Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування модуль Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища. 4/144 icon

Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування модуль Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища. 4/144
Скачати 275.72 Kb.
НазваТеоретичні й методичні основи архітектурного проектування модуль Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища. 4/144
Дата10.07.2012
Розмір275.72 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних занять та самостійної роботи

при вивченні курсу


«ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ»


Модуль 3. Ландшафтна архітектура та дизайн міського

середовища.4/144


(для студентів 3 курсу спеціальності 6.120100 – «Містобудування»

професійного напряму 1201 – «Архітектура»)

Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування». Модуль 3. Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища. (для студентів 3 курсу спеціальності 6.120100 – «Містобудування» професійного напрямку 1201 – «Архітектура») / Укл.: Мироненко В.П., Позднякова Н.П. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 32c.


Укладачі: В. П. Мироненко, Н. П. Позднякова

Рецензент: канд.арх., проф. В.О. Кодін


Рекомендовано кафедрою архітектурного та ландшафтного проектування, протокол № 6 від 08.12.2007 р.

Вступ

У даних «Методичних вказівках» у стислій формі надані рекомендації щодо організаційних та навчально-методичних питань, які виникають у процесі проведення практичних занять та під час самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування» Модуль 3 (Змістовий модуль 3.2.) Дизайн міського середовища.

Основи дизайну міського середовища . Матеріали викладені з урахуванням нормативів розподілу часу практичних занять та самостійної роботи студентів у відповідності з регламентом робочої програми навчальної дисципліни.

Слід зазначити, що дисципліна «Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування» поєднує як вивчення основних методичних підходів до процесів архітектурного проектування (модуль 1), так і розділи, що торкаються окремих напрямів архітектурної діяльності - містобудування (модуль 2), ландшафтної архітектури та дизайну міського середовища (модуль 3) та типології архітектурних об’єктів різних функціональних груп (модуль 4).

Курс «Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування» є одним з основних профілюючих дисциплін у циклі спеціальних курсів зі спеціальності для студентів спеціальності 6.120100 – “Містобудування”

Вивчення модуля 3 (ЗМ 3.2.) «Дизайн міського середовища» має за мету поглиблення професійної підготовки майбутніх архітекторів у художньому проектуванні архітектурного середовища. Це досягається шляхом ознайомлення з деякими основними положеннями цієї нової наукової дисципліни, а також з розвитком навичок ергономічного аналізу початкової проектної ситуації і рішенням ергономічних задач у процесі художнього проектування архітектурного середовища. Модуль складається з (18 годин) лекційного курсу. Теоретичні знання закріплюються при виконанні низки практичних завдань на передбачених робочою програмою дисципліни практичних заняттях (18 годин). Мета самостійної роботи (36 годин) полягає в доопрацюванні студентами питань, які розглядаються в процесі аудиторних занять, у самостійному засвоєнні тем лекційного курсу за допомогою рекомендованих літературних джерел, а також оволодінні самостійним ергономічним мисленням шляхом опанування методики вирішення ергономічних задач під час виконання практичної роботи.


^ Загальні положення

Кількісний та тематичний розподіл часу на практичні заняття та самостійну роботу визначається інформаційною структурою Модуля 3. „Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища”.4/144

ЗМ 3.1. Ландшафтна архітектура:

1.Елементи ландшафту як засоби формування середовища життєдіяльності людини.

2. Характеристики основних історичних етапів розвитку ландшафтної архітектури у контексті співвідношення "людина - природа".

3. Графічна робота „Стилізація садів регулярного та мальовничого стильового напрямків”

ЗМ 3.2. Дизайн міського середовища:

1. Теоретичні основи дизайну міського середовища.

2. Ергономіка в руслі питань сучасної архітектури.

3. Прикладні питання предметного дизайну міського середовища.

Організація практичних занять та самостійної роботи повинна створити умови для поетапного засвоєння студентами знань, вмінь, прийомів і методів розробки проектної документації з урахуванням ергономічних вимог.

При організації практичних занять та самостійної роботи в межах ^ ЗМ 3.2. «Дизайн міського середовища» курсу «Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування» ставиться завдання поетапного засвоєння студентами знань, вмінь, прийомів і методів виконання проектних розробок з урахуванням ергономічних вимог як самостійно, так і під керівництвом викладача ( в межах проведення практичних занять).

Організаційно-методичні вказівки


Методика вивчення ^ Модуля 3. „Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища” передбачає взаємопов’язані аудиторні заняття (18 годин лекцій та 18 години практичних занять) із самостійною роботою (36 годин).

Для розуміння студентами структури навчального процесу та зв’язку окремих елементів самостійної роботи з лекційними та практичними заняттями даний розділ подається у вигляді структурно-змістовних таблиць, що включають як інформацію про зміст, структуру та часовий розподіл по окремих темах та видах занять, так і короткі рекомендації до виконання окремих самостійних завдань.


Структура навчального процесу та рекомендації


щодо практичних занять та самостійної роботи студентів при вивченні Модуля 3. (ЗМ 3.2.) „Дизайн міського середовища”Види навчальних занять

годин


Тематика, зміст та методичні вказівки з виконання самостійної та індивідуальної роботи


І. Змістовий модуль 3.2. Дизайн міського середовища


Тема № 1. Зародження та формування уявлень щодо предметної організації міського середовища


^ Види навчальних занять

годин


Тематика, зміст та методичні вказівки з виконання самостійної та індивідуальної роботи

Лекція №1


2

1. Зародження ергономічних уявлень на ранніх етапах розвитку людського суспільства.

2. Формування «раціоналістських» тенденцій в організації середовища меш­кання людини.

3. Функція і функціоналізм у архітектурі. Творче кредо Дж. Рьос­кіна, Г.Земпера та ін. Раціоналізм у теоретичних концепціях майстрів архітек­тури (Ф.-Л.Райт, В.Гропіус, Ле Корбюзье, М. Ван дер Рое, Л.Кан).

Практичні заняття

2


1 Вивчення антропометричних ознак людської статури в статичному положенні та їх графічне зображення.

Самостійна

робота

5

1. Вивчення наукової, нормативної та методичної літератури.

Графічне оформлення практичного завдання №1.


Рекомендована література по темі 1:[2,6,7,9,11,15]


Тема № 2. Розвиток теоретичних підходів та сучасне бачення проблем дизайну міського середовища


^ Види навчальних занять

годин


Тематика, зміст та методичні вказівки з виконання самостійної та індивідуальної роботи

Лекція № 22

1.Функціоналізм у архітектурі періоду 20-30 років ХХ сторіччя. «Сучасний раціоналізм» у діяльності архітектора М.Я.Гінзбурга та ін.

2. Сучасний стан досліджень з ергономіки Виникнення ергономіки як на­укового рушення в англомовних країнах. Людські чинники в франкомовних країнах.

3. Розвиток ергономічних досліджень в пост комуністич-них країнах.

Практичні заняття

2

Вивчення антропометричних ознак людської статури в умовах руху та їх графічне зображення.

^ Самостійна робота

5


2. Вивчення наукової, нормативної та методичної літератури.

Графічне оформлення практичного завдання №2 5- годин


Рекомендована література по темі 2 :[3,4,9,13,15]

Тема № 3. Основні методичні положення ергономіки

^ Види навчальних занять

годин

Тематика, зміст та методичні вказівки з виконання самостійної та індивідуальної роботи

Лекція № 3


2

1 Ергономіка в сучасній архітектурі. Формування підходів до рішення за­дач архітектурного проектування. 2.Ергономічний підхід як нова сфера професій­ної діяльності архітектора

3.Призначення ергономіки в архітектурній діяльності. Ергономіка як засіб оптимізації та інтенсифікації проектної діяльності

Практичні заняття

2Вивчення особливостей зорового сприйняття людини. Виконання схематичних зображень, що моделюють процес сприйняття оточуючого предметного середовища людським оком.

Самостійна робота

4

3. Вивчення наукової, нормативної та методичної літератури.

Графічне оформлення практичного завдання №3 4- години


Рекомендована література по темі 3 :[13,14,16,17,18]


Тема № 4. Функції ергономіки в організації архітектурного середовища

^ Види навчальних занять

годин

Тематика, зміст та методичні вказівки з виконання самостійної та індивідуальної роботи

1

2

3

Лекція № 4


2

1.Функції ергономіки в організації архітектурного середовища. Принципи обліку впливових чинників навколишнього середовища в архітектурному проектуванні.

2.Облік санітарно-гігієнічних характеристик середовища в архітектурному проектуванні. Характеристика природнокліматичних умов. Характерис­тика освітленості архітектурного середовища життєдіяльності людини.

3.Особливості обліку психофізіології сприйняття світло-колірного середо­вища. Вплив світлового середовища на життєдіяльність людини в архітектурному об'єкті.

4.Сучасні тенденції і пошуки оптимальних просторово-антропометричних співвідношень.

5.Проблеми проксеміки. Особливості обліку антропометричних вимог під час рішення архітектурних задач.

6.Варіантність антропометричних ознак. Аналіз антропометричних методів проектування робочих місць і обладнання.


Продовження

1

2

3

Практичні заняття

41. Виконання графічної роботи що моделює принципи розробки предметного середовища для людей з обмеженими фізичними можливостями та вадами рухового апарату.


Самостійна робота

6

4. Вивчення наукової, нормативної та методичної літератури.

Графічне оформлення практичних завдань №4. 6- години


Рекомендована література по темі 4:[13,14,16,17,18]


Тема № 5. Принципи та методи вирішення архітектурних задач з урахуванням ергономічних вимог

^ Види навчальних занять

годин

Тематика, зміст та методичні вказівки з виконання самостійної та індивідуальної роботи

Лекція № 6


Лекція № 7


4

1.Об’єкт і предмет дослідження архітектурної ергономіки. Поняття «об’єкт» та «предмет» дослідження, «емпірична галузь», «наукове» знання.

2.Междисциплінарний характер архітектурної ергономіки.

3.Поняття меж дослідження архітектурної ергономіки. Основні види про­никнення в середовищі. Різновиди понять середовищної межі.

4.Загальні принципи функціонування та розвитку архітектурно-ергономіч­них систем.

5.Основні поняття з теорії систем, принципи організації та функціо­нування локальних і глобальних архітектурно-ергономічних систем.

6.Загальні принципи формування архітектурного середовища для інвалідів та людей похилого віку. Пристосування ергономічних засобів для інвалідів у архітектурно-планувальній мережі житла.

Практичні заняття

4


1. Розробка ескізної моделі, що відображує влаштування входу до будинку з урахуванням антропометричних особливостей людей різної статури та віку та з виконання умов безпеки життєдіяльності .

2. Розробка графічної моделі організації ділянок внутрішнього простору будівель з характерними ситуаціями щодо безпечної та комфортної організації пішохідного руху.

^ Самостійна робота

6

5. Вивчення наукової, нормативної та методичної літератури.

Графічне оформлення практичних завдань №5 6- години


Рекомендована література по темі 5:[13,14,16,17,18]

Тема № 6. Роль ергономіки в процесі проектування

^ Види навчальних занять

годин

Тематика, зміст та методичні вказівки з виконання самостійної та індивідуальної роботи

Лекція № 8


2


1.Онтологічна картина побудови теоретичного каркаса архітектурної ерго­номіки.

2.Загальні методологічні уявлення про ергономічне проектування.

3.Eргономіка в проектному процесі. Функції ергономіки в системі проект­ної діяльності. Структура ергономічних властивостей і якостей об'єктів архітек­турного проектування

Практичні заняття

2Видача практичного завдання, присвяченого розробці проектної пропозиції по організації робочого місця в планувальній структурі приміщення. Розробка графічної антропометричної моделі щодо визначення габаритів обладнання та меблів предметно-просторового середовища. Розробка проектної ідеї архітектурно-художньої організації інтер’єру приміщення з урахуванням ергономічних вимог

^ Самостійна робота

5

6. Вивчення наукової, нормативної та методичної літератури.

Графічне оформлення практичного завдання №6. Виконання практичного завдання, присвяченого розробці проектної пропозиції по організації робочого місця в планувальній структурі приміщення № 7. 5- годинРекомендована література по темі 6:[5,10,12,19,20,21]


Тема № 7. Ергономічне забезпечення творчої діяльності архітектора


Види навчальних занять

годин

Тематика, зміст та методичні вказівки з виконання самостійної та індивідуальної роботи

1

2

3

Лекція № 9


2

1.Особливості ергономічного забезпечення творчої діяльності. Ергономічні критерії та оцінка проектного рішення.

2.Місце ергономічних вимог у інструк­тивно-нормативній літературі та системі проектної документації.

3. Ергономічні основи стандартизації та уніфікації в архітектурному проектуванні.Продовження

1

2

3

Практичні заняття

2Затвердження ескізної розробки для самостійного графічного оформлення практичного завдання, що є складовим елементом підсумкового контролю знань студентів.

^ Самостійна робота

5

7. Вивчення наукової, нормативної та методичної літератури. Завершення виконання практичного завдання, присвяченого розробці проектної пропозиції по організації робочого місця в планувальній структурі приміщення.

Усього
2 кредити / 72 години


Рекомендована література по темі 7:[1,5,8,12,19,20,21]


Самостійна підготовка до контрольного тестування

Для рубіжного контролю одержаних під час вивчення даної дисципліни знань та вмінь передбачений комплект контрольних запитань з яких складаються тести для проміжного контролю знань.

Перелік запитань для контрольних робіт додається окремим комплектом.


^ Організаційно - методичні вказівки

щодо виконання практичних завдань

Робочою програмою курсу «Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування» в межах Модуля 3 (ЗМ 3.2) « Дизайн міського середовища передбачено виконання під час практичних занять

7-ми практичних завдань та підсумкового практичного завдання.


Тематика графічних завдань:

Завдання №1 Антропометричні ознаки статури людини в статичному положенні

^ Завдання №2 Антропометричні ознаки статури людини в умовах руху.

Завдання №3 Зорове сприйняття людини. Кути зорового сприйняття.

Завдання №4 Габарити руху людини з обмеженими фізичними можливостями

Завдання №5 Облаштування входу до будинку з врахуванням ергономічних вимог

^ Завдання №6 Розробка графічної антропометричної моделі щодо визначення габаритів обладнання та меблів предметно-просторового середовища.

Завдання №7 Розробка проектної ідеї архітектурно-художньої організації інтер’єру приміщення з урахуванням ергономічних вимог

Зразки графічного виконання цих завдань приведенні в кінці даних методичних вказівок.

В якості підсумкової практичної роботи передбачено практичне проектне завдання « Розробка проектної ідеї щодо архітектурно-художньої організації інтер’єру приміщення та робочого місця з урахуванням ергономічних вимог»

Для проектування робочого місця людини в архітектурному об'єкті, раціональної організації праці та відпочинку, формування предметно-просторового середовища потрібні знання особливостей структури, розмірів, пластичного характеру форми людського тіла, біофізіологічних властивостей людини, процесу сприйняття, переробки та зберігання інформації, санітарно-гігієнічних впливаючих факторів і найзагальніших контактів у системі: «людина - предмет діяльності – середовище». Ці проблеми вивчає нова наукова дисципліна, яка на­зивається ергономіка.

Ергономіка - наука, яка комплексно вивчає людину (групу людей) та її (їх) діяльність, пов'язану з використанням технічних засобів для підвищення ефективності діяльності в системі: людина - предмет діяльності - середовище; при одночасному збереженні її здоров'я і створенні передумов для гармонійного розвитку особистості.

Архітектурна ергономіка - це нова наукова дисципліна, що займається вивченням особливостей і закономірностей взаємодії людини, груп людей із предметно-просторовим середовищем. Вона узагальнює прикладні розділи ряду наук, що вивчають умови підвищення ефективності людського фактора в процесах життєдіяльності, і розробляє рекомендації проектувальникам з системного удосконалення засобів функціональної активності людей.

Ергономічні вимоги — органічний комплекс взаємопов'язаних антропо­логічних, фізіологічних, психофізіологічних та гігієнічних вимог, що дають змогу забезпечити створення оптимальних умов для діяльності людини і збереження її здоров'я.

Антропометричні вимоги зумовлюють:

• взаємозв'язок структури людського тіла з формою та елементами предметів діяльності;

• відповідність предметів діяльності та їх елементів зростовим і ваговим параметрам та пропорціям тіла;

• відповідність характеру форм предметів діяльності анатомічній пластиці тіла.

Фізіологічні вимоги зумовлюють відповідність предметного наповнення середовища діяльності фізіологічними властивостями людини, її біологічними та енергетичним можливостям.

Психофізіологічні вимоги забезпечують відповідність предметного наповнення середовища можливостями і особливостями функціонування органів чуття людини.

Комплекс психофізіологічних вимог містить такі поняття:

• забезпечення умов візуального комфорту, що залежать від просторових зв'язків між собою предметів діяльності людини й архітектурно-будівельної оболонки будівлі, загальної гармонізації предметно-просторового середовища;

• забезпечення умов візуального орієнтування в предметному середовищі, зумовлених взаємозв'язками елементів середовища;

• забезпечення умов проходження процесів візуальної динаміки, що залежать від трансформативності та варіантності предметно-просторового середовища.

Психологічні умови зумовлюють відповідність предметного наповнення середовища психологічними особливостями людини, включаючи її характер і темперамент, інтелектуальну й емоційно-вольову сферу, здібності та інтереси, системи навиків і вмінь, вироблення динамічного стереотипу настрою та поведінки.

Соціально-психологічні вимоги включають:

• відповідність предметного наповнення середовища й організації робочих місць характеру та ступеню групової взаємодії:

• ступінь опосередковування міжособистісних відносин змістом спільної діяльності в управлінні об'єктом.

Гігієнічні вимоги зумовлюють відповідність предметного наповнення середовища, їх експлуатаційних характеристик і елементів фізичного середовища (мікроклімату, акустичного режиму, світлового клімату, умов гігієни та безпеки) особливостям організму людини.


Гігієнічні вимоги включають:

• чистоту, що вимагає застосування гігієнічних матеріалів, розрахованих на можливість вологого прибирання з використанням дезинфікуючих засобів;

•антитоксичність, антимікробність, пилоненакопичуваність, кольоро-тривкість матеріалів, із яких формується предметно-просторове середовище.

Вимоги до організації робочого місця в планувальній структурі приміщень. Під поняттям «робоче місце» розуміється зона, в якій проходить діяльність людини з обладнанням, предметами та засобами, які забезпечують усі цикли й процеси її праці. Для формування сучасного предметно-просторового середовища характерна комплексність у вирішенні функціональних і художньо-композиційних задач, намагання задовольнити психофізіологічні та естетичні потреби людини, тенденція до просторової трансформації, динамічність і гнучкість планувальних і об'ємних рішень.

Основними факторами, які впливають на організацію робочого місця і формоутворення обладнання, є функції спеціаліста, номенклатура й габарити технічних засобів, а під час застосування електронно-автоматизованих систем, крім цього, вид, обсяг та засіб використання носіїв інформації. Великий вплив на трудову діяльність також має ряд інших факторів: режим роботи, загальна і місцева освітленість, розподіл систем світла, кольорове рішення приміщень, повітряне середовище (температура, вологість, запиленість, обмін повітря), акустичні фактори (розмови, шум, телефонні дзвінки) й ін.

Ергономічні вимоги визначають оптимальний рівень організації робочого середовища та ефективного стану людини в процесі праці і відпочинку. Вони характеризуються комплексом психофізіологічних показників, які визначають зручність (не зручність), комфорт (дискомфорт) у разі тривалої праці людини, забезпечуючи оптимальні умови протікання функціональних процесів праці. Робоче місце повинно бути мобільним і дозволяти пристосовувати його елементи до індивідуальних особливостей працюючих, давати можливість змінювати позу й активно рухатися в процесі виконання функціональних операцій, мати короткочасний відпочинок безпосередньо на робочому місці.

Об'єктивними передумовами організації робочих місць є функціональні вимоги. Вивчення характеру процесів праці, аналіз функцій і обов'язків, які виконує людина тієї або іншої спеціальності, допомагає визначити вибір обладнання та його компонування на робочому місці. Важливе значення для підвищення ефективності має відповідність інтер'єру й обладнання естетичним вимогам. Зараз основною тенденцією формоутворення меблів і обладнання є принцип раціональності. Композиційне рішення, гармонія кольорових сполучень мають бути залежними від основної функції виробу.

Під час організації робочого місця меблі та обладнання завдяки своїй естетичній функції визначають духовні потреби людини і тому повинні відповідати уяві людини про красу, гармонію, добрий смак. Загальна номенклатура для комплексного проектування меблів і обладнання в наборах або окремих виробах включає: робочі площини; допоміжні площини; комбіновані об'єми (тумби, шафи); екрани для гнучкого планування; навісні об'єми і полиці;столи; стільці і крісла (дивани).

Інші вироби та обладнання визначаються додатково, залежно від виду діяльності людини на робочому місці.

Вивчення циклів і операцій під час виконання різних видів робіт визначає дві групи принципів упорядкування рухів людини:

• принципи, зумовлені організацією робочого місця;

• принципи рухів різних частин людського тіла в межах зони досяжності.

Для створення оптимальних умов на робочому місці необхідно форму, габарити технічного обладнання (ПЕОМ, прилади та інше) і меблі пов'язувати загальними композиційними прийомами. Ці прийоми полягають у визначенні єдиного модуля та габаритних розмірах меблів та обладнання, що дозволяє:

• виконувати гнучке планування робочого місця;

• замінювати окремі елементи й системи;

• об'єднувати окремі елементи й системи в блоки, які можуть нарощуватися вертикально і горизонтально;

• утворювати блок-модулі робочого місця, що дає можливість для різних композиційних рішень їх блокування у великих приміщеннях для значної кількості працівників, які виконують однакові виробничі операції, або зайняті однією діяльністю.

Тільки комплексне дотримання і використання всіх вищенаведених вимог може сприяти якісній організації і проектуванню робочого місця людини, зайнятої будь-яким видом трудової діяльності.

Якість внутрішнього простору робочих приміщень залежить також від цілого ряду заходів: технічної властивості системи, інженерно-технічного обладнання, штучного і природного освітлення, контролю шуму й інших параметрів робочого середовища.
^

Склад практичного проектного завдання


Робота виконується за узгодженою із викладачем темою на форматі аркушу 420 х 594 см або планшеті 40 х 60 см.

Орієнтовний перелік тем:

1. Розроблення робочого місця архітектора-проектувальника з урахуванням ергономічних вимог:

— архітектора, дизайнера, художника-модельєра;

— перукаря, шевця, кравця, продавця;

— секретаря, вахтера, охоронника.

2 ^ Розроблення приміщення з урахуванням ергономічних вимог:

— приймальні,

— керівника фірми,

— відпочинку працівників фірми,

— робочого кабінету,

— дитячої кімнати,

— тренажерної,

— більярдної,

— оранжереї,

  • сауни.


Цей перелік не виключає випадку, коли особисто студентом або викладачем буде запропонована відповідна тема, яка не ввійшла у список.

До обов'язкового складу креслення входять:

—план (М 1:100, 1:50) з обов'язковим показом розмірів і параметрів антропо­метричних можливостей рухів людини під час виконання виробничих процесів:

— перспектива.

Наявність допоміжних креслень узгоджується з викладачем.


Приклад виконання практичного проектного завдання надається в кінці даних методичних вказівок.


Засоби контролю та структура залікового кредиту

Види та засоби контролю

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)

Розподіл балів,

%

МОДУЛЬ 3. Поточний контроль зі змістових модулів

ЗМ 3.1. Тестування

Практичні графічні завдання

5%

25%

ЗМ 3.2. Тестування

Практичні графічні завдання

5%

25%
Підсумковий контроль з модулю 3 - Екзамен

40%

Всього за модулем 3

100%^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Дерибере М. Цвет в деяльности человека.- М.: Госстройиздат, 1964.- 129 с.

2. Джонс Дж. Інженерное и художественное конструирование: Современные методы проектного анализа.- М.: Мир, 1976.- 364 с.

3.ЗинченкоВ.П., Мунипов В.М., Смолян Г.Л. Эргономические основи организации труда. - М.: Экономика, 1974.- 240 с.

4. Зинченко В.П., Мунипов В.М. Основы эргономики. - М.: МГУ, 1979.

5. Зоколей С.В. Архитектурное проектирование, эксплуатация объектов, их связь с окружающей средой. - М.: Стройиздат, 1984.- 670 с.

6. Иконников А.В. Мера пространства - человек // Декоративное искусство СССР.- 1973.-№9.

7. Казаринова В.И. Про красоту предметов.- М., 1967.

8. Лаврик Г.И. Качество проектирования жилища.- К.: Будівельник, 1978.

9. Лебедева Т.В. Эргономический принцип в проектной деятельности. - В кн.: Человек и среда: психологические проблемы/ под ред. Т.Нийта и др. - Таллин, 1981.- 239 с.

10. Минервин Г.Б. Архитектоника промышленных форм.-Вип.2.-М.: ВНИИТЭ, 1974.

11. Минервин Г. Б., Мунипов В.М. Про красоту машин и вещей.- М.: Просвеще­ние, 1975.

12. Мироненко В.П. Эргономические принципы архитектурного проектирова­ния.- Харьков: Основа, 1998.- 120 с.

13. Мироненко В.П. Архитектура, эргономика и нормы проектирования// К.: Строительство и архитектура.- 1985.- №1.

14. Мироненко В.П. Эргономика в архитектуре.- М.: ВНИИТАГ, 1988.- 47 с.

15. Мунипов В.М. Состояние и тенденции развития эргономики. По зарубеж­ним материалам. (Обзор).- М.: ВНИИТЭ.- 1984.-64 с.

16. Мунипов В.М. Эргономика и художественное конструирование. — М.: ВНИИТЭ.- 1966.

17. Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирова­ния. — К.: Вища школа, 1986.

18. Шпара П.С., Шпара И.П. Техническая эстетика и основы технического конструирования. — К.: Вища школа, 1989.

19. Эргономика: принципы и рекомендации. — М.: ВНИИТЭ, 1983.

20. Эргономическая оценка качества изделий культурно-бытового назначения. Методы анализа и оценки эргономических свойств и показателей качества / Отв.ред. В.М. Мунипов. — М.: ВНИИТЭ, 1985.

21. Эргономика и безопасность труда / Под ред. Л.П.Бобровой-Голиковой и др.-М.: Машиностроение, 1985.


Приклади виконання практичних завдань


Завдання №1 – Антропометричні ознаки статури людини в

статичному положенні
^ Завдання №2 - Антропометричні ознаки статури людини в умовах руху
Завдання №2


Завдання №2^ Завдання №3 – Зорове сприйняття людини. Кути зорового сприйняття
Завдання №3


Завдання №4 – Габарити руху людини з обмеженими фізичними можливостями
Завдання №4Завдання №5 – Облаштування входу до будинку з врахуванням ергономічних вимогЗавдання №6 – Розробка графічної антропометричної моделі

щодо визначення габаритів обладнання та меблів

предметно-просторового середовища.^ Завдання №7 – Розробка проектної ідеї архітектурно-художньої організації інтер’єру приміщення з урахуванням ергономічних вимог
Завдання №7

Приклад виконання практичного проектного завдання

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………..…..3

Загальні положення……………………………………………………………….4

Організаційно-методичні вказівки……………………………………………….5

Самостійна підготовка до контрольного тестування ………………………....10

Організаційно - методичні вказівки щодо виконання

практичних завдань………………………………………………………….…..10

Склад практичного проектного завдання………………………………………16


Рекомендована література………………………………………………………18

Приклади виконання практичних завдань…………………………………….19

^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування” Модуль 3. Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища. 4/144 (для студентів 3 курсу спеціальності 6.120100 – «Містобудування» професійного напрямку 1201 – «Архітектура»)


Укладачі: Віктор Павлович Мироненко, Наталя Петрівна Позднякова

Відповідальний за випуск: В.О.Кодін


Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2007, поз. 23 М

Підп. до друку 21.12.2007 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид.арк.1,8 Ум.друк.арк. 1,3

Тираж 100 прим. Зам.№

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ.

61002, м.Харків, вул.Революції, 12.


Схожі:

Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування модуль Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища. 4/144 iconКонспект лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування», Модуль 1 Ландшафтна архітектура (для студентів...
Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування модуль Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища. 4/144 icon«Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування», модуль 1: «Основи та методи архітектурного...
Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування модуль Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища. 4/144 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства н. І. Криса конспект лекцій з курсу «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Криса Н.І. Конспект лекцій з курсу «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування» / Ландшафтна архітектура (для студентів...
Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування модуль Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища. 4/144 iconДудка О. М. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль...
Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування модуль Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища. 4/144 iconВ. О. Хесін курс лекцій з дисципліни «теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль 2: Основи містобудування»...
Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування модуль Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища. 4/144 iconВ. О. Хесін, Д. В. Бабкіна, Р. В. Амельченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль...
Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування модуль Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища. 4/144 iconВ. О. Хесін, Р. В. Амельченко, Д. В. Бабкіна методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни «теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Методичні вказівки до практичної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль...
Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування модуль Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища. 4/144 iconВ. О. Хесін хрестоматія до самостійної роботи з дисципліни «теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Хрестоматія до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль 2:...
Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування модуль Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища. 4/144 iconДисципліни «теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
«Архітектура», галузь 0601 – «Будівництво та архітектура», напряму 1201 – «Архітектура» спеціальності 120100 – «Містобудування»
Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування модуль Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища. 4/144 iconТеоретичні та методичні основи архітектурного проектування» Розділ «Основи І методи архітектурного проектування»
Курс лекцій «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування». Розділ «Основи І методи архітектурного проектування»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи