛЬНО" виставляється студенту, який недостатньо засвоїв матеріал теми, не в повній мірі орієнтується у фармакогностичній характеристики лікарських рослин, їх макроскопічному аналізі, медичному застосуванні.


Оцінка "НЕЗАДОВІЛЬНО" виставляється студенту, який не засвоїв матеріал теми заняття. Не знає назв латинською мовою лікарських рослин, лікарської рослинної сировини даної теми, основних питань фармакогностичного аналізу лікарських рослин.


Схвалено на засіданні кафедри фармації ”19 ” червня 2007 р. (протокол № 15 ).

Зав. кафедри, професор Р.Б.Косуба


Схвалено предметною методичною комісією з дисциплін фармацевтичного профілю Буковинського державного медичного університету „ 20 ” червня 2007 р. (протокол №6 ).

Голова ПМК, професор Р.Б.Косуба


^ ПЕРЕЛІК ТЕОРИТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ З ФАРМАКОГНОЗІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ III КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ»

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «фармацевт - бакалавр»

 1. Завдання фармакогнозії на сучасному етапі. Роль фармакогнозії в практичній діяльності бакалавра фармації.

 2. Організація заготівлі лікарської рослинної сировини (ЛРС); правила зберігання сировини залежно від різних морфологічних груп і хімічного складу.

 3. Основні напрямки наукових досліджень у галузі вивчення ЛР. Методи вияв­лення нових ЛР, роль наукових досліджень і навчальних закладів.

 4. Сировинна база лікарських рослин України, їх раціональне використання, охорона і відтворення.

 5. Фармакогностичний аналіз ЛРС: приймання ЛРС, відбір проб для аналізу, встановлення тотожності, чистоти та доброякісності сировини. Що таке партія сировини?

 6. Визначення поняття "полісахариди". їх класифікація, фізичні та хімічні вла­стивості. Вилучення із лікарської рослинної сировини та якісні реакції.

 7. Крохмаль. Будова крохмального зерна. Структура амілози та амілопектину. Сировинні джерела отримання крохмалю. Застосування його.

 8. Інулін. Будова. Сировина, яка містить інулін. Якісне визначення, викори­стання.

 9. Слиз. Хімічний склад, фізичні властивості. Локалізація та походження в рос­линах. ЛР та ЛРС, які містять слиз.

 10. Камеді. Походження в рослинах. Будова. Класифікація. Сировинні джерела отримання. Застосування.

 11. Пектини. Будова. Застосування. ЛР та ЛРС, які містять пектини.

 12. Визначення поняття "ліпіди". Їх класифікація. Фізичні та хімічні властивості ліпідів. Зберігання.

 13. Визначення типів жирних олій. Приклади типів. Найбільш поширені жирні кислоти, які входять до складу жирних олій. Простагландини.

 14. Методи отримання жирів і жирних олій. Визначення фізичних та хімічних показників жирних олій. їх аналітичне значення.

 15. Ліпоїди: бджолиний віск, спермацет, ланолін, фосфоліпіди. Сировинні дже­рела їх отримання. Будова. Застосування. Як відрізнити справжні ліпіди види ліпоїдів.

 16. Визначення поняття "вітаміни". Розповсюдження їх у рослинному світі. Вплив фаз вегетації і умов зростання на накопичення вітамінів у рослинах. Класифікація вітамінів. Кількісне визначення аскорбінової кислоти. Шляхи використання сировини, яка містить вітаміни.

 17. Визначення поняття "глікозиди". Типи класифікацій. Глікозинолати (тіоглікозиди) та ціаногенні глікозиди.

 18. ЛР і ЛРС, які містять ферменти і фітогормони. Фітопрепарати. їх застосу­вання.

 19. Фенольні сполуки. їх класифікація. Розповсюдження у рослинному світі та біосинтез.

 20. ЛР та ЛРС, які містять прості феноли та фенологлікозиди. Якісні реакції на арбутин. Шляхи використання сировини.

 21. Визначення поняття "лігнани". Класифікація ЛР та ЛРС, які містять лігнани. Застосування.

 22. Визначення поняття "ксантони". Класифікація. ЛР та ЛРС, які містять ксантони. Застосування.

 23. Антраценпохідні. Класифікація. Групи антрахінонів. Фізичні та хімічні вла­стивості. Якісні реакції, хроматографічний аналіз, кількісне визначення ан­трахінонів. Зв'язок хімічної будови з біологічною дією.

 24. Розповсюдження антраценпохідних у природі. Біосинтез. ЛР та ЛРС, які містять антраценпохідні. Застосування.

 25. Визначення поняття "флавоноїди". Хімічна будова. Класифікація. Фізичні та хімічні властивості. Якісні реакції, хроматографічний аналіз, кількісне ви­значення флавоноїдів. Розповсюдження у рослинах. Біосинтез. Медико-біологічне значення флавоноїдів.

 26. ЛР та ЛРС, які містять катехіни, антоціани, флаванони, флавоноли, флавони, ізофлавони, аурони, халкони.

 27. Визначення поняття "кумарини" і "фурохромони". Хімічна будова. Кла­сифікація. Фізичні та хімічні властивості. Якісні реакції, кількісне визначен­ня. Розповсюдження в рослинах. Біосинтез. Медико-біологічне значення, за­стосування кумаринів, фурохромонів. ЛР та ЛРС, які містять кумарини та фурохромони. Правила техніки безпеки при роботі з ЛРС.

 28. Визначення поняття "дубильні речовини" (таніди). Хімічна будова. Типи класифікацій. Фізичні та хімічні властивості. Якісні реакції, кількісне визна­чення дубильних речовин. Розповсюдження у рослинах. Біологічна роль у життєдіяльності рослин.

 29. ЛР та ЛРС, які містять дубильні речовини. Шляхи використання.

 30. Визначення поняття "терпеноїди". Класифікація. Біосинтез. Правило Ружички. Розповсюдження БАР ізопреноїдної структури в рослинному світі;

 31. Визначення поняття "іридоїди". Хімічна будова. Класифікація. Якісні ре­акції на іридоїди, хроматографічний аналіз. ЛР та ЛРС, які містять іридоїди.

 32. Визначення поняття "ефірні олії". Розповсюдження, локалізація. Вплив он­тогенетичних і зовнішніх факторів на накопичення в рослинах. Мінливість хімічного складу. Роль олій в життєдіяльності рослин.

 33. Хімічний склад ефірних олій. Класифікація моно- і сесквітерпенів за про­дуктами гідрування. Типи сполук. Фізичні та хімічні властивості ефірних олій. Методи отримання ефірних олій. Зберігання ЛРС, яка містить ефірні олії. Методи кількісного визначення ефірних олій у ЛРС. Методи аналізу ефірних олій. Визначення фізичних та хімічних числових показників. їх аналітичне значення.

 34. ЛР та ЛРС, які містять: ациклічні, моноциклічні і біциклічні монотерпеноїди; сесквітерпеноїди та сесквітерпенові лактони (евдесманоліди та гваяноліди), сполуки ароматичного ряду. їх застосування.

 35. Визначення поняття "сапоніни". Фізичні, хімічні та біологічні властивості сапонінів. Класифікація в залежності від будови сапогеніну. Якісні реакції.

 36. ЛР та ЛРС, які містять тритерпенові та стероїдні сапоніни. Шляхи викори­стання.

 37. Визначення поняття «кардіостероїди» ("серцеві глікозиди"). Хімічна будова. Класифікація. Фізичні та хімічні властивості. Стандартизація ЛРС. Якісні реакції, хроматографічний аналіз. Зв'язок фармакологічних властивостей з хімічною будовою.

 38. ЛР та ЛРС, які містять кардіостероїди, Шляхи використання. Техніка безпе­ки від час роботи з ЛР і ЛРС, які містять кардіостероїди.

 39. Визначення поняття "алкалоїди". Сучасні типи класифікації алкалоїдів. Хімічна будова алкалоїдів. Шляхи біосинтезу, Фізико-хімічні властивості ал­калоїдів. Якісні реакції, хроматографічний аналіз, методи кількісного визна­чення.

 40. Розповсюдження алкалоїдів у рослинному світі локалізація їх у рослинах. Вплив різних факторів на накопичення алкалоїдів у рослинах. Правила техніки безпеки під час роботи з ЛР і ЛРС, які містять алкалоїди.

 41. ЛР і ЛРС, які містять: протоалкалоїди, псевдоалкалоїди, справжні алка­лоїди - тропанові, пірролізидинові, піридинові та піперидинові, хінолізидинові, ізохінолінові, індольні, пуринові.

 42. Лікарські рослини, сировина яких переробляється на фармацевтичних підприємствах (латинські назви сировини, рослини, родини, сировинна база, хімічний склад, препарати і застосування): ламінарія, мигдаль звичайний, персик звичайний, абрикос звичайний, соняшник однорічний, рицина зви­чайна, зайцегуб п'янкий, обліпиха крушиновидна, гірчиця, лавровишня, па­пороть чоловіча, родіола рожева, лимонник китайський, левзея сафлоровид-на, подофіл щитовидний, елеутерокок колючий, солодушка альпійська, алое деревовидне, марена красильна, софора японська, аронія чорноплода, шо­ломниця байкальська, датиска коноплева, леспедеца, ласкавець багатожильчатий, смоковниця, каштан кінський, амі велика, пастернак посівний, псора-лея кістянкова, вздутоплідник сибірський, віснага морквовидна, сосна зви­чайна, ялиця сибірська, аралія манчжурська, заманиха висока, женьшень, діоскорея ніпонська, якірці сланкі, наперстянка шерстиста, жовтушник сірий, строфант Комбе, жовтозілля плосколисте, дурман індійський, софора товстоплода, термопсис черговоквітковий, латаття жовте, мачок жовтий, маклея, барбарис звичайний, стефанія гладенька, унгернія Віктора, унгернія Северцева, маткові ріжки, чилібуха, барвінок малий, катарантус рожевий, раувольфія, секурінега півкущева, пасифлора інкарнатна, гармала звичайна, пасльон дольчатий, чемериця, дельфіній сітчатоплодий, аконіт біловустий, ефедра хвощова, перець однорічний, пізньоцвіт.

 43. Лікарська сировина тваринного походження: отрути змій, продукти життєдіяльності медоносної бджоли. Препарати, застосування.Схвалено на засіданні кафедри фармації ”19 ” червня 2007 р. (протокол № 15 ).

Зав. кафедри, професор Р.Б.Косуба


Схвалено предметною методичною комісією з дисциплін фармацевтичного профілю Буковинського державного медичного університету „ 20 ” червня 2007 р. (протокол 6 ).

Голова ПМК, професор Р.Б.Косуба


Список мікропрепаратів лікарської рослинної сировини для підготовки до іспиту з фармакогнозії для студентів

спеціальності «Фармація» ОКР « Бакалавр»

 1. Алтея лікарська

 2. Беладонна вичайна
  3. Валеріана лікарська

 1. Вовчуг польовий

 2. Гірчак перцевий (перець водяний)

 3. Горицвіт весняний

 4. Дуб звичайний

 5. Звіробій звичайний

 6. Конвалія звичайна

 7. Кропива дводомна

 8. Крушина вільховидна

 9. Кульбаба лікарська

 10. М'ята перцева

 11. Наперстянка шерстиста

 12. Оман високий

 13. Полинь звичайна

 14. Собача кропива звичайна

 15. Термопсис ланцетовидний

 16. Фенхель звичайний

 17. Череда трьохроздільна

 18. Шавлія лікарська

 19. Шипшина собача


Список лікарської рослинної сировини для підготовки до іспиту з фармакогнозії для студентів спеціальності «Фармація» ОКР « Бакалавр»


 1. Бруньки берези повислої

 2. Квіти бузини чорної

 3. Квіти волошки синьої

 4. Квіти календули лікарської

 5. Квіти липи серцелистої

 6. Квіти пижми звичайної

 7. Квіти цмину піскового

 8. Кора дуба звичайного

 9. Кора крушини вільховидної

 10. Кореневища та корені оману

 11. Кореневище з коренями валеріани

 12. Корені ревеню тангутського

 13. Корені солодкі голої

 14. Кукурудзяні рильця

 15. Листя евкаліпта кулястого

 16. Листя кропиви дводомної

 17. Листя м'яти перцевої

 18. Листя мати-й-мачухи

 19. Листя подорожника великого

 20. Листя суниці лісової

 21. Листя шалфею лікарського

 22. Насіння льону звичайного

 23. Плоди глоду криваво-червоного

 24. Плоди горобини звичайної

 25. Плоди коріандру

 26. Плоди обліпихи крушиновидної

 27. Плоди перцю стручкового однорічного

 28. Плоди фенхелю посівного

 29. Плоди шипшини собачої

 30. Плоди ялівцю звичайного

 31. Трава горицвіту весняного

 32. Трава грициків звичайних

 33. Трава деревію звичайного

 34. Трава ехінацеї пурпурової

 35. Трава звіробою звичайного

 36. Трава конвалії лікарської

 37. Трава материнки звичайної

 38. Трава полину звичайного

 39. Трава собачої кропиви

 40. Трава сухоцвіту багнового

 41. Трава фіалки триколірної

 42. Трава хвоща польового

 43. Трава чебрецю плазкого

 44. Трава чистотілу великого

 45. Квіти ромашки лікарськоїСписок гербаріїв для підготовки до іспиту з фармакогнозії для студентів спеціальності «Фармація» ОКР « Бакалавр»


 1. Аїр тростинний

 2. Бузина чорна

 3. Валеріана лікарська

 4. Вільха чорна

 5. Волошка синя

 6. Гінкго дволопатеве

 7. Глід криваво-червоний

 8. Горицвіт весняний

 9. Горобина звичайна

 10. Деревій звичайний

 11. Дуб звичайний

 12. Екваліпт кулястий

 13. Звіробій звичайний

 14. Конвалія лікарська

 15. Кропива дводомна

 16. Кукурудза звичайна

 17. Кульбаба лікарська

 18. Липа серцелиста

 19. Льон звичайний

 20. М"ята перцева

 21. Мак снодійний

 22. Материнка звичайна

 23. Нагідки лікарські

 24. Обліпиха крушиноподібна

 25. Пижмо звичайне

 26. Підбіл звичайний (мати-й-мачуха)

 27. Подорожник великий

 28. Ромашка лікарська

 29. Суниця лісова

 30. Фіалка триколірна

 31. Хвощ польовий

 32. Чебрець плазкий

 33. Чистотіл великий

 34. Шавлія лікарська

 35. Шипшина собача


Схвалено на засіданні кафедри фармації ”19 ” червня 2007 р. (протокол № 15 ).

Зав. кафедри, професор Р.Б.Косуба


Схвалено предметною методичною комісією з дисциплін фармацевтичного профілю Буковинського державного медичного університету „ 20 ” червня 2007 р. (протокол 6 ).

Голова ПМК, професор Р.Б.Косуба


^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ З ФАРМАКОГНОЗІЇ

Іспит з фармакогнозії проводиться в VI навчальному семестрі у відповідності з екзаменаційною програмою, з якою студенти знайомляться на початку навчального року. Екзаменаційна програма обговорюється і затверджується щороку предметною та центральною методичними комісіями академії.

До початку іспиту на кожного студента готується навчальна характеристика, яка включає в себе результати складання шести проміжних заліків з основних розділів фармакогнозії.

Перед проведенням іспиту студенти мають можливість отримати кваліфіковану консультацію екзаменаторів згідно затвердженого графіка. Крім того, щодня чергує викладач, який надає консультації з поточних питань фармакогнозії. Протягом дня працює навчальна аудиторія, яка оснащена наочними навчально-методичними матеріалами, які дозволяють підготуватись студентам до іспиту.

Іспит з фармакогнозії проводиться в усній формі шляхом співбесіди екзаменаторів з питань білету, який складений на основі екзаменаційної програми. Білет складається з трьох теоретичних питань, гербарію лікарської рослини, зразка мікропрепарату відповідної лікарської рослинної сировини, зразка лікарської рослинної сировини або фітопрепарату в оригінальній упаковці, які необхідно охарактеризувати.

До іспиту з фармакогнозії допускаються ті студенти, які повністю виконали вимоги навчального плану з предмету, склали на позитивні оцінки всі передбачені навчальним планом підсумкові контрольні роботи, та отримали залік.

Оцінювання відповіді студента проводиться у відповідності до розроблених та затверджених критерій оцінок з іспиту з фармакогнозії.


Схвалено на засіданні кафедри фармації ”19 ” червня 2007 р. (протокол № 15 ).

Зав. кафедри, професор Р.Б.Косуба

Схвалено предметною методичною комісією з дисциплін фармацевтичного профілю Буковинського державного медичного університету „ 20 ” червня 2007 р. (протокол 6 ).

Голова ПМК, професор Р.Б.Косуба

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ НА ІСПИТІ З ФАРМАКОГНОЗІЇ


Оцінка "ВІДМІННО виставляється студенту, який правильно і глибоко відповів на питання білета і уточнюючі запитання екзаменаторів, вірно охарактеризував гербарій лікарської рослини та зразки лікарської рослинної сировини або фітопрепарат в оригінальній упаковці, визначив лікарську рослинну сировину за основними діагностичними ознаками запропонованого мікропрепарату. проявив вміння логічно мислити, чітко і ясно викладати відповіді на поставлені запитання.


Оцінка "ДОБРЕ" виставляється студенту, який правильно відповів на питання білета і екзаменаторів, вірно охарактеризував гербарій лікарської рослини та зразки лікарської рослинної сировини або фітопрепарат в оригінальній упаковці, визначив лікарську рослинну сировину за основними діагностичними ознаками запропонованого мікропрепарату. але деякі з відповідей були неповними, або нечіткими.


Оцінка "ЗАДОВІЛЬНО" виставляється студенту, який правильно відповів на три питання, але не охарактеризував гербарій лікарської рослини та зразки лікарської рослинної сировини або фітопрепарат в оригінальній упаковці, не вказав основні діагностичні ознаки мікропрепарату. або охарактеризував гербарій та зразки або фітопрепарат. але відповіді на три питання були неповними і неглибокими.


Оцінка "НЕЗАДОВІЛЬНО" виставляється студент}, який дав правильну відповідь тільки на два питання, не охарактеризував гербарій лікарської рослини та зразки лікарської рослинної сировини або фітопрепарат в оригінальній упаковці, відповіді на додаткові питання були поверхневі і нечіткі


Схвалено на засіданні кафедри фармації ”19 ” червня 2007 р. (протокол № 15 ).

Зав. кафедри, професор Р.Б.Косуба


Схвалено предметною методичною комісією з дисциплін фармацевтичного профілю Буковинського державного медичного університету „ 20 ” червня 2007 р. (протокол 6 ).

Голова ПМК, професор Р.Б.Косуба


ПЕРЕЛІК

навчально-методичних посібників, технічних та навчально-наочних засобів, що використовуються у навчальному процесі при викладанні фармакогнозії

Технічні засоби:

Для демонстрації наочних засобів:

 1. Мультімедийний проектор EMP CSL;

 2. Комп'ютер 486 ЗК-2.

Для проведення лабораторного практикуму:

1. Стаціонарні сушильні шафи (2 шт.);

2. Мікроскопи оптичні лабораторні (8 шт);

4. Лупи оптичні (15 шт.).

Навчально-методичні посібники і навчально-наочні засоби:

 1. Таблиці із зображенням лікарських рослин (37 видів, 70 шт);

 2. Гербарії лікарських рослин (90 шт.);

 3. Збірники НТД на ЛРС та сировину тваринного походження і природні продукти.


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:


 1. Ковальов В. М. Фармакогнозія з основами біохімії рослин.-Харків: Прапор.2000.-467 .

 2. Бобокова І.А. Фармакогнозія. Підручник./І.А. Бобкова, Л.В.Варлахова, М.М. Маньковська.- К.:Медицина, 2006.– 440с.

 3. Бобокова І.А. Фармакогнозія.. Посібник для практичних занять: Навч. посібник.– К..:Медицина, 2006.– 272с.

 4. 3.Сербін А.Г., Сіра Л.М., Слободянюк Т.О. Фармацевтична ботаніка. Підручник/ Під редакцією Л.М. Сірої. - Вінниця: Нова книга, 2007. – 488с.Іл.

 5. Чекман І.С. Клінічна фітотерапія.- К.:Вид-во А.С.К., 2003.- 552с.

 6. 5.Солодовниченко Н.М., Журавльов Н.С., Ковальов В.М. Лікарська рослина сировина та фітопрепарати: Посібник з фармакогнозії з основами біохімії лікар. Рослин. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки,2001. -408с.

 7. Практикум по фармакогнозии:Учебн. Пособие для студ.Вузов/В.Н.Ковалев, Н.В. Попова, В.С. Кисличенко и др.;Под обш. Ред. В.Н Ковалева. Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы,2003.- 512с.

.Додаткова:

 1. Носов М.А. Лекарственные растения. – М.: Изд-во Єксмо, - 2006.350с.,илл.(Мой дом).

 2. Практикум з фітотерапії. За редакціею Ю.І.Мастерова. К.: «Здоровя». 2000.111с.,илл.

 3. Манфрид Палов. Энциклопедия лекарственных растений/ Перевод с нем.Е.Б. Поспеловой, К.Л. Тарасовой и Н.В.Хмелевской; Под ред. канд. биол. Наук И.А.Губанова.- М.:Мир,1998.-251с.^ ВИРОБНИЧА ФАРМАКОГНОСТИЧНА ПРАКТИКА


Студенти закріплюють і вдосконалюють теоретичні знання, набувають умінь та практичних навичок щодо заготівлі лікарської рослинної сировини протягом одного тижня під час виробничої практики (108 год), яка складається з 72 практичних годин і 36 год самостійної практичної роботи та завершується диференційним заліком (2 год).


^ ЗМІСТ ПРАКТИКИ

 1. Вступна бесіда. Характеристика ботанічних та краєзнавчих можливостей місцевості та бази виробничої практики. Ознайомлення студентів з правилами поведінки у природних умовах, протипожежною безпекою тощо.

 2. Гербаризація лікарських рослин. Гербарій лікарських рослин як науковий, документ. Гербаризація однорічних, багаторічних трав, дерев'янистих рослин основних ботанічних видів.

 3. Сушіння і зберігання лікарської рослинної сировини в умовах аптеки, складу та інше. Вивчення плану заготівлі лікарської рослинної сировини однією з аптек (об'єм заготівлі, зміст інформаційної роботи, дані про запас сировини в зоні знаходження аптеки, рекламно-інформаційна робота тощо); підготовка сировини до сушіння, завантаження лікарської рослинної сировини в сушилку і сушіння; ознайомлення з устаткуванням для сушіння, умовами зберігання лікарської рослинної сировини; ознайомлення з можливими домішками лікарської рослинної сировини; ознайомлення з процесом маркірування та упакування лікарської рослинної сировини.

 4. Визначення в природі за діагностичними ознаками 50 видів дикорослих та культивованих лікарських рослин наукової медицини та їх вивчення. Проводиться шляхом маршрутних екскурсій. Лікарські рослини вивчаються за схемою:

а) назва фітоценозу (ліс, болото, культура та інше);

б) характеристика ЛР фітоценозу: фармакогностична назва, основні ботаніко-діагностичні ознаки, біологічно-активні речовини.

5. Основи агротехніки культивування основних лікарських рослин та інших корисних видів на базі практики. Засвоєння основи агротехніки лікарських рослин за схемою:

а) біологія лікарських рослин;

б) підготовка ґрунту;

в) мінеральні та інші добрива;

г) агротехніка розмноження;

д) догляд за культурами;

є) збирання врожаю лікарської рослинної сировини.


Заготівля і виробництво нормативної сировини основних вегетативних та генеративних органів рослин. Характеристика лікарської рослинної сировини за схемою: фаза розвитку і календар збирання, техніка збирання, нормативні вимоги до якості сировини, ознаки можливого браку, стандартизація сировини, сушіння та інше; складання інструкції підготовчої роботи та заготівлі лікарської рослинної
сировини, основних видів сировини (кора, бруньки, трава, листя, квітки, підземні органи).

Реферативна робота.

 1. Визначення запасів лікарської рослинної сировини в природних умовах. Запаси сировини визначаються методами:

а) пробної ділянки;

б) проекційного покриття;

в) модельної рослини.

Оформити документи за матеріалами визначення (заміру) запасів лікарської рослинної сировини вищезазначеними методами.

 1. Залікова співбесіда з визначення лікарських рослин в природі (бажано проводити в межах природних ключових ділянок лікарських рослин або використати букет свіжих лікарських рослин).

 2. Домашнє завдання на літо з заготівлі лікарської рослинної сировини і гербарію лікарських рослин.

1   2   3   4

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи