Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я України
Скачати 497.47 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров'я України
Сторінка1/2
Дата03.07.2012
Розмір497.47 Kb.
ТипДокументи
  1   2


Міністерство охорони здоров'я України

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


"Затверджую"

Проректор з навчальної роботи

професор_____________ М. Ю. Коломоєць

" " 2007р.


ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА

(3 курс спеціальність «Фармація» ОКР «Бакалавр»

факультет – фармацевтичний)заочна форма 4,5 роки

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛИНИ ФАРМАКОГНОЗІЯ

(структура, цілі, зміст дисципліни,

принципи оцінювання, контрольні питання)


Довідник для студента складений на основі "Програми з фармакогнозії для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації"(Ковальов В.М., Солодовніченко Н.М., Ільїна Т.В. -Київ, 1998), яку схвалено на засіданні Науково-методичної комісії з фармації Міністерства освіти України (протокол № 2 від 26 червня 1996 р.).


^ Схвалено на засіданні кафедри фармації

19 ” червня 2007 р. (протокол № 15).

Завідувач кафедри фармації, професор Р. Б. Косуба


Схвалено предметною методичною комісією

з дисциплін фармацевтичного профілю

Буковинського державного медичного університету

^ 20 ” червня 2007 р. (протокол № 6).

Голова ПМК, професор Р. Б. Косуба


Чернівці 2007


Фармакогнозії – одна з профільних дисциплін, яка має велике значення для формування спеціаліста – бакалавра фармації. Вона забезпечує майбутньому фахівцю всебічні знання з лікарських рослин(ЛР), сприяє формуванню необхідного світогляду щодо раціонального використання природних рослинних ресурсів та їх охорони і відтворення.

Препарати рослинного походження є традиційними лікарськими засобами як у нашій країні, так і у багатьох інших країнах, а їх використання в сучасній медицині не лише залишається стабільним, але й має тенденцію збільшуватися.

Фармакогнозія – наука, що вивчає лікарські рослини, лікарську сировину рослинного та частково тваринного походження, а також продукти первинної переробки рослин та тварин. Ще з часів Гіппократа було відомо, що при одних обставинах лікарські засоби мали лікувальну дію, а при інших – викликали небажані наслідки, погіршення здоров’я людини. Ось чому грецький термін „pharmacon”, що означає одночасно дві протилежності одного засобу - ліки та отрута, входить до складу науки разом з словом ”gnosis” – знання.


^ ЦІЛІ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОГНОЗІЇ


Фармакогностична підготовка передбачає теоретичне і практичне навчання бакалавра фармації основним видам професійної діяльності в галузі лікарських засобів рослинного походження, вимагає вирішення завдань, починаючи від розробки системи раціонального природокористування ресурсами лікарських рослин, заготівлі лікарської рослинної сировини, кінчаючи переробкою Ії в лікарський засіб. Для цього фахівець повинен уміти правильно і своєчасно заготовляти, висушувати сировину, приводити Ії в стандартний стан, переробляти в різні лікарські засоби, а також проводити їх аналіз. При необхідності повинен уміти надати професійну консультацію лікареві з питань фітотерапії і вибору оптимальних лікарських засобів рослинного походження.

Згідно з навчальним планом фармакогностична підготовка здійснюється під час лекцій та практичних занять на 3 курсі. У 6 семестрі студенти виконують і захищають курсову роботу, метою якої є формування навичок самостійної творчої роботи. Виконання Ії – це активна форма закріплення теоретичних знань, поглиблення і узагальнення їх.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Завдання і методологія викладання фармакогнозії.
Визначення фармакогнозії як науки і навчальної дисципліни.

Основні поняття предмету: лікарська рослина, лікарська рослинна сиро­вина, лікарська сировина тваринного походження, біологічно активні речови­ни. Номенклатура лікарських рослин і лікарської рослинної сировини, які вив­чаються в курсі фармакогнозії. Завдання фармакогнозії. Методи фармакогно­стичного аналізу. Шляхи і форми використання лікарської сировини рослинно­го та тваринного походження. Інтегративні зв'язки фармакогнозії з базисними та профільними дисциплінами. Значення фармакогнозії в практичній діяльністі бакалавра фармації. Роль бакалавра-фармакогноста в організації раціонального використання ресурсів лікарських рослин та вирішенні екологічних питань навколишнього середовища.

2. Короткий історичний огляд розвитку фармакогнозії.

Основні історичні етапи розвитку використання та вивчення лікарських рослин у світовій медицині. Вплив арабської (Авіценна), європейської (Гален, Гіппократ, Діоскорід) та інших медичних систем на розвиток фармакогнозії. Перші рукописні видання про використання лікарських рослин в Україні. За­родження та розвиток фармакогнозії як науки. Аптечний наказ та його роль в організації збирання та вирощування лікарських рослин. Створення "аптечних" городів в Україні. Експедиційні роботи з виявлення природних рослинних ре­сурсів України.

Значення робіт учених для розвитку фармакогнозії ( А.П.Нелюбін, Н.М.Максимович-Амбодік, А.Т.Болотов, Г.Драгендорф, В.К.Варліх, А.Чирх, В.А.Тихомиров, Ю.К.Трапп, Д.М.Щербачов, А.Ф.Гаммерман, О.П.Орехов, В.С.Соколов та ін.)

3. Сировинна база лікарських рослин. Організація заготівлі та виробниц­тва ЛРС. Історія створення сировинної бази дикорослих і культивованих лікарських рослин в Україні. Імпорт та експорт ЛРС. Перспективи розвитку сировинної бази: уведення в культуру дефіцитних ЛР. Культура ізольованих тканин. Заготівельні організації та їх функції. Концерн "Укрфітотерапія", рад­госпи лікарських рослин, зональні дослідні станції та їх роль у забезпеченні держави ЛРС. Заготівля сировини системою "Укркоопспілка", В/О "Фармація" та іншими відомствами.

Раціональне використання природних ресурсів лікарських рослин та їх охоро­на: виявлення заростей, вивчення запасів та обсягу можливих щорічних заготівель сировини; картування заростей і запасів лікарських рослин; державні заходи, спрямовані на збільшення обсягу заготівлі лікарської рослинної сиро­вини, охорону та відтворення ресурсів дикорослих лікарських рослин.

4. Хімічний склад лікарських рослин і класифікація лікарської рослинної
сировини.

Основні групи біологічно активних речовин (діючі) і супутні сполуки. Поняття про біологічні процеси в рослинному організмі. Первинні і вторинні мета­боліти. Біогенез вуглеводів, жирів, вітамінів, терпеноїдів, стероїдів, фенольних сполук, алкалоїдів. Динаміка утворення біологічно активних речовин у росли­нах у процесі онтогенезу і під впливом факторів зовнішнього середовища (географічний, кліматичний, геохімічний та ін.).

Системи класифікацій лікарських рослин і лікарської рослинної сировини: хімічна, морфологічна, ботанічна, фармакологічна.

 1. Основи заготівельного процесу лікарської рослинної сировини . Раціональні прийоми збирання лікарської рослинної сировини. Первинна об­робка, сушіння, приведення сировини до стандартного стану; пакування, маркірування, зберігання, транспортування лікарської рослинної сировини . Переробка лікарської рослинної сировини.

 2. Стандартизація лікарської рослинної сировини.

Система стандартизації в Україні. Нормативно-технічна документація (НТД) на лікарську рослинну сировину: статті ДФ, фармакопейні статті (ФС), тимчасові фармакопейні статті (ТФС), Державні стандарти (ДСТ), Галузеві стандарти (ГСТ).

Порядок розробки, узгодження і затвердження нормативно-технічної до­кументації на лікарську рослинну сировину. Структура фармакопейної статті на лікарську рослинну сировину. Вимоги НТД щодо якості сировини. Роль НТД у підвищенні якості сировини. Порядок приймання, відбору проб для аналізу і аналіз лікарської рослинної сировини відповідно з чинною НТД.

7. Основні напрямки наукових досліджень у галузі вивчення лікарських
рослин.

Методи виявлення нових лікарських рослин : вивчення і використання досвіду народної медицини, хімічний скринінг, філогенетичний принцип. Вив­чення запасів дикорослих лікарських рослин. Методи аналізу біологічно актив­них речовин рослинного походження. Вивчення хімічного складу лікарських рослин і створення на їх основі нових фітопрепаратів. Геохімічна екологія лікарських рослин. Розробка НТД і рекомендацій щодо збирання, сушіння, зберігання сировини. Роль і значення вітчизняних учених і науково-дослідних закладів у вивченні лікарських рослин.

^ СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

Спеціальна частина курсу включає вивчення лікарських рослин і сирови­ни.

Кожну групу лікарських рослин слід розпочинати з розгляду загальних питань за планом:

 • Поняття про групу біологічно активних речовин;

 • Особливості хімічної будови, класифікація;

 • Фізичні та хімічні властивості;

 • Розповсюдження в рослинному світі;

 • Біогенез, локалізація в органах і тканинах, роль біологічно активних речовин (БАР) у життєдіяльності рослинного організму;

 • Вплив онтогенетичних факторів і умов зовнішнього середовища на нагромадження БАР у рослині;

 • Методи виділення, виявлення і кількісного визначення БАР;

 • Правила збирання, сушіння і зберігання лікарської рослинної сирови­ни;

 • Аналіз сировини на тотожність та доброякісність;

 • Фармакологічні властивості;

 • Переробка сировини, фітопрепарати і лікарські засоби;

 • Шляхи використання і застосування в медицині;

 • Значення робіт вітчизняних та закордонних учених у вивченні даної групи біологічно активних речовин

Після загальних питань лікарські рослини і сировина розглядаються за таким планом:

 • Назва сировини, рослини і родини та синоніми на латинській, ук­раїнській і російській мовах;

 • Зовнішні ознаки лікарської рослини і її відмінність від морфологічно . близьких видів;

 • Коротка ботанічна характеристика рослини;

 • Розповсюдження ЛР, еколого-фітоценотичоні особливості зростання;

 • Сировинна база; природні ресурси та вирощування;

 • Раціональні прийоми збирання сировини, терміни відновлення біомаси, періодичність і норми збирання з одиниці площі;

 • Первинна обробка, сушіння, доведення сировини до стандартного ста­ну і зберігання лікарської рослинної сировини;

 • Хімічний склад лікарської рослинної сировини;

 • Тотожність і доброякісність лікарської рослинної сировини: зовнішні і мікроскопічні ознаки, якісні реакції виявлення і кількісне визначення біологічно активних речовин;

 • Переробка лікарської рослинної сировини, фітопрепарати, лікарські за­соби, шляхи використання і застосування в медицині.

1. Лікарські рослини і сировина, які містять полісахариди.

Рослинні джерела крохмалю, інуліну, слизу, камедей, пектинових речо­вин. Картопля, пшениця, кукурудза, рис, кульбаба, цикорій, оман, льон, види алтеї, мати-й-мачуха, кремена гібридна, види подорожника, види липи, абрико­сова та трагакантова камеді, малина, ламінарія.

2. Лікарські рослини, сировина і продукти, які містять жири і жиро­подібні речовини.

Олія маслини, мигдалю, персика, арахісу, рицини, соняшника, кукурудзи, масло какао. Риб'ячий жир. Ланолін, спермацет, бджолиний віск.

3. Лікарські рослини і сировина, які містять вітаміни.

Види шипшини, чорна смородина, горобина звичайна, нагідки лікарські, кропива дводомна, кукурудза, грицики, суниці лісові, первоцвіт весняний, обліпиха крушиновидна, калина звичайна.

4.Лікарські рослини і сировина, які містять ферменти і фітогормони. Чорнушка дамаська, динне дерево, кавун, солодка гола, конюшина чер­вона, хміль, ехінацея пурпурна.

5. Лікарські рослини і сировина, які містять глікозиди. Глюкозинолати (тіоглікозиди) і ціаногенні глікозиди. Види гірчиці, мигдаль гіркий, бузина чорна, лавровишня.

6. Лікарські рослини і сировина, які містять фенольні сполуки.

6.1. Лікарські рослини і сировина, які містять прості феноли і їх
глікозиди.

Мучниця звичайна, брусниця, родіола рожева, фіалка триколірна і польо­ва, півонія незвичайна, гадючник в'язолистий, верба гостролиста, бадан тов­столистий, папороть чоловіча, хміль.

6.2. Лікарська рослинна сировина, яка містить лігнани.

Лимонник китайський, елеутерокок колючий, подофіл щитковидний, лев­зея сафлоровидна.

6.3. Лікарські рослини і сировина, які містять ксантони.

Види золототисячника, звіробій плямистий, солодушка альпійська.

6.4. Лікарські рослини і сировина, які містять хінони.

Нафтохінони: горіх волоський, росичка круглолиста, горобейник лікарський; антрахінони: касія гостролиста і вузьколиста, ревінь тангутський, крушина вільховидна, жостір проносний, щавель кінський, види алое, види звіробою, марена красильна.

6.5 Лікарські рослини і сировина, які містять флавоноїди.

Види глоду, собача кропива п'ятилопатева, софора японська, гречка г звичайна, лимон та інші цитрусові, аронія чорноплода, цмин пісковий, пижмо звичайне, гірчак перцевий, гірчак почечуйний, гірчак пташиний,, вовчуг польо­вий, хвощ польовий, волошка синя, звіробій перфорований і плямистий, астра­гал шерстистоквітковий і серпоплодий, сухоцвіт багновий, солодка гола, чере­да трироздільна, шоломниця байкальська, росторопша плямиста, види леспедеци ласкавець багатожильчатий, золотушник канадський, робінія псевдоакація, датиска конопляна.

6.6. Лікарські рослини і сировина, які містять кумарини і хромони.

Буркун лікарський, каштан кінський, пастернак посівний, амі велика, псоралея кістянкова, смоковниця звичайна, вздутоплідник сибірський, рута за­пашна, дягель лікарський, віснага морквовидна, кріп запашний, морква дика.

6.7. Лікарські рослини і сировина, які містять дубильні речовини (таніди).

Гірчак зміїний, родовик лікарський, бадан товстолистий, вільха сіра і клейка, види дуба, перстач прямостоячий і сріблястий, чорниця звичайна, че­ремха звичайна, скумпія звичайна, сумах дубильний, каменерій вузьколистий, гадючник шестипелюстковий, види гравілату, види приворотню, медунка лікарська.

7.Лікарські рослини і сировина, які містять терпеноїди (ізопреноїди).

7.1. Лікарські рослини і сировина, які містять іридоїди (монотерпенові глікозиди).

Бобівник трилистий, золототисячник зонтичний і гарний, кульбаба лікарська, валеріана лікарська, калина звичайна.

7.2. Лікарські рослини і сировина, які містять ефірні олії.

Коріандр посівний, лаванда колоскова, види троянди, м'ята перцева, шавлія лікарська, евкаліпт прутовидний, попелястий і кулястий, кмин зви­чайний, яловець звичайний, валеріана лікарська, ялина звичайна, ялиця сибірська, сосна звичайна, ромашка лікарська, ромашка без'язичкова, багно звичайне, арніка гірська, оман високий, полин гіркий, деревій звичайний, види берези, аїр тростиновий, тополя чорна, аніс звичайний, фенхель звичайний, чебрець плазкий, чебрець звичайний, материнка звичайна.

7.3. Лікарські рослини і сировина, які містять сапоніни.

Види солодки, синюха голуба, астрагал шерстистоквітковий, мильнянка лікарська, види остудника, женьшень, аралія, заманиха висока, діоскорея ніпонська, ґуньба сінна, якірці сланкі.

7.4. Лікарські рослини і сировина, які містять кардіостероїди (серцеві глікозиди).

Наперстянка пурпурова, шерстиста, великоквіткова, строфант Комбе, горицвіт весняний, конвалія травнева, жовтушник сіруватий.

8. Лікарські рослини і сировина, які містять алкалоїди.

Жовтозілля плосколисте, беладонна звичайна, блекота чорна, дурман звичайний, дурман індійський, скополія карніолійська, термопсис ланцето­видний і черговоквітковий, латаття жовте; плаун баранець, хінне дерево, мак опійний, мачок жовтий, чистотіл звичайний, види маклеї, барбарис звичайний, стефанія гладенька, види унгернії, маткові ріжки, чилібуха, раувольфія, катарантус рожевий, барвінок малий, пасифлора інкарнатна, чай китайський, кава, види дельфінію, види аконіту, чемериця Лобеля, паслін дольчастий, перець стручковий однорічний, види ефедри, пізньоцвіт.

9. Лікарські рослини і сировина, які містять різні групи біологічно актив­них речовин.

Чага, каланхое перисте, ортосифон, ерва, ехінацея пурпурова, види ква­солі, види гарбуза, залізняк колючий, півники жовті, авран лікарський, копит­няк європейський, живокіст жорсткий, полин звичайний, омела біла, очиток великий, чистець буквицеквітний, бузина чорна, переступень білий і чорний.

10. Лікарські рослини і сировина, які застосовуються в гомеопатії.

Загальна характеристика. Вимоги щодо якості і аналізу лікарської рос­линної сировини.

11. Переробка лікарської рослинної сировини.

Сировина різана, порошкована, різано-пресована (гранули, брикети). Номенклатура офіцинальних зборів. Вимоги щодо їх якості, аналіз, застосуван­ня.

12. Лікарська сировина тваринного походження та природні продукти.

Отрута змій. Продукти життєдіяльності медоносної бджоли, медичні п'явки. Панти. Мумійо. Бодяга.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ФАРМАКОГНОЗІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ III КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «фармацевт-бакалавр» (заочна форма навчання)

^ НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2007-2008 Н. Р.

п/п

Тема лекції

Обсяг у

годинах

1.

Визначення фармакогнозії як науки і навчальної дисципліни, її завдання, розділи фармакогнозії. Основні поняття фармакогнозії: лікарська рослина (ЛР), лікарська рослинна сировина (ЛРС), біологічно активні речовини (БАР). Номенклатура ЛР і ЛРС, які вивчаються в курсі фармакогнозії, їх класифікація.

2

2.

Хімічний склад лікарських рослин. Органічні сполуки рослин. Поняття про діючі, супутні і баластні речовини. Мінливість хімічного складу лікарських рослин.

2

Всього за осінній семестр:

4Схвалено на засіданні кафедри фармації ”19 ” червня 2007 р. (протокол № 15 ).

Зав. кафедри, професор Р.Б.Косуба


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ФАРМАКОГНОЗІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ III КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «фармацевт-бакалавр» (заочна форма навчання)

^ НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2007-2008 Н. Р.п/п

Тема лекції

Обсяг у

годинах

1.

Алкалоїди, визначення, типи класифікацій, загальна характеристика. Особливості збору ЛРС, яка містить алкалоїди. Класифікація ЛР які містять алкалоїди. Лікарські рослини та сировина, які містять протоалкалоїди ( ефедра хвощова, перець стручковий однорічний). індольні алкалоїди. Лікарські рослини та сировина, які містять пуринові алкалоїди

2

2.

Лікарські рослини та сировина, які містять серцеві глікозиди . Особливості сушіння і зберігання рослинної сировини, що містить кардіогликозиди. Біологічний аналіз серцевих глюкозидів. Конвалія звичайна, горицвіт весняний, наперстянки пурпурова, наперстянка шерстиста, наперстянка великоквіткова, строфант Комбе. Ознаки родини лілейних.

2

Всього за весняний семестр:

4

Схвалено на засіданні кафедри фармації ”19 ” червня 2007 р. (протокол № 15 ).

Зав. кафедри, професор Р.Б.Косуба


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФАРМАКОГНОЗІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ III КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

« фармацевт- бакалавр» НА ОСІННІЙ ^ СЕМЕСТР 2007-2008 Н. Р.

п/п

Тема лекції

Обсяг у

годинах

1.

Основи заготівлі ЛРС. Раціональні засоби збирання основних морфологічних груп сировини. Первинна обробка ЛРС. Особливості збирання отруйних рослин.

2

2.

Вивчення НТД(ФС, ТФС, ДСТ, ГСТ) на ЛРС. Порядок розробки, узгодження та затвердження НТД на ЛРС в Україні.

2

3.

Алгоритмічна схема макроскопічного аналізу сировини «листя», «квітки», «трава», «плоди і насіння», «кора», «підземні органи», «бруньки».

2

4.

Мікроскопічний аналіз ЛРС, основні діагностичні ознаки листків, квітів, стебла трав, підземних органів.

2

5.

Лікарські рослини і сировина, які містять глікозиди. Лікарські рослини та сировина, які містять полісахариди. Загальна характеристика слизу. Рослинні джерела крохмалю, інуліну слизу, камедей (абрикосова камедь, трагакант), пектину.

2

6.

Лікарські рослини та сировина, які містять вітаміни аліфатичного ряду. Біологічна дія.

2

7.

Лікарські рослини та сировина, які містять ефірні олії, класифікація, загальна характеристика ефірних олій. Біологічна дія та застосування.

2

8.

Лікарські рослини та сировина, які містять тритерпенові сапоніни класифікація, загальна характеристика тритерпенових сапонінів. Біологічна дія та застосування.

2

9.

Монотерпенові глікозиди-іридоїди. Лікарські рослини та сировина, які містять гіркі глікозиди(бобівник трилистий, кульбаба лікарська, золототисячник зонтичний, тирлич жовтий).

2

10.

Лікарські рослини та сировина, які містять фенольні сполуки (фенологлікозиди). Мучниця звичайна, брусниця, родіола рожева, фіалка триколірна ,фіалка польова, півонія незвичайна, верба гостролиста, малина, артишок посівний.

2

Всього за осінній семестр:

20Схвалено на засіданні кафедри фармації ”19 ” червня 2007 р. (протокол № 15 ).

Зав. кафедри, професор Р.Б.Косуба


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФАРМАКОГНОЗІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ III КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

« фармацевт- бакалавр» (заочна форма навчання)

^ НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2007-2008 Н. Р.

п/п

Тема лекції

Обсяг у

годинах

1.

Лікарські рослини та сировина , які містять кумарини (буркун лікарський, гірко каштан звичайний, амі велика, пастернак посівний).

Лікарські рослини та сировина , які містять хромони. Фізико-хімічні властивості. Біологічна дія та застосування. Кріп запашний, морква дика.

2
Лікарські рослини та сировина, які містять антраценпохідні( крушина вільховидна, жостір проносний).

2

2.

Лікарські рослини та сировина, які містять флавоноїди (чай китайський, волошка синя, горобина чорноплідна, цмин пісковий, пижмо звичайне).

2

3.

Лікарські рослини та сировина, які містять дубильні речовини (дуб черешчатий, гірчак зміїний, перстач прямостоячий, родовик лікарський, чорниця звичайна, черемха звичайна, вільха сіра і клейка, бадан товстолистий).

2

4.

Лікарська рослинна сировина, яка містить лігнани. Фізико-хімічні властивості. Лимонник китайський, елеутерокок колючий, розторопша плямиста..

2

5.

Біологічно активні харчові добавки з лікарської рослинної сировини (нутрицевтики).

2

6.

Лікарські рослини та сировина, які містять різні групи біологічно активних речовин (левзея сафлоровидна, чага, каланхое перисте).

2

7.

Лікарські рослини та сировина, які застосовуються в гомеопатії.

2

8.

Основні напрямки наукових досліджень в галузі вивчення ЛР

2

9.

Аналіз зборів.Номенклатура офіцінальних зборів за ДФ ХІ видання. Вимоги до іх якості, аналіз, медичне застосування.

2

10.

Лікарська сировина тваринного походження та природні продукти. Отрута змій. Продукти життєдіяльності медоносної бджоли — прополіс, пилок бджолиного обніжжя мед, маточне молочко, бджолина отрута). Медичні п’явки.

2

Всього за осінній семестр:

20Схвалено на засіданні кафедри фармації ”19 ” червня 2007 р. (протокол № 15 ).

Зав. кафедри, професор Р.Б.Косуба


^ ПЕРЕЛІК ТЕМ З ФАРМАКОГНОЗІЇ ЯКІ ВИДІЛЕНІ

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ III КУРСУ

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

«фармацевт- бакалавр» (заочна форма навчання) 2007-2008 Н. Р.
п/п

Тема

Обсяг у

годинах

1.

Роль фармацевта-бакалавра в організації раціонального використання ресурсів лікарських рослин та їх охороні (виявлення заростей, облік запасів, картування, відновлення заростей ЛР).

6

2.

Історичний огляд розвитку фармакогнозії. Основні історичні етапи розвитку використання

та вивчення лікарських рослин у світовій медицині. Вплив арабської (Авіценна).

європейської (Гален. Гіппократ. Діоскорид) та інших медичних систем на розвиток

фармакогнозії.

6

3.

Основні історичні етапи розвитку використання та вивчення лікарських рослин в Україні.

Перші рукописні видання про використання лікарських рослин в Україні. Зародження та

розвиток фармакогнозії як науки.

6

4.

Значення робіт вітчизняних учених для розвитку фармакогнозії (Н. М. Максимович-

Амбодік. А. Л Нелюбій. А. Т. Болотов. Г. Драгендорф. А. Чирх. В. К. Варліх.

В. А. Тихомиров. Ю. К. Трапп. Д. М. Щсрбачов. А. Ф. Гаммерман. О. П. Орехов,

В. С. Соколов та ін.).

6

5.

Раціональне використання природних ресурсів лікарських рослин та їх охоро­на: Державні заходи, спрямовані на збільшення обсягу заготівлі лікарської рослинної сировини, охорону та відтворення ресурсів дикорослих лікарських рослин.

6

6.

Приведення сировини до стандартного стану. Система стандартизації в Україні.

6

7.

Рослинні тканини. Клітинна будова тканин. Різновиди рослинних тканин, їх функція, анатомо - діагностична роль у визначенні тотожності.

6

8.

Систематика рослин. Нижчі і вищі рослини. Основні систематичні одиниці: відділ, клас, порядок, родина, рід, вид. Фармакогностичне використання систематики в назві рослин.

6

9.

Сировинна база ЛР України і перспективи її розширення. Сучасні заготівельні організації

та їх функції.

6

10.

Сушіння лікарської рослинної сировини.

4

11.

Лікарські рослини та сировина, які містять алкалоїди(заг.характеристка, фізико-хімичні властивості). Піролізидинові алкалоїди. Жовтозілля широколисте (жовтозілля плосколисте).

6

12.

Лікарські рослини і сировина, які містять ферменти. Чорнушка дамаська, кавун звичайний.

динне дерево (папайя; фермент папаїн), ананас (фермент бромелаїн).

6

13.

Лікарські рослини і сировина, які містять гліциди (вуглеводи) і глікозиди. Загальна характеристика, типи класифікацій. Лікарські рослини та сировина, які містять полісахариди. Загальна характеристика слизу. Рослинні джерела крохмалю, інуліну слизу, камедей (абрикосова камедь, трагакант), пектину.

6

14.

Лікарські рослини та сировина, які містять ліпіди (жири і жироподібні речовини). Жири

рослинного походження. Олія маслини, мигдалю, персика, арахісу, рицини, льону, сої.

соняшника, кукурудзи, гарбуза, масло какао, пальмове і кокосове масла.

6

15.

Жири і жироподібні речовини тваринного походження. Риб"ячий жир Ланолін, спермацет.

бджолиний віск.

6

16.

Лікарські рослини і сировина, які містять глюкозинолати (тіоглікозиди). Види гірчиці

(гірчиця сарептська або сиза, гірчиця чорна).

4

17.

Лікарські рослини і сировина, які містять ціаногенні глікозиди (таноглікозиди). Мигдаль

звичайний.

6

18.

Лікарські рослини і сировина, які містять сірчані сполуки не глікозидної природи. Часник

городній, цибуля городня.

6

19.

Лікарські рослини та сировина, які містять вітаміни (загальна характеристика, класифікація). Лікарські рослини та сировина, які містять вітаміни аліфатичного ряду(види шипшини, чорна смородина, первоцвіт весняний, суниця лісова). Родина розових, її загальні морфолого-анатомічні ознаки.

6

20.

Лікарські рослини та сировина, які містять моноциклічні монотерпени (евкаліпт прутовидний, попелястий і кулястий; коріандр посівний, м’ята перцева, меліса лікарська, лаванда вузьколиста, шавлія лікарська, кмин звичайний. Загальні морфолого-анатомічні ознаки родини ясноткових. Лікарські рослини та сировина, які містять біциклічні монотерпени. Валеріана лікарська, яловець звичайний (плоди ялівцю), сосна звичайна

6

21.

Лікарські рослини та сировина, які містять сесквітерпени(ромашка лікарська, ромашка без'язичкова, оман високий, полин гіркий, деревій звичайний, аїр тростинний , береза повисла , багно звичайне, тополя чорна). Загальні морфолого-анатомічні ознаки родини айстрових. Лікарські рослини та сировина, які містять ароматичні сполуки

6

22.

Лікарські рослини та сировина, які містять ароматичні сполуки(фенхель звичайний, аніс звичайний, материнка звичайна, чебрець плазкий). Загальні морфолого-анатомічні ознаки родини селерових.

6

23.

Лікарські рослини та сировина, які містять тритерпенові сапоніни (солодка гола синюха блакитна, аралія маньчжурська, женьшень, ортосифон тичинковий, заманиха висока ).


6

24.

Лікарські рослини та сировина, які містять кумарини. Буркун лікарський і високий.

гіркокаштан звичайний, пастернак посівний, амі велика, псорался кістянкова. смоковниця

звичайна (інжир, фігове дерево), дягель лікарський, здутоплідник сибірський.

6

25.

Екологія її вивчення в ресурсних дослідженнях лікарських рослин.6

26.

Монотерпенові глікозиди-іридоїди. Лікарські рослини та сировина, які містять гіркі глікозиди(бобівник трилистий, кульбаба лікарська, золототисячник зонтичний, тирлич жовтий). Лікарські рослини та сировина, які містять тіоглікозиди ( гірчиця сарептська).Сірчані сполуки не глікозидної природи, які містіть рослини роду Аllium( часник городний, цибуля городня).

6

27.

Лікарські рослини та сировина, які містять серцеві глікозиди . Особливості сушіння і зберігання рослинної сировини, що містить кардіогликозиди. Біологічний аналіз серцевих глюкозидів. Конвалія звичайна, горицвіт весняний, наперстянки пурпурова, наперстянка шерстиста, наперстянка великоквіткова, строфант Комбе. Ознаки родини лілейних

6

28.

Лікарські рослини та сировина, які містять фенольні сполуки (фенологлікозиди). Мучниця звичайна, брусниця, родіола рожева, фіалка триколірна ,фіалка польова,півонія незвичайна, верба гостролиста, малина, артишок посівний.

4

29.

Лікарські рослини та сировина, які містять антраценпохідні та їх глікозиди (антраглікозиди). Фізико-хімічні властивості антраглікозидів. Лікарські рослини та і сировина, які містять антрахінони( крушина вільховидна, жостір проносний, ревінь тангутський, сена гостролиста, алое деревовидне, звіробій звичайний).

6

30.

Лікарські рослини та сировина, які містять дубильні речовини. Загальна характеристика. Фізико-хімічні властивості дубильних речовин. Лікарська рослинна сировина, яка містить лігнани. Фізико-хімічні властивості. Лимонник китайський, елеутерокок колючий, розторопша плямиста.

6

31.

Лікарські рослини та сировина, які містять індольні алкалоїди (раувольфія зміїна, барвінок малий, барвінок рожевий, блювотний горіх, спориння пурпурова ). Лікарські рослини та сировина, які містять пуринові алкалоїди (шоколадне дерево, кавове дерево аравійське, чай китайський, стеркулія платанолиста ).

6

32.

Лікарські рослини та сировина, які містять ізохінолінові алкалоїди (алкалоїди похідні ізохіноліну. алкалоїди групи тирозину). Чистотіл великий, мачок жовтий, мак снотворний і або мак опійний (сорт олійний), барбарис звичайний.

6

33.

Лікарські рослини та сировина, які містять флавоноїди (глід криваво-червоний, собача кропива звичайна і п’ятилопатева, софора японська, шоломниця байкальська, сухоцвіт багновий).

6

34.

Лікарські рослини та сировина, які містять флавоноїди (гірчак перцевий, гірчак почечуйний, спориш звичайний, звіробій звичайний, хвощ польовий, злинка канадська).

6

35.

Лікарські рослини та сировина, які містять флавоноїди(бузина чорна, липа серцелиста, гінкго дволопатеве, солодка гола, череда три роздільна, вовчуг польовий).

6

36.

Лікарські рослини та сировина , які містять недостатньо вивчені БАР(верес звичайний,Пол-пала,медунка лікарська).

6

37.

Лікарські рослини та сировина , які містять недостатньо вивчені БАР(любка дволиста,груша звичайна,ячмень).

6

38.

Лікарські рослини та сировина , які містять недостатньо вивчені БАР(жито, гречка, спаржа лікарська,свекла столова).

6

39.

Біологічно активні харчові добавки, класифікація. Харчові добавки, біологічно активні

добавки і спеціальні харчові продукти, "нутрієнти" і "нутрицевтики".

6

40.

Основні етапи розвитку фармакогнозії. Головні сучасні напрямки наукових досліджень у галузі лікарських рослин;


6

41.

Харчові добавки з лікарської рослинної сировини. Лікарські рослини та сировина, які

використовують у виробництві біологічно активних добавок і спеціальних харчових

продуктів. Енотера дворічна (насіння енотери), висівки зернових, зародки пшениці, люцерна посівна, овес посівний.

6

42.

Лікарські рослини та сировина , які застосовуються в гомеопатії(подорожник великий,омела біла,рицина звичайна,часник городний,мучниця звичайна,гіркокаштан звичайний).

6

43.

Лікарські рослини та сировина , які застосовуються в гомеопатії(буркун лікарський,пижмо звичайне,сухоцвіт багновий,глід криваво-червонийсобача кропиви звичайна).

6

44.

Лікарські рослини та сировина , які застосовуються в гомеопатії(звіробій звичайний, липа серцелиста, вовчуг польовий,розторопша плямиста,горіх волоський,росичка круглолиста).

6

45.

Лікарські рослини та сировина , які містять недостатньо вивчені БАР(голубика,орех грецький,види квасолі).

6

46.

Лікарські рослини та сировина , які містять недостатньо вивчені БАР(марена красільна,авран лікарський,гарбуз звичайний).

6

47.

Лікарські рослини та сировина , які містять недостатньо вивчені БАР(татарник колючий, якірці сланкі,види дельфінію).

6

Всього:

276


Схвалено на засіданні кафедри фармації ”19 ” червня 2007 р. (протокол № 15 ).

Зав. кафедри, професор Р.Б.Косуба


^ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО,

ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

  1   2

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров\Лекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи